1. Sekcia trestného práva - Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov


1. JUDr. Andrej Beleš (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Úprava práv obetí trestných činov z komparatívneho pohľadu

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá porovnaním implementácie smernice 2012/29/EÚ do právnych poriadkov Slovenska, Česka a Rakúska a vplyvu tejto právnej úpravy na zmenu postavenia obetí v trestnom procese týchto právnych poriadkov.

2. Anna Belkina (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Postavenie a ochrana obetí podľa legislatívy Ruskej federácie

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá otázkami súčasnej úpravy postavenia a ochrany obeti trestných činov podlá legislatívy Ruskej federácie

3. JUDr. Radovan Blažek, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kto je poškodený trestným činom?

Abstrakt: Autor sa zamýšľa nad tým, ako je z teoretického hľadiska vymedzený pojem poškodeného podľa Trestného poriadku, resp. osoba, ktorej bola spôsobená škoda v súlade s Trestným zákonom a či toto teoretické vymedzenie korešponduje s praxou a s tým, komu sa v trestnom konaní priznáva právo poškodeného.

4. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právne úvahy k poškodenému, škode a následku v prípadoch vyšetrovania tzv. ekonomickej kriminality

Abstrakt: V predkladanom príspevku sa jeho autori najprv na teoretickej báze zamýšľajú nad pojmami škoda a následok, ako súčasť objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu. Tieto úvahy vedú v kontexte tzv. ekonomickej kriminality. Sú časťou tohto príspevku je aj analýza pojmu poškodený u tohto druhu kriminality. Autori tiež približujú niektoré aplikačné problémy z prokurátorskej praxe.

5. Mgr. David Čep (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Recentní otázky postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení

Abstrakt: V předkládaném příspěvku se autoři zaměřují na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky k otázkám postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení. Důraz přitom kladou především na problematiku postavení zvlášť zranitelné oběti a ochrany jejích procesních práv, kteréžto mají mnohdy zásadní dopad na průběh a samotný výsledek dokazování [např. (ne)možnost opakování rekognice u takových obětí]. V návaznosti na to se autoři zamýšlejí i nad postavením obviněného v obdobných případech a hledají určité ekvilibrium zajišťující proporcionální a dostatečnou ochranu práv obviněného a oběti trestného činu.

6. JUDr. Miloš Deset, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Niekoľko poznámok k trestnému činu nebezpečného prenasledovania

Abstrakt: Trestný čin nebezpečného prenasledovania má mimoriadne negatívne dopady na kvalitu bežného života poškodeného (poškodenej), ale aj ďalších osôb – obetí, ktoré s poškodeným (poškodenou) žijú v spoločnej domácnosti. Dotknuté osoby sú zvyčajne konfrontované častými a hrubými telefonátmi, vulgárnymi správami, vyhrážkami a sledovaním zo strany páchateľov. Žijú v strachu o svoj život, zdravie či v obave zo spôsobenia inej ujmy. Pre dotknuté osoby takéto patologické správanie páchateľov znamená konfrontácie s veľmi ťažkými životnými situáciami, príspevok sa preto zaoberá charakteristikou daného činu z hľadiska trestného práva hmotného a kriminológie a možnými riešeniami prípadov nebezpečného prenasledovania z hľadiska trestného práva procesného a kriminalistiky.

7. doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Obeť ako zdroj informácií o trestnom čine a jeho ochrana

Abstrakt: V predmetnom príspevku autorka nazerá na obeť trestného činu z pohľadu kriminalistického, t.j. venuje pozornosť predovšetkým kriminalistickým aspektom v širokej miere determinujúcim proces dokazovania v trestnom konaní. Poukazuje tak na obeť ako významný zdroj informácií o spáchanom trestnom čine nielen v predsúdnom, ale aj v súdnom konaní, a tým pochopiteľne aj na relevanciu jeho ochrany.

8. Mgr. Dominik Fojt (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Europeizace procesního postavení oběti

Abstrakt: Ochrana obětí trestných činů je v poslední době jedním z velkých témat trestního práva, kriminologie i viktimologie v kontextu kontinentální Evropy. Cílem toho příspěvku není komplexní pohled na postavení oběti trestného činu, ale jen upozornění na výseč této problematiky, a sice na práva obětí trestných činů a na ochranu obětí trestných činů z hlediska práva Evropské unie. Zaměřím se na úpravu postavení oběti trestných činů v právu Evropské unie, a jaký vliv má europeizace na postavení obětí a jejich práv.

9. JUDr. Denisa Hamranová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: „Trestný čin domáceho násilia“ v zmysle nového zákona o obetiach trestných činov

Abstrakt: Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“) trestný čin domáceho násilia ako samostatnú skutkovú podstatu neupravuje. Je prijatá definícia „domáceho násilia“ na účely Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Účinnosťou nového zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov sa zavádza do nášho právneho poriadku termín „trestný čin domáceho násilia“. Autorka v príspevku poukazuje na nie veľmi vhodnú formuláciu legislatívnej úpravy v zmysle domáceho násilia a analyzuje zároveň dopad predmetného zákona na obete domáceho násilia. Súčasťou sú aj návrhy de lege ferenda, ktorými sa autorka snaží poukázať na možné zlepšenie a zefektívnenie ochrany obetí domáceho násilia.

10. Mgr. Natália Hangáčová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vybrané aspekty postavenia obetí/ poškodených v podmienkach Slovenskej republiky

Abstrakt: V súčasnosti bola v podmienkach Slovenskej republiky prijatá nová právna úprava - zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2018. Predmetná právna úprava má poskytovať väčšiu ochranu a podporu obetiam trestných činov. Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov poskytoval ochranu obetiam trestných činov iba v priebehu trestného konania, neskôr boli obete trestných činov odkázané na pomoc svojho okolia, ktoré vo všeobecnosti nevie akým spôsobom na vzniknutú situáciu - viktimizáciu reagovať. Práva obetí (ozn. ako poškodení) sú tiež upravené v Trestnom poriadku, a to v § 46 a nasledujúcich ako aj v § 28 odsek 6 a 7, § 69, § 74 odsek 2 a v ďalších, čo môže byť pre samotné obete trestných činov náročné na orientáciu v ich právach. Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle poskytuje informácie o pomoci obetiam trestných činov, t.j. odškodňovanie obetí trestných činov, zoznam subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov ako aj základné informácie o právach obetí trestných činov, avšak máme zato, že tento stav je nedostačujúci a dostupné informácie by mali byť rozšírené. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo tiež Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, ktoré je zriadené na základe zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Informačné centrum poskytuje obetiam informácie ako aj prospieva k prevencii pred viktimizáciou. Sme toho názoru, že je potrebné prehlbovať znalosti odborníkov, aby boli pripravení porozumieť obetiam, poskytnúť im profesionálnu pomoc resp. informácie, kde nájsť odbornú pomoc a všetky informácie, ktoré budú obetiam užitočné.

11. Mgr. Katarína Kandová (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Recentní otázky postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení

Abstrakt: V předkládaném příspěvku se autoři zaměřují na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky k otázkám postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení. Důraz přitom kladou především na problematiku postavení zvlášť zranitelné oběti a ochrany jejích procesních práv, kteréžto mají mnohdy zásadní dopad na průběh a samotný výsledek dokazování [např. (ne)možnost opakování rekognice u takových obětí]. V návaznosti na to se autoři zamýšlejí i nad postavením obviněného v obdobných případech a hledají určité ekvilibrium zajišťující proporcionální a dostatečnou ochranu práv obviněného a oběti trestného činu.

12. doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (Justičná akadémia Slovenskej republiky, , Pezinok, Slovakia)

Názov: Rámce a roviny krivých obvinení zo sexuálneho zneužívania detí

Abstrakt: Autorka v príspevku ponúkne prierez obsahom vedeckého a nevedeckého diskurzu k téme krivých obvinení zo sexuálneho zneužívania detí a poukáže na potenciálne riziká vplyvu nevedeckého diskurzu na úsudok profesionálov pri vyhodnocovaní podozrení zo sexuálneho zneužívania. V súvislosti s princípom prezumpcie statusu obete (v zmysle § 3, ods. 1 Zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) autorka poukáže na dostupné údaje týkajúce sa prevalencie rôznych foriem sexuálneho zneužívania detí a prevalencie krivých obvinení a na relevantné riziká druhotnej viktimizácie.

13. Dr. Anna Kiss, PhD (National Institute of Criminology, National Institute of Criminology, Budapest, Hungary)

Názov: Position of Victim in Hungary with special regard to the Efficiency of Criminal Proceeding

Abstrakt: The lecture provides a general overview on the status of victims in Hungary within the criminal legislation, victim policies, and the current situation of victim support and victim protection. It also covers the important issues of criminal statistics related to the victim in order to examine criminal tendencies in the past decades. The topic of victimization and victim protection is extremely worth to discuss in Hungary, as the current government is devoted to the issue, mainly because of the double-faced criminal policy in Hungary. The criminal policy has found new pathways in the past few years: which meant strengthening on the one hand, and victim- and compensation orientated measures on the other. Whilst Hungarian criminal policy intends to strengthen the sanction-system against recidivists and violent offenders, it is also willing to fulfill the criteria of restorative and compensation-like measures among the so called first-time offenders and those who have the intent to cooperate both with authorities and the victim.

14. Marek Kordík (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Compliance program-nástroj ochrany ekonomických záujmov právnických osôb

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá úlohou compliance programov v štruktúre právnickej osoby a jeho vplyvom na ochranu ekonomických záujmov právnickej osoby

15. JUDr. Dominika Kučerová (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Obeť trestného činu nebezpečného prenasledovania a jej postavenie po zmene právnej úpravy

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na trestný čin nebezpečného prenasledovania, na jeho páchateľa ako i obeť. V prvej časti je definovaný trestný čin nebezpečného prenasledovania, spôsoby jeho páchania a vyšetrovania takéhoto skutku. V druhej časti sa príspevok venuje postaveniu obete tohto trestného činu pred účinnosťou zákona o obetiach trestných činov ako i po jeho účinnosti. V závere si načrtneme konkrétny prípad nebezpečného prenasledovania a možnosti ochrany obetí.

16. JUDr. Katarína Kupková (JUDr., Katarína Kupková, Bratislava, Slovakia)

Názov: Problematika aplikácie novelizácie Trestného poriadku v súvislosti s prijatím Zákona o obetiach trestných činov v praxi.

Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú novelizácii zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti s prijatím zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, a to konkrétnymi zmenami príslušných ustanovení v Trestnom poriadku. Autori taktiež poukazujú na problematiku aplikácie novelizovaných ustanovení Trestného poriadku v praxi.

17. Lucia Kurilovská (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Compliance program-nástroj ochrany ekonomických záujmov právnických osôb

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá úlohou compliance programov v štruktúre právnickej osoby a jeho vplyvom na ochranu ekonomických záujmov právnickej osoby

18. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Majú práva obetí trestných činov konzekvencie na právo na obhajobu obvinených?

Abstrakt: Tento príspevok analyzuje možný dopad práv obetí trestných činov v trestnom konaní upravených novou právnou úpravou na výkon práva na obhajobu obvinených v trestnom konaní.

19. JUDr. Jakub Ľorko, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Niekoľko úvah o zákone o obetiach trestných činov

Abstrakt: Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol o do právneho poriadku Slovenskej republiky okrem definície pojmu obeť aj niekoľko ďalších právnych inštitútov. Autor sa v príspevku venuje niekoľkým aspektom uvádzaného zákona v kontexte efektívnosti a možností zneužitia inštitútov uvádzaného zákona.

20. Mgr. Marcela Lukášová (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Specifika obětí trestných činů v dopravě

Abstrakt: Trestné činy v dopravě jsou velice závažným typem kriminality. Kriminalita v dopravě je fenomén, který se již dlouhá léta drží na prvních příčkách z celkové kriminality v České republice. Jeho závažnost má přesah i do mnohých oblastí trestněprávní vědy. Významným se jeví tento typ trestné činnosti ve vztahu k viktimologické nauce. Obětí takovýchto trestných činů zajisté není málo a jejich práva mohou (ale také nemusí) mít svá specifika. Cílem tohoto příspěvku je proto poskytnout rozbor právního postavení obětí trestných činů v dopravě.

21. Dr. Delia Magherescu, Ph.D. (Gorj Bar Association, , Tg-Jiu, Romania)

Názov: The victims' rights on the forensic examination during the penal procedure in Romania

Abstrakt: The new provisions in penal matters regulated by the Romanian penal procedure Code entered into force in 2014 have created the possibility of setting up an improved legal framework on the victims' rights during the penal proceedings. In this legislative context, a particular attention has been paid to the victims' right to participate in carrying out forensic examinations within the penal process as well as to require a forensic expert chosen by themselves. Such right came to complete the Directive 19/2012 of the European Union on the victims' rights during the penal proceedings. The current paper focuses both on the substantive and procedural content as well as on the legal provisions which define the legal framework of the offences victims' rights, on the one hand. The Constitutional Courts' decisions pronounced in the matter will also be taken into account, knowing the fact that it many times pronounced several decisions of unconstitutionality of the new Romanian Code of penal procedure, on the other hand. For this reason, it arisen the idea of the penal procedure Code efficiency and its legitimacy towards the Constitutional Court's decisions on the victims' rights in Romania. The paper is also completed with the appropriate jurisprudence references based on the judicial decisions pronounced by the courts of justice on the victims' rights in Romania.

22. Mgr. Stanislav Mihálik (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Seniori ako obete trestných činov

Abstrakt: V danom príspevku sa autor zaoberá trestnou činnosťou páchanou na senioroch a jej špecifickými znakmi. Okrem vymedzenia a zadefinovania základných pojmov je príspevok venovaný seniorom primárne z pohľadu kriminológie alebo viktimológie. Obsahovo sa autor pohybuje jednak v medziach analýzy príslušnej právnej úpravy, dotýka sa štatisticky najčastejšie páchaných trestných činov na senioroch a v závere prináša návrhy de lege ferenda.

23. Mgr Magdalena Nasuta (University of Bialystok, Faculty of Law, Białystok, Poland)

Názov: Protection of minor victims of crime in Polish criminal law

Abstrakt: The aim of the speech is to raise issues related to minor victims of crime in Poland. In the first place, there will be displayed a catalog of crimes in the Polish penal code, that can be committed to the detriment of minors. Afterwards, there will be indicated regulations, aim at protecting the minor victims, for example: the obligation to notify about a crime committed to the detriment of a minor, or minors as a witnesses in a criminal trial. There will be also presented problems related to regulations about minor witnesses, such as interrogation of minors in maladjusted places, not informing the minor victims about their rights and obligations. At the end, the author will present statistics on the discussed topic.

24. JUDr. Michal Pračko (JUDr., Michal Pračko, Žiar nad Hronom, Slovakia)

Názov: Problematika aplikácie novelizácie Trestného poriadku v súvislosti s prijatím Zákona o obetiach trestných činov v praxi.

Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú novelizácii zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti s prijatím zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, a to konkrétnymi zmenami príslušných ustanovení v Trestnom poriadku. Autori taktiež poukazujú na problematiku aplikácie novelizovaných ustanovení Trestného poriadku v praxi.

25. doc., JUDr. Margita Prokeinová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Obete pedofílie

Abstrakt: Autorka sa v článku zaoberá pojmovým vymedzením pedofílie a problematikou dopadu pedofílie na jej obete jednak z právneho hľadiska a jednak zo psychologického hľadiska.

26. Mgr. Jan Provazník, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Výslech zvlášť zranitelné oběti z pohledu viktimologického a kriminalistického

Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá možným napětím mezi viktimologickým a kriminalistickým přístupem k výslechu zvlášť zranitelné oběti ve specifických případech, zejména v oblasti vyšetřování sexuálního násilí v situacích tzv. "slova proti slovu". Zatímco viktimologie vyžaduje nejvyšší možnou ochranu oběti před sekundární viktimizací, která mimo jiné zahrnuje zákaz opakovaného výslechu či dotazování směřující do privátní sféry oběti, tento zákaz na druhou stranu velmi ztěžuje posouzení věrohodnosti oběti a bezpečné zjištění skutkového stavu. Tento příspěvek analyzuje tento konflikt, jeho příčiny, důsledky a možná řešení.

27. Doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: „Právo obete na ochranu pred opakovanou viktimizáciou“

Abstrakt: Anotácia: Právo obete na ochranu pred druhotnou, či viktimizáciou je integrálnou súčasťou katalógu práv obetí trestných činov, ktoré obetiam trestných činov explicitne priznáva novokoncipovaný zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov. Okruh prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa poskytuje ochrana obetiam trestných činov, pred opakovanou viktimizáciou, nachádza svoje normatívne ukotvenie v rôznych právnych prameňoch, ktoré nadobúdajú interdisciplinárny charakter. Práve vzájomná konzistentnosť jednotlivých prostriedkov ochrany obetí, ako aj spôsob a forma ich normatívneho vyjadrenia, v rôznych normatívnych prameňoch, predstavuje zásadnú výzvu pre aplikačné orgány poskytujúce ochranu obetiam trestných činov.

28. Mgr. Katarína Rusinková (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Náhrada nemajetkové újmy sekundárních obětí v České republice

Abstrakt: V České republice došlo s účinností nového civilního kodexu k zásadním změnám v úpravě pravidel pro odškodnění nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví či úmrtím. Oproti předchozímu zakotvení stanovujícímu striktní pravidla bez možnosti další diferenciace, směřuje současný trend k co největší adekvátnosti kompenzace s důrazem na individuální přístup. U obětí tzv. sekundárních, které se jako poškození připojí k trestnímu řízení s nárokem na náhradu nemajetkové újmy způsobené zásahem do osobní integrity oběti primární, byla proto judikaturou formulována kritéria pro určení výše této náhrady. Příspěvek je věnován zamyšlení nad novou koncepcí náhrady nemajetkové újmy ve vztahu k sekundárním obětem a poukázání na klíčové aspekty jejího uvedení do soudní praxe.

29. doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Subsidiární žaloba a její alternativy

Abstrakt: Příspěvek se zaměří na hodnocení výhod i nevýhod institutu subisidiární žaloby, o jehož zavedení se uvažuje v rámci rekodifikace českého trestního řádu. Příspěvek nabídne také srovnání s dalšími, alternativními modely zaměřenými na ochranu práva poškozeného na účinné vyšetřování

30. JUDr. Eva Sihelniková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Rozhodovacia činnosť súdov vo vzťahu k poškodeným osobám

Abstrakt: Článok na tému Rozhodovacia činnosť súdov vo vzťahu k poškodeným osobám bude zahŕňať základné vymedzenie postavenia poškodeného v trestnom konaní a jeho práv ako aj stručnú komparáciu s právami osoby v procesnom postavení obvineného a následne hlavnú časť príspevku bude tvoriť rozhodovacia činnosť súdov. Teda ako sú jednotlivé práva poškodeného rešpektované a chránené v súdnej praxi a následne prípadné úvahy, či je tento stav uspokojivý a dostačujúci.

31. JUDr. Michaela Štefunková, PhD. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci, , Praha, Czech Republic)

Názov: Viktimácia a jej riešenie z perspektívy občanov- poznatky z výskumu IKSP

Abstrakt: V rámci príspevku budú prezentované vybrané výsledky z aktuálne riešeného projektu Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu prevenciu. Hlavným komponentom tohto projektu bola realizácia pomerne rozsiahleho výskumu obetí kriminality zameraného na skúsenosti obyvateľov ČR s vybranými druhmi trestnej činnosti v sledovanom období. Do dotazníkového šetrenia na reprezentatívnom výskumnom súbore bolo zapojených viac ako 3000 respondentov 15 ročných a starších. Štúdia zisťovala mimo iné aj reakcia obetí na prežitú viktimáciu. V nadväznosti na viac ako štvorročnú účinnosť Zákona o obetiach trestných činov, dotazník obsahoval i špeciálnu batériu otázok zameranú na mapovanie názorov respondentov na úroveň starostlivosti o obete v ČR.

32. doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Obeť trestného činu

Abstrakt: V rámci trestného práva neexistuje legálna definícia pojmu obeť trestného činu. Autor v ďalšej časti príspevku uvádza pojem obeť trestného činu, vzhľadom na skutočnosť, že ide o kriminologický pojem, a taktiež sa opiera o tvrdenie Turayovej, že v užšom poňatí sú obeťou fyzické alebo právnické osoby, ktorým bola trestným činom spôsobená škoda na majetku, tele, cti, alebo na iných právach. Zároveň poukazuje na tvrdenie Holomeka, ktorý uvádza, že obeť je fyzický osoba, ktorá utrpela kriminálnym činom akúkoľvek ujmu na živote, zdraví, majetku, cti alebo iných právach.

33. JUDr. Martin Štrkolec, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Obete trestných činov a poškodení trestným činom- stav de lege lata a návrhy de lege ferenda

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym stavom de lege lata obetí trestných činov a poškodených trestným činom, a to najmä v kontexte novej právnej úpravy týkajúcej sa obetí trestných činov. Príspevok taktiež poukazuje na možné nedostatky a nedokonalosti tejto novej právnej úpravy, pričom neopomína tiež skúmanie súčasného postavenia poškodeného trestným činov v kontexte jednotlivých ustanovení Trestného poriadku. Na podklade uvedeného v závere príspevku autor formuluje návrhy de lege ferenda týkajúce sa skúmanej oblasti.

34. JUDr. Eva Szabová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Ochrana obetí trestných činov prostriedkami práva Európskej únie

Abstrakt: Príspevok zameriava pozornosť na právny nástroj Európskej únie, ktorého primárnym cieľom je zvyšovanie ochrany subjektov poškodených trestnými činmi, resp. postavenie obetí ako takých. Týmto európskym prostriedkom je európsky ochranný príkaz, ktorý bol do ,,života“ zavedený smernicou č. 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011. S predmetným právnym aktom sa bezpochyby spájajú značné pozitíva smerujúce k skvalitňovaniu procesného postavenia poškodených subjektov (obetí) v prebiehajúcom trestnom konaní. Cieľom príspevku však nebude popísanie uvedených pozitívnych aspektov predmetného právneho nástroja, keďže tieto sú v súvislosti s ním pomerne často skloňované. Z uvedeného dôvodu zameria príspevok svoju pozornosť skôr na otázky vykazujúce sporný až problematický charakter, ktoré možno v súvislosti s týmto novým ochranným prostriedkom identifikovať.

35. Doc.JUDr. Yvetta Turayova, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Victima v centre pozornosti kriminológie a vedy trestného práva

Abstrakt: Autorka príspevku poukazuje na spoločné a rozdielne prvky vnímania obete (poškodeného) z pohľadu kriminológie a trestného práva. Pozitívne hodnotí prijatie zákona o obetiach trestných činov. Víta tendenciu smerovania trestnej politiky nášho štátu v duchu myšlienok restoratívnej justície.

36. Mgr. Lenka Vráblová (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Ochrana obetí v kontexte trestných činov extrémizmu

Abstrakt: Autorka v príspevku skúma postavenie a ochranu obetí v súvislosti s trestnými činmi extrémizmu v súčasnosti, na úrovni slovenského vnútroštátneho práva a v porovnaní s právnou úpravou danej problematiky vo vybraných štátoch.

37. Mgr Dawid Zdrójkowski (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Białystok, Poland)

Názov: Victimisation of rape crime victims

Abstrakt: The paper deals with significant problem of rape crime victims and their secondary victimisation according to the Polish criminal law. The author based his study on case-law and doctrine. The article main goal is to show legal aspects of this matter, as well as it`s further psychological affects.

38. JUDr. Michal Žofčák (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovakia)

Názov: Mediácia - proces medzi páchateľom a obeťou trestného činu.

Abstrakt: Autor v pripravovanom odbornom príspevku vymedzí základné myšlienky uplatňovania restoratívnych princípov v oblasti riešenia trestnej činnosti. Odborný príspevok s názvom "Medácia - proces medzi páchateľom a obeťou trestného činu,, svojím obsahom bude aktuálnou reakciou na nový zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Autor príspevku priblíži význam Mediácie v trestnom konaní ako aj úlohu mediátora získanými poznatkami z kriminologických výskumov a z praxe probačnej a mediačnej služby V Slovenskej Republike.


2. Sekcia finančného práva - Ústavnoprávne východiská finančného práva


1. doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Evidence tržeb v České republice s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu

Abstrakt: Evidence tržeb byla v České republice spuštěna k 1. prosinci 2016. Dne 15. prosince 2017 vydal Ústavní soud rozhodnutí, kterým zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb. Cílem příspěvku je analyzovat stěžejní části tohoto rozhodnutí a zhodnotit jeho vliv na právní úpravu evidence tržeb v České republice.

2. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Niektoré ústavnoprávne aspekty postavenia a pôsobnosti centrálnej banky

Abstrakt: Centrálna banka štátu zaujímala počas existencie Slovenskej republiky nezastupiteľné postavenie ako emisná banka a v súčasnosti najmä ako orgán dohľadu nad finančným trhom. V tejto súvislosti je dôležité garantovanie jej nezávislosti, ktorá je však limitovaná rešpektovaním ústavných práv v rámci jej rozhodovacej činnosti. Okrem toho ide o orgán verejnej moci, ktorý disponuje významnou legislatívnou právomocou.

3. JUDr. Mária Duračinská, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v oblasti vyhýbania sa daňovým povinnostiam

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na všeobecné pravidlo proti zneužívaniu (VPPZ) podľa smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Základným východiskom pre vymedzenie VPPZ sú rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré v tejto oblasti nadobudli charakter ustálenej judikatúry.

4. dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ (Wydział Prawa i Administracji, , Zielona Góra, Poland)

Názov: Constitutional standard of exclusivity of the tax act in the light of Polish law

Abstrakt: The key issue of this working paper is is the constitutional rule of of exclusivity of the tax act, which imposes an obligation to regulate only such important matters in the tax act as indicated elements of tax construction and instruments used to achieve the tax policy goals. This legal solution has a significant impact on both tax legislation and its application in Poland.

5. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Retroaktivita daňovoprávnych noriem

Abstrakt: Príspevok poskytuje výber významných rozhodnutí dÚstavného súdu Slovenskej republiky aj vybraných ústavných súdov v zahraničí na tému retroaktivity daňovoprávnych noriem a aplikuje ich závery a závery medzinárodnej právnej doktríny na vybrané situácie v slovenskom právnom prostredí, ktoré môžu mať potenciálne ústavnoprávne implikácie.

6. Mgr. Bc. Maroš Katkovčin (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sadzba dane z nehnuteľností vo svetle judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky

Abstrakt: Cieľom pripravovaného príspevku je analyzovať právnu úpravu sadzby dane z nehnuteľností v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších prepisov, ako jednej z obligatórnych náležitostí dane z nehnuteľností, a to z hľadiska ústavnosti predmetnej právnej úpravy v kontexte aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky.

7. Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Výmena daňových informácií za účelom zamedzenia daňovým únikom

Abstrakt: Automatická výmena daňových informácií je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Cieľom príspevku bude hlbšia analýza FATCA, GATCA, ako aj zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti výmeny daňových informácií so zameraním sa aj na ústavnoprávne aspekty prednosti medzinárodných zmlúv.

8. JUDr. Ľubica Masárová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Princípy právneho štátu a ukladanie daní

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá uplatňovaním princípov právneho štátu pri ukladaní daní. Analyzovaná je judikatúra ústavných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva.

9. Mgr. Ján Mazúr, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Finančná ústava SR a úsporné opatrenia

Abstrakt: S cieľom prekonať nedávnu dlhovú krízu boli viaceré štáty EÚ nútené prijať úsporné opatrenia, ktoré však znížili dostupnosť a rozsah štátom zabezpečovaných ľudských práv, najmä sociálnych práv. Zároveň v reakcii na krízu došlo k významnému posilneniu "finančnej ústavy” EÚ, ako aj členských štátov eurozóny a ostatných členských štátov EÚ. Výkonnosť štátu v oblasti zabezpečovania týchto práv je však závislá od alokácie prostriedkov verejných financií. Dochádza tak k nevyhnutnej dynamike pri zabezpečovaní funkcií štátu medzi "finančnou ústavou” štátu, ktorá predstavuje určité limity pre verejné výdavky, a garantovanými základnými právami, ktoré predstavujú minimálne štandardy ich výkonu. Príspevok sa zaoberá robustnosťou a flexibilitou finančnej ústavy SR s ohľadom na politiku úsporných opatrení.

10. Ing. Zdenka Poláková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Blockchain technológie - regulačné výzvy a príležitosti

Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmať príležitosti a hrozby, ktoré prinášajú technológie blockchain pre daňovú správu. Pozornosť daňovej správy je v súčasnosti upriamená na deformácie spôsobené nedostatočnou prepojenosťou medzi daňovou a hodnotovou činnosťou, ku ktorým dochádza v súvislosti s rozvojom globalizácie a digitalizácie. Očakávané mainstreamovanie blockchain technológií môže mať negatívny vplyv na výber daní od malých a stredných podnikov a bežnej populácie (FO) a otvára celý rad nových výziev spojených s decentralizovanými anonymnými transakciami.

11. Mgr. Peter Rakovský (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Daňové aspekty digitálneho platidla bitcoin

Abstrakt: Kryptomeny ako také si vybudovali svoju pozornosť okrem finančného sveta aj v oblasti práva, čoho výsledkom je, že ich povahou a následkami sa venovali subjekty ako ECB, FATF, OECD a podobne. Cieľom príspevku je poukázať na daňovo-právne aspekty digitálneho platidla bitcoin, ako aj jemu podobným platidlám, pričom je nevyhnutné vychádzať z toho, akú má právnu povahu. Autori sa v článku venujú aj možnosti využitia technológii blockchain pre finančnú správu v kontexte digitalizácie daňového systému.

12. JUDr. Jozef Sábo, PhD (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Judikatúra vo vzťahu k dokazovaniu v daňových veciach

Abstrakt: Dokazovanie pri správe daní slúži poznávaniu skutkových okolností daňovej veci. Na jednej strane, by malo dokazovanie viesť k čo najpresnejšiemu poznaniu všetkých rozhodujúcich skutočností pre vydanie rozhodnutia. Na druhú stranu, by mal proces dokazovania garantovať ochranu práv daňových subjektov. Príspevok analyzuje vybrané rozhodnutia súdnych autorít dotýkajúcich sa dokazovania v daňových veciach. Máme za to, že iba dokazovanie vedené zákonným spôsobom môže viesť k predchádzaniu daňových únikov a efektívnemu výkonu správy daní.

13. doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, , Bratislava, Slovakia)

Názov: Vybrané ústavnoprávne aspekty riešenia nútenej správy v obci

Abstrakt: Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom hospodári samostatne s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Ak nastanú finančné problémy, prípadne tzv. platobná neschopnosť, spravidla po neúspešnom ozdravnom režime nastupuje nútená správa. Počas nútenej správy sa realizuje obmedzené hospodárenie, ktorého cieľom je znížiť dlh. Prostredníctvom krízového rozpočtu majú byť splatené záväzky. S vyriešením negatívneho finančného hospodárenia počas zavedenej nútenej správy súvisia rôzne ústavnoprávne aspekty, rozpočtová zodpovednosť a v obci je v podstate negovaný ďalší rozvoj. V príspevku poukážem na problémové oblasti riešenia zavedenej nútenej správy v obci.

14. doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Reálne meny versus kryptomeny

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vznikom, podstatou a funkciami reálnej meny v ekonomike a tiež vznikom, podstatou a funkciami kryptomien v ekonomike. Venuje sa možnostiam pyramídových hier s využitím kryptomien a načrtáva perspektívy uplatnenia kryptomien vo svetovej ekonomike.

15. Monika Stojáková (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Clo ako tradičný vlastný zdroj rozpočtu EÚ a právne aspekty jeho úpravy

Abstrakt: Autorka sa spočiatku venuje teoreticko-právnemu vymedzeniu rozpočtu Európskej únie so zameraním na jeho príjmové zložky. V nadväznosti na to následne posudzuje právne aspekty cla ako tradičného vlastného zdroja rozpočtu Európskej únie a jeho previazanosti na vnútroštátnu právnu úpravu a právo Európskej únie. V príspevku je takisto poukázané na hodnotiace kritéria vlastných zdrojov Európskej únie v súlade s najnovšími vedeckými štúdiami na medzinárodnej úrovni. V závere článku autorka analyzuje a vyhodnocuje clo ako tradičný vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie v kontexte hodnotiacich kritérií a posudzuje jeho dôležitosť, opodstatnenosť a súlad s úniovým právom.

16. JUDr. Mgr. Juraj Štorcel (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Rozhodovacia prax na úseku správy daní - očakávania a realita.

Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá rozhodovacou praxou na úseku správy daní (Správca dane, Finančné riaditeľstvo SR), a to vo vzťahu k priznaniu/nepriznaniu odpočtu DPH. Autor sa zaoberá skutočnosťou, že orgány na predmetnom úseku nerozhodujú v súlade s ustálenou judikatúrou, resp. dlhodobo ustálenú judikatúru odmietajú aplikovať.


3. Sekcia právnych dejín - Vznik Československa v roku 1918 a osobnosti právnej vedy


1. Mgr. Katarína Bavlšíková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prínos Karela Laštovku k rozvoju právnej vedy na Slovensku

Abstrakt: Pri zrode slovenského právnického života v novom štáte stál spolu s ďalšími významnými osobnosťami právnej vedy český právnik a neskôr profesor Karel Laštovka. Príspevok je venovaný najmä jeho dielam z oblasti správneho práva a jeho pôsobeniu na Slovensku vo funkcii dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského a následne rektora celej univerzity.

2. JUDr. Sandra Brožová, Ph.D. LL.M. (Metropolitní univerzita Praha o.p.s, , Praha 3, Czech Republic)

Názov: Prof. Antonín Hobza a jeho přínos k mezinárodně-právnímu zakotvení ČSR v meziválečné Evropě

Abstrakt: Příspěvek se zaměří na osobnost profesora Antonína Hobzy s důrazem na jeho přínos pro rozvoj československé nauky mezinárodního práva a její praktické aplikace na zahraniční politiku své doby, realizovanou především uzavíranými mezinárodními smlouvami. Prof. Hobza působil mj. u Mezinárodního soudního dvora v Haagu, jako člen ČSAV, stál u zrodu právní sekce Ministerstva zahraničních věcí po vzniku ČSR roku 1918. Příspěvek vybere také některé názory prof. Hobzy, které předstihly svou dobu a obstojí i dnes, jde např. o metody výkladu mezinárodních smluv nebo okruh subjektů mezinárodního práva.

3. prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Peter P. Jurchak (1900-1948) a slovenské právne myslenie v USA

Abstrakt: Paralelne s rozvojom slovenskej právnej vedy v podmienkach Československa si Slováci osvojovali právne myslenie a právnické vzdelanie aj v USA. Príspevok priblíži jednu z takýchto osobností, Petra P. Jurchaka (Yurchak).

4. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Normativisté a bratislavská právnická fakulta

Abstrakt: Příspěvek bude zaměřený na vztahy normativistů k bratislavské právnické fakultě, zejména na osobnost Františka Roučka.

5. Mgr. Zuzana Illýová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Formovanie medzivojnovej Československej republiky - ustanovenie hraníc štátu

Abstrakt: Príspevok bude mať za cieľ analyzovať proces vzniku Československa z pohľadu naplnenia všetkých znakov štátu stanovených medzinárodným právom. Súčasťou bude úvaha nad tým, či mohol štát vzniknúť predtým ako mal definitívne stanonovené hranice a či určenie hraníc medzinárodnou dohodou má konštitutívny alebo deklaratórny účinok.

6. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Augustín Ráth a jeho dielo Otáznik k zbieraniu slovenského obyčajového práva

Abstrakt: Augustín Ráth bol významnou postavou slovenského právnického vzdelávania. Bol pri zrode Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a stal sa jej prvým dekanom. Vo svojej publikačnej činnosti sa zameriaval na oblasť civilného práva. Pozoruhodným je jeho programové dielo Otáznik k zbieraniu slovenského obyčajového práva vychádzajúce v rokoch 1906 a 1907 v časopise Slovenské pohľady, neskôr vydané ako brožúra s 592 otázkami. Uvedené dielo malo ambíciu predstaviť a zhromaždiť matériu slovenského obyčajového práva a prispieť ku kreácii slovenskej právnickej terminológie. Štúdia sa pokúsi predstaviť odbornej verejnosti toto takmer zabudnuté a neznáme dielo a súčasne poukáže na jeho autora – Augustína Rátha – advokáta, sudcu a vysokoškolského učiteľa.

7. JUDr. Alexandra Letková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Profesorský zbor na Právnickej fakulte ako ho (ne)poznáme

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na členov profesorského zboru Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v období prvej Československej republiky. Autorka priblíži profesné zameranie profesorov, ich výučbu, dielo a v neposlednom rade poukáže na známe aj neznáme udalosti z každodenného života profesorov.

8. doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Profesor Karel Kizlink a Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Príspevok sa venuje pôsobeniu profesora Karla Kizlinka, významného akademického funkcionára na Univerzite Komenského, profesora obchodného práva, s vedeckým presahom aj do oblasti právnej filozofie a právnych dejín. Kľúčové slová SK: Karel Kizlink, právnické vzdelávanie, Univerzita Komenského v Bratislave

9. JUDr. Veronika Mardiaková (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prof. JUDr. Štefan Luby, DrSc.

Abstrakt: Prof. JUDr. Štefan Luby, DrSc.- Tento príspevok sa zaoberá jeho životom, zameriavajúc sa na jeho akademickú činnosť a jeho prínos slovenskej právnej vede.

10. Mgr. Viktória Marková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ferdinand Ďurčanský

Abstrakt: Ferdinand Ďurčanský- predstaviteľ Slovenského štátu, minister zahraničných vecí a jedenz najkontroverznejších profesorov pôsobiacich na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (vtedy ). Tento článok sa zaoberá jeho životom, s ťažiskom na jeho akademickej činnosti, zahraničnej politiky a diplomacii.

11. Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Česká právní věda před vznikem Československa a po něm

Abstrakt: Příspěvek se zabývá vlivem vzniku Československa na rozvoj české právní vědy, a to z hlediska personálního, institucionálního a ideového.

12. Mgr. Lenka Martincová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Richard Horna ako osobnosť právnej vedy

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na významného českého právnika, ktorý v rokoch 1921 - 1938 pôsobil i na Univerzite Komenského v Bratislave. Príspevok je venovaný najmä vedeckému prínosu v oblasti právnych dejín a pedagogickej činnosti na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

13. Mgr. Olexij M. Meteňkanyč (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prof. Bohuš Tomsa – osobnosť právnej a politickej vedy, právnik a "jemný" právny filozof

Abstrakt: Príspevok má ambíciu prezentovať viaceré aspekty života profesora Tomsu (1888-1977), ktorý pôsobil v medzivojnovom období na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pričom zastával aj pozíciu dekana fakulty, či dokonca bol aj rektorom univerzity. Dôraz bude kladený na jeho osobný životopis (ktorý bol poznačený viacerými negatívnymi okolnosťami, ktoré mu bránili získať uznanie, ktoré by si za iných skutočností jednoznačne zaslúžil), jeho vplyvu na právnu vedu a metodológiu právnej vedy (s akcentom na medzivojnové obdobie, kedy bola československá právna veda len v „plienkach“), ako aj príspevku do problematiky medzinárodného práva, v rámci ktorej publikoval viaceré učebnice a články. V neposlednom rade bude pozornosť venovaná aj oblasti, v ktorej prof. Tomsa najčastejšie publikoval, a to právnej filozofii. Na záver príspevku si dovoľujeme súhrne uviesť viacero aspektov, ktoré len podčiarkujú fakt o veľkosti prof. Tomsu a aktuálnosti odkazu tohto mysliteľa v súčasnosti.

14. Ondrej Podolec, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vznik Československa a verejná správa na Slovensku (právne aspekty).

Abstrakt: Štúdia analyzuje právne aspekty jednotlivých etáp recepcie verejnej správy na Slovensku v prvých mesiacoch po vzniku Československej republiky v roku 1918. Zameriava sa na všetky stupne územnej správy od obcí až po župy. Reflektuje tiež rôzne právne názory na tento proces a zároveň ho komparuje s analogickými štátoprávnymi zmenami v rokoch 1938 a 1945.

15. Mgr. Ján Sombati, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Odkaz profesora Rudolfa Rauschera na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt: Autor predkladaného príspevku zameria svoju pozornosť na profesora Rudolfa Rauschera, ktorý počas svojho pôsobenia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave predstavoval významnú osobnosť v oblasti výučby a vedeckého skúmania na poli právnych dejín. Príspevok sa bude zameriavať tak na jeho osobný život, ako aj na jeho kariérny postup v čase jeho pôsobenia v Bratislave. Najdôležitejšou časťou príspevku bude pasáž venovaná jeho odkazu pre právnu vedu, ktorý bude skúmaný skrz jeho publikačnú činnosť, ako aj pohľad jeho súčasníkov a nástupcov na jeho dielo.

16. JUDr. Zuzana Tomová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prof. Imrich Karvaš – jedna z najvýznamnejších osobností slovenských národohospodárskych dejín

Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť životný príbeh prof. JUDr. Imricha Karvaša na pozadí historických udalostí 20. storočia. Autorka sa v ňom venuje jeho vedeckej a pedagogickej činnosti spätej predovšetkým s jeho pôsobením na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej začal študovať v roku 1921 ako jeden z prvých Slovákov. Prof. Karvaš publikoval spolu 13 monografií a niekoľko desiatok odborných článkov, pričom ani dnes nestrácajú jeho práce na aktuálnosti. Popri svojej pedagogickej činnosti sa prof. Karvaš stále viac zúčastňoval na riadení národohospodárskych a bankových inštitúcií v rámci spoločnej ČSR a po vyhlásení vojnového Slovenského štátu sa v marci roku 1939 stal prvým guvernérom Slovenskej národnej banky a neskôr predsedom Najvyššieho úradu pre zásobovanie. Príspevok preto približuje aj pôsobenie prof. Karvaša ako významného národohospodára a verejného funkcionára, ako aj jeho mimoriadny význam v súvislosti s protifašistickou odbojovou činnosťou.

17. Mgr. Dominika Veselá (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prof. Peter Blaho - jeho život a dielo

Abstrakt: Príspevok je venovaný životu a dielam profesora Petra Blaha. Najmä jeho pôsobeniu ako pedagóga a významného romanistu.

18. doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. (Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vladimír Fajnor- najvšestrannejší slovenský právnik prvej polovice dvadsiateho storočia

Abstrakt: Vladimír Fajnor bol najvýraznejšou slovenskou právnickou osobnosťou prvej polovice 20. storočia. Svoju právnickú dráhu začal V. Fajnor ako advokát vo Zvolene. Popri advokátskej činnosti založil Zvolenské noviny a neskôr s kolegami aj Zvolenskú ľudovú banku a kníhtlačiareň. Po vzniku Československa a krátkom pôsobení vo funkcii zvolenského župana ho vymenovali za prezidenta Súdnej tabule v Bratislave. V roku 1920 bol spoluzakladateľom spolku Právnická jednota na Slovensku a členovia ho zvolili za svojho starostu. Uvedený spolok, okrem iných aktivít, prevzal vydávanie časopisu Právny obzor. Takmer 16 rokov bol V. Fajnor jeho hlavným redaktorom. Pôsobil aj na novovzniknutej Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1922 habilitoval. Zaslúžil sa o položenie základov a rozvoj slovenského právneho názvoslovia. Publikoval aj v oblasti právnej histórie a súkromného práva. Vladimír Fajnor bol dvakrát ministrom unifikácie a jeden raz ministrom spravodlivosti. V roku 1930 ho prezident T. G. Masaryk vymenoval za prvého prezidenta Najvyššieho súdu ČSR. V roku 1936 inauguroval za profesora na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1939 odišiel V. Fajnor do penzie a celú vojnu prežil v Čechách. Po oslobodení bol jedným zo štyroch právnikov, ktorých predstavitelia Československej republiky vymenovali a zapísali do zoznamu arbitrov Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu.


4. Sekcia pracovného práva - Ústavné princípy a realizácia práva na prácu


1. JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Právo na práci a právo na hmotné zajištění při nemožnosti jej realizovat dle české právní úpravy

Abstrakt: Právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací náleží každému jedinci, kdežto právo těch, kteří nemohou bez své viny toto právo vykonávat, na hmotné zajištění v přiměřeném rozsahu, náleží jen občanům ČR. Občanům tedy náleží vyšší standard základního práva. Příspěvek se bude zabývat touto otázkou a srovnáním s ostatním sociálními právy zakotvenými v Listině základních práv a svobod.

2. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zákonná realizácia práva na prácu

Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami zákonnej, resp. nezákonnej realizácie práva na prácu. Analyzuje právnu úpravu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v SR vo svetle domácej právnej úpravy, ako aj úpravy v EÚ.

3. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu a jeho realizácia

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá realizáciou ústavného práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu v zákonnej úprave dávok zo systému sociálneho poistenia.

4. JUDr. Zuzana Macková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sociálna ochrana v Slovenskej republike z hľadiska Ústavy Slovenskej republiky

Abstrakt: V príspevku sa venuje pozornosť jednotlivým systémovým častiam práva sociálneho zabezpečenia (poistnému systému, štátnej sociálnej podpore a sociálnej pomoci) najmä z pohľadu princípu rovnosti, ako aj demokracie a proklamácie právnej istoty.

5. doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ústavná akceptovateľnosť ekonomickej činnosti vo vzťahu k hmotnej núdzi

Abstrakt: Z legislatívneho hľadiska právo sociálneho zabezpečenia sa vyvíja v troch systémoch - poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory, systém sociálnej pomoci. Sociálnou pomocou okrem iného sa rozumie aj riešenie hmotnej núdze, ktorá je závislá od príjmu členov domácností. Diskutabilnou je skutočnosť, či dávku v hmotnej núdzi možno podmieniť aktiváciou subjektu k určitej ekonomickej činnosti.

6. JUDr. Vladimír Minčič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zamestnávanie zamestnancov z iných krajín v podmienkach SR vs. Agentúrne zamestnávanie

Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá čoraz viac stupňujúcou sa potrebou zamestnávania zamestnancov z iných krajín na pokrytie dopytu po „kvalifikovanej“ pracovnej sile u slovenských zamestnávateľov a jej právnym režimom. Autor bude skúmať opodstatnenosť fungovania agentúrneho zamestnávania a jeho výhod, resp. nevýhod v porovnaní s „kmeňovým“ zamestnávaním a to v kontexte súčasnej európskej a slovenskej legislatívy a pripravovanej právnej úpravy.

7. Mgr. Denisa Nevická (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Generácia Z, „Home Office“ a právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky

Abstrakt: Článok je venovaný súčasnému fenoménu výkonu závislej práce v mieste bydliska zamestnanca najmä s ohľadom na nastupujúcu generáciu Z a jej očakávania od trhu práce. Autorka sa zaoberá právami a povinnosťami, ktoré vznikajú zamestnávateľovi ale aj zamestnancovi pri výkone práce doma či prostredníctvom telefonického zariadenia, ako aj práce na miestne ktoré si zamestnanec zvolí. Následne autorka uvedené odlišnosti výkonu práce v režime „home office“ komparuje s výkonom práce zamestnanca pre zamestnávateľa v jeho priestoroch a zaoberá sa úvahou, či sú v prípade výkonu práce doma dodržané vybrané práva zakotvené v článku 36 Ústavy Slovenskej republiky.

8. JUDr. Mária Nováková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Potreba spôsobilosti autonómneho rozhodovania v externom prostredí

Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme problematikou kompetencií absolventov škôl v sociálnych kontextoch. Ťažisko pozornosti je sústredené na ich autonómiu rozhodovania sa v prostredí diverzifikovaného trhu práce.

9. Mgr. Jozef Pavol (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zmluvný systém pracovného práva

Abstrakt: Systém nastavenia zmluvného systému pracovného práva do značnej miery môže ovplyvňovať fyzické osoby pri realizácii svojho ústavného práva na prácu. Autor preto v príspevku prezentuje svoj postoj k výhodám a nevýhodám koncipovania zmluvného systému slovenského pracovného práva.

10. JUDr. Andrej Poruban, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kolaboratívna ekonomika a realizácia práva na prácu

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá fenoménom kolaboratívnej ekonomiky a zameriava sa na právne postavenie vodičov Uberu.

11. Mgr. Monika Škvarková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právo dôchodcov uplatňovať svoje ústavné právo na prácu

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou uplatnenia sa dôchodcov poberajúcich starobný dôchodok na trhu práce. Venuje sa výhodám, ktoré pre zamestnávateľov môže priniesť zamestnávanie dôchodcov. Súčasne neopomína ani dôvody, pre ktoré je dôchodcom odopierané právo na prácu. Cieľom príspevku je priniesť prostredníctvom návrhov de lege ferenda zlepšenie podmienok na trhu práce pre tých dôchodcov, ktorí aj napriek tomu, že sú označovaní ako osoby v postprodukčnom veku, stále majú snahu o uplatňovanie svojho ústavného práva na prácu.


5. Sekcia občianskeho a obchodného práva - Vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva


1. Norbert Adamov (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Spravodlivá náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva

Abstrakt: Hoci niektoré predpisy z oblasti správneho práva express verbis ustanovújú, že náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva má byť jednorazová, článok 20 Ústavy Slovenskej republiky nevylučuje ani takú náhradu, ktorá sa bude vlastníkovi vyplácať opakovane. Kým jednorázová náhrada sa javí byť nevyhovujúcou ak je obmedzenie trvalé a bude obmedzovať aj právnych nástupcov aktuálneho vlastníka, opakované plnenie je zas môže javiť byť príliš malou kompenzáciou z hľadiska závažnosti zásahu do vlastníckeho práva, pretože obmedzenie spravidla kumulatívne nenarastá ale od začiatku pôsobí v plnom rozsahu.

2. Mgr. Tamara Čipková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Striedavá osobná starostlivosť vo svetle rozhodovacej praxe Ústavného súdu Slovenskej republiky

Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky garantuje rodičom právo na starostlivosť a výchovu detí a zároveň deťom právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. V prípade rozchodu alebo rozvodu rodičov a ich nezhôd v otázkach výkonu rodičovských práv a povinností je potrebné, aby súd v určitej miere zasiahol do rozsahu ich ústavou garantovaného práva. Ústavný súd Slovenskej republiky sa vo svojej rozhodovacej činnosti viackrát venoval otázke predpokladov pre zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti, v kontexte posúdenia najlepšieho záujmu dieťaťa. Príspevok je analýzou relevantných rozhodnutí ústavného súdu.

3. Mgr. Martina Ditmarová (Univerzita Palackého v Olomouc, Fakulta právnická, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Úskalí procesní legitimace společenství vlastníků jednotek

Abstrakt: Není neznámou, že společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou s omezenou hmotněprávní subjektivitou. Této omezené hmotněprávní subjektivitě potom odpovídá i omezená subjektivita procesní a této problematice je v příspěvku věnována pozornost v kontextu judikatury ústavního soudu a nejen jeho.

4. Mgr. Lenka Dufalová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kritériá pre určenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom

Abstrakt: Pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti rodičov k deťom súdy vychádzajú zo základných kritérií stanovených v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, teda berú do úvahy odôvodnené potreby oprávneného a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Súdy zároveň nemôžu obchádzať ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine, ktorý v rámci vyživovacej povinnosti rodičov k deťom stanovuje, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Práve toto rozhodovacie kritérium bude primárnym predmetom analýzy s ohľadom na osobitosti vzťahu rodič – dieťa.

5. JUDr. Jana Duračinská, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Spoločný záujem veriteľov v reštrukturalizačnom konaní v judikatúre ústavného súdu

Abstrakt: Reštrukturalizačné konanie predstavuje kolektívne uspokojenie veriteľov, pričom by nemalo dochádzať k favorizácii záujmov niektorých veriteľov, ale mal by sa zohľadňovať ich spoločný záujem. Vzhľadom na to, že záujmy veriteľov môžu byť rozdielne, je pre dodržanie zásad spravodlivosti dôležité stanovenie kritérií rozhodujúcich pre posúdenie spoločného záujmu veriteľov. Článok sa zameriava na rozhodnutia ústavného súdu, ktoré sa zaoberajú obsahom pojmu spoločný záujem veriteľov.

6. Mgr. Andrej Fekete (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka vo svetle rozhodovacej praxe súdov

Abstrakt: Práca vychádza z hypotézy, že práva nadobudnuté v dobrej viere majú byť predmetom právnej ochrany. Slovenské súdy sú čoraz častejšie konfrontované otázkou, či v prípade nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka treba dať prednosť princípu nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet alebo princípu ochrany práv nadobudnutých v dobrej viere (bona fides). Samotný Občiansky zákonník sa až na niektoré výnimky striktne pridržiava názoru, že vlastník veci nemôže previesť na iného viac práv než sám má. Súdna však v čoraz širšom rozsahu pripúšťa prielom do princípu nemo plus iuris.... Práca poukazuje na rozdielnu prax všeobecných súdov v uvedenej oblasti a konfrontuje ju s novšími rozhodnutiami Ústavného súdu SR. V závere práce sú uvedené úvahy de lege ferenda. V nich sa rieši otázka, či už nastal čas, aby sa problém dobromyseľného nadobudnutia nehnuteľnosti od nevlastníka riešil pozitívnou právnou úpravou.

7. JUDr. Imrich Fekete, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Možno eurokonformne vykladať vnútroštátny predpis spôsobom contra legem?

Abstrakt: Súd každého členského štátu je povinný vykladať a aplikovať národné právo v súlade s požiadavkami práva Európskej únie (EÚ). Hranice použitia takéhoto nepriameho účinku práva EU je potrebné sledovať nielen v judikatúre Súdneho dvora EÚ, ale zároveň je jeho použitie limitované ústavnokonformným výkladom vnútroštátneho práva. Všeobecné súdy, ale aj Ústavný súd SR sa v poslednom čase čoraz častejšie v súvislosti s krytím nemajetkovej ujmy pozostalých po obeti dopravnej nehody z povinného zmluvného poistenia a rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová (C-22/12) poukazujú na potrebu eurokonformného výkladu slovenských zákonov. Autor v príspevku skúma na konkrétnych rozhodnutiach Ústavného súdu SR hranice takéhoto eurokonformného výkladu a to, či je v právnom štáte vôbec prípustné vykladať vnútroštátny predpis spôsobom contra legem.

8. prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Odporovacia žaloba versus žaloba o neplatnosť právneho úkonu v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Abstrakt: Otázka možnosti odporovať len platnému právnemu úkonu je zhodne riešená právnou vedou aj súdnou praxou. Napriek tomu bolo nedávno vydané súdne rozhodnutie, v ktorom tento vzájomný vzťah zohľadnený nebol. Názor všeobecného súdu odobril aj Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý konštatoval, že právny poriadok (§ 42a OZ) poskytoval sťažovateľovi (veriteľovi) priestor na odvrátenie neželaného stavu, no tento z neznámeho dôvodu nekonal včas, teda sa správal „bezdôvodne“. Preto nebolo nevyhnutné siahať po § 39 OZ na účel korekcie celkovej spravodlivosti napadnutého rozhodnutia. Názor ústavného súdu je viac ako prekvapivý. Predmetom príspevku preto bude analýza rozhodnutia ústavného súdu a hľadanie odpovede na kľúčovú otázku, či existujú také dôvody, ktoré by mohli zabrániť aplikácii § 39 OZ o absolútnej neplatnosti právneho úkonu.

9. Edyta Gapska, PhD (John Paul II Catholic University of Lublin, , Lublin, Poland)

Názov: Exclusion of legal proceedings in civil matters in the light of the Constitution.

Abstrakt: One of the key issues of civil procedural law is the admissibility of legal proceedings, and therefore the possibility of seeking redress in civil judicial proceedings. The admissibility of judicial civil claims is not only subject to the Code regulations, but is a part of systemic legal solutions having their source in the Constitution. The right to initiate legal proceedings is recognized as an aspect of an access to court, which – consequently - allows to assess the admissibility of legal proceedings in civil matters also in the context of constitutional guarantees of the right to a court. The aim of the paper is to determine whether in the light of constitutional regulations it is possible to exclude any category of claims from judicial proceedings. This, in turn, requires clarification of the normative content of the constitutional concept of a "matter". This concept was explained, among others, by The European Court of Human Rights, which indicated that the right to a court was open in every matter (dispute) recognized by law - not only national law. The dispute must also be real and serious, and may not only concern the existence of the disputed law, but also its scope and manner of execution, and the outcome of the proceedings must directly determine the entitlement at issue. Thus, the limits of the admissibility of judicial redress must take into account the constitutionally defined area of the courts’ activity, which is defined by the constitutional concept of a "matter", understood as a forum of the administration of justice. This means that it is not acceptable to implement court proceedings where the justice system does not reach, and ultimately the Constitution determines the acceptable limits of the judicial resolution of disputes.

10. JUDr. Petra Haladejová Preinerová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: K synalagmatickosti obchodnoprávneho vzťahu zhotoviteľa a objednávateľa pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela vo svetle súdnej kazuistiky

Abstrakt: Pozornosť autorky sa v príspevku ťažiskovo zameriava na analýzu porušenia vzájomného záväzku zhotoviteľa a objednávateľa po ukončení diela vo vybraných prípadoch. V danom kontexte je vyzdvihnutá primárna rola všeobecných súdov pri uplatňovaní subjektívnych hmotných práv, rovnako aj základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Subsidiárne postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri ochrane ústavnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je pertraktované v konkrétnych uzneseniach a nálezoch.

11. JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: K posouzení naléhavého právního zájmu v řízení o určení neplatnosti právního jednání

Abstrakt: Příspěvek se zabývá rozborem judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu týkající se otázky naléhavého právního zájmu v řízení o určení neplatnosti právního jednání ve světle práva na spravedlivý proces.

12. doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Zavádění prvků smírného řešení sporů do právního řádu České republiky

Abstrakt: Příspěvek se zabývá otázkou postupného zavádění prvků smírného řešení sporů do právní teorie i praxe. Přináší přehled jednotlivých ustanovení zákonů zejména v oblasti občanského práva, která jsou toho odrazem, a identifikuje problematické oblasti. Zvláštní pozornost bude věnována judikatuře českých soudů a jejímu vlivu na interpretaci zákona o mediaci.

13. JUDr. Branislav Jablonka, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ústavne konformná interpretácia noriem obchodného práva

Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vplyvom interpretácie ústavného práva na obchodné právo. Prameňom obchodného práva sú aj normy ústavného práva, ktoré významným spôsobom vplývajú na interpretáciu zákonného práva. Úlohou ústavného súdu nie je síce vykladať zákonné práva, ani zjednocovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov. Ústavný súd je však oprávnený ingerovať do interpretácie noriem zákonného práva všeobecnými súdmi, ak výsledkom interpretácie zákonného práva je porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

14. Mgr. Petra Janská (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Koniec tichej cesie vs. (ne)spravodlivé zamietnutie zmeny účastníctva

Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku bude zaoberať otázkou konca tichej cesie počas prebiehajúceho konania a následnom zamietnutí návrhu na zámenu účastníka na strane žalobcu z hľadiska ústavnoprávneho, kde vo vzájomnom vzťahu akcentuje princíp iura novit curia na jednej strane a princíp vigilantibus iura scripta sunt na strane druhej.

15. Doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Interpretace obchodních podmínek

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na analýzu obchodních podmínek. Autor zvažuje důsledky vyplývající z rozdilného pojetí obchodních podmínek v Evropě a svoji stať končí závěr o nutnosti diferencující interpretace podle původu příslušného ustanovení obchodních podmínek.

16. Doc., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LLM (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ústavný rámec rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a rozhodovanie súdu o spôsobilosti na právne úkony

Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza a vyhodnotenie ústavnoprávnych východísk zachovávania základných atribútov ochrany ľudskej dôstojnosti pri prejednávaní a rozhodovaní súdov v konaniach o spôsobilosti na právne úkony. Konfrontáciou s aktuálnou judikatúrou autori vyhodnotia kvalitatívnu stránku tak procesných inštitútov, ako aj obmedzenia súvisiace s nemožnosťou ich modifikácie v nadväznosti na nezmenenú hmotnoprávnu úpravu.

17. JUDr. Pavel Lacko, LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vplyv judikatúry ústavného súdu na rozhodcovské konanie

Abstrakt: Rozhodcovské konanie zaznamenáva v Slovenskej republike v poslednej dobe značný vývoj. Tomuto vývoju prospieva v nemalej miere aj ústavný súd svojou rozhodovacou činnosťou. Cieľom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu činnosť ústavného súdu vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu, predovšetkým vo vzťahu k dodržiavaniu práva na spravodlivý proces.

18. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vymedzenie pojmu podnikanie v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na aktuálne otázky spojené s vymedzením pojmu podnikateľ a podnikanie v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a vnímania týchto základný pojmov obchodného práva inými súdmi SR. Zámerom tohto príspevku je posúdiť prípustnosť rozdielneho výkladu uvedených pojmov pre potreby súkromného práva a verejného práva.

19. Dr. Angelika Mašurová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Návrh na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR

Abstrakt: Príspevok sa bude zaoberať problematikou neplatnosti uznesení valných zhromaždení spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Ťažisko pritom bude spočívať na aktuálnej judikatúre Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.

20. Dr. Csaba Meilinger, - (University of Pécs, Faculty of Law, Pécs, Hungary)

Názov: How the decisions of the Constitutional Court are influence the Civil Law?

Abstrakt: In my paper, I will scrutinise that how the decisions of the Constitutional Court are influence the legislation and case-law in the field of the Civil Law.

21. prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 a jeho dopad na hmotnoprávnu podmienku aktívnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia

Abstrakt: Cieľom pripravovaného príspevku je analyzovať nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 a jeho dopad na hmotnoprávnu podmienku aktívnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok je venovaný najmä výkladu ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje jednu z hmotnoprávnych podmienok aktívnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie návrhu žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok sa venuje analýze záverov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa nestotožnil s formalistickým výkladom ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Ústavný súd v rámci svojho nálezu konštatoval, že od akcionára sa nevyžaduje tvrdiť a dokázať, že práva akcionára/spoločníka boli reálne porušené, ale vyžaduje tvrdiť a dokazovať, ktoré z práv akcionára mohli byť dotknuté v dôsledku uznesenia valného zhromaždenia prijatého v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. V rámci analýzy záverov nálezu Ústavného súdu je dôležité poukázať na potrebu dodržania zásady proporcionality a to konkrétne, že dôsledky porušenia právnej povinnosti nesmú byť v hrubom nepomere s dopadom, ktoré toto porušenie malo do právnych pomerov oprávnenej osoby ani so závažnosťou takéhoto porušenia.

22. JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. (Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: K některým přechodným ustanovením nového občanského zákoníku

Abstrakt: Aplikace nové soukromoprávní úpravy s sebou vždy přináší otázku, jak aplikovat nové normy na vztahy, které zde již existují. Touto otázkou se zpravidla zabývají intertemporální ustanovení. Příspěvek pojednává o pravidlech pro jejich aplikaci ve světle konkrétních rozhodnutí vyšších soudů.

23. JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: KONFLIKTY MEZI „PRÁVNÍMI“ A „BIOLOGICKÝMI RODIČI“ DÍTĚTE V KONTEXTU NÁLEZŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR

Abstrakt: Příspěvek analyzuje nedávná rozhodnutí Ústavního soudu ČR týkající se práv tzv. putativního otce, zejména pak jeho práva na styk s dítětem a práva podat žalobu na určení příbuzenství.

24. doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ústavný rámec rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a rozhodovanie súdu o spôsobilosti na právne úkony

Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza a vyhodnotenie ústavnoprávnych východísk zachovávania základných atribútov ochrany ľudskej dôstojnosti pri prejednávaní a rozhodovaní súdov v konaniach o spôsobilosti na právne úkony. Konfrontáciou s aktuálnou judikatúrou autori vyhodnotia kvalitatívnu stránku tak procesných inštitútov, ako aj obmedzenia súvisiace s nemožnosťou ich modifikácie v nadväznosti na nezmenenú hmotnoprávnu úpravu.

25. prof. JUDr. Marek Števček, Phd. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Metódy interpretácie právneho textu alebo prolegomenon k pomocným vedám právnickým.

Abstrakt: Príspevok nastoľuje latentne aktuálnu otázku metód interpretácie právneho, či všeobecnejšie normatívneho textu. Polemická téza článku spočíva v spochybnení nevedeckej povahy práva v zmysle paroly "dvaja právnici, tri názory". Ak má právo ašpirovať na vedeckú disciplínu, musí disponovať adekvátnym inštrumentáriom takých metód interpretácie a ich vzájomných interakcii, aby dokázalo ako každá iná vedecká disciplína jasne stanoviť metodiku jednotlivých záverov. K tomuto inštrumentáriu má dopomôcť autorov koncept "pomocných právnických vied" - logika, hermeneutika, filozofia a právna históriografia predovšetkým. Výsledkom má byť uspokojivý rozumný výklad tzv. hard cases.

26. JUDr. Jana Strémy, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Inštitút dodatočnej likvidácie v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza inštitútu dodatočnej likvidácie obchodnej spoločnosti, pri ktorom sa vynárajú otázky ako (ne)plnohodnotné obnovenie právnej subjektivity, prípadne potieranie procesnoprávnej subjektivity takejto obchodnej spoločnosti v konaní pred súdom. Prípevok je úvahou autorky nad zmyslom inštitútu, ktorým by mala byť jednak ochrana veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok z dodatočne (po výmaze spoločnosti z OR) zisteného majetku spoločnosti ako aj ochrana majetkových práv bývalých spoločníkov spoločnosti.

27. JUDr. Lenka Westphalova, Ph.D. (Palackého univerzita Olomouc, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Konflikty rodičů o péči o dítě ve světle judikatury Ústavního soudu České republiky

Abstrakt: Příspěvek se bude zabývat konflikty rodičů při určení, kdo o dítě bude pečovat. Ústavní soud České republiky přispívá svými rozhodnutími k odborné diskusi nad touto problematikou.

28. JUDr. Ivana Zmeková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov z pohľadu judikatúry ústavného súdu

Abstrakt: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Aj napriek tomu je jeho súčasná právna úprava v našom právnom poriadku pomerne strohá a nepodlieha častým zmenám. V rámci nej nie sú riešené všetky otázky, ktoré v sebe toto majetkové spoločenstvo zahŕňa. Vzhľadom na stručnosť právnej úpravy je pre tento inštitút a jeho samotný výklad a aplikáciu veľmi dôležitá aj súdna prax, ktorá je v tejto oblasti pomerne bohatá. V tomto kontexte má svoj nezanedbateľný význam aj judikatúra ústavného súdu.


6. Sekcia medzinárodného práva - Ústavnoprávny rámec uzavierania medzinárodných zmlúv


1. JUDr. Daniel Bednár, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru a jej miesto v právnom poriadku Slovenskej republiky

Abstrakt: Príspevok analyzuje predmetnú zmluvu z hľadiska jej postavenia v ústavnom systéme Slovenskej republiky a identifikuje niektoré problémy, ktoré môžu nastať pri vykonávaní jednotlivých ustanovení.

2. JUDr. Katarína Burdová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Výhrada verejného poriadku a najlepší záujem dieťaťa v právnej úprave uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí v rodinných veciach

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými otázkami súvisiacimi so zohľadňovaním najlepšieho záujmu dieťaťa pri aplikácii výhrady verejného poriadku ako dôvodu pre neuznanie cudzieho rozhodnutia v rodinných veciach.

3. Doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovakia)

Názov: New Trends in Concluding Investment Treaties – Has the Bubble of Selfishness Finally Burst?

Abstrakt: Un, deux, trois, cinque - and “four” when considering international investment treaties wasn’t omitted by mistake. “One” is for the ICSID Center; “two” is for nineties and a steep rise of investment arbitrations, hand in hand with the liberalization and freedom of the market hungry economies. “Three” is for later scepticism about the consistency of investment tribunals’ decisions, the bias of arbitrators etc. “Four” is for proposal of the EU to set up an international investment court as a part of the cure, prescribed for the ISDS, that contains in alternative removing the ISDS or a purchase of the political risk by foreign investors. “Five” stands for a brushed version of four. It proposes not only a wide reform of existing ISDS, but the significant improvement of international investment treaties, that (with a generous helping of the UN) makes them more human rights oriented and environment friendly. And it is this legislative carving of the better place for the host states in international investment treaties to which this paper is confined. The message cannot be simpler. In words of an imaginary host state, addressing its foreign investors, “Come and stay if it pleases you. Nonetheless, as you’ll be brought into subjection to what we call the regulations of reason, order, and our constitution, please - do attempt not displease. Our quid pro quo attitude toward you will be all the better for it.”

4. Mgr. Ján Kováčik (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vplyv medzinárodného práva na ústavný poriadok štátov

Abstrakt: Vzťah medzinárodného práva a vnútorného práva štátov je výrazom prirodzenej interakcie štátnej suverenity a angažovanosti v oblasti medzinárodných vzťahov. Miera zodpovednosti štátov za prenos medzinárodnoprávnych povinností do vlastného právneho systému a ich rešpektovanie je daná ústavou a jej rámcom pre transpozíciu. Príspevok sa zaoberá vplyvom medzinárodného práva na ústavný poriadok štátov, spolu s vybranými aktuálnymi príkladmi.

5. Mgr. et Mgr. Stela Kovaľová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY V ÚSTAVNOM SYSTÉME SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstrakt: Príspevok analyzuje postavenie medzinárodných zmlúv v Ústave Slovenskej republiky a ústavnej úpravy ich prednosti pred zákonmi. Prioritne sa zameriava na čl. 7 Ústavy SR identifikuje niektoré problémy spôsobu aplikácie prioritných medzinárodných zmlúv, ktoré sú úzko spojené s možnosťou fyzických a právnických osôb domáhať sa práv im priznaným v týchto medzinárodných zmluvách.

6. Associate Professor Jernej Letnar Cernic (Graduate School of Government and European Studies, , Kranj, Slovenia)

Názov: The relationship between domestic and international law in the constitutional system of Republic of Slovenia

Abstrakt: This paper analyses recent decisions of the Constitutional Court of Republic of Slovenia concerning the relationship between domestic and international law. Slovenian constitutional order appears to follow approach of “reasonable” dualism, which means that international treaties are not per se directly applicable in Slovenian legal order but they must to be first ratified by the Slovenian parliament and published in the Official Journal of Republic of Slovenia. Ratified and published treaties create international obligations for the state to adopt in its national legal order appropriate national legal acts by which it ensures compliance with such obligations. State is obliged to ensure its application in the national legal order, otherwise it is held responsible under international law for such omission. In conclusion, this paper draws out comparative lessons for design the relationship between domestic and international law.

7. JUDr. Peter Lysina, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Pohľad Ústavy SR na zmluvnú prax EÚ

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zmluvnú prax EÚ z pohľadu Ústavy SR. V tejto súvislosti prináša analýzu čl. 7 Ústavy SR pri jeho uplatnení na zmiešané zmluvy, či pohľad na vnútroštátny rozmer revíznych postupov predvídaných Zmluvou o EÚ.

8. JUDr. Mag.iur Michal Malacka, PhD, MBA (Univerzita Palackého, Právnická Fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Prorogace v mezinárodním právu soukromém

Abstrakt: S nárůstem globalizace roste i počet přeshraničních záležitosti. Význam mezinárodního práva soukromého vzrůstá z důvodu faktorů světového obchodu, cestování, komunikace a migrace. Tento vývoj také zvyšuje počet případů, v nichž jsou konfrontovány pravomoce vícero soustav justičních orgánů. Důležitou roli zde představuje autonomie vůle stran a přístup k prorogačním dohodám.

9. Mgr. Viktória Marková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Princíp non-refoulement- príklad imperatívnej normy v medzinárodnom práve verejnom (?)

Abstrakt: Princíp non refoulement, ktorý zakazuje vrátenie osoby do krajiny, v ktorej by mohla byť vystavená prenasledovaniu, je často označovaný ako centrálny pojem medzinárodnej ochrany utečencov. Hoci tento princíp je upravený v celom rade medzinárodných zmlúv, stále ostáva mnoho otázok týkajúcich sa jeho statusu. Predkladaný článok rozoberá, či princíp non-refoulement nadobudol charakter imperatívnej normy medzinárodného práva, od ktorej nie sú povolené výnimky.

10. Mgr. Lea Mezeiová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Inštitút výhrady verejného poriadku v medzinárodnom práve súkromnom

Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá inštitútom výhrady verejného poriadku v medzinárodnom práve súkromnom, podmienkami a okolnosťami jeho aplikácie, ako aj aktuálnymi výzvami, ktorým tento inštitút čelí.

11. doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava, Slovakia)

Názov: Princíp prednosti medzinárodných ľudsko-právnych zmlúv a justičná prax

Abstrakt: Súdny systém v Slovenskej republike je založený na princípe všeobecnej jurisdikcie. V praxi to znamená, že všetky súdy, vrátane súdov prvej inštancie, odvolacích súdov aj Najvyššieho súdu SR, sú povinné aplikovať princíp prednosti medzinárodného práva ako je upravený Ústavou SR v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala podľa vnútroštátneho práva. Osobitnú úpravu požíva prednosť medzinárodných ľudsko-právnych zmlúv. Tento príspevok sa zaoberá implementáciou pozitívneho záväzku SR vo vzťahu k medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám a súvisiacou súdnou praxou pri konkrétnej aplikácii.

12. doc. JUDr. PhDr. Ing Michael Siman, PhD., DEA (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prednosť a priamy účinok medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únie

Abstrakt: Autor poukazuje na osobitosti postavenia medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Únie, podmienky ich ojedinelého priameho účinku a prípadnú vyplývajúcu prednosť medzinárodných zmlúv pred aktmi inštitúcií Únie, ktoré autor analyzuje predovšetkým na základe súvisiacej judikatúry Súdneho dvora EÚ.

13. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prednosť a priamy účinok medzinárodných zmlúv v ústavnom rámci Slovenskej republiky

Abstrakt: Príspevok analyzuje postavenie medzinárodných zmlúv najmä v rámci Ústavy Slovenskej republiky. Výklad je zameraný na analýzu jednotlivých ustanovení ústavného textu, ale aj nadväzujúcich predpisov a medzinárodnej praxe, vrátane domácej a zahraničnej judikatúry.

14. JUDr. Metod Špaček, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Potrebujeme zákon o medzinárodných zmluvách?

Abstrakt: Príspevok za zaoberá ústavnými rámcami dojednávania medzinárodných zmlúv a ich ústavnoprávnemu postaveniu v právnom poriadku Slovenskej republiky. Hodnotí sa existujúci právny rámec upravujúci proces dojednávania medzinárodných zmlúv vo svetle právomocí jednotlivých štátnych orgánov. Cieľom príspevku je poukázať na existujúce právne obmedzenia a kritické posúdenie viacerých s tým súvisiacich problémov. Príspevok načrtne otázku prijatia zákonnej úpravy implementujúce príslušné ustanovenia ústavy a predostiera otázku potreby prijatia zákona o medzinárodných zmluvách. Príspevok pojednáva aj o existujúcich zákonných úpravách v jednotlivých štátov, čo slúži ako komparatívny základ pre prijatie úpravy de lege ferenda. V neposlednom rade obsahuje odporúčanie pre aplikačnú prax v tomto smere.

15. prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Prozatímní provádění smluv

Abstrakt: Prozatímní provádění smluv je institutem mezinárodního smluvního práva, kodifikovaným ve Vídeňské úmluvě (1969). Její článek 25 je však velmi stručný, což vede v praxi k problémům při interpretaci a aplikaci. Komise OSN pro mezinárodní právo se proto po více než 50 letech k tomuto tématu vrátila a dokončuje návrh směrnic, které upřesňují pravidla prozatímního provádění smluv, týkající se též smluv mezinárodních organizací. Ač je založeno na dohodě stran, v praxi bývá prozatímní provádění ovlivněno či podmíněno také pravidly vnitrostátního práva.

16. JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D. LLM. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Specifika postavení Římského Statutu ve vnitrostátních právních řádech

Abstrakt: Předkládaný příspěvek se netýká otázky sjednávání mezinárodních smluv, věnuje se přidružené otázce ústavněprávního postavení mezinárodních smluv. Pozornost je věnována Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu a jeho postavení v právním řádu České republiky, Slovenska a Ukrajiny.

17. Michaela Sykorova (MZVaEZ SR, , Bratislava, Slovakia)

Názov: Úloha štátnych orgánov pri uzatváraní medzinárodných zmlúv

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá úlohou a právomocami štátnych orgánov Slovenskej republiky pri uzatváraní medzinárodných zmlúv. Berúc do úvahy Ústavu a vnútroštátne predpisy SR, na pozadí platných medzinárodnoprávnych pravidiel, autorka analyzuje ústavné právomoci prezidenta, Národnej rady a vlády, ako aj úlohu ministra a Ministerstva zahraničných vecí i ostatných orgánov, vyplývajúcich z iných právnych predpisov, pri dojednávaní a uzatváraní medzinárodných zmlúv. Autorka zároveň približuje praktickú stránku tohto procesu, vrátane často vyskytujúcich sa problémov.

18. JUDr. Jozef Valuch, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a Slovenská republika

Abstrakt: História nás učí, že ochranu ľudských práv a základných slobôd je nutné zabezpečiť na viacerých úrovniach. Príspevok sa zaoberá pozíciou a kategorizáciou medzinárodných zmlúv o ľudských právach v podmienkach Slovenskej republiky.

19. JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Výhrada verejného poriadku v slovenskom právnom poriadku a v kontexte práva EÚ

Abstrakt: Povahu verejného poriadku v oblasti vzťahov spadajúcich do medzinárodného práva súkromného nie je jednoduché popísať alebo ju definovať. Legislatívec sa pokúsi o definíciu základných kritérií (berúc do úvahy i potrebu aplikácie a výkladu) a sudca je poverený zhmotniť tieto kritériá pri posudzovaní a rozhodovaní sporu právnymi nástrojmi, ktoré má k dispozícii. Verejný poriadok spočíva na povýšení viacerých hodnôt spoločnosti, ako sú sociálne, náboženské alebo kultúrne, na právne pravidlá. Tieto sa takmer neodlišujú medzi krajinami založenými na rovnakých právnych systémoch s podobnými právnymi prioritami. Výhrada ordre public je inkorporovanou i v právnych predpisoch EÚ a komparácia s rovnakou klauzulou v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom rezultuje do záveru, do akej miery sa vzájomne prekrývajú.

20. doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Medzinárodné zmluvy a Ústava SR - úvahy de lege ferenda

Abstrakt: Cieľom príspevku je na základe analýzy de lege lata načrtnúť možné cesty budúcej právnej úpravy, zohľadňujúcej potreby minulosti a súčasnosti, ako aj výzvy budúcnosti v oblasti vzťahu medzinárodných zmlúv k vnútroštátnemu právu.

21. JUDr. Zuzana Žitná (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právne aspekty brexitu

Abstrakt: vplyv medzinárodného a európskeho práva na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ možnosti súdnej ochrany v kontexte brexitu


7. Sekcia správneho práva - Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov


1. JUDr. Ing. Martin Adamec (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Nečinnost prezidenta republiky ve světle aktuální judikatury

Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá nečinností prezidenta republiky v procesním postavení „správního orgánu sui generis“ z pohledu aktuální judikatury, která se stále častěji stává předmětem zájmu nejen odborných akademických diskuzí.

2. JUDr. Michal Aláč, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Záujmy štátu v konaniach s cudzím prvkom

Abstrakt: Štát je v konaní s cudzím prvkom, t. j. v konaní, ktorého účastníkom je osoba, ktorá je štátnym príslušník štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, postavený pred ťažkú úlohu. Musí nájsť kompromis medzi individuálnymi právami jednotlivca a záujmami spoločnosti na bezpečnosti ako takej. Ide o náročnú úlohu, ktorá spôsobuje značné problémy.

3. JUDr. Jana Balounová (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Veřejný zájem jakožto podmínka pro nucené omezení vlastnického práva dle soudní judikatury

Abstrakt: Vlastnické právo jakožto ústavně garantované právo lze nuceně omezit jen za určitých podmínek. Jednou z takových podmínek je dle článku 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod České republiky, stejně tak i dle článku 20 odst. 4 Ústavy Slovenské republiky to, že takové omezení je možné pouze ve veřejném zájmu. Veřejný zájem však představuje neurčitý právní pojem, který právní normy nedefinují. V každém konkrétním případě proto musí příslušný orgán vždy náležitě zkoumat a posoudit, zda zde veřejný zájem existuje. Příspěvek se proto zabývá tím, jak je pojem veřejný zájem v praxi vymezován. Cílem příspěvku je představit, jak je na veřejný zájem v souvislosti s nuceným omezením vlastnického práva nahlíženo v rámci soudní judikatury, a to nejen dle judikatury české a slovenské, ale i z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

4. Mgr. Jan Brož (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Ústavní principy při ukládání správních trestů

Abstrakt: Příspěvek vymezuje a analyzuje ústavní principy relevantní při ukládání správních trestů. Jedná se tak o téma navýsost aktuální již jen s ohledem na účinnost nové právní úpravy přestupků v České republice a zvažovanou rekodifikaci ve Slovenské republice. V příspěvku bude tudíž poukázáno na tyto principy a specifikován jejich obsah, zhodnocen jejich význam a projev v platné právní úpravě a při projednání správních deliktů (přestupků) správními orgány, případně přezkumu jejich rozhodnutí správními soudy.

5. Mgr. Martin Cíferský (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ukladanie sankcií za správne delikty

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vplyvom rozhodovacej činnosti súdov na výšku sankcií za správne delikty a správne konanie.

6. dr. Ieva Deviatnikovaitė, dr. (Mykolas Romeris University, , Vilnius, Lithuania)

Názov: Constitutional Principles in Judicial Review and Administrative Rule-making: Lithuanian Case

Abstrakt: There are certain principles which could be identified as principles of good administration. Some of them arise from the text of Constitution, some from the jurisprudence of Constitutional Court. The presentation will deal with how administrative courts rely on the jurisprudence of Constitutional Court in Lithuania and how public administrators rely on constitutional principles in their rule-making acitivity.

7. Mgr. Marianna Džačková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právo na informácie a jeho uplatňovanie v činnosti orgánov verejnej správy.

Abstrakt: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právo, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.

8. JUDr. Katarína Eliášová (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Uplatňovanie princípov správneho trestania pri výkone úradnej kontroly potravín

Abstrakt: Úradnú kontrolu potravín možno označiť ako súčasť systému ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa pred negatívnym účinkom zdravotne a akostne závadných potravín. Pri výkone úradnej kontroly sú však správne orgány limitované nielen zákonom o potravinách, ktorý primárne túto kontrolu upravuje, ale aj ústavnými princípmi, a pri ukladaní sankcií za správne delikty aj princípmi správneho trestania. Cieľom príspevku je pokúsiť sa zodpovedať otázku, do akej miery sú správne orgány pri výkone úradnej kontroly potravín povinné vybrané princípy dodržiavať.

9. plk. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra správneho práva, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právne nástroje ochrany pred nečinnosťou orgánov verejnej správy

Abstrakt: Príspevok nám poskytuje čiastkové informácie z vybraných právnych nástrojov vymožiteľnosti práva vo verejnej správy s cieľom analyzovať predmetné právne nástroje a poukázať na problémové oblasti vymožiteľnosti práva vo verejnej správe.

10. JUDr. Zdeněk Fiala, PhD. (Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Praha, Czech Republic)

Názov: Princip nestrannosti v řízení ve věcech služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Abstrakt: Článek nabízí vhled do problematiky uplaťnování principu nestrannosti v řízení ve věcech služebního poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., a ve svém obsahu blíže rozpracování institut podjatosti a rozborem jednotlivých soudních dokládá, že ustanovení § 14 správního řádu je plně aplikovatelné i v tomto specifickém správním řízení.

11. JUDr. Anita Filová (Krajský súd v Trnave, , Trnava, Slovakia)

Názov: Predmet správneho súdnictva podľa nového Správneho súdneho poriadku

Abstrakt: Cieľom príspevku je vymedziť predmet správneho súdnictva s dôrazom na aplikáciu jednotlivých druhov žalôb podľa Správneho súdneho poriadku a s tým súvisiace kompetenčné výluky aj z pohľadu čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

12. Maciej Gapski, Phd (John Paul II Catholic University of Lublin, , Lublin, Poland)

Názov: The impact of the principle of subsidiarity on the decision-making practice of social assistance administrative bodies

Abstrakt: The social benefit is a fundamental institution of social assistance law or even wider social security law. The Constitution of Republic of Poland does not grant directly for citizens the right to social assistance or a specific benefit. Nevertheless it is possible to indicate the constitutional principles, norms and values that relate to the above mention subject. Among all the values and norms set forth in the Constitution relating to the social sphere of individuals, special attention should be drawn to the dignity of the human being, which is the foundation of all freedoms and rights as well as the principle of subsidiarity and social justice. As far as the principles and values are concerned, the constitution guarantees every citizen the right to social benefit which ensures a subsistence existence, but can only be addressed to persons who, for objective reasons, can not afford to protect themselves on their own. The transfer of public funds from taxes should also take into account the rules relating to the sustainability of the public finance sector. The principle of subsidiarity has a special significance for bodies of public administration issuing decisions in the field of social assistance. Every social action – especially administrative decisions granting the benefit - should be directed to people who really need help. The constitutional principle of subsidiarity limits the activities of public administration in the social sphere. The aim of the article is to present the influence of the principle of subsidiarity on the decision-making practice of social assistance bodies.

13. JUDr. David Hejč, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Zásada zákonnosti jako ústavní princip nullum crimen sine lege

Abstrakt: Příspěvek se věnuje zásadě zákonnosti v oblasti správního trestání v podobě ústavního principu nullum crimen sine lege, podle kterého není správního deliktu, aniž by to zákon výslovně stanovil, a s tím souvisejícímu požadavku určitosti formulací skutkových podstat správních deliktů a předvídatelnosti trestnosti jednání.

14. JUDr. Matej Horvat, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ústavnoprávne aspekty zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby

Abstrakt: Príspevok pomenuje základné dôvody zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby. Bude analyzovať ústavnoprávne aspekty niektorých z týchto dôvodov, a to konkrétne zmeny zákona a amnestie.

15. Mgr. Zuzana Jílková (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Právo vyjádřit se k podkladům ve světle koncentrace územního řízení vedeného podle zákona č. 183/2006 Sb.

Abstrakt: Právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je jedním z klíčových procesních práv účastníků řízení. V územním řízení vedeném podle § 84 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je zaveden institut námitek představující „kvalifikované“ vyjádření některých účastníků územního řízení. Právo podávat taková vyjádření k podkladům je však omezeno tzv. časovou koncentrací. Cílem příspěvku je předně vyhledat ústavněprávní kořeny práva vyjádřit se k podkladům a dále analyzovat, jaké jsou důvody zavedení koncentrace územního řízení a její mantinely. Zároveň si příspěvek klade za cíl vyvodit z konkrétní úpravy územního řízení obecné závěry aplikovatelné i na jiná správní řízení, v nichž je koncentrace uplatňována.

16. JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Místní samospráva jako ústavní princip (a jeho odraz v rozhodovavací praxi)

Abstrakt: Příspěvek nejprve představuje (právo na) místní samosprávu jako ústavní princip, poukazuje na jeho obsah a ústavní zakotvení (včetně mezinárodněprávních východisek představovaných především Evropskou chartou místní samosprávy), a posléze se věnuje odrazu tohoto principu v rozhodovací praxi veřejné správy a potažmo správních soudů. Dílčí pozornost je v této souvislosti zaměřena na problematiku odměn zastupitelů, územního plánování, či podjatosti při výkonu (dekoncentrované) státní správy.

17. doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Právo na přiměřené poučení o právech a povinnostech ve veřejné správě

Abstrakt: Příspěvek se věnuje povinnosti správních orgánů poučit dotčené osoby o jejich právech a povinnostech v oblasti veřejné správy. Právo na poskytnutí přiměřeného poučení je součástí ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces, projevuje se ve více formách, specificky zejména ve správních řízeních o uložení povinnosti z úřední moci. Příspěvek ukazuje na společné rysy a odlišnosti v poučování dotčených osob v řízeních soudních a při postupech správních orgánů.

18. prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Princípy ukladania sankcií a disciplinárna zodpovednosť členov samosprávnych stavovských organizácií

Abstrakt: Referát sa zaoberá aplikáciou princípov ukladania sankcií v oblasti disciplinárnej zodpovednosti členov samosprávnych stavovských organizácií v Slovenskej republike. Autorka analyzuje tému s priliadnutím na platnú právnu úpravu kritérií pre ukladanie disciplinárnych sankcií.

19. dr. Artur Krakała, PhD (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Łódź, Poland)

Názov: Principle of protection rigth to human's safety

Abstrakt: Security is the basic dimension of human life, resulting from both natural and established law. It is one of the basic needs of human, conditioning the realization of other’s needs. The need of security is so strong, that a person is willing to surrender voluntarily to ensure a sense of security. Therefore, the constitutional principle of the protection of the safety of every human being is so particular importance, which will be the subject of my presentation.

20. phd Katarzyna Kułak-Krzysiak (John Paul II Catholic University of Lublin, , Lublin, Poland)

Názov: The guarantee of the right to court as a constitutional principle in the Polish administrative judiciary

Abstrakt: The guarantee of the right to court as a constitutional principle in the Polish administrative judiciary is an extremely important issue from the point of view of the individual. This principle, indicated in the Polish Constitution, has extremely important effects. On its basis, administrative courts must ensure that the individual has access to an impartial, non-timely court, in a timely manner, while respecting all rights pertaining to the individual. The article will address the issue of how these principles are applied by judicial authorities in the Polish legal order

21. JUDr. Zuzana Ligasová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vybrané opravné prostriedky v správnom konaní de lege lata a právne princípy

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy opravných prostriedkov v správnom konaní z pohľadu ich súladnosti z princípmi a zásadami správneho konania.

22. Mgr. Ľudovít Máčaj (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Legalita v katastrálnom konaní ako nástroj ochrany pôdy

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté aj v iných právnych predpisoch. Tieto zahŕňajú viaceré špecifiká, ktoré súvisia s ochranou nielen poľnohospodárskej pôdy, ochranou životného prostredia a ďalšie aspekty, ktoré sú prejavom verejného záujmu aj v tejto oblasti.

23. JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Plzeň, Czech Republic)

Názov: Ještě k právu být slyšen ve veřejné správě

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou jednoho ze základních ústavně garantovaných procesních práv ve sféře veřejné moci, tj. právem být slyšen. Na příkladu několika konkrétních soudních rozhodnutí týkajících se dvou procesních institutů správního řízení rozebírá meze jeho aplikace a zamýšlí se nad důsledky problematických závěrů, ke kterým soudy – podle názoru autora příspěvku – dospěly.

24. Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha, Czech Republic)

Názov: Reformace in peius ve správním právu

Abstrakt: Zákaz změny k horšímu není součástí ústavou garantovaných práv, ale současně jej lze považovat za důležitou faranci práva na fair proces. Příspěvek analyzuje českou právní úpravu tohoto institutu a upozorňuje na vývoj a proměny judikatury.

25. JUDr. Ivana Millerová, Dr. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Donucování ve správním řízení

Abstrakt: Téma příspěvku s názvem „ Donucování ve správním řízení“ se věnuje donucování a donucení v širším kontextu. Správní donucení je tradičně chápáno jako nástroj – oprávnění správního orgánu donutit chovat se určité subjekty (adresáty, účastníky, osoby zúčastněné na řízení aj.) zákonným způsobem. Vždy z důvodu, aby účel postupu správního orgánu byl dosažen. Význam pojmu donucení je ale daleko širší. Rovněž správní orgány v rámci své činnosti mají řadu povinností, ke kterým mohou být donuceny. Příspěvek si klade za cíl poukázat na skutečnost, že orgány veřejné správy a adresáti veřejné správy jsou partneři. Vzhledem k základním zásadám správního práva nelze bez dalšího hovořit o vrchnostenském postavení veřejné správy. Veřejná správa je především službou veřejnosti.

26. Mgr. Marek Moravec (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Možné dopady projevů ústavních principů v rozhodovací praxi soudů na odpovědnost státu při výkonu veřejné moci

Abstrakt: Příspěvek si klade za cíl objasnit možné dopady projevů ústavních principů nad rámec zákonem stanovených pravidel při rozhodování orgánů veřejné moci, zejména pak k přihlédnutí k možnému vzniku náhrady škody. V rámci příspěvku bude zhodnoceno, jaký orgán je kompetentní k rozhodování o nezákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné moci, k jakému okamžiku a jaké následky pro rozhodovací činnost z hlediska náhrady škody může tato přezkumná činnost mít.

27. Dr. Balogh-Bekesi Nóra, Phd. (National University of Public Service, , Budapest, Hungary)

Názov: REALISATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES - THE RIGHT TO FAIR ADMINISTRATION AND THE RIGHT TO LEGAL REMEDY - IN HUNGARY

Abstrakt: The paper aims to present two procedural principles – the right to fair administration and the right to legal remedy – regulated also in the Fundamental Law of Hungary, which entered into force on 1st January 2012. The right to legal remedy has been a constitutional principle since the change of regime (in 1989) and the right to fair administration was constitutionally named by the Fundamental Law of Hungary (on 25th April, 2011). The actuality of the paper is the fact that in Hungary from the 1st of January 2018 completely new codes regulate the administrative procedures and administrative justice. Based on these acts, a new legal remedy system has been introduced regarding administrative decisions. After the general overview of the realisation of the two procedural principles - the right to fair administration and the right to legal remedy-, the paper examines the new legal remedy system which has been introduced regarding administrative decisions, and finally it presents the relevant Constitutional Court decisions, Supreme Judicial Forum’s decisions and of the practice of the direct enforcement of these two constitutional principles.

28. JUDr. Ingrida Papáčová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Dodržiavanie ústavných princípov pri plnení úloh príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže

Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí ozbrojený zbor, ktorý plní svoje úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, pri ochrane a strážení objektov Zboru a pri ochrane a bezpečnosti súdnych objektov. Pri plnení služobného pomeru sa preto musí dbať na dodržiavanie ústavných princípov a v prípade, že dochádza k ich porušovaniu, musia voči takémuto porušeniu patrične zakročiť príslušné orgány. V príspevku sa autorka bude venovať jednotlivým ústavným princípom, ich reálnemu uplatňovaniu v praxi a v prípade ich nedodržiavania aj vyvodeniu zodpovednosti voči zodpovednému príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

29. doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vybrané zásady správneho trestania vo svetle rozhodovacej praxe európskych súdov

Abstrakt: Autor sa v príspevku sústreďuje na tie ústavné princípy, ktoré sú najtypickejšie pre oblasť správneho trestania. Analyzuje ich a opisuje ich aplikáciu s poukázaním na kľúčové rozhodnutia európskych súdnych orgánov, najmä Európskeho súdu pre ľudské práva, a predkladá svoje návrhy de lege ferenda.

30. Mgr. Václav Petrmichl (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Zákaz likvidačních pokut jako ústavní limit v oblasti správního trestání

Abstrakt: Příspěvek se věnuje českým ústavněprávním aspektům správního trestání, pojednává o otázce zákazu likvidačních pokut, traktovaného judikaturou Ústavního soudu ČR na podkladě čl. 11 Listiny základních práv a svobod ČR. Příspěvek shrnuje teoretická východiska zákazu, popisuje jeho odraz v judikatuře správních soudů (především Nejvyššího správního soudu), jakož i důsledky zákazu likvidačních pokut v oblasti činnosti normotvorné a (především) v rámci činnosti individuálně-rozhodovací tj. v oblasti správní praxe správního trestání.

31. Dr. Kitti Pollák (National University of Public Service, , Budapest, Hungary)

Názov: REALISATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES - THE RIGHT TO FAIR ADMINISTRATION AND THE RIGHT TO LEGAL REMEDY - IN HUNGARY

Abstrakt: The paper aims to present two procedural principles – the right to fair administration and the right to legal remedy – regulated also in the Fundamental Law of Hungary, which entered into force on 1 st January 2012. The right to legal remedy has been a constitutional principle since the change of regime (in 1989) and the right to fair administration was constitutionally named by the Fundamental Law of Hungary (on 25 th April, 2011). The actuality of the paper is the fact that in Hungary from the 1 st of January 2018 completely new codes regulate the administrative procedures and administrative justice. Based on these acts, a new legal remedy system has been introduced regarding administrative decisions. After the general overview of the realisation of the two procedural principles - the right to fair administration and the right to legal remedy-, the paper examines the new legal remedy system which has been introduced regarding administrative decisions, and finally it presents the relevant Constitutional Court decisions, Supreme Judicial Forum’s decisions and of the practice of the direct enforcement of these two constitutional principles.

32. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Princip legitimního očekávání v praxi správních orgánů (pohledem judikatury)

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů, která má i ústavní povahu, a to je legitimní očekávání. Správní orgány jsou tímto požadavkem vázány a vyplývá z § 2 odst. 4 správního řádu č. 500/2004 Sb., přičemž v příspěvku budou zmíněny i judikatorní závěry ve vztahu k této zásadě.

33. doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Odůvodnění správních rozhodnutí

Abstrakt: Příspěvek se věnuje odůvodnění správního rozhodnutí, jeho účelem a obsahovým i formálním náležitostem odůvodnění. Vychází z chápání práva na řádné odůvodnění rozhodnutí jako součásti práva na spravedlivý proces.

34. JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Princip materiální rovnosti v rozhodovací praxi veřejné správy

Abstrakt: Příspěvek je věnován promítnutí principu rovnosti do výsledného správního rozhodnutí. Poukáže na limity a relativitu takového požadavku. Dotkne se otázky, nakolik má být přihlíženo k majetkovým poměrům při správním postihu. Také budou zmíněny některé souvislosti principu rovnosti a principu legitimního očekávání.

35. Dr. Friedery Réka, PhD (Institute for Legal Studies Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary)

Názov: Good administration through the lens of the CJEU: direction for the administrative bodies

Abstrakt: The CJEU has played significant role in forming the principles applicable to administrative law, the provisions of EU treaties not being able to cover all situations. The Court re/defines the general principles of administrative law applicable to the Member States and the paper analyses the way in which these principles have been evolved and implemented.

36. Doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Účastníctvo v konaniach podľa Stavebného zákona - analýza ústavnej konformity

Abstrakt: Príspevok analyzuje vymedzenie účastníctva v územnom konaní a v stavebnom konaní, s osobitným zreteľom na postavenie účastníka - vlastníka susedného pozemku, a to z hľadiska súladu zákonnej úpravy s Ústavou SR, s ohľadom najmä na právo na súdnu a inú právnu ochranu. Zaoberá sa aj otázkami ústavne konformného výkladu vymedzenia účastníkov v uvedených konaniach a legálneho vymedzenia pojmu susedný pozemok.

37. doc.JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: K vybraným otázkám projevu zásady subsidiarity represe ve správním trestání

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na vybraná nová či inovovaná řešení v oblasti správního trestání dle úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v České republice (zákon č.250/2016 Sb.), jež jsou projevem principu subsidiarity represe, či alternativního řešení, přičemž se pokouší o jejich uchopení rovněž ve vztahu k principu dobré správy, resp. zásadě smírného řešení rozporů.

38. JUDr. Martin Škurek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Zákonnost rozhodování orgánů veřejné správy podle Listiny základních práv a svobod

Abstrakt: Cílem článku je vymezení obsahu principu zákonnosti, kterým jsou orgány veřejné správy, ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 2 a článku 36 Listiny základních práv a svobod, při svém rozhodování vázány.

39. Mgr. Lucia Smolková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Je kontrolná činnosť vykonávaná vybranými správnymi orgánmi v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

Abstrakt: Príspevok analyzuje vybranú judikatúru Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR zaoberajúcu sa posudzovaním kontrolnej činnosti vykonávanej vybranými správnymi orgánmi, pri ktorej bolo zo strany kontrolovaných subjektov namietané porušenie ich práv garantovaných Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Cieľom príspevku je načrtnúť mantinely, v rámci ktorých sa uvedené správne orgány môžu pri svojej kontrolnej činnosti pohybovať, aby v konečnom dôsledku nedochádzalo k porušovaniu základných práv a slobôd garantovaných Ústavou a Dohovorom.

40. doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: K princípu kontinuity verejnej správy

Abstrakt: Príspevok sa venuje otázkam súvisiacim s uplatňovaním princípu kontinuity verejnej správy a osobitne jeho vzťahom ku zásadám správneho konania. Vyjadruje sa ku sporným bodom ich súčasnej aplikácie a ich riešeniu de lege ferenda.

41. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Kvalita právních předpisů a ústavnost rozhodování veřejné správy

Abstrakt: Příspěvek se stručně zabývá vztahem kvality právních předpisů a rozhodovací praxe správních orgánů. Jasná terminologie, přehledná systematika, detailně a v souvislostech propracované hmotněprávní instituty, zřetelná úprava procesu a přesně formulovaná zmocňovací ustanovení patří mezi parametry, které usnadňují výklad a aplikaci právních předpisů a které mohou ovlivňovat zákonnost, potažmo dokonce ústavnost rozhodování veřejné správy. Na příkladech lze doložit, že pozitivní právo tyto předpoklady často nenaplňuje.

42. prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zákon č. 514/2003 Z. z. vo svetle článku 46 ods. 3 Ústavy SR a aplikačnej praxe

Abstrakt: Autorka vychádza z dikcie čl. 46 ods. 3 ústavy SR a akcentuje, že objektívna zodpovednosť štátu nie je zodpovednosť za nezákonnosť. Je to zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonnosťou. Upriamuje pozornosť na právnu úpravu postupu vymoženia si náhrady škody. Považuje ho v praxi za neefektívny a ponúka návrhy de lege ferenda.

43. Mgr. Tomáš Vachutka (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: K zásadě procesní rovnosti a nestrannosti

Abstrakt: V příspěvku se budu zabývat uplatňováním zásady procesní rovnosti a nestrannosti ve správním řízení dle právní úpravy v ČR, přičemž zohledním judikaturu soudů ČR týkající této problematiky.

44. doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právo na vydanie rozhodnutia v primeranej lehote

Abstrakt: Autor sa v článku venuje ústavnoprávnym garanciám rýchlosti v správnom konaní. Zreteľ kladie najmä na článok 48 odsek (2) právneho predpisu číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien. Venuje sa však aj vybraným medzinárodným dokumentom. Poukazuje na konkrétne časové prekážky, ktoré môžu nastať na ceste ku končenému rozhodnutiu. V závere vyhodnocuje súčasný stav a dáva návrhy na zlepšenie smerom do budúcna.

45. doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. (Univerzita P. J. Šafárika, Fakulta verejnej správy, Košice, Slovakia)

Názov: Ako je to s nezávislosťou správnych orgánov?

Abstrakt: Nezávislosť predstavuje pojem ústavného práva, ktorý má prienik aj do iných právnych odvetví. Cieľom príspevku je analyzovať otázku, či správne orgány majú byť nezávislé, a prípadne akú podobu má vykazovať ich nezávislosť.

46. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sú princípy v práve prameňom správneho práva?

Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike aplikačných problémov vo verejnej správe a s ňou súvisiacim problémom, akými sú formálne pramene práva. Osobitne sú analyzované právne princípy, ako špecifický zdroj poznávania vo verejnej správe, samozrejme s ohľadom na osobitosti verejnej správy.


8. Sekcia environmentálneho práva - Právne aspekty boja proti klimatickým zmenám


1. Mgr. Lucia Čerňanová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Analýza koncentrácie prachových častíc v ovzduší v rámci Slovenskej republiky

Abstrakt: Predkladaný článok sa venuje problematike zvýšenej koncentrácie prachových častíc v ovzduší v rámci Slovenskej republiky, predovšetkým reaguje na fakt, že Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyššou koncentráciou prachových častíc v ovzduší v rámci krajín Európskej únie. Článok obsahuje výsledky výskumu realizovaného v rámci Slovenskej republiky a poukazuje na najznečistenejšie oblasti, zdroje a následky výskytu prachových častí v ovzduší a ich vplyv na ľudské zdravie. Článok taktiež poskytuje syntetizujúci pohľad na legislatívny rámec ochrany ovzdušia a opatrenia prijímané na tomto úseku.

2. Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Ochrana ovzduší v rozhodovací činnosti soudů

Abstrakt: Příspěvek se bude zabývat jak rozhodovací činností českých i zahraničních soudů na úseku ochrany ovzduší, tak zejména klíčovým rozhodnutím Ústavního soudu ČR z roku 2017 pokud jde o domovní svobodu ve vztahu ke kontrole lokálních topenišť.

3. Mgr. Martin Dufala, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Dôvody potreby právnej úpravy v oblasti zmeny klímy

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, akým spôsobom právna úprava prispieva k riešeniu klimatických zmien ako globálnemu problému. Analyzuje vybrané právne nástroje ako opatrenia na riešenie zmeny klímy.

4. Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, Slovakia)

Názov: Adaptácia na klimatickú zmenu cestou lokálneho plánovania. Právo ako kľúčový mechanizmus.

Abstrakt: Autor uvažuje nad myšlienkou, ako môže právo čo najužitočnejšie prispieť k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy na lokálnej úrovní obcí a miest. A to najmä cestou vytvorenia primeraných, opodstatnených a legálne zakotvených podmienok plánovania vybraných ľudských aktivít v území. Téma ponúka možnosti diskusie o aktívnej regulačnej úlohe práva v priestore územnej samosprávy a o dopadoch, ktoré by mohla vhodná právna úprava v rovine de lege ferenda priniesť v otázke boja proti klimatickej zmene.

5. Mgr. Tímea Lazorčáková (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Úloha medzinárodných mimovládnych organizácií v boji proti klimatickým zmenám

Abstrakt: Medzinárodné mimovládne organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Podieľajú sa na tvorbe právnej úpravy, poukazujú na potrebné zmeny a pomáhajú dotknutým komunitám adaptovať sa na životné podmienky ovplyvnené zmenou klímy. Angažujú sa vo viacerých projektoch zameraných na zníženie dôsledkov zmeny klímy a otázok s tým súvisiacich, ako sú UN-REDD, Green Coast alebo WWF Climate Crowd. Prostredníctvom ich priameho prístupu na ohrozené územia a komunikácie s ohrozenými komunitami, sú schopné lepšie pochopiť existujúce problémy a navrhovať konkrétne riešenia. Na základe toho sa stávajú kľúčovým hráčom pri tvorbe právnych predpisov zameraných na boj proti klimatickým zmenám, ako aj pri vyvíjaní tlaku na štáty a tvorcov politík pri prijímaní a realizácii opatrení na ich zmiernenie.

6. JUDr. Ján Lengvarský (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Správne trestanie ako prostriedok ochrany životného prostredia (Ústavné požiadavky na spravodlivosť správneho trestania)

Abstrakt: Tento príspevok sa venuje problematike postavenia správneho trestania, ako jedného z prostriedkov ochrany životného prostredia. Príspevok sa popri analýze jednotlivých princípov správneho trestania, ich úloh a významu v rámci vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti, venuje taktiež analýze požiadaviek na spravodlivú sankciu a spravodlivé konanie o správnych deliktov. Práve požiadavka na spravodlivú sankciu je v tomto príspevku autorom posudzovaná ako jeden z esenciálnych predpokladov dodržiavania právnych noriem na úseku ochrany životného prostredia.

7. JUDr. Michal Maslen, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Biodiverzita a lesné hospodárstvo v kontexte klimatických zmien

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnou ochranou biodiverzity v lesných ekosystémoch v kontexte klimatických zmien. Aj keď tak formálne nie sú všetky označené, tak lesy predstavujú "národné bohatstvo a kultúrne dedičstvo" Slovenskej republiky. Biodiverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov. Ovplyvňuje ju viacero faktorov. V každom prípade sa ale jedná o zložitý niekoľkoúrovňový jav prebiehajúci všade na svete.

8. Mgr. Matúš Michalovič (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Nadácia Urgenda v. Holandsko

Abstrakt: Autor v článku rozoberá prípad Nadácia Urgenda v. Holandsko, v ktorom holandský súd zaviazal holandskú vládu prijať dodatočné opatrenia zameraná na znižovanie emisí skleníkových plynov.

9. Mgr. Bc. Peter Pavlovič, MSc (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právne aspekty adaptácie na klimatické zmeny v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnymi aspektmi adaptácie na klimatické zmeny v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení vo svetle smernice Rady 2014/87/Euratom, ktorou sa mení smernica 2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení, a relevantných soft law nástrojov sformovaných na pôde Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Európskej skupiny dozorov v oblasti jadrovej bezpečnosti (ENSREG) a Združenia západoeurópskych jadrových dozorov (WENRA).

10. Mgr. Jana Šmelková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Regulačné rámce na ochranu následkov klimatických zmien.

Abstrakt: Zmena klímy sa v súčasnosti stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. Dôsledky zmeny klímy môžu mať v rôznych regiónoch rôznu frekvenciu a intenzitu prejavu. Riešením, ktoré by malo zabrániť, resp. minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny klímy, je využívanie ochranných opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov s adaptačnými opatreniami. Príspevok je zameraný na sumarizáciu a analýzu existujúcich právnych nástrojov na ochranu pred nepriaznivými následkami zmeny klímy v podmienkach Slovenskej republiky.

11. JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Právní aspekty adaptace na klimatické změny v oblasti ochrany vod v ČR

Abstrakt: Analýza stávajícího systému právní úpravy ochrany vod. Identifikace a zhodnocení nástrojů využitelných k podpoře adaptačních opatření. Návrhy na doplnění systému de lege ferenda.

12. Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Právní aspekty adaptace na změny klimatu v národních parcích ČR

Abstrakt: Příspěvek se zabývá právními aspekty adaptace na změny klimatu, které vyplývají ze zákona č.123/2017 Sb., kterým se novelizoval zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, s účinností od 1.6.2017. Autor se bude zabývat základními a bližšími podmínkami ochrany v rámci národních parků v ČR.

13. Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Limity účinné ochrany v klimatických kauzách před českými soudy

Abstrakt: Příspěvek se zabývá překážkami, které brání českým soudům v poskytování efektivní ochrany ve složitých případech typu klimatických kauz. Vychází přitom zejména z judikatury českého Nejvyššího správního soudu a statistické analýzy přístupu veřejnosti k soudní ochraně. Identifikuje základní překážky spočívající v samotném nastavení systému soudní ochrany, ve formě a obsahu žalovatelných aktů, ale i takové, které jsou podmíněny zvyklostmi žalobců a nepřesnou interpretací právních předpisů a soudní judikatury.


9. Sekcia teórie práva - Sudcovské rozhodovanie: záruky a prekážky spravodlivého procesu


1. Michal Cenkner (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Procesné odklony v antidiskriminačnom spore - záruka spravodlivého procesu

Abstrakt: Čiastkovým výsledkom rekodifikácie civilného procesu na našom území je prijatie konceptu ochrany slabších strán civilných sporov. V našom príspevku sa zameriavame na analýzu procesných odklonov, ktorých účelom je prehlbovanie princípu rovnosti strán antidiskriminačného sporu. V nadväznosti na záruky spravodlivého procesu totiž nemôže byť obeť diskriminácie znevýhodnená pri realizácii jej procesných práv a povinností z dôvodov, ktoré majú faktickú povahu, pričom práve procesné odklony sú toho dostatočnou zárukou. Cieľom nášho príspevku je overenie uvedene tézy.

2. doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Status sudcu v demokratickej spoločnosti

Abstrakt: Príspevok analyzuje postavenie sudcu v demokratickej spoločnosti, jeho prístup k rozhodovaniam a príspevok analyzuje aj problematiku sudcovskej tvorby práva.

3. Darina Chvosteková (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Soudce ve veřejném prostoru internetu

Abstrakt: Příspěvek se věnuje problému mezí svobody projevu českého soudce v době informačních technologií. Zaobírá se zejména otázkou, jak skutečnost, že soudce svou svobodu projevu realizuje na internetu – na sociálních sítích, v diskusních fórech či na svém blogu – ovlivňuje rozsah a garance jeho svobody. Hodnotí, do jaké míry je součástí svobody projevu soudce například právo veřejně na internetu komentovat společenské události, včetně těch kontroverzních, a které jeho projevy už lze považovat za kárně postižitelné. Přitom zkoumá, zda má na rozsah svobody projevu soudce na internetu vliv skutečnost, že veřejnosti neodhalí svou funkci. Příspěvek obsahuje též krátké zamyšlení nad otázkou, jak takto projevené názory mohou ovlivnit nepodjatost soudce, a tím i právo na spravedlivý proces. V závěru příspěvek též rozebírá tři konkrétní případy soudců z krajských soudů z nedávné praxe českého kárného soudu – Nejvyššího správního soudu v Brně.

4. JUDr. Erik Elias (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Sudcovské rozhodovanie a činnosť súdov na našom území po druhej svetovej vojne

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou československého súdnictva, jeho postavením a činnosťou súdov po druhej svetovej vojne. Autori skúmajú danú problematiku v kontexte so zásadnými mocensko-politickými zmenami v Československu, s dôrazom na obdobie rokov 1945, 1948 a 1989. Pozornosť upriamujú na súdnictvo po obnovení československého štátu v roku 1945, s dôrazom na retribučné súdnictvo, dopad Februárového prevratu v roku 1948 a organizáciu súdnictva, vplyv Ústavy ČSSR z roku 1960 na súdnu sústavu a reformy súdnictva v 60-tych rokoch 20. storočia, ako aj zmeny v organizácii a činnosti súdnictva až do novembra 1989.

5. prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sudcovské rozhodovanie z pohľadu súčasného právneho realizmu

Abstrakt: Príspevok predstaví myšlienky súčasných talianskych a latinskoamerických predstaviteľov právneho realizmu. Pre právny realizmus je vo všeobecnosti príznačným zdôrazňovanie úlohy sudcov pri "dotváraní" práva. Sudcovské rozhodovanie je v takejto koncepcii zároveň zárukou, ale tiež možnou prekážkou spravodlivého procesu.

6. JUDr. Martin Gregor (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Dilemy sudcovského rozhodovania: súdna zdržanlivosť a súdny aktivizmus v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva na príklade náboženskej slobody

Abstrakt: V mnohých problematických kauzách stoja štrasburskí sudcovia pred kľúčovou otázkou: zachovajú status quo alebo pristúpia k modifikácii doterajších pomerov v záujme zachovávania ľudských práv? V tomto zmysle možno v judikatúre ESĽP identifikovať dve teórie. Ide o doktrínu voľného uváženia štátu ako typický prejav sudcovskej zdržanlivosti a metódu evolučnej dynamickej teórie, ktorá býva výsledkom sudcovského aktivizmu. Príspevok sa pokúsi načrtnúť vymedzený problém vo sférach náboženskej slobody (čl. 9 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd).

7. Mgr. Slavomíra Henčeková (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Humanizmus ako cesta k spravodlivému rozhodovaniu

Abstrakt: Humanizmus ako filozofický smer, ktorý zdôrazňuje človeka a jeho hodnotu, sa môže premietať aj do sudcovského rozhodovania, pokiaľ má sudca sám humanistické nazeranie na svet. V príspevku bude predstavená hypotéza, že humanistické rozhodovanie prispieva k spravodlivému rozhodovaniu, že humanizmus je cesta k spravodlivosti.

8. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Etický kódex sudcu: zahraničné inšpiračné zdroje

Abstrakt: Príspevok popisuje tvorbu a význam etického profesijného kódexu vo všeobecnosti a následne poukazuje na špecifiká tvorby a aplikácie etického kódexu sudcov. V druhej časti príspevku sa autor zamýšľa nad možnosťou vynucovania dodržiavania etického kódexu v súdnictve, pričom poukazuje na stanoviská k tejto problematike v zahraničí. Poukazuje, ako sa s problémom eventuálneho vynucovania (či nevynucovania) etického kódexu sudcov vysporiadali či vysporiadávajú v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Taliansku a porovnáva situáciu v týchto krajinách so situáciu v niektorých krajinách východnej Európy a s niektorými krajinami bývalého Sovietskeho zväzu.

9. doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Súdne preskúmanie rozhodnutí Protimonopolného úradu

Abstrakt: Príspevok sa zameria na analýzu vybraných rozsudkov vydaných v rámci preskúmania rozhodnutí Protimonopolného úradu SR (PMÚ), ktoré porovná s princípmi uplatňovanými v rozhodovacej praxi PMÚ a Európskej komisie, resp. európskych súdov. Zároveň upozorní aj na prípadné rozdiely v judikatúre slovenských súdov pri posudzovaní identických otázok.

10. doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: ...a spravodlivosť pre všetkých

Abstrakt: V príspevku sa pokúsime analyzovať jedno z najzaujímavejších a najpopulárnejších právnických filmov s názvom ...a spravodlivosť pre všetkých, ktorého hlavnou témou je spravodlivosť v súdnej sieni. Film bol vytvorený ešte v roku 1979, no napriek svojmu veku, nestratil vôbec na svojej aktuálnosti. Aj dnes dokáže sprostredkovať zásadné otázky vzťahu práva a spravodlivosti a jej prítomnosti, resp. neprítomnosti v súdnej sieni.

11. Mgr. Mgr. Andrea Kluknavska, Phd., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Iracionalni sudcovia

Abstrakt: V centre príspevku stoja poznatky behaviorálnej ekonomiky o správaní a myslení sudcov.

12. Mgr. Michal Krajčovič (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Trestnoprávne garancie nezávislého a spravodlivého sudcovského rozhodovania

Abstrakt: Príspevok sa venuje trestnoprávnym garanciám nezávislého (teda ja spravodlivého) sudcovského rozhodovania. Táto kategória garancií nezávislosti súdnej moci sa v odbornej literatúre väčšinou opomína. Uplatňovaním zásady nullum crimen sine lege nulla poena sine lege v trestnoprávnej oblasti je daná požiadavky, aby boli podmienky trestnoprávnej zodpovednosti precízne stanovené v Trestnom zákone. Príspevok sa bližšie venuje dvom trestným činom, ktoré možno v tejto súvislosti spomenúť - trestný čin zasahovanie do nezávislosti súdu a trestný čin marenie výkonu spravodlivosti. Ich skutkové podstaty budú analyzované z pohľadu obligatórnych zákonných znakov skutkových podstát a kvalitatívna časť výskumu bude zameraná na rozhodovaciu činnosť súdov (ukladané tresty) v prípade preukázania viny páchateľom týchto trestných činov

13. JUDr. Lukáš Králík, Ph.D. (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, , Brno, Czech Republic)

Názov: Zveřejňování soudních rozhodnutí a rovnost zbraní

Abstrakt: Právo na spravedlivý proces je garantováno na ústavní úrovni a jedním z jeho základních prvků je princip rovnosti zbraní. Jedním z projevů tohoto principu v praxi může být zajištění zveřejnění textů soudních rozhodnutí.

14. Ladislav Križan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: "Znalecké rozsudky": nevyhnutný dôsledok informačnej asymetrie pri sudcovskom rozhodovaní alebo často i justičný alibizmus?!

Abstrakt: Je dnes pri sudcovskom rozhodovaní v čoraz rýchlejšom a technologicky zložitejšom svete možné odlíšiť šamanstvo niektorých znalcov, ktoré je zabalené v rétorickom pozlátku od vedeckých poznatkov medzinárodnej úrovne pri rozmáhajúcom počte vedných odborov a logickej informačnej asymetrii? Je Slovenská republika štátom, v ktorom nad touto súdnou mocou i mocou sudcov dominuje de facto ešte ďalšia moc- moc znalcov, ktorá sa následne má často prejavovať v “justičnom alibizme”, “inflácii znaleckého dokazovania” a “hypertrofii znaleckých posudkov”? Menia sa znalecké posudky v niektorých prípadoch na “znalecké rozsudky”?

15. Mgr. Vladimír Lajsek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Účast laických soudců při rozhodování jako překážka spravedlivého procesu?

Abstrakt: Příspěvek se bude zabývat účastí tzv. laických soudců při soudním rozhodování. Nejprve bude stručně popsána historie tohoto institutu a soudobé zkušenosti s ním. Příspěvek se bude zabývat zejména otázkou, nakolik může být účast práva neznalých osob na soudním rozhodování překážkou práva na spravedlivý proces. Jestli se jedná jen o historické reziduum, nebo zda lze v účasti lidu na soudnictví spatřovat nějaká pozitiva.

16. doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Ekonomická analýza práva

Abstrakt: Ekonomickú analýzu práva, resp. teoretický prístup „Law & Economics“ sprevádza v našich končinách aura neznámeho. Ide o osobitný smer právnej teórie reprezentovaný tzv. chicagskou školou. Samotná metodológia a potenciálne využitie ekonomického prístupu k právu a politológii však u nás zostávajú zväčša opomínané. Existujú dva základné druhy prístupov k právu- viac právnický a viac ekonomický. Pri riešení projektu pod názvom Právne a ekonomické aspekty korupcie- príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy a jeho výstupoch využívame prístupy oba. Cieľom výskumu je postupne integrovať psychologické fenomény do ekonomických modelov tak, aby modely presnejšie a spoľahlivejšie predpovedali ľudské správanie. Vytvoriť model posudzovania ekonomickej efektívnosti právnej úpravy má význam cez naznačenie spôsobu využívania ekonómie v práve v podobe ekonomického hodnotenia dopadov legislatívy. Zároveň to metodologicky naznačuje druhý spôsob využitia ekonomickej analýzy práva do budúcnosti, využitie ekonomickej argumentácie v súdnych rozhodnutiach.

17. JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Implikácie Foucaultovej archeológie humanitných vied pre právo a sudcovské rozhodovanie

Abstrakt: Minulý rok bolo 50. výročie vydania kľúčovej knihy M. Foucaulta „Slová a veci,“ v ktorej sa predstavil svoju koncepciu archeológie humanitných vied. Cieľom konferenčného príspevku je jednak konfrontácia základných téz tohto diela s východiskami právnej vedy a zároveň snaha o ich aplikáciu na proces sudcovského rozhodovania. Osobitne sa zameriame na koncepciu „originalizmu,“ ktorá bude preskúmaná v kontexte časovo obmedzenej konfigurácie myslenia.

18. Mgr. Olexij M. Meteňkanyč (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Tak teda ako rozhodovať? Inak povedané: konfrontácia Dworkinovho Herkula so sudcom v chápaní právneho realizmu.

Abstrakt: Príspevok má ambíciu analyzovať dve základné právno-filozofické teórie zaoberajúce sa otázkou sudcovskej rozhodovacej činnosti, a to na jednej strane Dworkinovou teóriou jedinej správnej odpovede a na strane druhej chápanie role sudcu v právnom štáte z pohľadu školy právneho realizmu (so zameraním sa na americký právny realizmus). Dworkin vo svojich najznámejších dielach Ríša práva a Keď sa práva berú vážne vytvára ideálne sudcu Herkula, ktorý dokáže rozlusknúť každý právny problém a dopracovať sa k jedinej správnej odpovedi. Tento postoj však nezdieľajú právni realisti, najmä americkí predstavitelia tohto smeru, pre ktorých je typický skepticizmus o možnosti nájdenia jediného správneho riešenia právneho problému. Pozornosť v príspevku bude venovaná jednotlivým osobitostiam oboch teórii, ich vzájomnej komparácii a zameranie sa na ich recepciu sudcu v rámci rozhodovacej činnosti súdov.

19. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sudca a právna istota

Abstrakt: Príspevok je venovaný sudcom, ich moci a spôsobom jej uplatňovania. V centre pozornosti autora je problém právnej neistoty prameniaci v rozdielnej rozhodovacej praxi slovenských súdov v skutkovo a právne obdobných veciach.

20. Mgr. Michaela Nosa (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Rozhodovanie súdov v oblasti súdnej kontroly výkonu inšpekcií

Abstrakt: Právomoc vykonávať inšpekcie úradmi na ochranu hospodárskej súťaže je predmetom súdnej kontroly. Vo všeobecnosti je pri výkone takýchto právomocí v rámci EÚ zavedený systém súdnej kontroly buď ex ante – formou predchádzajúceho súhlasu súdu s vykonaním inšpekcie, alebo ex post, realizáciou súdneho prieskumu aplikácie tejto právomoci na základe žaloby. V posledných rokoch súdy, európske, ako aj tie slovenské, „dotvárajú“ svojím rozhodovaním mantinely uplatňovania konkrétnych právomocí pri výkone inšpekcií. Príspevok sa sústredí na vykonávanie inšpekcií v prípadoch podozrení na porušenia v oblasti ochrany hospodárskej súťaže v obchodných priestoroch podnikateľov, ako aj na spôsob a rozsah uplatnenia konkrétnych právomocí, s dôrazom na otázku ex ante v. ex post kontroly poukázaním na konkrétne súdne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, slovenských súdov, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva v tejto oblasti.

21. Mgr. Jana Nováková (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Soudcovský minimalismus a právo na spravedlivý proces

Abstrakt: Soudcovský minimalismus je teorie soudcovského rozhodování založená na předpokladu, že soudci by měli před ně postavené případy rozhodovat 1) povrchně a 2) úzce, tj. nechat co nejvíce nerozhodnutého a pokud možno se vyhnout jádru právního problému. Přestože takovýto přístup představuje efektivní způsob rozhodování bránící soudcovskému aktivismu, obnáší také potenciální kolizi se základními komponenty práva na spravedlivý proces. Podstatou příspěvku proto bude analýza vzájemného vztahu soudcovského minimalismu a práva na spravedlivý proces.

22. Dr Jerzy Parchomiuk, PhD (John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration, Lublin, Poland)

Názov: Prohibition of Abuse of Procedural Rights: An Obstacle to or a Guarantee for Fair Trial? The Experience under the Case Law of Polish Administrative Courts

Abstrakt: All democratic legal system, based on the rule of law, have had to face the problem of resolving the conflict between two values. On the one hand, it must provide the entity with effective legal protection measures. The access to court proceedings must be facilitated. On the other hand, courts must be able to carry out this function effectively. The threat to its implementation is the multiplication of barren legal disputes, that is the abuse of the right to action. This problem has become the subject of broad discussion in the case law of Polish administrative courts in recent years. The concept of prohibiting the abuse of the right to court has emerged in the case law. The aim of my paper is to present the main arguments raised in this discussion. I want to try to answer the question whether the prohibition of abuse of procedural rights should be treated as an obstacle or rather as a guarantee of a fair trial before an administrative court.

23. Dr. Janis Pleps (University of Latvia, Faculty of Law, Riga, Latvia)

Názov: The protection of the constitutional order as a function of the constitutional courts

Abstrakt: The aim of the paper is to characterize the role of the constitutional courts in the protection of the existing constitutional order. In the paper the author is going to analyze such topics: material eternity clause, when constitutional courts fix limits of the constitutional amendments; innovative constitutional interpretation (contra legem) for protection of the constitutional order in the extraordinary circumstances; reason d’état as a criteria for the constitutional interpretation; the tension between the legislator and the constitutional courts in the defining of the fundamental values of the constitutional order; The author is going to analyze this theoretical issues of the constitutional interpretation on the basis of the relevant case-law from the Baltic states.

24. Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Zásady spravedliveho procesu v rozhodčím řízení aneb nezávislý a nestranný rozhodce

Abstrakt: Právo na spravedlivý proces by mělo patřit k základním podmínkám jakéhokoliv rozhodování, ve kterém se závazným způsobem stanovují práva a povinnosti jednotlivců. Jedním ze základních předpokladů spravedlivého rozhodování je, že ve věci bude rozhodovat nezávislý a nestranný subjekt. Příspěvek se zabývá otázkou, do jaké míry je nezávislost a nestrannost zaručena v rozhodčím řízení, resp. do jaké míry je nezávislý a nestranný rozhodce totéž jako nezávislý a nestranný soudce.

25. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Sudcovské rozhodovanie a činnosť súdov na našom území po druhej svetovej vojne

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou československého súdnictva, jeho postavením a činnosťou súdov po druhej svetovej vojne. Autori skúmajú danú problematiku v kontexte so zásadnými mocensko-politickými zmenami v Československu, s dôrazom na obdobie rokov 1945, 1948 a 1989. Pozornosť upriamujú na súdnictvo po obnovení československého štátu v roku 1945, s dôrazom na retribučné súdnictvo, dopad Februárového prevratu v roku 1948 a organizáciu súdnictva, vplyv Ústavy ČSSR z roku 1960 na súdnu sústavu a reformy súdnictva v 60-tych rokoch 20. storočia, ako aj zmeny v organizácii a činnosti súdnictva až do novembra 1989.

26. doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. Dr. Iur. (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, , Skalica, Slovakia)

Názov: Súdnictvo v čase narastajúceho extrémizmu, populizmu a radikalizmu

Abstrakt: Súčasné moderné demokracie prechádzajú krízou dôvery v liberálnu demokraciu. Osobitne výrazne sa prejavuje v postsocialistických štátoch, kde sa k takým javom ako rast sociálnych rozdielov, etnická fragmentácia pridáva aj znechutenie z korupcie a sklamania z nedostatočne rýchleho doháňania západných krajín. Predmetom spoločenskej a do veľkej miery oprávnenej kritiky je aj súdnictvo (korupcia, privilégia, nadmerná dĺžka konaní). Radikálne a extrémistické hnutia, ktoré sa derú do popredia majú zväčša k súdnictvu negatívny vzťah a prezentujú ho ako prekážku realizácie skutočnej spravodlivosti. Uprednostňujú (najmä neoficiálne) rôzne „priame riešenia“. Nezávislé demokratické súdnictvo sa stáva predmetom ich útokov v politických prejavoch, na internete a pod. Je zrejmé, že nástupom tzv. alternatívy k moci by nezávislé súdnictvo bolo vnímané ako prekážka uplatnenia „nových pomerov“. Bolo by zrejme obchádzané alebo tlačené do pozície schvaľovateľa rozhodnutí novej výkonnej moci. V súčasnosti ale súdnictvo zohráva aj úlohu ochrancu liberálnej demokracie, spravodlivosti a právneho štátu. Spoločne s exekutívou musí vedieť aktívne zasahovať proti nepriateľom demokracie a právneho poriadku. Nemá sa cítiť byť zviazané nadmernými ohľadmi voči skupinám, ktoré samé právne normy a zásady vnútorne neuznávajú a plánujú ich zničenie. Moderné slobodné spoločnosti sa musia viac na „militantné demokracie“ (Streitbare Demokratie) podľa koncepcie K. Loewensteina a K. Mannheima a aktívne zákonnými prostriedkami vrátane súdnych zasahovať proti svojim nepriateľom.

27. Mgr. Ján Šurkala, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sudca ako ústa zákona: ústavný princíp alebo moderný právny mýtus?

Abstrakt: V kontinentálnom právnom priestore sa tradične zvykne na sudcu nahliadať ako na tzv. „ústa zákona“. V tomto poňatí má sudca výlučne aplikovať zákony a ostatné právne predpisy a má sa zdržať akýchkoľvek snáh o dotváranie práva či vypĺňanie medzier v práve. V tomto príspevku sa pokúsime overiť, či táto teoretická koncepcia bola vôbec niekedy konzekventne aplikovaná na našom území. Zároveň tiež zhodnotíme jej udržateľnosť relevanciu v kontexte súčasného práva v Slovenskej republike a Európskej únii.

28. prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Spravedlnost soudcovského rozhodování

Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice soudcovského rozhodování z hlediska legální spravedlnosti se zaměřením na spravedlnost soudcovské tvorby práva a spravedlnost rozhodování konkrétního případu.


10. Sekcia ústavného práva - Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti


1. doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovakia)

Názov: Bezpečnostné previerky sudcov

Abstrakt: Príspevok sa venuje nezávislosti súdnej moci v kontexte bezpečnostných previerok sudcov podľa ústavného zákona č. 161/2014 Z. z.

2. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kontrolná činnosť ústavného súdnictva vo vzťahu k členstvu Slovenskej republiky v Európskej Únii – realita alebo fikcia?

Abstrakt: V posledných rokoch sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie čoraz väčšmi akcentuje význam súdnej kontroly vo vzťahu k jej koncepčným zmenám, ako aj k uplatňovaniu práva Európskej únie vo vnútroštátnom právnom poriadku. Tento príspevok skúma takúto formu kontroly na príklade Slovenskej republiky. Pri tom sa predmetom skúmania stali otázky, či potenciálne obmedzenia, ktoré vznikajú rozhodovacou činnosťou ústavného súdnictva vôbec majú praktický význam. Slovenský ústavný súd si vo vzťahu k právnej povahe EÚ a práva EÚ zvolil inú cestu ako jeho český, či nemecký náprotivok. Otázkou pri tom tak zostáva, čo vlastne menej, či viac aktivistický prístup národného ústavného súdnictva v konečnom dôsledku pre právo EÚ a jeho aplikáciu znamená.

3. doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Specifika interpretace lidskoprávní části ústav a role ústavního soudnictví

Abstrakt: Příspěvek se zabývá výkladem práva lidských práv a rolí ústavního soudnictví (ústavních soudů) při této interpretaci. Zaměřuje se na otázku, zda se může lišit přístup k výkladu ústav u ústavního organizačního práva státu na straně jedné a práva lidských práv na straně druhé.

4. Mgr. Klaudia Bederková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kontrola ústavnosti v podmienkach primátu európskeho práva

Abstrakt: Princíp prednosti patrí medzi východiská práva EÚ v kontexte zabezpečovania jeho efektivity a uniformity. Ústavné súdy členských štátov zaujali k princípu prednosti rôzne postoje, pričom medzi najvýraznejšie patria pozície Nemeckého spolkového ústavného súdu týkajúce sa tzv. kontroly ultra vires a testu identity. Príspevok sa venuje prístupu ústavného súdnictva vybraných členských štátov Európskej únie k princípu prednosti práva EÚ z hľadiska ich afinity k nemeckému prístupu.

5. Mgr. Vincent Bujňák (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ústavný zákon o konflikte záujmov: lex specialis alebo lex inferior?

Abstrakt: Ústavný systém Slovenskej republiky sa skladá nielen z ústavy, ale aj viacerých ústavných zákonov. Jedným z nich je aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z., ktorý je pravidelne predmetom interpretácie zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ten sa musel vo svojej rozhodovacej praxi vysporiadať s otázkou, či ústavný zákon podradí pod režim čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, alebo ho bude interpretovať v súlade so zásadou generalia specialibus non derogant. Príspevok sa v tejto súvislosti sústredí na relevantnú rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky a analyzuje, ku ktorému prístupu sa tento nezávislý súdnym orgánom ochrany ústavnosti prikláňa.

6. JUDr. Marek Domin, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Neplatnosť referenda konštatovaná Ústavným súdom. A čo ďalej?

Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky nepredpokladá neplatnosť referenda len z dôvodu nesplnenia podmienky minimálnej účasti, ale aj ako dôsledok rozhodnutia Ústavného súdu. Ústavný súd môže vykonané referendum vyhlásiť za neplatné v prípade, pokiaľ zistí také porušenie ústavnosti, ktoré rozhodujúcim spôsobom mohlo ovplyvniť výsledok referenda. Problémom platnej právnej úpravy je ale následne to, že absentuje úprava ďalšieho postupu. Príspevok sa preto pokúša nájsť odpoveď na to, čo by malo po vyhlásení neplatnosti referenda nasledovať, a to či už v rovine de lege lata, ako aj v rovine de lefe ferenda.

7. Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Ústavnost a zákonnost: role parlamentu a ústavního soudu

Abstrakt: Autor se zabývá vztahem parlamentu a ústavního soudnictví jako dvou mocenských reprezentantů demokratického a právního státu. Rozlišuje režim zákonnosti a režim ústavnosti, jejich naplňování a ochrany. Parlament nezřídka vystupuje nejen jako orgán moci zákonodárné, ale též, za určitých ústavou stanovených podmínek, jako orgán moci ústavodárné. Ochrana ústavnosti ze strany ústavních soudů je limitována vůlí ústavodárce a zachováním ústavní identity daného ústavního systému (doktrina ultra vires). Stabilita a dynamika ústavních systémů je podstatnou složkou ústavnosti, její ochrany ze strany jedné a adaptace na měnící se společenské prostředí, ze strany druhé.

8. JUDr. Marián Giba, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Dialóg národných súdov a súdov Európskej únie na príklade Francúzska

Abstrakt: Príspevok analyzuje interakcie medzi Ústavou, národnou suverenitou a európskymi normami a dialóg medzi vnútroštátnymi a európskymi súdnymi orgánmi v kontexte následnej kontroly ústavnosti zákonov (mechanizmus question prioritaire de constitutionnalité) a jej vzťahu k princípu dodržiavania medzinárodných záväzkov v podmienkach Francúzska.

9. Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Zrušení ústavního zákona Ústavním soudem

Abstrakt: Text se zabývá rozhodnutím Ústavního soudu v Brně, kterým si v roce 2009 přisvojil pravomoc rušit ústavní zákony, když zrušil ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny pro údajný rozpor s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava. Ústavní soud tak učinil, aniž mu Ústava takovou pravomoc výslovně dává, v situaci, kdy cesta k mimořádným volbám formou speciálního ústavního zákona byla aplikována v právním řádu platném na území Čech, Moravy a Slezska opakovaně a stala se ústavní zvyklostí. Zrušení ústavního zákona přijatého správnou procedurou a příslušnou kvalifikovanou většinou je v rozporu s ústavním příkazem o vázanosti Ústavního soudu ústavními zákony. Pokud může Ústavní soud označit ústavní zákon za něco, co podle něj ústavním zákonem není, mohou jiní označit nález Ústavního soudu za něco, co nálezem není a odmítnout jej respektovat. Takovýto důsledek jednání Ústavního soudu je vážným narušením právní jistoty.

10. JUDr. Peter Kubina (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kde sú hranice ústavodarnej moci?

Abstrakt: Spôsob vykonávania ústavodarnej moci v Slovenskej republike v posledných rokoch otvára mnohé otázky jej nadužívania či dokonca zneužívania. Diskusia hraníc rozsahu ústavodarnej moci a jej vzťahu k ustanoveným mociam je dnes preto veľmi aktuálne. Aj nedávna odborná diskusia ohľadom procesu zrušenia tzv. Mečiarových samoamnestií bola sčasti diskusiou práve o hraniciach rozsahu ústavodarnej moci. V podmienkach Slovenskej republiky sa výkon ústavodarnej moci významne nelíši od výkonu bežnej zákonodarnej moci, čo pri uvedomení si rozsahu suverénnej ústavodarnej moci vyvoláva oprávnené obavy z rizík jej nadužívania alebo zneužívania. Sú však tieto obavy naozaj dôvodom na obmedzenie rozsahu ústavodarnej moci suveréna (ľudu) v prospech orgánov s oveľa nižšou demokratickou legitimitou, alebo by mali byť skôr dôvodom na úpravu pravidiel výkonu ústavodarnej moci takým spôsobom, aby sa riziko jej nadužívania alebo zneužívania minimalizovalo? V štáte, ktorý sa označuje za právny a zároveň demokratický, totiž akékoľvek obmedzenie či podriadenie suverénnej ústavodarnej moci v prospech orgánu s nižšou demokratickou legitimitou predstavuje zároveň obmedzenie demokratického charakteru štátu. V príspevku sa pokúsime o identifikovanie príčin týchto obáv, a zároveň o prezentáciu takých riešení, ktoré budú čo najmenej škodlivé pre demokraciu pri zachovaní právneho charakteru štátu.

11. Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Derogácia právnych predpisov Ústavným súdom SR

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá fenoménom negatívneho zákonodarcu na príkladoch rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Osobitne budú analyzované otázky tzv. oživenia právnych predpisov a účinkov derogačných nálezov Ústavného súdu SR v zmysle právnej úpravy ZoÚS ako aj rozhodovacej činnosti.

12. Roman Lysina (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Trápenie právneho štátu v skrátenom legislatívnom konaní

Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje problematike skráteného legislatívneho konania v kontexte základných požiadaviek, ktoré by mali byť v demokratickom právnom štáte splnené pri prijímaní legislatívnych aktov. Bližšie sa zameriava na otázku, či je dostačujúce formálne prehlásenie o tom, že sú splnené podmienky podľa ustanovenia §89, ods. 1, alebo ods. 2 zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pre prerokovanie zákona v skrátenom legislatívnom konaní, alebo je potrebné skúmať, či okolnosti odôvodňujúce skrátené legislatívne konanie reálne nastali. Prax slovenského zákonodarcu konfrontuje s judikatúrou Ústavného súdu Českej republiky. Následne hľadá odpoveď na otázku, či je možné zrušiť zákon prijatý v skrátenom legislatívnom konaní pre „zneužitie“ procesných pravidiel upravujúcich skrátený legislatívny proces.

13. Mgr. Ondrej Ružička (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Quo Vadis legitimita?

Abstrakt: Otázka legitimity je dôležitou pre každý štátny útvar každú organizovanú formu ľudského spolužitia. Podobne sa aj moderný štát snaží odôvodniť resp. dokázať svoju legitimitu. Slovenská republika, členské štáty EÚ ale aj samotná Európska únia sa dostávajú do situácií vyvolávaných globalizačnými fenoménmi, ktoré predstavujú výzvy pre legitimitu. Taktiež v rovine štátnych orgánov sa tiež stretávame z otázkami o ich legitimite. Autor sa pokúsi identifikovať problematické faktory vzťahujúce sa k legitimite štátnej moci v podmienkach Slovenskej republiky a jednotlivých zložiek štátnej moci. Čo môže predstavovať krok k ich riešeniu.

14. Dr. Anna Rytel-Warzocha (University of Gdańsk, , Gdańsk, Poland)

Názov: Consitutional Law Section: "The dispute over the reform of the judiciary in Poland"

Abstrakt: The study includes an analysis of the dispute over judicial reform in Poland in 2017 in regard to the system of common courts, the Supreme Court and the National Council of the Judiciary. The remarks concern acts adopted by the Sejm and vetoed by the President of the Republic of Poland, as well as new legislative proposals on these matters introduced later on by the President of the Republic which are being proceeded by the parliament.

15. PhD Oana Şaramet, Senior Lecturere (Transilvania University of Braşov, Faculty of Law, Braşov, Romania)

Názov: CONSIDERATIONS ON THE POLITICAL REGIME ESTABLISHED BY THE CONSTITUTION OF ROMANIA

Abstrakt: After the Events of December 1989, the Romanian Constitution of 1965 was repealed, thus was abandoned the parliamentary regime enstablished therein. Following the debates in the Constituant Assembly, the Romanian constitutional legislator chose to consacrate a semi-presidential republic in attenuated form or, as it is said, a semi-parliamentary one. Even though our tradition, including the constitutional one, recognizes a head of state with consistent and solid powers, however, leaving a non-democratic, dictatorial regime, where the head of state was the single and main figure of that regime, has determined the reconstruction of this political and juridical authorithy. Therefore by the provisions of the Constitution entered into force on December 8, 1991, revised in 2003, it was decided that it wiil be better to take over and to adapt to our constituţional needs the French semi-presidential regime, but not entirely and where the principle of separation and balance of powers in the state will define the framework of constitutional democracy. Thus, for example, according to current constitutional regulations, both the Parliament and the President are elected by universal, equal, direct, secret and freely expressed vote, being representative bodies at national level, but only Parliament is expressly qualified as the supreme representative body of of the Romanian people and the sole legislative authority of the country. Also, the Government's appoitment, although initiated and finalized by the President of Romania, necessarily implies the Parliament's vote of confidence, which is why the Government as a whole and each of its members in common with the other members are politically responsible only to the Parliament. But meanwhile, for various reasons, the governors have questioned the constitutional review including with regard to the political regime, the balance inclining either to a parliamentary regime or to a authentic semi-presidential regime. But we are wondering if such a constitutional change is necessary.

16. dr. Zsuzsa Szakály (University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences, Szeged, Hungary)

Názov: The Question of Unconstitutional Constitutional Amendments in Hungary

Abstrakt: The Fundamental Law of Hungary entered into force in 2012. It was amended six times until nowadays. The amendments of the Fundamental Law of Hungary highlighted important questions regarding to the Constitutional Court of Hungary. The role and competence of the Constitutional Court of Hungary were changed related to the new rules, and during the transitional period, the constitutionality of the some of the amendments of the Fundamental Law of Hungary were in the focus point. The question of unconstitutional constitutional amendments has been discussed in the literature and it was mentioned in the decisions of the Constitutional Court of Hungary. The question to be examined is to see quality and balance of the connection between the Hungarian Parliament and the Constitutional Court of Hungary. My aim is to see the results of the “equilibrium”.

17. dr. Zsuzsa Szakály (University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences, Szeged, Hungary)

Názov: The Question of Unconstitutional Constitutional Amendments in Hungary

Abstrakt: The Fundamental Law of Hungary entered into force in 2012. It was amended six times until nowadays. The amendments of the Fundamental Law of Hungary highlighted important questions regarding to the Constitutional Court of Hungary. The role and competence of the Constitutional Court of Hungary were changed related to the new rules, and during the transitional period, the constitutionality of the some of the amendments of the Fundamental Law of Hungary were in the focus point. The question of unconstitutional constitutional amendments has been discussed in the literature and it was mentioned in the decisions of the Constitutional Court of Hungary. The question to be examined is to see quality and balance of the connection between the Hungarian Parliament and the Constitutional Court of Hungary. My aim is to see the results of the “equilibrium”.

18. Prof. dr hab. Andrzej Szmyt (University of Gdańsk, Faculty of Law and Adminstration, Gdańsk, Poland)

Názov: Constitutional Law: The dispute over the judicial reform in Poland

Abstrakt: The study includes an analysis of the dispute over judicial reform in Poland in 2017 in regard to the system of common courts, the Supreme Court and the National Council of the Judiciary. The remarks concern acts adopted by the Sejm and vetoed by the President of the Republic of Poland, as well as new legislative proposals on these matters introduced later on by the President of the Republic which are being proceeded by the parliament.

19. JUDr. Lívia Trellová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ústavný princíp územnej samosprávy pod vplyvom judikatúry Ústavného súdu SR

Abstrakt: V tomto príspevku sa autorka zameriava na anlýzu právnnych a ústavných princípov vo všeobecnosti. Táto úvodná časť príspevku si kladie za cieľ argumentačne sa vysporiadať s otázkou, či existuje ústavný princíp územnej samosprávy v ústavnom systéme Slovenskej republiky, ak áno v akej podobe možno uvažovať o jeho ústavnoprávnom vyjadrení. Zároveň autorka analyzuje vzťah tohto ústavého princípu k vybraným ústavným princípom. V tejto súvislosti je nastolená otázka, či ústavný princíp územnej samosprávy tvorí obsah materiálneho jadra Ústavy SR.

20. doc. PhDr. JUDr. Robert Zbíral, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Návrhy na změny ústavních předpisů v legislativním procesu: empirické poznatky z české praxe

Abstrakt: Ústava a ústavní zákony patří k základním kamenům právních řádů, proto by návrhům na jejich změny měla být věnována maximální pozornost všech subjektů zúčastněných na jejich vyjednávání a schvalování. Cílem příspěvku je empiricky prozkoumat kvantitu a kvalitu legislativního procesu v případech návrhů změn české ústavy a ústavních zákonů v období 2010-2017. Pozornost nebude věnována pouze parlamentní fázi, ale též fázi exekutivní, včetně příslušných meziresortních připomínkových řízení.


11. Sekcia práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva - Ústava na internete a internet v Ústave


1. JUDr. Jozef Andraško, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Otvorené údaje - cesta k slobodnému prístupu k informáciám

Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na veľmi aktuálnu problematiku, ktorou sú otvorené údaje v kontexte práva na slobodný prístup k informáciám. Autor sa v prvom rade venuje pojmu otvorený údaj, a to z pohľadu odbornej literatúry, relevantných dokumentov, ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky. V druhom rade autor upriamuje svoju pozornosť na jednotlivé druhy otvorených údajov, ako aj na ich praktické využitie. V závere autor objasňuje vzťah medzi otvorenými údajmi a informáciami verejného sektora a naznačuje možný vývoj otvorených údajov v Slovenskej republike.

2. Mgr. Martin Daňko, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kryptomeny a ich miesto v práve.

Abstrakt: Cieľom autorovho príspevku je právna analýza kryptomeny z pohľadu slovenského právneho poriadku, v ktorej chce autor poukázať na akútnu potrebu riešenia nových výziev v oblasti kebernetických mien, resp. nových peňažných jednotiek nachádzajúcich sa výlučne v digitálnej forme.

3. Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Modifikácie justičných práv recentnými rizikovými faktormi systému e-justice

Abstrakt: Technologický pokrok a široká dostupnosť internetových služieb podporujú rozširovanie informačných a komunikačných systémov takmer vo všetkých smeroch. E-government a elektronická justícia (e-justice) nie sú v európskom priestore ničím novým. Naopak, tieto oblasti prechádzajú v súčasnosti dynamickým vývojom a to aj v Slovenskej republike. Komplikovanosť poznateľnosti a aplikácie práva pripúšťa vysloviť domnienku, že hodnoty demokratického a právneho štátu neobstoja bez rýchlej a transparentnej spravodlivosti. Nasadenie informačných systémov na súdoch umožňuje znížiť čas i počet nevyriešených procesov, čím sa zvyšuje efektívnosť služieb poskytovaných občanom a spoločnosti. Príspevok analyzuje a diskutuje o rôznych skúsenostiach v oblasti elektronickej justície. Dôraz kladie na rizikové faktory, ktoré sa v praxi vyskytli pri implementácii systémov e–justice.

4. Dr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo, Slovakia)

Názov: Používanie inteligentných okuliarov (smartglasses) z pohľadu práva informačných technológií

Abstrakt: Inteligentné okuliare rozširujú a dopĺňajú vnímateľnosť osôb a poskytujú tak efektívne rozhranie medzi človekom a strojom (zariadením). Z toho dôvodu musia inteligentné okuliare zachytiť fyzický svet čo najpodrobnejšie, čím vystavujú osoby vo verejnom priestore stálemu pozorovaniu. Článok skúma, či sa inteligentné okuliare môžu integrovať do každodenného života ľudí v súvislosti s možným ohrozením súkromia a tak vôbec využiť svoje technické výhody. Rovnako tak analyzuje právo na informačné sebaurčenie vo vzťahu k osobným údajom a vplyvu nariadenia EÚ o ochrane údajov.

5. prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: e-Suverenita a hranice v kyberpriestore

Abstrakt: S juridifikáciou kyberpriestoru sa neodlučiteľne spája aj snaha o presadenie štátnej suverenity v tejto sfére. Geo-blocking, blokovanie zahraničných služieb online-hazardu, tzv. blokovacie zákony v procesnom práve, a v neposlednom rade snahy o zabezpečenie národnej kybernetickej bezpečnosti sú prejavom snáh o vytváranie kybernetických štátnych hraníc.

6. Mgr. Rastislav Guľaša, PhD. (, , _, Slovakia)

Názov: Sieťová neutralita a ochrana súkromia

Abstrakt: Princíp sieťovej neutrality je v súčasnosti skúmaný predovšetkým v ekonomickej rovine a v súvislosti so zabezpečením efektívnej hospodárskej súťaže. Príspevok rozoberá dopad sieťovej neutrality na ochranu súkromia užívateľov elektronických komunikačných sietí a služieb a na právne postavenie ich poskytovateľov, ktorí sledovanie a analýzu sieťovej prevádzky vykonávajú.

7. doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Ochrana súkromia na internete

Abstrakt: Technologický vývoj a rozmach používania digitálnych technológií zapríčinili vznik nových spôsobov, ktorými možno zasiahnuť do jednotlivých základných práv jednotlivca, a to najmä do práva na súkromie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvorenie právnych nástrojov reagujúcich na nové výzvy v digitálnom prostredí so zabezpečením ich všeobecnej aplikovateľnosti aj na také zásahy, ktoré v súčasnosti neexistujú. Jeden z takýchto prostriedkov je obsiahnutý v novoprijatom Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov v podobe ustanovenia práva jednotlivca na zabudnutie, resp. práva na vymazanie, ktorým sa reaguje na potrebu umožniť jednotlivcovi rozhodnúť, aké informácie o jeho osobe budú zverejnené a voľne dostupné na internete.

8. JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Human Rights on the Internet and their protection

Abstrakt: Human rights are generaly part of the Constitution and the protection on the Internet. The article will deal with the question of Human rights, whether they are protected on the Internet and what is the current level of protection. Is the curent protection sufficient?

9. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Určení mezinárodní příslušnosti soudů v případě pomluvy a porušení osobnostních práv na internetu

Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá analýzou vývoje judikatury Soudního dvora EU, která se týká intepretace kritéria „místo škodné události“ upraveném v článku 7 odst. 2 Nařízení Brusel Ibis v případě pomluvy a porušení osobnostních práv na internetu. Jak je uvedeno v anotaci sekce, s rozvojem internetu se velká část společenských vztahů odehrává v kyberprostoru. Díky internetu je velmi snadné vstoupit do právního poměru s mezinárodním prvkem. Internet umožňuje bezprecedentní a relativně neomezené šíření informací. Informace sdílené na síti mohou mít nežádoucí dopady na území různých států. V oblasti základních ústavních práv se jedná zejména o otázku ochrany osobnosti a osobnostních práv. Pokud bude fyzická nebo právnická osoba poškozena informacemi, které jsou o ní zveřejněny na internetu, je otázkou, u soudů kterého státu se může domáhat náhrady vzniklé újmy, případně opravy nebo odstranění nežádoucích informací. Na území EU je základním právním předpisem upravujícím mezinárodní příslušnost soudů Nařízení Brusel Ibis, který v článku 7 odst. 2 upravuje kritérium „místo, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“. Soudní dvůr se již několikrát vyjadřoval k interpretaci tohoto kritéria jak v „ofline“, tak online situacích. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat, jakým způsobem se judikatura Soudního dvora vyvíjí a zda je dostatečné míře zohledněn, na jedné straně, požadavek na právní jistotu a předvídatelnost norem mezinárodního práva procesního ve vztahu, a na straně druhé, ochrana ústavních práv a povinností na internetu.

10. Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sledovanie prostredníctvom údajov (Dataveillance) v právnom poriadku Slovenskej republiky?

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá potenciálnym sledovaním osôb prostredníctvom údajov poskytnutých v rámci finančých transakcií. Prvá časť príspevku sa zaoberá historickým vývojom teórii sledovania v globálnom kontexte. Druhá časť príspevku analyzuje slovenský zákon č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti a dôvody jeho prijatia práve v súvislosti s potenciálom sledovania prostredníctvom údajov bankovými inštitúciami prípadne orgánmi verejnej moci.

11. Mgr. Rastislav Munk, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Poskytovanie informácií na internete

Abstrakt: Autor sa v tomto článku venuje ústavnému politickému právu na prístup k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike. Z ústavného práva na prístup k informáciám vyviera aj množstvo čiastkových právnych úprav prístupu k informáciám, ktoré v článku podliehajú analýze. Autor v úvode hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám v Slovenskej republike a túto komparuje s okolitými krajinami Európskej únie. Následne autor rozoberá platnú právnu úpravu v Slovenskej republike a vyjadruje svoj postoj k právnej úprave prístupu k informáciám v Slovenskej republike, pričom zdôrazňuje nutnosť prijatia legislatívnych zmien. Ďalej sa venuje aplikačným problémom spojeným so súčasnou právnou úpravou v tejto oblasti. V závere komplexne hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike, pričom poukazuje na základné problémy a ponúka návrhy budúcej možnej právnej úpravy.

12. JUDr. Ingrida Papáčová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Nedostatky e-Governmentu

Abstrakt: E-Government predstavuje elektronizáciu verejnej správy. Jedná sa o zdĺhavý, nie celkom jednoduchý a pomerne nákladný proces, ktorého výsledkom má byť celková elektronizácie verejej správy. Avšak aj napriek jeho dlhšiemu postupnému aplikovaniu do praxe sa neustále prichádza na mnohé nedostatky spojené s týmto procesom. Autori sa v príspevku zamerajú na niektoré z najvýraznejších nedostatkov e-Govermentu, pričom sa v závere sústredia na možné návrhy de lege ferenda, ktoré by mohli viesť k zefektívneniu elektronizácie verejnej správy v Slovenskej republike.

13. JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Možnosti realizácie práva na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom Internetu

Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá problematikou poskytovania zdravotnej starostlivosti s poukazom na možnosti virtuálneho prostredia, ktorá sa stala predmetom elektronického zdravotníctva - tzv. e-Healthu. V úvodnej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov a legislatívy. V ťažiskovej časti príspevku autorka vysvetľuje formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a prepojenie tejto časti verejnej správy s oblasťou informatizácie spoločnosti. Hlavnou položenou otázku je možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu. Je to možné? Môžu občania využívať svoje právo na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom svojich elektronických schránok a elektronických občianskych preukazov? V závere autorka sumarizuje diskutovanú tému, uvádza výhody a taktiež nedostatky a riziká e-Healthu.

14. JUDr. Angela Sobolčiaková, LL.M (Trnavská Univerzita, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Úloha poskytovateľov služieb na internete pri ochrane základných ľudských práv

Abstrakt: Dostupnosť služieb poskytovaných rôznymi IT spoločnosťami na internete (poskytovateľmi služieb na internete) je ohraničená ich povinnosťou dodržiavať právne predpisy napríklad aj v oblasti autorského práva, ochrany osobných údajov a audiovizuálnych mediálnych služieb. V prípade ak neboli pravidlá v týchto predpisoch dostatočné pre určenie úlohy poskytovateľov služieb na internete, Súdny Dvor Európskej únie pristúpil k posúdeniu stretu rôznych základných ľudských práv a vykonaniu testu proporcionality zásahu do týchto práv všetkých dotknutých subjektov. Článok analyzuje hľadanie rovnováhy zásahu do základných ľudských práv v kontexte autorského práva, ochrany osobných údajov a audiovizuálnych mediálnych služieb ak k zásahu príde na internete. Tento článok rozoberá aj otázku, kto by mal vykonávať test proporcionality zásahu do základných práv. Či by test mali robiť výlučne súdy a iné štátne orgány alebo tiež poskytovatelia služieb na internete.

15. Doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. (Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: EU migration rules and national identity: deliberation over public policy concerns

Abstrakt: The paper will focus on the interaction between EU rules and national rules concerning public policy and security. Specifically, it will cover the volume of discretion attributed to Member States when they decide on the entry and residence of third country nationals whose immigration is based on varying EU regulations. This will deal especially with EU directives (Directive 2004/114) and EU external agreements (f.e. association agreements). A comparison will be made in relation to free movement of third country nationals who are family members of EU citizens.

16. JUDr. Alexandra Strážnická, LL.M., PhD. (Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava, Slovakia)

Názov: Hranice slobody prejavu na internete

Abstrakt: Zámerom príspevku je najmä priblížiť rozsah a aspekty slodoby prejavu ako základného práva, ktoré však nie je absolútnym právom, pretože je ohraničené viacerými zákonnými obmedzeniami. Súčasné moderné technologie, zahrňujúc Internet, umožňujú nové spôsoby a formy komunikácie, ktoré v mnohých prípadoch prekračujú to, čo je možné považovať za legálne a legitímne.

17. Mgr. Petra Žárská, LL.M (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Žaloby podľa Autorského zákona ako prostriedok ochrany autorských práv v online prostredí

Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku venuje otázkam ochrany autorských diel, ktoré sú neoprávnené zverejnené a rozmnožované v online prostredí. Vo svojom diele predstavuje možnosti efektívnej ochrany autorských práv autorov takýchto diel, prostredníctvom právnej analýzy žalôb zabezpečujúcich ochranu hmotnoprávnych nárokov autora zakotvených v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Prevalencia jej analýzy je zameraná na otázku vhodnosti a efektívnosti aplikácie skúmaných žalôb v súvislosti s protiprávnym obsahom nachádzajúcim sa v online prostredí, pričom autorka zdrojový materiál svojho príspevku čerpá zo štúdia rozhodnutí slovenských súdov a rozhodnutí vydaných členskými štátmi EÚ vo veci ochrany autorských práv v online prostredí. Cieľom článku je identifikovať najviac využívanú žalobu a najvhodnejšiu žalobu na ochranu autorských práv v online prostredí a zároveň poukázať na dôvody jej využívania a vhodnosti.


12. Sekcia rímskeho a kánonického práva - Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kánonického práva


1. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Takzvané „obligationes honorariae “ v Digestách cisára Justiniána

Abstrakt: Takmer všetky manuály rímskeho súkromného práva v časti „dohody“ (lat. pacta) podrobne vysvetľujú dohody, ktoré boli chránené prétorským právom (constitutum debiti; receptum nautarum, cauponum et stabulariorum; receptum argentarii; receptum arbitrii; pactum iurisiurandi). Uvedené dohody dostali spoločné pomenovanie prétorské dohody (pacta praetoria). Naproti tomu v právnej romanistike sa veľmi málo spomínajú tzv. prétorské záväzky (obligationes praetoriae), ktoré sa začali objavovať v neskoršom období (v poklasickej a justiniánskej dobe), keď nastala vulgarizácia práva a zaniklo rozdelenie medzi civilným a prétorským právom. Na základe kritického posúdenia právnych textov obsiahnutých v justiniánskej kodifikácii a štúdia názorov uznávaných právnych romanistov cieľom príspevku je dokázať, že výraz „obligatio honoraria“ alebo „obligatio praetoria“ je ovocím nie klasických, ale poklasických a justiniánskych právnikov.

2. Mgr. Adam Csukás (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Preliminárne ustanovenia v zriadeniach Českobratskej cirkvi evanjelickej

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na úvodné (preliminárne) ustanovenia základných právnych dokumentov Českobratskej cirkvi evanjelickej – cirkevných zriadení. Pozornosť venuje tiež obdobným ustanoveniam v zriadeniach niekdajšej rakúskej Evanjelickej cirkvi (právnej predchodkyne Českobratskej cirkvi evanjelickej), i tzv. čáslavskému návrhu cirkevného zriadenia z roku 1881. Autor analyzuje premeny obsahu preliminárnych ustanovení a poukazuje na prvky dynamiky a stability vo vývoji evanjelického cirkevného práva od roku 1861 do súčasnosti.

3. JUDr. Martin Gregor (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prvky dynamiky a stability v reforme finančnej a daňovej správy cisára Augusta

Abstrakt: Predložený príspevok sa zaoberá reformou finančnej a daňovej správy Rímskej ríše v priebehu vlády cisára Augusta. Načrtnuté zmeny predstavovali modifikáciu republikánskej finančnej správy na jej ekvivalent v období cisárstva. Zachytáva prvky dynamiky a stability pri správe štátnej pokladnice, analyzuje právne postavenie fiscu, ako aj zavedenie nového spôsobu výberu daní. Osobitne sa venuje spôsobom, prostredníctvom ktorých bol spravovaný Augustov osobný majetok a skúma prípadné interakcie medzi týmto majetkovým substrátom a štátnymi príjmami a výdavkami. Článok sa zároveň usiluje dôsledne analyzovať ustanovenia a praktické dopady Lex Iulia de vicesima hereditatum, vrátane zriadenia aerarium militare.

4. Dr Łukasz Marzec, Assistant Professor (Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration, Kraków, Poland)

Názov: When courts fought about jurisdiction. Some remarks on the influence of the Roman law in England.

Abstrakt: When medieval Europe discovered Roman law, England already had its own established legal system. There were multiple attempts to introduce Roman law or ius commune, which resulted in the strong resistance of common law courts and parliament. However, the Court of Chancery and the Court of Admiralty managed to settle many institutions of Roman origins despite negative attitude of common lawyers.

5. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vývoj pojmu vlastníckeho práva u glosátorov a komentátorov

Abstrakt: Predmetom príspevku bude chápanie pojmu vlastníckeho práva v skorých recepčných školách rímskeho práva glosátorov a komentátorov. Ťažiskom bude predovšetkým delené vlastníctvo a dominium directum, dominium utile a quasi dominium a ich normatívne zakotvenie v Justiniánskej kodifikácii.

6. Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Princípy rímskeho a kánonického práva - faktor hodnotovej stability práva

Abstrakt: Hodnotová orientácia práva závisí nepochybne aj od dedičstva, ktoré zanechali rímske a kánonické právo. Význam tohto dedičstva sa opiera o vyše dvetisíc rokov fungovania práva v Rímskej ríši a neskoršieho obnovenia jeho významu v stredoveku zásluhou Cirkvi a prostredníctvom kánonického práva. Princípy, zásady a tradície rímskeho práva boli a sú takto udržiavané aj v súčasnosti a moderné právo v neprestáva hľadať inšpiráciu v týchto dvoch klasických systémoch zdroj pravdy a spravodlivosti.

7. Mgr. Jana Prnová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Depositum irregulare

Abstrakt: Nepravidelná úschova, pri ktorej je depozitár povinný vrátiť nie pôvodný depozit ale jeho ekvivalent má síce klasické korene, ale k jej detailnému rozpracovaniu došlo až v justiniánskom období. Príspevok sa zameriava na hľadanie prvkov dynamiky a stability vo vývoji tohto inštitútu rímskeho práva v justiniánskom období.

8. Mgr. Ján Šurkala, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Dynamika a stabilita ochrany vecných práv v rímskom prétorskom práve

Abstrakt: Vecné práva v boli v antickom Ríme považované za pomerne stabilné až stagnujúce pododvetvie ius civile. Či už išlo o prísnu personálnu viazanosť, komplikovanosť a nepružnosť obradného prevodu vlastníctva alebo značne zastaranú diferenciáciu medzi mancipačnými a nemancipačnými vecami, statickosť je tomuto odvetviu takpovediac vrodená. Na strane druhej však prétori prinášali aj tu vitálne zmeny, ktoré prispôsobili staré procesné prostriedky ochrany vecných práv novým pomerom. Autor sa v príspevku pokúsi poukázať na základné spôsoby a smery týchto zmien, ale aj na konzervatívne prvky, ktoré boli zachovávané a preberané aj do nového civilného práva.

9. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Bolo výsledkom dynamiky rímskeho obligačného práva vytvorenie rímskeho obchodného práva ?

Abstrakt: Príspevok sa bude zaoberať otázkou hľadania prvkov obchodného práva v rímskom práve. Otázkou existencie rímskeho obchodného práva sa právna romanistika začala zaoberať až v 19. storočí, keď sa tejto téme venoval nemecký romanista Franz Peter Bremer prípadne neskôr jeho kolega Levin Goldschmidt, pričom v roku 1903 bolo v tomto smere zverejnené nedokončené dielo Carla Faddu, ktoré pojednávalo o obchodnoprávnych inštitútoch rímskeho práva. Podobne sa aj predkladaný príspevok bude zaoberať otázkou do akej miery je skutočne možné hovoriť o rímskom obchodnom práve prípadne jeho možných antických ekvivalentoch.

10. Mgr. Dominika Veselá (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Justinián a interpolácie

Abstrakt: Roky Justiniánovej vlády sú poznačené snahou o obnovu rímskeho impéria. Cisár predpokladal, že je potrebná veľká kodifikácia jestvujúceho práva aby sa zabezpečila modernizácia, očistenie od archaizmov a riadne usporiadanie právnych noriem.

11. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Rozvoj exemptného kánonického práva v období staroveku

Abstrakt: V období staroveku sa popri partikulárnom a univerzálnom kánonickom práve začalo rozvíjať i právo exemptné, označované tiež výrazmi ako právo osobitné alebo personálne. To sa viaže na určitý špecifický okruh osôb, pričom jeho začiatky sa spájajú s právom rehoľných komunít, ktoré sa začali objavovať od druhej polovice 3. storočia na kresťanskom Východe a neskôr tiež na kresťanskom Západe. Hlavným cieľom článku je poukázať na historické pozadie vzniku exemptného práva, jeho rozvoj a charakteristiku v období staroveku.


13. Sekcia európskeho práva - Rešpektovanie národnej identity a zásada lojality v európskom práve – hranice – konflikt – zosúladenie


1. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Národné špecifiká a národná identita - je inštitucionálna konkurencia v Európskej únii želaná?

Abstrakt: Judikatúra SD EÚ stanovila pomerne prísne kritéria pre definovanie "národnej identity". "Národné špecifiká", ktoré nesplnia tieto kritériá, môžu na jednej strane predstavovať neželané odchýlky od integračných tendencií avšak na druhej strane môžu byť zdrojom inovácií. Potláčanie týchto individuálnych prístupov nemusí byť v rozpore s princípom subsidiarity avšak môže viesť k oslabeniu legislatívnej inovatívnosti.

2. JUDr. Ľudmila Elbert, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Úloha regionálnych súdnych orgánov pri plnení rozhodnutí orgánov regionálnej organizácie členskými štátmi (vo svetle rozhodnutia Súdneho dvora EÚ o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka)

Abstrakt: Členské štáty regionálnych organizácií pristúpením k ich zakladajúcim zmluvám zvyčajne na jednej strane prenášajú časť svojich právomocí na jednotlivé orgány danej organizácie a na druhej strane preberajú na seba záväzky, že dané rozhodnutia budú aj plniť. Úlohou súdnych orgánov regionálnych organizácií je neskôr preskúmať možný rozpor daného rozhodnutia so zakladajúcimi zmluvami alebo nečinnosť členského štátu pri povinnosti plniť tieto rozhodnutia. Cieľom príspevku je tak vo svetle rozhodnutia Súdneho dvora EÚ o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka analyzovať možný postup orgánov regionálnej organizácie pri ne/plnení ich rozhodnutí členskými štátmi.

3. PhD Krisztina Farkas, Dr. (National Institute of Criminology, , Budapest, Hungary)

Názov: Recovery of Criminal Assets in the European Union’s legislation from the point of view of the New Hungarian Criminal Procedure Code

Abstrakt: In consequence of cross border crimes and increasingly acquired assets there is a need for effective international cooperation on asset recovery and mutual legal assistance. Accordingly, these requirements one of the main goals of the new Hungarian Procedure Code, that will enter into force 1 July 2018, is the tracing and seizure of proceeds of crime. The study aims to introduce and evaluate the concept and legal framework of asset recovery in the EU legislation, in the being into force and new Hungarian regulation.

4. dr. Réka Friedery, PhD (Institute for Legal Studies Centre for Social Scie, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary)

Názov: National Identity and Loyalty in EU Law in the Era of Migration?

Abstrakt: National identity is overwhelmingly represented in the field of migration. European division deepened further with the migration crises. The migration issue accelerated the EU into a new level of political crises with clashes between EU law and national identity. The different approaches of the Member States, the EU, and the missing consensus in this vital area reached a new level with different approaches among the EU institutions. The paper analyses the emerging conflicts of compliance of member state's obligations in the light of decisions and stances of the main EU institutions and the Member States.

5. JUDr. Adam Giertl (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Prípad Western Sahara Campaign v Secretary of State for Environment: Súdny dvor ako orgán kontroly dodržiavania zásad medzinárodného práva v práve EÚ?

Abstrakt: Európska únia vo svojej vonkajšej činnosti rešpektuje základné hodnoty, na ktorých bola založená vrátane všeobecného medzinárodného práva. EÚ má v oblasti zverených právomocí právo uzatvárať medzinárodné dohody podľa ust. článku 3 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ. V takýchto situáciách EÚ koná na medzinárodnej úrovni ako samostatný subjekt medzinárodného práva verejného nahrádzajúc tak členské štáty. V prípade Western Sahara Campaign v Secretary of State for Environment ide o dohodu o rybolove uzavretú medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom. Jej platnosť bola právne napadnutá pred vnútroštátnym súdom a Súdny dvor koná o prejudiciálnej otázke, v ktorom boli v súčasnosti prednesené návrhy Generálneho advokáta (10.01.2018). Pripravovaný príspevok prináša vo svetle zmieneného prípadu širší pohľad na Súdny dvor EÚ ako na špecifický regionálny súdny orgán, ktorý má možnosť posudzovať platnosť či neplatnosť medzinárodných dohôd uzatváraných Úniou pričom ich posudzuje podľa primárneho práva, čím súčasne prispieva aj k posilňovaniu rešpektu medzinárodného práva. Vo svetle témy konferencie je zaujímavým aspektom skutočnosť, že spôsobilosť dojednávať a uzatvárať medzinárodné dohody bola vždy výsadnou doménou štátov avšak v podobných prípadoch sú štáty viazané zmluvami, ktoré dojednala a uzatvorila EÚ v rámci svojej pôsobnosti. Zároveň je zaujímavým mechanizmus kontroly, ktorý aj vnútroštátnym súdom umožňuje právne napadnúť platnosť takejto medzinárodnej dohody vis-á-vis primárnemu právu Únie.

6. JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Kam Charta nedosiahne - aktivity členských štátov mimo pôsobnosť Charty ZPEU ako prejav odlišnosti v zjednotenom systéme (?)

Abstrakt: Charta základných práv EÚ má voči členským štátom obmedzenú pôsobnosť a na ich jednanie dopadá len v situáciách, kedy vykonávajú právo Európskej únie (čl. 51 ods. 1 Charty). Vzhľadom na to, že Charta ako centrálny katalóg ľudských práv, prináša do systému európskej integrácie a európskeho práva ďalší federatívny (unifikačný) prvok, môžeme na uvedenú relatívnu pôsobnosť Charty nazerať ako na nástroj zachovania istej autonómie štátov, nástroj vytvárania priestoru pre voľné uváženie a teda tiež ako na nástroj ochrany špecifík jednotlivých štátov. Príspevok bude zameraný práve na tento priestor a ponúkne pohľad na „negatívnu“ judikatúru Súdneho dvora, v ktorej odmieta svoju príslušnosť a aplikovateľnosť Charty, ale zároveň tak uznáva existenciu autonómnych vnútroštátnych situácií.

7. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Uplatňovanie zásady lojality v zahraničnej politike EÚ

Abstrakt: Článok 24 (3) Zmluvy o EÚ predpokladá aktívnu a bezpodmienečnú podporu zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ členskými štátmi. Článok sa zaoberá konfliktom medzi národnými záujmami členských štátov a záujmami EÚ v oblasti zahraničnej politiky.

8. Mgr. Valéria Miháliková (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: EU and Constitutional Identity of its Member States: Talking at Cross Purposes?

Abstrakt: The EU´s obligation to respect the national identities of its Member States enshrined in the Article 4(2) TEU has been an object of the legal disputes for a long time. However, the notion "national identity of a Member State" has not been settled yet. Generally, the so-called "constitutional identity" is considered to be the part of the national identity, although its meaning is not settled either. The aim of the paper is to analyze the case-law of selected Constitutional Courts of the EU Member States concerning the constitutional identity and compare their understaning of this notion with the CJEU´s approach as well as consider potential consequences of these approaches.

9. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Národné osobitosti pri posudzovaní zneužívania dominantného postavenia

Abstrakt: Súťažné právo je jedným z právnych oblastí, ktoré sa uplatňuje naprieč Európskou úniou. Európske súťažné právo, konkrétne zneužívanie dominantného postavenia tak, ako je ukotvené v článku 102 ZFEÚ, môže byť uplatňované národnými súťažnými orgánmi. Zároveň môžu tieto orgány aplikovať národné súťažné právo, v ktorom môžu mať odlišnú právnu úpravu zákazu zneužívania dominantného postavenia. Vo všeobecnosti platí zásada, že obe tieto objektívne práva k sebe konvergujú, čo môže budiť dojem, že nie je priestor pre prihliadanie na osobitosti jednotlivých štátov. Predkladaný príspevok vychádza z predpokladu, že tomu tak nie je a národné osobitosti sú relevantné pre správne posúdenie zneužívania dominantného postavenia. Vychádza sa pritom aj z rozhodnutia SDEÚ v prípade C-177/16 AKKA. Cieľom príspevku je poukázať na možnosť prihliadania na osobitosti jednotlivých členských štátov pri posudzovaní prípadov zneužívania dominantného postavenia a na následky z toho prameniace.

10. Mgr. Mariana Pokoraczka (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Tvorba európskej legislatívy - aktívna spolupráca či pasívna účasť?

Abstrakt: Príspevok je zameraný na proces tvorby európskej legislatívy a na spôsob akým zástupcovia členských štátov participujú na príprave európskych právnych predpisov. Autorka poukazuje na viaceré problémy, ktoré vznikajú pri tvorbe európskej legislatívy prostredníctvom vlastných skúseností z prípravy novelizácie nariadenia. Posilnenie Európskej únie a proces čo najprínosnejšieho “zjednotenia v rozmanitosti” má svoj základ v hodnotách na ktorých je Európska únia budovaná, vzájomnom rešpektovaní partnerov a v záujme o európsku legislatívu. Príspevok odpovedá na otázku či a kedy je lepšie aby zástupcovia členských štátov boli pri tvorbe európskych právnych predpisov aktívni a kedy stačí ich pasívna účasť.

11. Dr Maciej Serowaniec (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Law and Administration, Toruń, Poland)

Názov: Legal Aspects of Migration in Poland

Abstrakt: Since the beginning of the 1990s we have observed a significant inflow of foreigners into the territory of the Republic of Poland. Because of this process Poland has transitioned from an emigration state into an emigration-immigration state. Among foreigners arriving in Poland there are also those who seek permanent protection in the form of the refugee status or asylum. The migration situation in Poland is still characterised by an increased inflow of citizens of Ukraine, as well as an increase in the number of applications for granting international protection submitted by citizens of Russia (90% of them declare the Chechen nationality), Georgia, Tajikistan and Armenia. In concord with the effective constitutional regulation, foreigners are allowed to take advantage of the right to asylum in the Republic of Poland on the conditions set out in the act. A foreigner seeking protection against persecution, on the other hand, may be granted the status of a refugee pursuant to effective international agreements to which the Republic of Poland is a party. For the above reasons there was a need to create efficient mechanisms for the prevention of illegal immigration, and at the same time ensure proper protection for persons who found themselves in a particularly difficult position due to the situation prevailing in the countries of their origin.

12. Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Respektovanie národnej identity a zásada loajality v práve EU. Poznámky k budúcemu vývoju EUre development of the Union

Abstrakt: The loyalty of member states means in principle their absolute compliance with the EU law which, nevertheless, cannot take account of all legitimate national interests as natural expressions of member states' national identities. The present study gives the survey of instruments for the overcoming of eventual conflicts and suggests a radical supplementary solution. Member states not willing to be subordinated to the general regulation of EU law, may benefit from an exemption on the level of primary law (opt-out) or tolerate the enhanced cooperation of remaining member states (differentiated integration). Unfortunately, problems can be generated also subsequently - through the qualified majority voting in the Council, when the overvoted states cannot accept the solution pushed forward by the majority. Another problem is be the so-called democratic deficit - especially the absence of national parliaments in the EU legislation procedure. As a remedy we could suggest, at least in political matters, the retreat from the supranational method in favour of returning to the traditional method of international law, i.e. use of international treaties concluded among EU members and approved by national parliaments. This would be the best way to respect national identity of member states - relatively slow but reliable and credible.

(c) 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK