1. Sekcia ústrednej témy konferencie - Advokát ako ochranca právneho štátu


1. Associete Professor Olga Koshevaliska, PhD (University of Goce Delcev, Stip, Faculty of Law, Stip, Stip, Macedonia)

Názov: Advocate as a Guardian of Rule of Law in criminal proceedings in the Republic of North Macedonia

Abstrakt: The purpose of this article is to elaborate the challenges of the advocates’ profession in the Republic of North Macedonia. Firstly, we’ll address the ethical boundaries and core principles of the advocates profession trough the relevant national legislative in order to stress the complexity of the advocates profession. There are several core principles as guiding for advocates profession worldwide, helping them to stand above the legal ethics and to keep their dignity and the dignity of the advocates profession. These principles are independence, honesty, integrity, loyalty to the client’s interests, confidentiality, fairness, diligence, and competence. A lot of changes have been made in the past few years in order to strengthen the position of the advocate in the criminal proceedings. The advocate has the role to help the defendant in the exercise of his or her right of defense, essentially constitutes an important step towards the realization of the essence of the right to a "fair trial" through the exercise of the principle of "equality of arms". Not only that the advocates serve to protect citizens from possible abuses of the judiciary and other authorities involved in criminal proceedings but they also serve as a shield that protects the judiciary from being deformation. Advocates are as important as judges and prosecutors in ensuring a fair trial and are often the first to learn about allegations of torture and mistreatment. The focus of this article will be on those challenges that are most common in practice as well as on those that are a subject to many theoretical disputes, especially regarding the efficiency of the defense in criminal proceedings.

2. Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát (Západočeská univerzita v Plzni/UK Praha, Fakulta právnická, Plzeň, Czech Republic)

Názov: Advokát v sporoch o nároky z pracovnoprávnych vzťahov a vzťahov práva sociálneho zabezpečenia

Abstrakt: Cieľom predloženého príspevku je snaha zhodnotiť význam nutnosti právneho zastúpenia advokátom v sporoch vyplývajúcich z právnych vzťahov pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v Českej republike v porovnaní s právnymi úpravami vo vybraných krajinách Európskej únie a to predovšetkým v Spolkové republike Nemecko a v Slovenské republike.

3. Prof. Yaroslav Lazur, Dr.jud.sc. (STATE UNIVERSITY "UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY, FACULTY OF LAW, Uzhhorod, Ukraine)

Názov: Pre-trial Dispute Settlement in Administrative Proceedings: An Investors Rights Protection Aspect

Abstrakt: In such a difficult and unstable time for our country, the likelihood of various disputes, altercations and conflicts is increasing, which leads to frequent appeals of individuals for the protection of their legal rights and interests to the judicial authorities. This entails a number of procedures that ultimately lead to unnecessary costs, time and money. The best solution for a dispute to be resolved is its pre-trial settlement. On the other hand, attracting foreign investments in the economy of Ukraine is of particular relevance, especially in the current period of political and financial instability and conducting military actions in the territory of our country. Not to mention the global economic crisis, which has had a serious negative impact on the investment implications into Ukrainian business, therefore experts have repeatedly emphasized a significant decrease in foreign investment inflows in recent years.

4. JUDr. Zuzana Vallová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zásada kontradiktórnosti v trestnom konaní

Abstrakt: Zásada kontradiktórnosti je jednou z najzákladnejších zásad trestného konania. Prostredníctvom tejto zásady je realizované právo na obhajobu, právo na spravodlivý proces, rovnosť strán, rovnosť zbraní a iné. Zásada kontradiktórnosti predstavuje okrem iného právo strán byť oboznámení so všetkými dôkazmi a argumentami, ktoré boli predložené súdu a ktoré môžu vplývať na samotné rozhodnutie vo veci. Uvedená zásada sa v trestnom konaní postupne vyvíjala, pričom v súčasnosti je plne rešpektovaná. Jej vplyv sa však prejavuje nie len v konaní pred súdom, ale aj v prípravnom konaní, čo má vplyv na priebeh celého trestného konania, a najmä na samotné rozhodnutie vo veci.

5. JUDr. Michal Žofčák, PhD. (Univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov, Slovakia)

Názov: Kontradiktórnosť súdnych konaní

Abstrakt: Nerešpektovanie rovnakého postavenia strán - advokát verzus prokurátor, v konaní pred súdom.


2. Sekcia trestného práva - Ukladanie trestov a ich výkon


1. Dr. István Ambrus, PhD (Eötvös Loránd University, Faculty of Law, Department of Criminal Law, Budapest, Hungary)

Názov: The Rise of Mandatory Sentencing in the 21st Century

Abstrakt: In the case of an absolutely indeterminate criminal sanction, the lawmaker intends only to codify which acts should form a criminal offence; the determination of the type and degree of penalty is left to the judiciary. At the other end of the spectrum are absolutely determinate sanctions or in other words, mandatory sentencing rules. Here, the legislator precisely prescribes, in addition to the punishable behaviour, the manner and severity of punishment. The task of those applying the law (mostly, but not always, the courts) in this instance is reduced to determining the applicability of an offence and its classification under criminal law. Then, the exact outcome as outlined by the legislative must be pursued. In my presentation I attempt to examine the theory of mandatory sentencing, especially for it's rise in the 21st Century in Hungary. My primary aim is to place this regulatory solution in its proper context. The novel categorisation concerning the power to sanction is based on the mode of the division of labour between the lawmaker and the applier of the law. In sum, my view is that the maintenance and potential proliferation of mandatory sentencing does not appear fortunate and supportable. Looking to the future, it is impossible to take a position on the extent of an applicable penalty without knowing its characteristics. Therefore, the generally-prominent understanding of modern continental criminal law is much more preferable. This divides sentencing between the legislative and a judiciary that may asses the specific case at hand. In our dogmatics-based criminal law, it would be similarly worthwhile to avoid the implementation of Anglo-Saxon legal institutions without adaptations, because these are the products of a different legal socialisation and philosophy. Such institutions may lead astray the classification of offences, and thus their existence may prove counterproductive.

2. Anna Belkina (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Tresty za úpadkové trestné činy podľa slovenského, českého a ruského trestného práva

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou sankcii za úpadkové trestné činy podľa právnej úpravy Slovenskej republiky, Českej republiky a Ruskej federácie a sa zamýšlia nad otázkou či druhy trestov uvedené v súčasnej právnej úprave zodpovedajú podstate úpadkových trestných činov.

3. doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ukladanie trestov pri sexuálnych trestných činoch

Abstrakt: Článok sa zameriava na ukladanie trestov v prípadoch sexuálnych trestných činov na báze prípadov slovenských súdov a analyzuje vhodnosť ukladaných trestov a ich dostatočnú výmeru pre nápravu páchateľa.

4. Mgr. Pavel Borčevský, Ph.D. (Policejní akademie České republiky v Praze, fakulta bezpečnostně právní, Praha 4, Czech Republic)

Názov: Ukladanie trestov a ich výkon

Abstrakt:

5. JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mladistvým a dětem mladším 15 let, neboť na obě tyto skupiny dopadá zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Též rozebírá obdobný institut společensky prospěšné činnosti jako jednoho z výchovných opatření dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Cílem příspěvku je analýza právní úpravy a vyhodnocení možnosti ukládání tohoto opatření i pro děti mladší 15 let, případně využití tohoto "trestu" i za spáchání jiného protiprávního jednání dítěte či mladistvého.

6. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Andrej Beleš, PhD., Ústav európskeho práva Právnickej fakulty UK; JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M.

Názov: Vybrané aspekty trestu prepadnutia veci

Abstrakt: Autori sa v príspevku zameriavajú na aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov v SR a ČR, ktorá sa týka trestu prepadnutia veci, resp. všeobecne trestov, ktoré postihujú majetkové práva. Poznatky analyzujú tiež v európskom kontexte.

7. Associate Professor Piotr Chlebowicz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration, Olsztyn, Poland)

Názov: Organized crime in Poland. Selected problems

Abstrakt: Organized crime is a phenomenon that occurs internationall. The main areas of activity of Polish criminal groups are: production, smuggling and drug trafficking, arms trade, smuggling of excise goods (e.g. alcohol, cigarettes, liquid fuels), gambling, racketeering, robbery attacks and kidnapping ransom. Organized crime is particularly quickly found and spreading in the environment of new technologies. This paper shows how organized crime is regulated in Poland in comparison to chosen EU countries. The aim of this paper is to present advanced rearch on this area that should be taken into account in regulations regarding organized crimes.

8. Mgr. Petra Dražová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vykonávanie dokazovania k otázke trestu

Abstrakt: Dokazovanie tvorí kľúčovú a neodmysliteľnú zložku trestného konania, pretože práve na podklade výsledkov vykonaného dokazovania súd rozhoduje o vine, respektíve nevine osoby obvinenej z trestného činu. V aplikačnej praxi však často dochádza k procesným situáciám, kedy osoba obvinená z trestného činu spáchanie skutku prizná, a tak sa dokazovanie obmedzuje iba na otázku druhu a výmery trestu. Príspevok sa zaoberá vybranými aspektami súvisiacimi s vykonávaním dokazovania, najmä so zameraním na otázku trestu.

9. JUDr. Jozef Griger (Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, odbor výkonu väzby a výkonu trestu, Bratislava, Slovakia)

Názov: Individualizácia spôsobu výkonu trestu odňatia slobody

Abstrakt: Aktuálna právna úprava systému individualizácie spôsobu výkonu trestu odňatia slobody v Slovenskej republike vychádza z trestnoprávnych kritérií a spája uloženie trestu odňatia slobody s určením spôsobu jeho výkonu. Cieľom príspevku je poukázať na slabé stránky tejto úpravy a v zrkadle odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu navrhnúť riešenia smerujúce k diferenciácii odsúdených na základe bezpečnostných rizík, zručností a potrieb odsúdeného určených väzenskou službou.

10. JUDr. Denisa Hamranová, PhD. (Okresná prokuratúra Nové zámky, , Nové Zámky, Slovakia)

Názov: "Nóvum" aplikácie trestu prepadnutia veci - automobilového vozidla pri fyzických a právnických osobách

Abstrakt: Autorka sa zaobera aplikáciou trestu prepadnutia auta pri FO a PO.

11. JUDr. Natália Hangáčová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ukladanie trestov za trestné činy daňové v Slovenskej republike a Spojených štátoch amerických

Abstrakt: Článok vychádza z dostupných informácií, t.j. trestov uložených odsúdeným aktuálne vo výkone trestu odňatia slobody za vybrané trestné činy daňové v Slovenskej republike a príslušnej právnej úpravy výmery trestov za tieto trestné činy. Tieto poznatky porovnáva s právnou úpravou trestov, ktoré možno uložiť za trestné činy daňové v Spojených štátoch amerických na federálnej úrovni a v štáte Illinois.

12. Mgr. Lucia Hrdličková (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Ukladanie trestov zdravotníckym pracovníkom za trestné činy spáchané pri výkone ich povolania

Abstrakt: Autorka sa v obsahu predkladaného príspevku venuje problematike ukladania trestov zdravotníckym pracovníkom za trestné činy, ktoré boli spáchané v súvislosti s ich lekárskym povolaním. Príspevok vychádza z analýzy konkrétnych prípadov, prostredníctvom ktorých poukazuje na druhy trestov a na trestné sadzby ukladané odsúdeným lekárom za úkony vykonané pri liečení, diagnostike alebo pri prevedení lekárskeho zákroku.

13. Mgr. Sebastián Janko (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, , Bratislava, Slovakia)

Názov: Kumulácia administratívnych (daňových) a trestných sankcií v kontexte zásady ne bis in idem

Abstrakt: V prvej časti príspevok analyzuje obsah princípu ne bis in idem, ktorý predstavuje integrálnu súčasť slovenského právneho poriadku v kontexte vnútroštátnej, ako aj európskej a medzinárodnej právnej úpravy. Následne skúma otázku možnosti kumulácie administratívnych a trestných sankcií v súvislosti s daňovými trestnými činmi s dôrazom na relevantnú judikatúru. Osobitná pozornosť je venovaná aspektom súvisiacim s trestnou zodpovednosťou právnických osôb.

14. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: K účelu trestu u právnické osoby

Abstrakt: Autor ve svém příspěvku kriticky hodnotí stávající právní úpravu sankcionování právnických osob v České republice. Zaměřuje se na otázku účelu sankcí ukládaných právnickým osobám, když český zákon o trestní odpovědnosti právnických osob jejich účel nijak neupravuje. Za problematický lze považovat důraz zákonodárce na represivní stránku sankce. Výchovná funkce trestu je naopak v české právní úpravě velmi oslabena. Autor se také zabývá systémem zásad sankcionování v českém zákoně jakožto východiskem pro vymezení účelu sankcionování.

15. prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (Masarykova Univerzita, Právnická, Brno, Czech Republic)

Názov: K zahlazení trestu vyhoštění

Abstrakt: Příspěvek se zabývá trestem vyhoštění a množností zahlazení jeho časově neurčité formy, a to zejména v kontextu s aktuálním nálezem Ústavního soudu.

16. Mgr. Katarína Kandová (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Vybrané aspekty sankcionování trestných činů páchaných na sociálních sítích

Abstrakt: Autorka se ve svém příspěvku bude zabývat jednak problematikou sankcionování internetových komentářů schvalujících teroristické útoky, které jsou v prostředí českého trestního práva ohroženy trestem odnětí svobody ve výši 5 až 15 let, a jednak hmotněprávními a procesněprávními následky trestní odpovědnosti (tj. včetně odklonů coby procesních opatření sankčního charakteru) za zveřejňování nenávistných výroků na sociálních sítích, a to zejména s přihlédnutím k české aplikační praxi.

17. Doc., JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: Mgr. Ing. František Vojtuš, Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD

Názov: Vybrané aspekty zaistenia výkonu trestu prepadnutia veci a trestu prepadnutia majetku.

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými praktickými úskaliami zaisťovania výkonu trestu prepadnutia majetku a trestu prepadnutia veci analýzou jednotlivých oprávnení orgánov činných v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, ale taktiež analýzou a postupom Služby kriminálnej polície pred začatím trestného stíhania v tzv. operatívnej fáze.

18. Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Započtení vazby z jiného trestního řízení do trestu

Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice započtení vazby v případě více trestních stíhání jedné osoby. Jde o situaci, kdy v jednom trestním řízení nedošlo k odsouzení, ale byla v něm vykonává vazba a v druhém trestním řízení dojde k uložení trestu odnětí svobody.

19. Mgr. Matúš Kováč (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Aplikácia zásady ne bis in idem vo vzťahu k trestnej zodpovednosti právnickej osoby

Abstrakt: Článok sa zameriava na aplikačné problémy súvisiace s uplatnením zásady ne bis in idem vo vzťahu k právnickej osobe

20. Dr. h. c. Prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: Dr. Marek Kordík, Mgr. František Vojtuš

Názov: Vybrané aspekty zaistenia výkonu trestu prepadnutia veci a trestu prepadnutia majetku.

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými praktickými úskaliami zaisťovania výkonu trestu prepadnutia majetku a trestu prepadnutia veci analýzou jednotlivých oprávnení orgánov činných v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, ale taktiež analýzou a postupom Služby kriminálnej polície pred začatím trestného stíhania v tzv. operatívnej fáze.

21. JUDr. Alexandra Letková, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Trestanie sexuálnej orientácie v Československej republike

Abstrakt: Autorka sa bude vo svojom príspevku bude zaoberať trestaním homosexuálov v Československej republike, predovšetkým v medzivojnovom období. Prostredníctvom konkrétnych káuz bude analyzovať prísnosť alebo naopak laxnosť pri trestaní homosexuality a rovnako aj pri výkone trestu. V neposlednom rade príspevok odpovie na otázku, či právna prax zodpovedala právnej regulácii resp. aký druh právnej interpretácie sa pri "trestných činoch homosexuality" používal.

22. JUDr. Jakub Ľorko, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Barbora Tallová, PhD. - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Názov: Recidíva a jej význam pre trestnú politiku

Abstrakt: Medzi základné ciele trestnej politiky každého štátu patrí efektívne pôsobenie na páchateľov trestných činov, aby v kriminálnej kariére ďalej nepokračovali. Informácie o prípadnej recidíve sú významným meradlom úspechu či zlyhania jednotlivých intervencií justičného systému. Autori sa v príspevku zameriavajú na pojem recidíva, jej delenie, vnímanie v medzinárodnom rámci a na jej využiteľnosť pri meraní efektívnosti v trestnej politike.

23. Mgr. Marcela Lukášová (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Alternativní tresty ve vztahu k dopravním trestným činům

Abstrakt: Kriminalita v dopravě na pozemních komunikacích má mezi ostatními druhy kriminality své specifické postavení. Silniční doprava tvoří v současné moderní civilizaci neodmyslitelnou součást každodenního života naprosté většiny lidí, a to jednoduše proto, že je všude kolem nás a není prakticky možné se jí vyhnout. V případě dopravy na pozemních komunikacích (oproti jiným typům dopravy) jsou řidiči většinou běžnými osobami s příslušným řidičským oprávněním, kteří nejsou průběžně proškolováni a nemají povinnost se zdokonalovat, jako například řidiči jiných dopravních prostředků. Znalosti z oblasti provozu na pozemních komunikacích mají jen obecné, mnohdy zažité. Takovýto řidiči jsou do jednoho potencionálními pachateli nedbalostní trestné činnosti v dopravě. Odborné i laické veřejnosti je zřejmé, že u těchto trestných činů je většinou společenská škodlivost menší než u jiných trestných činů proti životu a zdraví. K potrestání takovýchto pachatelů se jeví vhodné alternativní tresty. Na to, jaké konkrétní alternativní tresty se pro danou trestnou činnosti v rámci trestního zákoníku nabízejí, které z nich mohou být nejvhodnější, a jaké lze v tomto ohledu shledat nedostatky, se zaměří autorka ve svém příspěvku.

24. PhD Elena Maksimova, assistant professor (Goce Delcev University, Faculy of Law, Shtip, Macedonia)

Názov: CONSEQUENCES OF IMPOSITION OF PRISON SENTENCE ON A WOMAN AS A PERPETRATOR

Abstrakt: Just as it is extremely important for proper crime understanding, and also crime forecasting, to get into the motives of the ones who are committing the crime, it is no less important to recognize the consequences that follow a person after committing a crime. The threatening consequence is the most common element for initially deterring persons from committing crimes at first place. The consequence, is normally, what follows after the crime has been committed over longer periods of time. The sentence that a person gets convicted of committing a crime is just a small announcement of the big picture that is coming to life, caused by previous criminal activities. The sanction is a social reaction, and it is unrealistic to equate it completely with the consequence. The consequence is much wider than the sanction itself and affects a wider range of persons. The consequences of committed a crime do not affect both sexes on a same way. Moreover, the prison sentence imposed on women affects them much harder than when it comes to men. Mainly, because of the social role that women have. However, there is insufficient scientific talk about women as perpetrator of crimes. Moreover, a detailed etiological study, for the reasons and consequences of female criminality is almost non-existent, or is one-sided. It is necessary, for proper understanding of criminology in general, to separate the studies for woman as perpetrator from the ones that are done for the main perpetrator (man), and in order to prevent the crime done by a woman – to find the reasons and the consequences that follow a woman when she is faced with the hardest punishment of all – the prison.

25. JUDr. Katarína Masár Kupková ( JUDr. Katarína Masár Kupková, , Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Dávid Šimek, PhD.

Názov: Zadržanie osoby policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku

Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú problematike zadržania policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku v praxi.

26. JUDr. Stanislav Mihálik (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: Mgr. Filip Vincent

Názov: Aplikačné a výkladové otázky s trestom zákazu činnosti súvisiace

Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku venuje pomerne tradičnému trestu zákazu činnosti, zameriava sa na aplikačnú a výkladovú rovinu s ním súvisiacu, uvedené dopĺňa o prístupy rozhodovacej praxe a o poznatky majúce základ v historickej komparácii. V rámci špecifickej časti príspevku sa zameriava na ukladanie trestu zákazu činnosti v spojitosti s držaním a nosením strelných zbraní.

27. Dr. Noémi Orosz (Eötvös Loránd University Faculty of Law, Department of Criminal Law, Budapest, Hungary)

Názov: Controversial issues about real life imprisonment in the Hungarian legal system

Abstrakt: We can declare as a fact, that since the abolition of death penalty across Europe, nowadays – at least in the modern legal systems – (real) life imprisonment is one of the most controversial sanctions. The European Court of Human Rights – in a scope of various countries – looked into the problematics of the institution several times, also addressed main standards for the European countries to follow and rely on. At the European national level, there is quite a variety of standards regarding life imprisonment. Some states intend life sentences to be actually “lifelong”, others take the position that life sentences are unacceptable. Hungary is one of the first countries, since the abolition of capital punishment, the so-called real life imprisonment became the most severe sanction in the Hungarian legal system. In Hungary we can differ between two types of life imprisonment. The distinction is based on the possibility of parole, which means in case of excluding the possibility of conditional release, we use the expression “real life imprisonment”. The Hungarian regulation of the real life imprisonment raised several questions and concerns in national and international levels as well. According to the European Court of Human Rights case law (such as Kafkaris v. Cyprus, no. 21906/04., Vinter and Others v. the United Kingdom, 66069/09, 130/10, 3896/10., László Magyar v. Hungary, 73593/10.) can be considered as a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights – inhuman or degrading treatment or punishment – if the mitigation of the sentence, or the possibility of parole is – de iure and de facto – already excluded in the imposition. The Court has also stated, that the possibility of conditional release shall be considered at least after 25 years in every case. It can be stated, that the main issue around real life imprisonment, that the standards and jurisprudence defined by the European Court of Human Rights at first were not even followed, after that were not implemented properly. In my opinion, however in the past years several human rights-oriented NGO, the Hungarian legislation, the Constitutional Court, even the European Court of Human Rights focused on and tried to solve problem, the current regime and regulation does not meet the standards and should be revised. In my presentation I would like to highlight the issues around the real life imprisonment in Hungary, especially with regard to the jurisprudence of the European Court of Human Rights. I would like to approach the topic in a solution-oriented state of mind, also highlight some possible ways to handle the – yet – unsatisfactory situation.

28. prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sankcionovanie trestného činu sexuálneho zneužívania

Abstrakt: Autorka sa v článku zamerala na druhy sankcií vo všeobecnej rovine a na sankcionovanie trestného činu sexuálneho zneužívania z teoretického a praktického pohľadu, pričom sme vychádzali z rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pri analýze ukladania sankcií za tento trestný čin.

29. Mgr. et Mgr. Tereza Raszková (Institut pro kriminologii a sociální prevenci, IKSP, Praha 5, Czech Republic) , spoluautor: Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D.

Názov: Systémové změny v českém vězeňství

Abstrakt: Příspěvek se zabývá současným systémem výkonu trestu odnětí svobody ve světle systémových změn s důrazem na současné poznatky o vězeňské populaci. Zvláště se pak zabývá změnami, které nastaly v praktické rovině po redukci čtyř typů věznic na dva.

30. Mgr. Martin Rezek, LL.B. (Policejní akademie ČR v Praze, fakulta bezpečnostně právní, Praha 4, Czech Republic)

Názov: "Problematika ukládání trestů a jejich výkon"

Abstrakt: ***

31. prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Právo na kvalitnú obhajobu ako súčasť (atribút) právneho štátu

Abstrakt: Právo obvineného na obhajobu patrí medzi základné právo obvineného, ktoré mu garantujú tak medzinárodné dokumenty, ako aj vnútorná úprava. Integrálnou súčasťou práva na obhajobu obvineného je aj právo obvineného na určitú kvalitu obhajoby pokiaľ obhajoba má plniť svoju funkciu. Kvalita obhajoby je determinovaná celým radom faktorov tak procesného charakteru, ako aj taktického charakteru. Obhajca je nositeľom tejto povinnosti, pričom garantom je práve štát.

32. doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Alternativní trestání závažných trestných činů

Abstrakt: Příspěvek se bude zabývat možnostmi ukládání trestů nespojených s odnětím svobody pachatelům závažnějších trestných činů. Současné české trestní právo umožňuje využití některých alternativních trestů výhradně při spáchání přečinů, takže při spáchání zločinu má soud často na výběr jen mezi nepodmíněným trestem odnětí svobody a podmíněným odsouzením. Příspěvek se bude zabývat vhodností tohoto nastavení právní úpravy, jakož i možnými změnami de lege ferenda, např. umožnění kumulace obecně prospěšných prací či domácího vězení právě s podmíněným odsouzením.

33. JUDr. Dávid Šimek, PhD. (JUDr. Dávid Šimek, PhD., , Tatranská Štrba, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Katarína Masár Kupková

Názov: Zadržanie osoby policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku

Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú problematike zadržania osoby policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku v praxi.

34. Mgr. Igor Slovák (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Väzba ako sankcia?

Abstrakt: Príspevok je zameraný na postavenie väzby, ako inštitútu zabezpečenia fyzických osôb na účely trestného konania, ktorý však nesie niektoré spoločné znaky s výkonom trestu odňatia slobody. Väzba, ktorej primárnym účelom nie je trestať, sa pri aplikácií ustanovení trestného zákona o započítaní do nepodmienečného trestu odňatia slobody, vo faktickej rovine dá považovať za súčasť tejto sankcie. Autor sa v predkladanom príspevku okrem komparácie uvedených inštitútov zameriava práve na penalizačnú funkciu väzby.

35. PhD Denis Solodov, associate professor (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Law and Administration, Olsztyn, Poland)

Názov: Access to legal advice and forced confessions in criminal proceedings

Abstrakt: The right to legal assistance is one of the most important guaranties of a fair trial. Nevertheless, in the recent decisions the European Court of Human Rights consequently narrowed the conditions on which such a right can be exercised. Therefor, the issue of police coercion and forced confessions became vital. The author will discuss the latest developments in the European Court case-law regarding the right to legal assistance, its merits and demerits, as well as the measures that can considerably low the risk of non-voluntary confessions. The author will also present the results of a study conducted within the Department of Criminalistics and Forensic Medicine considering non-voluntary true and false confessions in criminal proceedings.

36. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Trestná politika v Nemeckej spolkovej republike

Abstrakt: Autor v článku analyzuje trestnú politiku v Nemeckej spolkovej republike. Poukazuje na elementárne predpisy v trestnom práve, t.j. trestný zákon, trestný poriadok, zákon o výkone trestu a zákon o súdoch pre mladistvých, ktoré sú federálnymi zákonmi. Autor príspevku poukazuje na vyšetrovací proces a systém prokuratúry, ktorá je nezávislá od polície. Na záver príspevku autor rozoberá osobitné súdy pre mladistvých, resp. mladých dospelých.

37. JUDr. Martin Štrkolec, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami- efektívny nástroj privatizácie trestného konania?

Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá pomerne novým inštitútom podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami v prípade zločinov po vykonaní jednej polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody. Autor v príspevku analyzuje tak legislatívne, ako aj aplikačno- právne aspekty predmetného inštitútu, pričom neopomína venovať pozornosť taktiež možným aj identifikovaným problémom súvisiacim s používaním technických prostriedkov v trestnom konaní.

38. doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Nitra, Slovakia)

Názov: Trest zákazu činnosti - vybrané problémy jeho ukladania a výkonu

Abstrakt: Príspevok bude analyzovať trest zákazu činnosti, pričom osobitný zreteľ bude kladený na aplikačné problémy, ktoré sa v súvislosti s týmto trestom vyskytujú v aplikačnej praxi. Príspevok sa osobitne zameria na problémy súvisiace so zásadou ne bis in idem ako aj problémy, ktoré sú previazané s inštitútmi prerušenia a započítania.

39. JUDr. Barbora Tallová, PhD. (Generálne riaditeľstvo ZVJS, -, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Jakub Ľorko, PhD. - PraF UK

Názov: Recidíva a jej význam pre trestnú politiku

Abstrakt: Medzi základné ciele trestnej politiky každého štátu patrí efektívne pôsobenie na páchateľov trestných činov, aby v kriminálnej kariére ďalej nepokračovali. Informácie o prípadnej recidíve sú významným meradlom úspechu či zlyhania jednotlivých intervencií justičného systému. Autori sa v príspevku zameriavajú na pojem recidíva, jej delenie, vnímanie v medzinárodnom rámci a na jej využiteľnosť pri meraní efektívnosti v trestnej politike.

40. JUDr. Barbora Tallová, PhD. (Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, -, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Jakub Ľorko, PhD., PraF UK

Názov: Recidíva a jej význam pre trestnú politiku

Abstrakt: Medzi základné ciele trestnej politiky každého štátu patrí efektívne pôsobenie na páchateľov trestných činov, aby v kriminálnej kariére ďalej nepokračovali. Informácie o prípadnej recidíve sú významným meradlom úspechu či zlyhania jednotlivých intervencií justičného systému. Autori sa v príspevku zameriavajú na pojem recidíva, jej delenie, vnímanie v medzinárodnom rámci a na jej využiteľnosť pri meraní efektívnosti v trestnej politike.

41. Mgr. Nina Tarabová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Adekvátnosť opatrení prijatých v trestnom konaní proti domácemu násiliu

Abstrakt: Článok sa zameriava na postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade oznámenia podozrenia z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a následnú analýzu ukladania sankcií a iných opatrení páchateľovi v trestnom konaní súdom. Článok ďalej analyzuje výkon uvedených sankcií a iných opatrení a zamýšľa sa nad ich efektivitou pre ochranu obete.

42. JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D. (Policejní akademie České republiky v Praze, , Praha, Czech Republic)

Názov: K trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži

Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá trestem zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži.

43. mgr Magdalena Trzeszczkowska (University of Bialystok, Faculty of Law, Bialystok, Poland)

Názov: Adjudication and execution of punishment against recidivists in Polish criminal law

Abstrakt: The aim of the speech is to raise the issue of recidivists in Polish criminal law, primarily the principles of imposing a penalty against these criminals. The rules on adjudication of penalties contained in the Polish Penal Code will be discussed. In addition, the issue of imprisonment against reoffenders in Polish prisons will be raised.

44. Mgr. Lukáš Turay (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Trestná politika a sankcie

Abstrakt: Rôzne diskusné fóra, konferencie, teoretici a praktici sa zhodujú, že je potrebné vytvoriť nový systém trestnej politiky, ktorý by reflektoval najväčšie negatíva súčasného systému. Príspevok predstavuje zamyslenie nad trestnou politikou vo vzťahu k sankciám a ku kreácii trestných sadzieb v podmienkach Slovenskej republiky.

45. Mgr. Filip Vincent (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: K niektorým otázkam ukladania sankcií v podmienkach slovenského Trestného zákona

Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na analýzu problematických otázok súvisiacich s účinnou právnou úpravou sankcií v rámci slovenského Trestného zákona. V rámci konkrétností sa zameriava na parciálne otázky napríklad v zmysle nekoncepčnosti § 51 ods. 3 a 4 Trestného zákona, na otázky detencie či na širšie súvislosti ukladania trestu odňatia slobody a s tým súvisiace úskalia. Uvedený príspevok predstavuje prostredníctvom návrhov de lege ferenda zaujímavý podnet pre aplikačnú prax a pre budúci vedecký výskum

46. Mgr. František Vojtuš (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zmenil Špecializovaný trestný súd prístup k trestaniu trestných činov extrémizmu?

Abstrakt: Cieľom príspevku je zhodnotiť a zanalyzovať prístup Špecializovaného trestného súdu k ukladaniu trestov za extrémistické trestné činy od 01.01.2017, kedy rozhodovanie o vine a treste za spáchanie týchto trestných činov prešlo do vecnej príslušnosti tohto súdu. Zároveň je cieľom príspevku zhodnotiť, či založenie vecnej príslušnosti Špecializovaného trestného súdu znamenalo aj zmenu v skladbe ukladaných trestov za extrémistické trestné činy v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

47. doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Sankcionovanie páchateľov násilnej kriminality z pohľadu verejnej mienky

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na sankčnú politiku páchateľov násilnej kriminality z pohľadu verejnej mienky.

48. Mgr. Karin Vrtíková (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Mimoriadne zníženie trestu s akcentom na jeho uplatnenie v prípadoch spolupracujúceho obvineného

Abstrakt: Predkladaný príspevok sa venuje otázke mimoriadneho zníženia trestu, ako inštitútu trestného práva hmotného, ktorý umožňuje súdu uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného Trestným zákonom. Autor príspevku vymedzí zákonné podmienky použitia tohto inštitútu.

49. mgr Dawid Zdrójkowski (University of Bialystok, Faculty of Law, Białystok, Poland)

Názov: Retributive justice in the communist way. Decree on responsibility for the September defeat and fascistization of state life of January 22, 1946

Abstrakt: Retributive justice in communist way issue will be presented on the example of the decree on responsibility for the September defeat and fascistization of state life of January 22, 1946. This decree was intended for the Communists regime as a means to take revenge on pre-war officials and military personnel. The trials under the decree took place as so called secret trials, specifically without the defense lawyer. The main evidence were the defendant's explanations.

50. Mgr Petra Zhřívalová, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci, IKSP, Praha 5, Czech Republic) , spoluautor: Mgr. et Mgr. Tereza Raszková

Názov: Systémové změny v českém vězeňství

Abstrakt: Příspěvek se zabývá současným systémem výkonu trestu odnětí svobody ve světle změn s důrazem na současné poznatky o vězeňské populaci. Zvláště se pak zabývá změnami, které nastaly v praktické rovině po redukci čtyř typů věznic na dva.


3. Sekcia finančného práva - Právnické profesie ako most medzi svetmi ekonómie a práva


1. Mgr. Andrej Choma (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Riešenie sporov týkajúcich sa zdanenia

Abstrakt: Od 1.9.2019 je účinný zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Zákonom sa ustanovujú pravidlá riešenia sporov, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. Zákon implementoval smernicu o mechanizme riešenia daňových sporov. Zákon, vychádza z platných pravidiel arbitrážneho procesu, ale zároveň rozširuje sa jeho pôsobnosť aj na oblasti, na ktoré sa doteraz pravidlá nevzťahovali. Predmetom tohto príspevku je zhodnotiť jednotlivé pravidlá a možnosti, kedy namiesto súdneho sporu je možné zdanenia daňovníka riešiť formou "medzinárodnej arbitráže".

2. JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Natália Hangáčová

Názov: (Ne)koncepčnosť uplatňovania inštitútu účinnej ľútosti v trestnom práve pri skutkovo obdobných daňových deliktoch

Abstrakt: Trestné právo obsahuje inštitút účinnej ľútosti, ktorý je možné uplatniť pri trestnom čine skrátenia dane a poistného, nie však pri trestnom čine daňového podvodu, ktorý je špeciálnym trestným činom k skráteniu dane a poistného. Cieľom tohto príspevku je poukázať na skutočnosť, že faktické konania vedúce k spáchaniu oboch trestných činov môžu byť rovnaké, avšak konečná kvalifikácia tohto konania ako trestného činu daňového podvodu resp. skrátenia dane a poistného, a teda (ne)možnosť uplatniť účinnú ľútosť, závisia od úplne iných okolností, ktoré vôbec nemusia mať povahu protiprávneho konania. Z tohto dôvodu možno súčasné nastavenie účinnej ľútosti hodnotiť ako nekoncepčné.

3. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Spôsobilosť na riadenie finančnej inštitúcie a na rozhodovanie sporov súvisiacich s finančnoprávnymi produktmi

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na výkon kvalifikovaných činností na finančnom trhu právnikom, konkrétne v riadiacich orgánoch finančných inštitúcií a v ich krízových režimoch (nútená správa, konkurz, a to v kontexte judikatúry Ústavného súdu SR). Súčasne analyzuje predpoklady na rozhodovanie sporov týkajúcich sa finančných produktov.

4. JUDr. Michal Dáni (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: Ing. Zdenka Lukáčková PhD., Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied

Názov: Ekonomické a právne aspekty činnosti exekútora v kontexte ostatných zmien Exekučného poriadku

Abstrakt: Prijatím Exekučného poriadku si postupne súdny exekútor, vytvorený na princípe slobodného povolania, získal dôveru v oblasti vykonávacieho konania. Odstránenie dualizmu v civilnom vykonávacom konaní bolo prejavom efektívnosti nového systému. Prínos exekútora sa prejavuje nie len v oblasti právnej ale aj ekonomickej, nakoľko exekútor svojou úspešnosťou ovplyvňuje príjmovú stránku tak verejnoprávnych korporácií ako aj stav podnikateľského prostredia. Novela Exekučného poriadku zákonom č. 2/2017 Z. z. podstatným spôsobom posilňuje rozsah právomocí súdneho exekútora na úkor súdu, čím sa znižujú nároky na verejné financie, ale zároveň odoberá exekútorovi pohľadávky v správe Sociálnej poisťovne. Zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyvolal širokú diskusiu okrem iného o nákladoch exekučného konania. Predmetné vytvára priestor pre analýzu prínosu činnosti exekútora na verejné financie z rôznych aspektov ako aj posúdenie vhodnosti vymáhania pri rôznych typoch pohľadávok exekútorom.

5. JUDr. Yana Daudrikh, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zastupovanie klienta advokátom v colnom konaní.

Abstrakt: Jednou z viacerých právnych profesií odzrkadľujúcich prepojenie ekonómie a práva je advokát. Medzi hlavné činnosti advokáta patrí zastupovanie klienta v rôznych druhoch právnych konaní. Obsah tohto príspevku bližšie približuje vzťah advokáta a klienta v colnom konaní. Kedže colné konanie má viaceré štádiá, upriamime svoju pozornosť na všeobecnú stránku zastupovania.

6. JUDr. Natália Hangáčová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: (Ne)koncepčnosť uplatňovania inštitútu účinnej ľútosti v trestnom práve pri skutkovo obdobných daňových deliktoch

Abstrakt: Trestné právo obsahuje inštitút účinnej ľútosti, ktorý je možné uplatniť pri trestnom čine skrátenia dane a poistného, nie však pri trestnom čine daňového podvodu, ktorý je špeciálnym trestným činom k skráteniu dane a poistného. Cieľom tohto príspevku je poukázať na skutočnosť, že faktické konania vedúce k spáchaniu oboch trestných činov môžu byť rovnaké, avšak konečná kvalifikácia tohto konania ako trestného činu daňového podvodu resp. skrátenia dane a poistného, a teda (ne)možnosť uplatniť účinnú ľútosť, závisia od úplne iných okolností, ktoré vôbec nemusia mať povahu protiprávneho konania. Z tohto dôvodu možno súčasné nastavenie účinnej ľútosti hodnotiť ako nekoncepčné.

7. doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Podvod na DPH a zneužitie práva v oblasti DPH v právnej doktríne a aplikačnej praxi na Slovensku

Abstrakt: Koncepty podvodu na DPH a zneužitia práva v oblasti DPH sa zdajú byť už do istej miery ustálené v rozhodovacej praxi Súdneho dvora Európskej únie aj v právnej doktríne. Príspevok sumarizuje základné pojmové črty obidvoch konceptov aj s implikáciami pre prax. Následne sú tieto komparované s korpusom ostatných rozhodnutí Najvyššie súdu Slovenskej republiky. Výsledky komparácie naznačujú, že nie všetky pojmové znaky obidvoch konceptov sú už v slovenskej aplikačnej praxi úplne pevne zakotvené.

8. Mgr. Ing. Maroš Katkovčin (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Verejnoprávne a súkromnoprávne nástroje ochrany investora na finančnom trhu

Abstrakt: Cieľom príspevku je identifikovať a vzájomne konfrontovať verejnoprávne a súkromnoprávne nástroje ochrany investora v rámci modelov kolektívnej a individuálnej správy majektu investora na finančnom trhu v podmienkach Slovenskej republiky. Autor sa v príspevku osobitne venuje analýze súkromnoprávnych nástrojov ochrany investora na finančnom trhu a úvahám de lege ferenda, a to aj v kontexte aktuálnych snáh o rekodifikáciu civilného práva v Slovenskej republike.

9. Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD., DAS (Lausanne) (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Znalci a/alebo odhadcovia hodnoty majetku?!: kto a ako má (mať) právo ohodnocovať v Slovenskej republike

Abstrakt: V Slovenskej republike sa mala kvalitatívna úroveň znaleckej činnosti vrátane ohodnocovania spolu s účinnosťou nového zákona o znalcoch (440/2015 Z.z.) a s ním súvisiacich noriem po 1. septembri 2004 postupne pozitívne meniť. Udialo sa to? Čo ukázala implementácia novej komplexnej regulácie vrátane jej zmien do praxe za 15 rokov od jej prvej účinnosti? Ktoré mechanizmy sa ukázali ako efektívne, a ktoré naopak nie? Kalibrácia subtílnych a navzájom súvisiacich detailov v možnej novej regulácii nahradzujúcej vyhlášku č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku môže byť pre budúcnosť ohodnocovania v Slovenskej republike rozhodujúca. Konzistentnosť pri používaní slov a termínov z najmä Medzinárodných ohodnocovacích štandardov a s nimi súvisiacich predpisov a široký proces participácie pri tvorbe tejto novej regulácie zahŕňajúci profesie z rôznych odborov vedy a techniky, vrátane zástupcov právnických profesii, bude nevyhnutný.

10. Doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Daňové úniky v kontexte rozhodovacej činnosti súdov

Abstrakt: Podľa Daňového poriadku sú súdy povinné oznamovať správcovi dane údaje potrebné na účely správy daní, ak predmet konania pred nimi podlieha dani podľa osobitných predpisov. Príspevok poukazuje na možnosť vzniku daňových únikov pri rozhodovacej činnosti súdov.

11. JUDr. Tatiana Kubincová, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Sporné otázky postavenia a činnosti pobočiek daňových úradov

Abstrakt: Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov možno zriadiť pobočky daňového úradu. Daňový poriadok, ako základný procesný predpis upravujúci správu daní, slovné spojenie pobočka daňového úradu nepozná. Príspevok poukazuje na niektoré aplikačné problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s činnosťou pobočiek daňových úradov.

12. Ing. Zdenka Lukáčková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Michal Dáni

Názov: Ekonomické a právne aspekty činnosti exekútora v kontexte ostatných zmien Exekučného poriadku

Abstrakt: Prijatím Exekučného poriadku si postupne súdny exekútor, vytvorený na princípe slobodného povolania, získal dôveru v oblasti vykonávacieho konania. Odstránenie dualizmu v civilnom vykonávacom konaní bolo prejavom efektívnosti nového systému. Prínos exekútora sa prejavuje nie len v oblasti právnej ale aj ekonomickej, nakoľko exekútor svojou úspešnosťou ovplyvňuje príjmovú stránku tak verejnoprávnych korporácií ako aj stav podnikateľského prostredia. Novela Exekučného poriadku zákonom č. 2/2017 Z. z. podstatným spôsobom posilňuje rozsah právomocí súdneho exekútora na úkor súdu, čím sa znižujú nároky na verejné financie, ale zároveň odoberá exekútorovi pohľadávky v správe Sociálnej poisťovne. Zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyvolal širokú diskusiu okrem iného o nákladoch exekučného konania. Predmetné vytvára priestor pre analýzu prínosu činnosti exekútora na verejné financie z rôznych aspektov ako aj posúdenie vhodnosti vymáhania pri rôznych typoch pohľadávok exekútorom.

13. JUDr. Adrián Popovič, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Kvalifikované zastupovanie daňových subjektov a iných osôb pri správe daní – predpoklady a realita

Abstrakt: Autor v príspevku posudzuje rôzne možnosti zastupovania daňových subjektov a iných osôb daných platným a účinným znením zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zmysle sa autor zaoberá posudzovaním a špecifikovaním rôznych okruhov osôb, u ktorých je predpoklad kvalifikovaného výkonu zastupovania a hájenia práv daňových subjektov a iných osôb pri realizácii správy daní. Následne skúma predpokladané rozdiely vznikajúce medzi týmito skupinami osôb s ohľadom na výkon ich činnosti, príslušnosti ku organizáciám združujúcich ich pôsobenie a vzhľadom na ich predpokladané dosiahnuté vzdelanie a prax v oblasti práva a ekonómie.

14. JUDr. Jozef Sábo, Phd. (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Štandadry hodnotenia dôkazov a správa daní

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novými prístupmi ku hodnoteniu dôkazov a ich možným využitím pri správe daní.

15. JUDr.Ing. Peter Slávik, PhD (Advokátska kancelária JUDr.Ing.Peter Slávik,PhD, , Malacky, Slovakia)

Názov: Úloha advokáta pri daňovej kontrole

Abstrakt: Príspevok demonštruje úlohu advokáta v procese daňovej kontroly. Na existujúcej judikatúre či praktických príkladoch analyzuje súvislosti, kedy je potrebné dbať na zákonnosť, ktorá sa z pohľadu ekonóma uniká na úkor ekonomickej racionality.

16. Mgr. Michal Úradník (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Ingerencia právnických profesii v ochrane finančného spotrebiteľa

Abstrakt: V zmysle ústavnoprávneho vyjadrenia patrí Slovenská republika k právnym štátom hospodáriacich na princípoch trhovej ekonomiky. Vychádzajúc z charakteristiky trhovej ekonomiky, platnej vo všetkých štátoch jej pôsobnosti, možno akcentovať základný znak, a síce vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom, s prezumpciou vnímania spotrebiteľa ako slabšej strany právneho vzťahu. Uvedený rezultát sa výrazným spôsobom prejavil v legislatívnej úprave nielen súkromného práva. V intenciách verejného práva, osobitne práva finančného, možno poukázať na inštitút ochrany finančného spotrebiteľa, uplatňovaný tak na úrovni právnej úpravy Slovenskej republiky ako aj Európskej únie. Pojem výlučne ekonomický, spotrebiteľ, tak presahuje aj do oblasti právnej, a to práve ingerenciou činnosti jednotlivých právnych povolaní, začínajúc na úrovni legislatívneho procesu, cez povinnosť advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi, až po rozhodovaciu činnosť súdnych autorít.


4. Sekcia finančného práva - Contemporary Challenges to Legal Professional Privilege


1. Mgr. Tibor Hlinka (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Third Party Data

Abstrakt: The article deals with third party data and their use in the light of taxation.

2. Jeremiasz Kalus (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland)

Názov: Legal solutions to the arising problem of tax heavens and its influence on the European economy

Abstrakt: It is difficult to provide a uniform and effective definition of a tax haven in every case, as many jurisdictions present different forms of tax haven, but they always have one aspect in common - a favorable tax policy. Tax havens are also known as the "oasis states” or as companies operating there call themselves: “international offshore financial centers”. The last term is becoming more and more popular nowadays. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has decided to define in part the phrase that is the subject of this article in its 1998 guidelines. This explanation is partial, as it only indicates the features that a country's tax system must meet in order to be considered as a tax haven, or as it is defined in the legislation "country or territory applying harmful tax competition". We can formulate a general definition of a tax haven on the basis of the above mentioned guidelines. A tax haven will therefore be called a country or geographical area whose legal system, in particular tax system, is extremely lenient for foreign capital. Estimable, it is around $32 trillion as the total (annual) amount of money hidden in tax havens all over the world.

3. Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Legal Professional Privilege and DAC 6

Abstrakt: DAC 6 is the 5th amendment of the Directive on administrative cooperation in tax matters. This amendment secures exchange of information about the cross-border reportable arrangements. These arrangements are created mainly by tax advisors, lawyers, accountants etc. Some of the creators of arrangements enjoy statutory legal professional privilege and the question is breach it or does not breach it, is it possible to breach it?

4. Mag., et Mgr. Branislav Kováč (VGD Slovakia s.r.o., , Bratislava, Slovakia)

Názov: Legal professional privilege of tax advisers in Slovakia

Abstrakt: This article outlines the aspects of the legal professional privilege of tax advisers which is included directly in the Act on Tax Advisers in Slovakia. It also explains the interaction of this law with the Slovak Code of Criminal Procedure. For the moment, there is yet another challenge related to this topic. It is the interaction of the criminal law with the Directives of the EU regarding the anti-money-laundering. Now as there is the 5th Amendment of this Directive, which is being transposed into the Slovak legislation, there are new and difficult challenges for the tax advisers when dealing with this issue in practical cases

5. Mgr. Ján Mazúr, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Komparácia bankového tajomstva, daňového tajomstva, obchodného tajomstva a povinnosti advokátov zachovávať mlčanlivosť

Abstrakt: V príspevku predkladám štruktúrovanú analýzu a komparáciu jednotlivých inštitútov tajomstva s cieľom vyhodnotiť právnu ochranu poskytovanú jednotlivým typom chránených informácií.

6. ASSISTANT PROFESSOR KRISTINA MISHEVA, PhD IN LAW (FACULTY OF LAW, GOCE DELCEV UNIVERSITY, , Stip, Macedonia)

Názov: The institutional and legal framework of the open-end investment funds according the Macedonian legislation

Abstrakt: The open-end investment funds are type of institutional investors commonly used by retail ( small) investors. These financial institutions are intermediaries that enables an alternative away of investment to the small investors. Accordingly, this is the reason why their popularity raised up in the last decade on the Macedonian market. According the Macedonian Law on investment fund these types of funds are not legal subjects, but this is provided by the licensed fund management company that governed with the fund/funds under strict legal norms. Moreover, the Macedonian legislation has implemented or transponded more of the provisions under the UCITS directive which enables these types of funds to operate freely thought the EU

7. Mgr. Peter Rakovský, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Režim povinného zverejňovania informácií o cezhraničných opatreniach

Abstrakt: Režim povinného zverejňovania informácií o cezhraničných opatreniach bol v poslednom obodbí predmetom legislatívnej úpravy, ktorá sa dotkne činnosti sprostredkovateľov a samotných daňovníkov. Výmena informácií má v daňovej oblasti akcelerujúci význam, čoho výsledkom sú významné a náročné činnosti organizácií ako napríklad OECD alebo zoskupení ako Európska Únia. Cieľom takých opatrení je znižovanie daňových únikov a disponovanie s dostatočným možnostom informácií na účely správy daní. Vyvstáva však otázka, či je reportovanie takých informácií dostatočne vyhodocované. Predmetom tohto článku je preskúmať recentnú legislatívnu činnosti v tejto oblasti a kvantifikovať jej vplyv na daňovníkov.


5. Sekcia právnych dejín - Vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku


1. JUDr. Iva Dudášová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Porovnanie vzniku a zániku manželstva na území Slovenska a Francúzska v prvej polovici 20. storočia

Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá priblížením a porovnaním niektorých kľúčových pojmov rodinného práva na dvoch územiach – na území Slovenska a Francúzska. Cieľom bude uviesť determinanty základného termínu manželstvo a poukázať na politické zmeny, ktoré formovali jeho právnu úpravu vo francúzskom Code Civil so zhodnotením dynamiky zmien vo Francúzsku. Na druhej strane ten istý rozbor urobíme aj pre územie Slovenska do prijatia zák. č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve. V prvej časti bude predmetom pozornosti krátky historický exkurz kľúčových inštitútov vzniku manželstva a rozvodu v 19. storočí a v druhej časti príspevku, vychádzajúc zo širšieho pojmu manželstva, sa budeme snažiť upriamiť pozornosť aj na porovnanie podmienok jeho vzniku (vstupu do manželstva) a možností zániku na oboch územiach.

2. JUDr. Martin Gregor, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vývoj a charakteristika zasnúbenia na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

Abstrakt: Súčasná právna úprava používa na označenie osôb uzatvárajúcich manželstvo pojem snúbenci, hoci samotný právny inštitút zásnub nepozná. Zasnúbenie teda možno kvalifikovať ako faktickú skutočnosť. Predložený príspevok sa vracia do čias, keď snúbenecký pomer predstavoval samostatný vzťah z právneho hľadiska. Článok primárne analyzuje jeho zakotvenie v právnom poriadku na území Československa v prvej polovici 20. storočia až do jeho vypustenia v roku 1949. Na tomto podklade by mal priniesť aj hlbšiu terminologickú charakteristiku inštitútu zásnub, najmä v dôsledku hľadania rôznych paralel v rímskom a kánonickom práve.

3. Mgr. Adam Köszeghy (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Podnik zahraničného obchodu ako forma právnickej osoby v medzinárodnom obchode

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením podniku zahraničného obchodu ako právnickej osoby výlučne vystupujúcej v medzinárodnom obchode od jeho inštitucionálneho zakotvenia do právneho poriadku až po jeho samotnú činnosť a existenciu v Československu. Podnik zahraničného obchodu bolo možné definovať na základe viacerých jedinečných znakov, ktoré ho odlišovali od iných právnických osôb v Československu ako vecná (odvetvová) špecializácia jednotlivých podnikov, majetkové oddelenie od štátu alebo právna subjektivita odlišná od právnej subjektivity Československa.

4. Doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zákon alebo zákonník?

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá terminologickým vývojom pojmov zákon a zákonník v právnej terminológii na území Slovenska a vplyvov českého, nemeckého a maďarského právneho jazyka. Predmetom analýzy bude taktiež otázka, nakoľko je použitie výrazu "zákonník" v nadpise právneho predpisu určujúce pre význam daného predpisu v právnom poriadku.

5. Marcin Maminski (Marcin Mamiński, , Warszawa, Poland)

Názov: Historical differences of the profession of a attorneys () and legal advisor

Abstrakt: The subject of the study is to show the historical conditions for the existence of two legal corporations in Poland, it means: attorneys and legal advisors. The beginnings of legal advisors date back to 1961, when it was decided in Poland to create a separate group of lawyers whose task would be to protect the legal interests of state enterprises and banks. This solution was obviously supported by political and ideological considerations of that time. As a result of the development and slow drawing forward of both corporations, from 2015, the rights of attorneys and legal advisors are almost identical. The aim of the study is not only legal and historical analysis, but also an analysis of the legitimacy of the existence of both corporations in the current legal status. Explaining the reason for the existence of two legal corporations in Poland with similar competences is extremely important for lawyers from other European countries where this division does not exist. This study allows for a better understanding of legal services, including legal representation, in Poland by lawyers from countries neighboring Poland.

6. JUDr. Viktória Marková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Laesio enormis- budúcnosť slovenského súkromného práva (?)

Abstrakt: Predkladaný článok analyzuje vývoj prístupu judikatúry slovenských súdov k problematike inštitútu laesio enormis a súčasne formuluje návrhy de lege ferenda pre slovenského zákonodarcu založené na právnej úprave a praxi súdov týkajúcicch sa neúmerného skrátenia v iných členských štátov Európskej únie.

7. Mgr. Lenka Martincová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Od obchodných spoločností k socialistickým organizáciám. Vývoj právnickej osoby po roku 1950 s prihliadnutím k hospodárskoprávnym vzťahom

Abstrakt: Príspevok je venovaný nazeraniu na právnickú osobu v Československu v období nastolenom februárovými udalosťami roka 1948. Autorka v príspevku popisuje zrušenie Obchodných zákonníkov v roku 1950 a približuje vymedzenie právnickej osoby v Občianskom zákonníku z roku 1950 a v prácach popredných predstaviteľov československej právnej vedy. Záver príspevku je venovaný vzniku socialistickej organizácie v roku 1964 a jej vymedzeniu v Hospodárskom zákonníku.

8. Priv.-Doz. DDr. Antonio Merlino, . (University of Salzburg and Trento, Salzburg, salzburg, Austria)

Názov: Walter Benjamin and Hermann Heller

Abstrakt: Walter Benjamin and Hermann Heller

9. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právne postavenie nájomcu v prvorepublikovom právnom poriadku (judikatúra a polemiky)

Abstrakt: Príspevok sa bude venovať ochrane nájomcu voči tretím osobám v právnom poriadku medzivojnovej Československej republiky na území Českých krajín a Moravy. V rámci rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu československého predstavovalo rozhodnutie č. 9076 zásadný odklon v dovtedajšej rozhodovacej činnosti. Príspevok bude venovaný primárne analýze argumentov uvedených v tomto rozhodnutí a tiež názorom právnej doktríny.

10. doc. JUDr. Matej Mlkvý, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ku koncepcii držby v pripravovanej uhorskej civilnej kodifikácii

Abstrakt: Príspevok sa bude zaoberať koncepciou držby v súvislosti s plánovanou kodifikáciou uhorského civilného práva. Ťažiskom príspevku bude obsiahnuť doktrinálne polemiky, či je potrebné vychádzať z tradičnej rímskoprávnej koncepcie držby vyžadujúcej si na svoj vznik a trvanie aj držobný úmysel (animus possidendi) alebo je treba sa prikloniť k nemeckému modelu podľa nemeckého Občianskeho zákonníka, kde sa na vznik a trvanie držby vyžaduje len fyzická moc (corpus).

11. Dott.ssa Jlenia Niederstatter (Universität Paris Lodron Salzburg und Universität Trient, , Salzburg, Austria)

Názov: The illegality of the management board’s decision: the concept of “direct violation” of the shareholders’ rights.

Abstrakt: In the Italian system more than one remedy is offered to act against illegal behaviour of the management board’s members. Among them, a general rule has been codified in the article 2388 of the Italian Civil Code in order to allow a single absent or dissenting administrator and the supervisory board to counteract illegal decision taken by the management body. This article establishes the same opportunity to act for the single shareholder affected by a collegial operation only if he has been directly affected in his own rights. Doctrine and case law from the 1942 (year of publication of the Italian Civil Code) to the present day have studied the origin and meaning of the expression “direct affection” for long. The result of this reciprocal research has displayed a variety of contrasting opinions.

12. Mgr. Ján Sombati, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Niekoľko poznámok k vývoju právneho inštitútu svojpomoci na území Slovenska

Abstrakt: Predmetný príspevok v hrubých rysoch načrtáva najdôležitejšie momenty v procese formovania právneho inštitútu svojpomoci na území Slovenska od najstarších čias stredoveku až po 20. storočie. Autor v príspevku poukazuje najmä na postupný, predovšetkým novovekým vývojom štátu a jeho úloh podmienený prechod od pomerne široko vymedzeného právneho inštitútu, ktorý sprvu jednotlivcovi umožňoval aktívnu obranu jeho subjektívnych práv aj za pomoci násilia, k právnemu inštitútu, ktorý kvôli prevzatiu úlohy ochrancu subjektívnych práv štátom ponechával jednotlivcovi len veľmi úzky a presne definovaný priestor na svojpomocnú ochranu subjektívnych práv a právom chránených záujmov.

13. Bc. Filip Tubler (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Príslušenstvo veci a súčasť veci: Historicko-právne porovnanie včera a dnes

Abstrakt: Autor sa v tomto príspevku zameriava na pojmy príslušenstvo veci a súčasť veci v právnom poriadku na území Slovenska, analyzuje ich a porovnáva ich chápanie v minulosti a súčasnosti.

14. Dott. Mag. Patrick Urru (University of Trento, PhD programme - European Cultures: Environment, Contexts, Histories, Arts,, Trento, Italy)

Názov: Archiving oral history: legal and ethical issues

Abstrakt: Legal and ethical issues are a critical part of the production and use of oral sources. Oral history interviews are the result of a relationship based on trust, a “pact of confidence” between interviewer and interviewee. Given the intimate nature of these interviews, their acquisition, preservation and dissemination need particular care. This paper focuses on the difficult balance to be found between the need not to betray the interviewee’s trust, and the duty of the cultural institution (for instance, a library) allowing the interviews’ fruition to the public. This presentation takes into consideration the collection of oral history interviews (about 160 life stories) preserved in the “Claudia Augusta” Provincial Library of Bolzano, Italy. The first step to promote oral archives is the transcription of their content; to do this, the researcher has to deal with problems like informed consent, privacy and data minimization (GDPR and Italian legislation) according to the consultation rules of a public institution.


6. Sekcia pracovného práva - Pracovnoprávne spory


1. Mgr. Silvia Beňová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Aktuálna judikatúra ESĽP v oblasti monitorovania zamestnancov

Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje analýze aktuálnych rozhodnutí Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva v oblasti monitorovania zamestnancov. V októbri 2019 Veľká komora ESĽP vo veci Lopéz Ribalda vs. Španielsko revidovala svoje rozhodnutie z januára 2018 a rozhodla v prospech zamestnávateľa. Kľúčovou otázkou, ktorou sa súd v rozhodnutí zaoberal bolo, či je možné monitorovať zamestnancov na pracovisku bez toho, aby ich zamestnávateľ na to vopred upozornil. Príspevok rozoberá predmetné rozhodnutie vo svetle predošlých rozhodnutí ESĽP v tejto oblasti.

2. Mgr. Michal Bučko (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Evidencia pracovného času podľa rozsudku SDEÚ a právo na "odpojenie"

Abstrakt: Cieľom odborného príspevku je analýza rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci CCOO proti Deutsche Bank SAE zo 14. mája 2019 (C-55/18) a posúdenie jeho vplyvu na evidenciu pracovného času podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Odborný príspevok sa taktiež zaoberá pomerne novým inštitútom európskeho pracovného práva a to tzv. "právom zamestnanca na odpojenie."

3. Mgr. Michal Dittrich, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, Czech Republic)

Názov: Zastupování zaměstnance v pracovněprávních sporech

Abstrakt: Procesní specifika soudních sporů týkající se vedoucích zaměstnanců. Otázka důkazního řízení stran nabídkové povinnosti pracovního zařazení na uvolněné pracovní místo podle ust. § 73a ZP po odvolání vedoucího zaměstnance.

4. JUDr. Lenka Freel, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Niektoré osobitosti pracovnoprávnych sporov

Abstrakt: Článok spracúva problematiku osobitostí pracovnoprávnych sporov s dôrazom na konkrétne rozhodnutie/a.

5. prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Pracovnoprávne spory v športe

Abstrakt: Doteraz neukončená vedecko-praktická diskusia na tému rozhodovania sporov v športe – civilnými súdmi (ako spor so slabšou stranou), rozhodcovskými súdmi alebo orgánmi riešenia sporov vytvorenými národnými športovými zväzmi (pripomínajúcimi socialistický model rozhodovania pracovnoprávnych sporov) – dostala nový impulz novelou zákona o športe zákonom č. 6/2020 Z. z. Novela má podľa dôvodovej správy za cieľ umožniť samotným športovcom a ich klubom zvoliť si medzi statusom vykonávateľa závislej alebo nezávislej práce. Tým sa doterajší spor komplikuje dvoma ďalšími otázkami – či vôbec znenie novely naplnilo sledovaný zámer hlásaný dôvodovou správou, a aký dopad má uvedená možnosť voľby na spôsob riešenia pracovnoprávnych sporov v športe.

6. JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M. (Okresný súd Trnava, , Trnava, Slovakia)

Názov: Pracovnoprávne spory v športe

Abstrakt: Bude doplnený

7. doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Osobitosti riešenia sporov v intenciách nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Abstrakt: Príspevok pojednáva o osobitostiach udeľovania sankcií za nelegálne zamestnávanie ako aj o špecifikách riešenia sporov, ktoré vznikajú v prípade opravných prostriedkov voči rozhodnutiu o udelení tej-ktorej sankcie.

8. Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, Czech Republic)

Názov: Rozhodování pracovněprávních sporů v civilním řízení soudním

Abstrakt: Příspěvek si klade za cíl analyzovat charakteristické prvky civilního řízení soudního, a to řízení sporného. Následně pak bude hledat odpověď na otázku, zda civilní řízení sporné lze použít pro řešení pracovněprávních sporů v jeho obecné podobě, nebo zda je nutné tento proces pro tyto účely modifikovat. Bude se zabývat též možností zřízení samostatného odvětví pracovní justice.

9. Mgr. Pavel Kopecký (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Pravomoc civilních soudů ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců

Abstrakt: Příspěvek se zabývá rozsahem pravomoci civilních soudů ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců v České republice. Rozhodování ve věcech služebního poměru služebního poměru státních zaměstnanců zásadně spadá do působnosti služebního orgánu, jehož rozhodnutí může být následně přezkoumáno správním soudem. Existují však případy, kde rozhodují civilní soudy nebo kde rozhodují služební orgány, ale jejich rozhodnutí podléhají přezkumu civilních soudů, například ochrana před diskriminací nebo náhrada škody. Autor tyto zvláštní případy rozebírá a zaměřuje se na relevantní judikaturu a ustanovení určující pravomoc civilních soudů ve věcech státní služby.

10. JUDr. Eva Ladiverová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Efektívnosť vedenia individuálnych pracovnoprávnych sporov

Abstrakt: Príspevok je zameraný na zhrnutie zmien prijatých zákonom č. 160/2018 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov vo veci vedenia individuálnych pracovnoprávnych sporov a na porovnanie aktuálnej právnej úpravy s úpravou iných európskych štátov. Zároveň je zameraný na otázku kvalifikácie sudcov a advokátov vo veci vedenia individuálnych pracovnoprávnych sporov a poskytovania efektívnej ochrany práva v tejto oblasti.

11. JUDr. Zuzana Macková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Otázniky nad pracovnými spormi (v kontexte štátnej služby)

Abstrakt: Autorka sa v článku zaoberá problematikou pracovných sporov, ktoré vznikajú pri výkone štátnej služby. Poukazuje na porušovanie práv zamestnancov zo strany nadriadených zamestnancov v kontexte zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, ako je princíp zákonnosti, stability štátno-zamestnaneckého pomeru (čo v rovine individuálnych práv zamestnanca predstavuje aj princíp sociálnej istoty), princíp efektívneho riadenia (napr. v prípadoch, keď štátni zamestnanci boli povinní pracovať aj počas dovolenky) a princíp rovnakého zaobchádzania (zákazu diskriminácie). Princíp zákonnosti a princíp efektívneho riadenia sú v niektorých prípadoch porušené aj v tzv. nápravnom štádiu, kedy je ústredný orgán štátnej správy a jeho služobný úrad požiadaný o uvedenie nezákonnej situácie do súladu so zákonom o štátnej službe a inými právnymi predpismi druhostupňovým kontrolným a monitorovacím orgánom - Radou pre štátnu službu pri Úrade vlády Slovenskej republiky. V takýchto prípadoch, keď služobný úrad ústredného orgánu štátnej správy (ministerstva) nerešpektuje rozhodnutie Rady pre štátnu službu ako orgánu zriadeného špeciálne na dozor nad dodržiavaním zákona o štátnej službe, prichádza do úvahy nielen konanie podľa Civilného sporového poriadku, ale aj Správneho súdneho poriadku, ktorého úlohou je chrániť práva a slobody jednotlivca (zamestnanca) pred nezákonnými zásahmi, prípadne pred nečinnosťou štátnych a verejných orgánov (§ 2, § 4a a § 177 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. - Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov).

12. Mgr. Monika Miháliková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Výsady a úskalia právnej úpravy pracovnoprávnych sporov z pohľadu zamestnanca ako slabšej strany

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na význam pracovnoprávnych sporov ako osobitnej kategórie sporov upravenej v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Autorka v príspevku vyzdvihuje výhody, ktoré pre zamestnanca ako slabšiu stranu plynú z právnej úpravy de lege lata a súčasne sa zamýšľa nad potrebou jej úpravy prostredníctvom návrhov de lege ferenda.

13. JUDr. Vladimír Minčič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Súdne preskúmanie rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom pracovnoprávnom spore

Abstrakt: Autor sa v článku zameria na analýzu možností súdneho preskúmania rozhodnutia rozhodcu v rôznych kolektívnych pracovnoprávnych sporoch.

14. PhD Lyubov Nechiporuk, assistant professor (Uzhgorod National University, , Uzhhorod, Ukraine)

Názov: Peculiarities of drawing up an employment contract with an individual

Abstrakt: The most important form of human activity is labor, which is a conscious willful activity aimed at the creation of material or spiritual values. It is in the process of work that the human potential laid down by nature is realized, the personality is affirmed, and the material well-being of both the whole society and each person is achieved. The right to work is one of the priority social rights enshrined in the Constitution of Ukraine.

15. Mgr. Denisa Nevická, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Severský model ochrany pracovnoprávnych vzťahov

Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou stavu de lege lata procesnej ochrany pracovnoprávnych vzťahov v Slovenskej republike a vo Švédskom kráľovstve a ich následnou komparáciou. Cieľom je poukázať na rozdiely medzi jednotlivými právnymi úpravami a priniesť návrhy de lege ferenda pre vedenie pracovnoprávnych sporov v Slovenskej republike.

16. JUDr. Mária Nováková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ochrana zdravotníckeho pracovníka a štandardné diagnostické a terapeutické postupy

Abstrakt: V príspevku sa budeme zaoberať štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi, ktoré by mali zabezpečovať vysoký stupeň klinickej istoty zdravotníckemu pracovníkovi. Súčasne budeme analyzovať ochranu zdravotníckeho pracovníka v prípade, že si pri diagnostickej a liečebnej terapii zvolí slabší stupeň klinickej istoty.

17. doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. (Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, , Plzeň, Czech Republic)

Názov: Pracovněprávní spory v systému českého pracovního práva

Abstrakt: Pojem a druhy pracovněprávních sporů v českém pracovním právu. Soudní rozhodování a alternativní způsoby řešení, přednosti a úskalí.

18. Andrej Poruban (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčín, Slovakia)

Názov: Zmluvná ochrana vlastníckého práva zamestnávateľa v súdnej praxi

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou kaucí.

19. Mgr. Samuel Rybnikár, PhD. (Samuel Rybnikár, , Bratislava, Slovakia)

Názov: Platové pomery medzi civilným a správnym súdnictvom

Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje problematiku riešenia sporov vyplývajúcich z platových pomerov príslušníkov jednotlivých druhov štátnej služby v Slovenskej republike. Zamýšľa sa najmä nad otázkou, či majú byť tieto spory riešené v civilnom súdnictve alebo prostredníctvom správneho súdneho prieskumu. Pri návrhu riešenia tejto problematiky autor vychádza najmä rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu ako aj najnovšej judikatúry kompetenčného senátu.

20. JUDr. Markéta Šimečková Neklová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Pzni, Fakulta právnická, Plzeň, Czech Republic)

Názov: Soudní řízení na neplatnost skončení pracovního poměru s důrazem na neplatnost z důvodu vad doručování

Abstrakt: V příspěvku na shora specifikované téma se budu zabývat jednotlivými podmínkami, fázemi a specifiky soudního řízení na neplatnost skončení pracovního poměru iniciovaného v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako ZP). V příspěvku se dotknu jak neplatného skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, a to včetně nároků, které zaměstnanci či zaměstnavateli z takového neplatného skončení pracovního poměru vzniknou. Část svého příspěvku budu věnovat i (hmotněprávní a prekluzivní) lhůtě pro podání sui generis žaloby na neplatnost skončení pracovního poměru. Jelikož okruh vad, které mohou vést k neplatnosti skončení pracovního poměru je poměrně široký, budu se ve svém příspěvku věnovat pouze jedné skupině z nich, a to konkrétně vadám, které jsou způsobeny tím, že nejsou dodržena (ne zrovna jednoduchá) pravidla pro doručování, které ZP obsahuje. Na závěr svého příspěvku se hodlám ohledně předmětné tematiky zabývat i úvahami de lege ferenda.


7. Sekcia právnych dejín - Od parlamentných frakcií k štátostrane. Modely reprezentácií občanov v historickom vývoji na Slovensku


1. Marie-Caroline Arreto, PhD. (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, , Paris, France)

Názov: Universal suffrage and party ideology under the IIIrd Republic : the advent of political platforms and the theory of representative government

Abstrakt: At the beginning of the IIIrd Republic, some changes of the electoral system happened because of the universal suffrage. Deputies were more and more elected not thanks to their person but to their ideas. This evolution of the political system was followed by the development of political platforms. The deputies elected in Parliament decide to publish after each election a collection of all the political platforms and professions of faith. At this time, a theory of representative government was not fully finalized. This practice helped in this matter to think about it.

2. Mgr. Terézia Čokynová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Model reprezentácie občanov Československa v rokoch 1945-1990

Abstrakt: V roku 1945 sa v Československu sformoval nový model politickej reprezentácie občanov vo forme Národného frontu Čechov a Slovákov združujúceho politické strany. Národný front fungoval až do jeho zrušenia v roku 1990. Príspevok odpovedá na otázky, ako fungoval tento model reprezentácie a na aké volené funkcie sa vzťahoval.

3. Dr.ssa VIRGILIA FOGLIAME, Assegnista di ricerc (Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Napoli Federico II, Naples, Italy) , spoluautor: Gender inequality in political representation: the efficiency of promotional legislative measures in

Názov: Gender inequality in political representation: the efficiency of promotional legislative measures in Italy

Abstrakt: The aim of this research is to assess whether, and to what extent, promotional legislative interventions to rebalance representation (which have affected all levels of government) have provided a real contribution to stem the conspicuous marginalization of the female component in political institutions in Italy. The research will take into account, in particular, the role played by the political parties in subiecta materia, too often oriented towards the elaboration of widespread strategies aimed at sterilizing the optimal performance of the measures developed by the legislator to promote gender balance in elective bodies.

4. Leila Kentache (Università di Trento, Universität Salzburg, Trento, Italy)

Názov: The principle of autonomy in the constitutional experience. A comparison: from Austria to Italy

Abstrakt: The paper is aimed at interpreting the principle of autonomy and its role in the legal order, mainly through the lenses of its development within the constitutional experience. Examples will be brought through the Austrian and Italian experiences.

5. Doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Strana ako prostriedok reprezentácie, či zdroj demokratických deficitov?

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problémom vzťahu medzi reprezentujúcimi (parlamentom) a reprezentovanými (ľudom). Prostriedkom tejto reprezentácie sú v moderných demokratických i nedemokratických systémoch politické strany. Na príklade vývoja na Slovensku vzniká otázka, či existujú sa dá vyriešiť kríza reprezentácie občanov nastavením nových pravidiel pre právnu úpravu politických strán.

6. Mgr. Martin Magdolen (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vývoj právneho (ústavnoprávneho) postavenia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1938 až 1945

Abstrakt: Tento príspevok sa sústredí na vývoj právneho postavenia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) v rokoch 1938 až 1945. Počas uvedeného obdobia sa menilo právne (resp. ústavnoprávne) postavenie strany. Príspevok najskôr analyzuje obdobie po Žilinskej dohode a začiatok vedúceho postavenia strany. Následne sa príspevok venuje právnemu postaveniu strany po prijatí Ústavy ako aj analýze zmien v právnom postavení strany na základe jednotlivých zákonov o HSĽS. Týmto spôsobom sa príspevok snaží predstaviť zmeny, ktorými si strana v rámci svojho ústavnoprávneho vývoja prešla.

7. doc. Ondrej Podolec, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Súmrak slovenského povojnového parlamentarizmu (SNR v rokoch 1945-48)

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vývojom Slovenskej národnej rady ako povojnového slovenského parlamentu. Analyzuje mechanizmus jej konštituovania (nepriame voľby aj jej „obnova“ po parlamentných voľbách v roku 1946), legislatívnu činnosť i reflexiu znižovania jej kompetencií (pražské dohody) a smerovania ku komunistickému režimu (tzv. jesenná politická kríza na Slovensku).

8. Mgr. Ondrej Ružička (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: CIRCUS VITIOSUS politických strán- čo s partokraciou?

Abstrakt: V tomto príspevku sa pokúsime analyzovať mechanizmy, ktoré podporovali alebo na opačnej strane inhibovali/vyvažovali partokratické tendencie politických strán v našom prostredí počas jednotlivých etáp našich dejín. Konečnou časťou príspevku bude zamyslenie sa nad možnými východiskami de lege ferenda, resp. ako sa vysporiadať s často negatívnymi tendeciami vyplývajúcimi z problematiky politických strán.


8. Sekcia občianskeho práva - Zastúpenie ako spôsob uplatňovania subjektívnych práv


1. Assistant professor Marija Ampovska (Faculty of law, Goce Delchev University, Stip, Macedonia)

Názov: The overlap between the laws on unjust enrichment and damages and its legal consequences in exercising subjective rights

Abstrakt: Two different relationships regulated by the law of obligations will be subject of analyzes in this paper: unjust enrichment and civil liability and the exercise of this subjective rights through civil procedure (claims for unjust enrichment and claims for damages based on tort law). In R. N. Macedonia they are distinguished from each other in the legal theory as well аs in legislation, and there are different prerequisites for the two types of claims. But, as comparative doctrine concludes, the boundary between them is not so clearly drawn with respect to the prerequisites for the claim or the legal consequences. There is fluid transition between the laws on unjust enrichment and law on damages and overlap between them. We consider this as an area of high importance regarding the role of the advocates as it is crucial for protecting subjective rights. It is to the qualifications and knowledge of the advocate to rise the proper claim in a specific case in order for the plaintiff to receive the adequate legal protection. In case the claim is misplaced and a claim for enrichment is rise instead of claim for damages and vice versa, the judge, under Macedonian civil procedure law, is obligated to reject the claim due to the principle “Ne eat iudex ultra petita partium”. These cases have consequences for the plaintiff, as he has multiple expenses that were not necessary but also faces the statute of limitations and possibility that his subjective right will be left without legal protection. Enrichment of this paper will be the research conducted in the court practice in eastern Macedonian region in order to establish the existence as well as frequency of misplaced claims and to analyze the reasons as well as the consequences for the plaintiff.

2. JUDr. Veronika Bačíková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Michal Káčerík, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Názov: Zastúpenie maloletého pri náhradnej starostlivosti

Abstrakt: Inštitút náhradnej starostlivosti predstavuje výrazný zásah do práv a povinností rodičov maloletých detí. Účelom uvedeného inštitútu je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloletých v prípade, ak ju rodičia nevedia alebo nemôžu zabezpečiť. S nariadením náhradnej starostlivosti je úzko spojená problematika zastúpenia maloletého, a teda kto a v akom rozsahu maloletého počas jej trvania zastupuje. Tento príspevok sa zameriava na osobitosti zastúpenia pri jednotlivých formách náhradnej starostlivosti v porovnaní so zákonným zastúpením rodičov. Cieľom daného príspevku je stručne priblížiť uvedenú problematiku.

3. Mgr. Tamara Čipková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Advokát ako zástupca maloletého v civilnom procese

Abstrakt: Je možné, aby maloleté dieťa splnomocnilo advokáta na poskytnutie právnych služieb a zastupovanie v civilnom súdnom konaní? Alebo tak môže urobiť len jeho zákonný zástupca? Závisí to od rozumovej a vôľovej vyspelosti dieťaťa zodpovedajúcej veku dieťaťa? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sú predmetom predkladaného príspevku.

4. Mgr. Miroslava Dolíhalová (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Opomenutie výslovného obmedzenia plnej moci a jeho právne následky

Abstrakt: Inštitút zastúpenia dáva možnosť, aby sa fyzické a právnické osoby nechali zastúpiť prostredníctvom zástupcov. Dôvodom je nemožnosť vykonať daný právny úkon z objektívnych či subjektívnych príčin alebo absencia spôsobilosti na dané právne úkony. Prostredníctvom plnomocenstva ako jednostranného právneho úkonu, ktorý pôsobí voči tretím osobám sa dáva na vedomie, že konkrétna osoba má oprávnenie zastupovať splnomocniteľa v rozsahu uvedenom v danej plnej moci. Je nepochybné, že formálne či obsahové nedostatky a chyby môžu byť súčasťou plnomocenstva. Následne však nastáva otázka, do akej miery spôsobí neplatnosť právneho úkonu a či z takého konania splnomocnencom vznikajú aj právne následky v prospech ktorej osoby. Úlohou príspevku je poukázať na dôležitosť obsahu v rámci plnej moci a jej presného vymedzenia s odkazom na rozsudok Najvyššieho súdu.

5. JUDr. Imrich Fekete, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Princíp abstrakcie v zmluvnom zastúpení

Abstrakt: Princíp abstrakcie, ktorý je v doktríne civilného práva známy už viac ako 150 rokov (Laband, 1866) postupne preniká aj do slovenského súkromného práva. Princíp abstrakcie charakterizuje pomer medzi plnomocenstvom ako jednostranným, abstraktným a adresovaným právnym úkonom a vnútorným vzťahom medzi splnomocniteľom a splnomocnenom, ktorý podľa § 23 OZ môže vzniknúť aj na základe dohody o plnomocenstve (podkladový právny úkon). Pretože plnomocenstvo má abstraktný charakter, je potrebné plnomocenstvo striktne odlišovať od podkladového právneho úkonu, na základe ktoré plnomocenstvo vzniklo (príkazná zmluva, mandátna zmluva, pracovná zmluva). V dôsledku toho môže plnomocenstvo existovať nezávisle od podkladového právneho (princíp oddelenia), a to aj vtedy ak podkladový právny úkon už zanikol alebo je z nejakého dôvodu neplatný. Účelom princípu abstrakcie je nielen ochrana záujmu splnomocniteľa (pozri § 33 ods. 1 OZ), ale najmä ochrana dobromyseľnosti tretích osôb, keď pokyny dané splnomocnencovi, ktoré nevyplývajú z plnomocenstva, majú právne účinky voči tretím osobám, pokiaľ im tieto pokyny boli známe (§ 31 ods. 1 OZ).

6. prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: K MOŽNOSTI KOLÍZIE ZÁUJMOV MEDZI ZASTÚPENÝM A SPLNOMOCNENÝM ZÁSTUPCOM

Abstrakt: Nedávne rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky rozšírilo doterajší výklad právnej doktríny v oblasti možnej kolízie záujmov, keď zaujal stanovisko, podľa ktorého sa kolízia záujmov medzi zákonným zástupcom a zastúpeným maloletým dieťaťom vzťahuje aj na splnomocneného advokáta. Na podklade tohto rozhodnutia sa v príspevku robí úvaha nad možnými alternatívami existencie kolízie záujmov medzi osobou, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony a jej splnomocneným zástupcom s ohľadom na existujúcu právnu úpravu.

7. JUDr. Martina Haršányová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zákonné zastúpenie dieťaťa vo veciach ochrany jeho osobnosti

Abstrakt: Deti sú dnes často hlavnými protagonistami v úspešných reklamách, alebo na sociálnych profiloch slúžiacich na reklamné účely. Problematika ochrany osobnostných práv dieťaťa je v právnom poriadku zastrešená normami občianskeho hmotného aj procesného práva. Rozsah zákonného zastúpenia dieťaťa závisí od najlepšieho záujmu dieťaťa. Téma príspevku spája matériu hmotného aj procesného práva, ktorých aplikácia závisí od posúdenia konkrétnej potreby ochrany jednotlivých osobnostných práv dieťaťa. Príspevok sa venuje zastupovaniu rodičmi pri úkonoch, na ktoré dieťa nie je spôsobilé v nadväznosti na ochranu vybraných osobnostných práv, a najlepší záujem dieťaťa. Osobnostné práva detí sú tiež predmetom konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, a preto sa zaoberám aj udelením súhlasu súdu, názorom dieťaťa a priestorom pre jeho vyslovenie, inštitútom kolízneho opatrovníka, prípadne legitimáciou dieťaťa žalovať, alebo zvoliť si zástupcu v spore o ochranu osobnosti.

8. JUDr. Michal Káčerík (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zastúpenie v prostredí subjektov verejnej správy

Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje inštitút zastúpenia v prostredí subjektov verejnej správy a jeho osobitosti. Zameriava sa najmä na okruh osôb oprávnených konať za túto osobitnú skupinu právnických osôb, na rozsah tohto oprávnenia a na obmedzenia stanovené verejnoprávnymi predpismi.

9. Mgr. Zuzana Klincová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zastúpenie advokátom pri správne majetku klienta ako druh poskytovania právnej služby

Abstrakt: Autorka v príspevku analyzuje inštitút advokátskej úschovy, ktorého právna úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky absentuje, najmä so zreteľom na povinnosti vyplývajúce advokátovi zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. JUDr. Martin Križan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Financovanie kolektívneho uplatňovania subjektívnych práv

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá modelmi a spôsobmi financovania kolektívneho uplatňovania subjektívnych práv, najmä z pohľadu kolektívneho zástupcu.

11. doc. JUDr. Alexandra Lowy, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Názov: Právny vzťah zastúpenia a kolízia záujmov

Abstrakt: Kvalifikovaný výkon oprávnení a povinností vyplývajúci z právneho vzťahu zastúpenia je primárnym predpokladom naplnenia účelu tohto inštitútu. Príspevok analyzuje a vyhodnocuje súkromnoprávny rámec postavenia kolízneho opatrovníka ako zástupcu, s dôrazom na predpoklady výkonu tejto funkcie, kontrolu jej riadneho výkonu, ako aj ďalšie otázky týkajúce sa jeho postavenia.

12. Mgr. Sandra Meňhartová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Porovnanie právnej úpravy konania za právnickú osobu podľa Civilného sporového poriadku s právnou úpravou podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Abstrakt: V civilnom procese môže ako strana sporu vystupovať aj právnická osoba. Civilný sporový poriadok pri konaní za právnickú osobu odkazuje na hmotnoprávnu úpravu. Konanie za právnickú osobu nemožno stotožniť so zákonným zastúpením, ide o akýsi osobitný druh zastúpenia v civilnom procese.

13. JUDr. Pavel Petr, Ph.D.,LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Společenství vlastníků jednotek a glosa k jednomu rozhodnutí NS

Abstrakt: Společenství vlastníků jednotek je subjektem práva od roku 2001. Nová právní úprava s sebou přinesla posílení jeho role. To se projevuje i v širších možnostech vlastníků právně jednat včetně možnosti zastoupení. Nejvyšší soud v této souvislosti přijal rozhodnutí, které přineslo další zmatek do již tak problematické úpravy bydlení v ČR.

14. JUDr. Patrik Podhorský (Podhorský & Partners, s.r.o., , Bratislava, Slovakia)

Názov: Niektoré otázky súvisiace so zastupovaním klientov

Abstrakt: Hlavným cieľom článku je poskytnúť čitateľom pohľad autora na problematiku právneho zastúpenia sporovej strany v civilnom sporovom konaní. Autor sa snaží priblížiť niektoré špecifické situácie, ktoré vznikajú v aplikačnej praxi. Čiastkové závery autora sú naplnené skrz načrtnutú problematiku právneho zastúpenia v civilnom sporovom procese v slovenskom právnom poriadku, doplnenú právnou úpravou v Českej republike, kedy autor podáva kvalifikovaný výklad inštitútu právneho zastúpenia, najmä s ohľadom na uplatňovanie subjektívnych práv klientov. Autor sa v niektorých prípadoch vyjadruje aj k problematike zneužitia práva súvisiaceho so zastupovaním klientov.

15. JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Spôsob a rozsah zastúpenia dediča – hmotnoprávne východiská.

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hmotnoprávnymi východiskami zastúpenia dediča v dedičskom konaní, s poukázaním na rozdiely medzi zastúpením dediča v zmysle hmotného a procesného práva. V článku dochádza k analýze možných situácií, ktoré vznikajú pri zastúpení v závislosti od subjektov dedičského konania a analýze možnej kolízie záujmov pri zastupovaní dedičov, osobitne kolízii záujmov pri zastupovaní maloletých dedičov

16. Mgr. Vladimír Sedliak (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Trovy právneho zastúpenia v rozhodovacej praxi Ústavného súdu SR

Abstrakt: Rozhodovanie o trovách konania je neoddeliteľnou súčasťou civilného súdneho konania. Ústavný súd sa v rámci svojej rozhodovacej praxi zaoberá problematikou náhrady trov konania iba výnimočne. Zámerom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky v oblasti náhrady trov konania so zameraním sa na trovy právneho zastúpenia

17. doc., JUDr. Romana Smyčková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právny vzťah zastúpenia a kolízia záujmov

Abstrakt: Kvalifikovaný výkon oprávnení a povinností vyplývajúci z právneho vzťahu zastúpenia je primárnym predpokladom naplnenia účelu tohto inštitútu. Príspevok analyzuje a vyhodnocuje súkromnoprávny rámec postavenia kolízneho opatrovníka ako zástupcu, s dôrazom na predpoklady výkonu tejto funkcie, kontrolu jej riadneho výkonu, ako aj ďalšie otázky týkajúce sa jeho postavenia.

18. JUDr. Ivana Zmeková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Význam a úloha advokáta pri zastupovaní klienta v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu

Abstrakt: Advokáti v súčasnosti pomerne často zastupujú jedného z rodičov v konaniach o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Aj v tomto type konaní má zastupovanie rodiča advokátom nepochybne svoje opodstatnenie. Advokát je totiž ten, kto môže, pri správnom prístupe k veci, svojho klienta priviesť k tomu, aby prevzal svoju rodičovskú zodpovednosť. Práve týmto smerom by sa mal uberať výkon advokácie v rodinnoprávnych veciach.


9. Sekcia obchodného a hospodárskeho práva - Výzvy advokáta v kontexte skupín spoločnosti, teoretické a aplikačné problémy


1. JUDr. Katarina Bartalska (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Advokát v procese oddlženia

Abstrakt: Oddlženie konkurzom v sebe spája účinky vyhlásenia konkurzu a zároveň účinky oddlženia, teda zbavenia dlhov fyzickej osoby. Oproti predchádzajúcej právnej úprave nie je už potrebné, aby dlžník mal majetok postačujúci na úhradu nákladov konkurzu, čím sa tento inštitút stal na jednej strane lákavejším na strane druhej neregulovaným až diskriminačným vo vzťahu k veriteľom. Ako sa javí tento inštitút v rovine právnej za účasti advokáta a pre budúcnosť výchovnej by mal dať odpoveď tento príspevok.

2. JUDr. Jana Duračinská, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ochrana súťaže vo verejnom obstarávaní pri skupinách spoločností

Abstrakt: Príspevok sa zmeriava na ochranu súťaže vo verejnom obstarávaní v prípade, ak sa rovnakého verejného obstarávania zúčastnia hospodárske subjekty patriace do jednej ekonomickej skupiny. Príspevok poukazuje na riešenia vyplývajúce z aktuálnych rozhodnutí Súdneho dvora EÚ a súvisiacu legislatívu, ako aj na význam princípov verejného obstarávania pri ponukách predložených prepojenými uchádzačmi.

3. Mgr. Patrícia Dutková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Skupiny spoločností a ich vplyv na povinnosť nefinančného reportingu

Abstrakt: Povinnosť nefinančného reportingu uložená zákonom o účtovníctve špecifickým subjektom predstavuje povinnosť týchto subjektov vo výročnej správe uviesť nefinančné informácie o ich vývoji, konaní, pozícii a vplyve na enviromentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť a informácie o ich dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a uplatkárstvu. Povinnosť nefinančného reportingu bola inkorporovaná do slovenského právneho poriadku 1. júla 2015, avšak zatiaľ jej nebola venovaná značná pozornosť. Predmetom tohto príspevku je analýza vplyvu skupiny spoločností na vznik povinnosti nefinančného reportingu a na úroveň spracovania nefinančných informácií, ktoré subjekty reportujú.

4. JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Neprimerané protiplnenia pri transakciách v rámci skupiny spoločností a ich následky

Abstrakt: Rozdielnosť záujmov spoločníkov a veriteľov obchodnej spoločnosti môže v niektorých prípadoch viesť k správaniu spoločníkov, dôsledkom ktorého môže dochádzať k zásahom do záujmov veriteľov vyúsťujúcim až k ich poškodzovaniu. V roku 2015 bol do Obchodného zákonníka zavedený § 67j - Zákaz vrátenia vkladu, ktorý v značnej miere rozvinul úpravu inštitútu zákazu vrátenia vkladu upravený v ustanoveniach pri jednotlivých obchodných spoločnostiach. Príspevok sa venuje determinovaniu vzťahov v rámci skupiny spoločností pod optikou § 67j Obchodného zákonníka. Kľúčovým aspektom je otázka nastavenia protiplnení pri transakciách v rámci skupiny spoločností a to najmä ich primeranosti v kontexte ustanovenia § 67j Obchodného zákonníka a následkov neprimeraných protiplnení (§ 67k Obchodného zákonníka). Príspevok sa venuje úlohe advokáta v spojitosti s uvedenými transakciami v rámci skupiny spoločností s ohľadom na nastavenie primeranosti protiplnení.

5. JUDr. Edita Hajnišová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: K problematike konečných užívateľov výhod a k postaveniu advokáta ako oprávnenej osoby

Abstrakt: Príspevok koncentruje svoju pozornosť na osobu oprávnenú na zápis partnera verejného sektora, najmä vo vzťahu k problematike funkcie oprávnenej osoby vykonávanej advokátom. Je inšpirovaný novelizáciou zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v súvislosti k vylúčeniu oprávnenej osoby z dôvodu akéhokoľvek vzťahu, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, keďže sa čiastočne upravili negatívne determinanty, kedy oprávnená osoba má zo zákona zakázané vykonávať činnosť oprávnenej osoby. Uvedené ustanovenie dávalo široké výkladové možnosti, napr., či ako právny zástupca, ktorý dlhodobo zastupuje mandanta v jeho obchodných záležitostiach a je lojálny k mandantovi, ipso facto nie je vylúčený v rámci zmluvy o kontrolnej činnosti vykonávať túto funkciu oprávnenej osoby.

6. Mgr. & Mgr. Ivan Kisely, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Konflikt záujmov na rozhraní obchodného práva, trestného práva a predpisov advokácie

Abstrakt: Pri poskytovaní právnych služieb spoločnostiam tvoriacim skupinu, prípadne fyzickým osobám pôsobiacim v niektorej zo spoločností advokát často musí brať do úvahy jednak záujmy skupiny spoločností ako celku, ale aj jednotlivých spoločností či fyzických osôb. Pri riešení prípadného konfliktu záujmov je potrebné hľadať oporu v obchodnom práve, predpisoch advokácie a v niektorých prípadoch aj v predpisoch trestného práva. Na základe modelových situácií bude mať autor snahu načrtnúť možné riešenia vzniknutých situácií.

7. JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vplyv regulácie týkajúcej sa skupín spoločností a zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti na poskytovanie právnych služieb

Abstrakt: Nová regulácia týkajúca sa skupín spoločností a zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti má vplyv poskytovanie právnych služieb a spôsobuje zmenu postavenia advokáta ku klientovi. Cieľom príspevku je opísať, aký vplyv má uvedená úprava na charakter poskytovania právnych služieb advokátmi.

8. Phd Paweł Lewandowski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration, Olsztyn, Poland)

Názov: The role of an advocate at the stage of creating a commercial company on the example of a limited liability company

Abstrakt: Legal advice is often has a preventive function. Undoubtedly, it can be stated that the presence of a professional representative in the process of establishing a commercial company means that this process is carried out correctly and efficiently. The role of an advocate in creating commercial companies, in particular a limited liability company, is multifaceted and can take place at any stage of its formation. It is worth noting that the knowledge of specialist may be useful already with regard to the concept of the company. It is because the choice of the legal form in which the business is to be conducted is not entirely free. Also, the creation of a company agreement, which is the basic act of the company's operation, may not be possible without the participation of a professional. The problem is, among other things, determining the scope of contract freedom when creating a commercial law company agreement, i.e. which regulations of the act are mandatory and which are relatively binding. The provisions of the agreement must specify the company's contributions, their subject matter and value, as well as regulate the company's system, its functioning, and the rights and obligations of each partner. In addition, the presence of an advocate at the stage of registering a company in the register of entrepreneurs is justified because of the complexity of the forms used to register the company and the formalistic nature of the proceedings. Moreover, for similar reasons, the participation of an advocate is necessary in case of the establishment of a company using the form provided on the website.

9. doc., JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Matej Smalík, PhD.

Názov: Výzvy advokáta pri identifikácii konečného užívateľa výhod v RPVS

Abstrakt: Autori sa v rámci príspevku zaoberajú aktuálnymi praktickými otázkami vyvstávajúcimi z relatívne novej právnej úpravy registra partnerov verejného sektora v Slovenskej republike. Autori v článku poukazujú na najčastejšie praktické problémy súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod a na výzvy, ktoré môžu v niektorých prípadoch spočívať v špekulatívnych schémach a spleti holdingovej štruktúry obchodných spoločností. Ako významná sa v tejto súvislosti javí taktiež problematika vyvodzovania prípadnej zodpovednosti voči advokátovi ako oprávnenej osobe.

10. Mgr. Ondrej Majerniček (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Výzvy advokátov v kontexte smernice o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie

Abstrakt: 20. júna 2019 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii). Základnými cieľmi smernice má byť predovšetkým zabezpečiť prijatie nástrojov včasného varovania, ktoré sú spôsobilé odhaliť okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť hrozbu úpadku, ustanoviť rámce preventívnej reštrukturalizácie, prijať opatrenia na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní, prijať opatrenia na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a ich monitorovanie. V rámci dosiahnutia týchto cieľov je veľká pravdepodobnosť, že podnikatelia, malé a stredné podniky sa budú obracať na advokátov a správcov vo zvýšenej miere, aby im túto problematiku ozrejmili a navrhli možné riešenie ich situácie. Za týmto účelom stojí aj pred právnikmi, advokátmi a správcami nová výzva oboznámiť sa s danou smernicou a následnou zmenou domácej právnej úpravy, ktorá bezpochyby nastane.

11. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Mandátna zmluva uzatvorená s advokátom - vybrané právne problémy (aj v kontexte skupín spoločností)

Abstrakt: Príspevok bude zameraný na oprávnenia a povinnosti z mandátnej zmluvy uzatvorenej s advokátom, predovšetkým na problematiku nezlučiteľnosti postavenia advokátov s postavením zamestnancov v pracovnom pomere a na problematiku nezávislosti advokátov pri poskytovaní právnych služieb. Príspevok bude pojednávať taktiež o osobitnom postavení advokátov vo vzťahu k skupinám spoločností.

12. Mgr. Filip Petrek (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vplyv AML regulácie na advokátske tajomstvo

Abstrakt: Príspevok analyzuje implikácie a priamy vplyv dynamicky sa rozvíjajúcej AML legislatívy – zásadne ovplyvňovanej predovšetkým sekundárnym právom Európskej únie – na tradičný inštitút advokátskeho tajomstva, jeho limity a problematiku prelomenia advokátskej mlčanlivosti.

13. JUDr. Dominika Pintérová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Teoreticko – aplikačné fundamenty koncepcie zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby

Abstrakt: Novela účinná od 01.01.2018 zaviedla do Obchodného zákonníka nové ustanovenie § 66aa upravujúce zodpovednostný vzťah ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby, a predstavujúce zavedenie doktríny prepichnutia korporačného závoja do právneho poriadku Slovenskej republiky. V kontexte tejto špeciálnej obchodnoprávnej zodpovednosti vzťahujúcej sa na skupiny spoločností ovládajúca osoba zodpovedá veriteľom ovládanej osoby za škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby, ak svojím konaním podstatne prispela k úpadku ovládanej osoby. Vzorom pre predmetnú koncepciu bola nemecká judikatúra k zničujúcim zásahom spoločníka do obchodnej spoločnosti (existenzvernichtender Eingriff), a súčasne česká právna úprava v zmysle § 71 ods. 1 v spojení s ods. 3 Zákona o obchodných korporáciách. Zámerom tohto príspevku bude analýza teoretických východísk koncepcie zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby a z nich vyplývajúcich aplikačných polemík.

14. JUDr. Tomáš Pobijak (Trnavská univerzita v Trvnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Advokát ako člen orgánu obchodnej spoločnosti

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou advokáta, ktorý sa nachádza v pozícii člena orgánu obchodnej spoločnosti. V tejto súvislosti rozoberá otázky ako zodpovednosť advokáta či otázku jeho povinnosti mlčanlivosti.

15. JUDr. Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Advokát v kontextu rozhodčího řízení

Abstrakt: Rozhodčí řízení je oblíbeným způsobem řešení sporů v obchodních vztazích. Velmi často se stává, že rozhodcem je jmenována osoba, která je současně advokátem. V takové situaci ale mohou vznikat nejrůznější specifické otázky a třecí plochy týkající se vztahu ke stranám sporu, povinností vůči stranám sporu, otázky související s působením v advokátní společnosti, která je ve vztahu ke stranám sporu apod. Příspěvek se pokusí tyto otázky nastínit a najít na ně odpovědět.

16. JUDr. Andrea Slezáková, PhD., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Výzvy advokáta poskytujúceho právne služby ovládanej osobe, ktorou je doplnková dôchodková spoločnosť

Abstrakt: Medzi dohliadané subjekty finančného trhu patria aj doplnkové dôchodkové spoločnosti. Z platnej právnej úpravy vyplýva, že nadobudnutie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej právnickej osoby v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, podlieha udeleniu predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Regulácia výslovne nezakotvuje, či udeleniu predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podlieha nadobudnutie nepriameho podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, z čoho vyvstáva v aplikačnej praxi otvorená otázka, ktorej čelia advokáti zastupujúci predmetné akciové spoločnosti.

17. JUDr. Jana Strémy, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kvalita a efektivita compliance programov - výzva pre advokátsku profesiu?

Abstrakt: Poslaním compliance programov je koherentnosť s právnymi predpismi a dodržiavanie pravidiel. Pre rozvoj a efektivitu podnikateľského prostredia ide o kľúčovú hodnotu. Akú úlohu zohráva v tomto procese advokát?

18. Mgr. Daniel Zigo (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Postavenie advokáta ako oprávnenej osoby podľa zákona o registri partnerov verejného sektora

Abstrakt: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do registra partnerov verejného sektora, registrovať ju však môže len oprávnená osoba. Zákon o registri partnerov verejného sektora dáva advokátom (medzi inými) oprávnenie pôsobiť ako oprávnená osoba pri registrácii údajov do registra partnerov verejného sektora a týmto na advokátov prenáša celé penzum nových oprávnení, ale zároveň ich vystavuje riziku možných sankcií pokiaľ pri registrácii poruší povinnosti ustanovené zákonom. Štát týmto prenáša na advokátov oprávnenia, ktoré sú odlišné od ich tradičných práv a povinností v zmysle zákona o advokácií a dostáva ich do unikátneho postavenia kvázi „kontrolóra“ povereného zákonom na takúto činnosť.


10. Sekcia medzinárodného práva - Princíp právneho štátu a jeho miesto v medzinárodnom práve


1. JUDr. Daniel Bednár, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Slovenská republika v službách mieru - nasadenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky do mierových operácií OSN

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na pôsobenie ozbrojených síl SR v mierových operáciách a právnemu rámcu vysielania ozbrojených síl SR do mierových operácií. V závere sa zaoberá smerovaním vývoja inśtitútu mierových operácií OSN a navrhovaným zmenám v právnej úprave SR na poli vysielania ozbrojených síl mimo územia SR v rámci operácií medzinárodného krízového manažmentu.

2. JUDr. Jozef Beňo, PhD. (advokát, , Poprad, Slovakia)

Názov: Princípy právneho štátu vo vnútroštátnom práve a ich porovnanie s princípmi právneho štátu v medzinárodnom práve.

Abstrakt: Auto v článku analyzuje princípy právneho štátu a porovnáva ich s rule of law v medzinárodnom práve. Osobitosti medzinárodného práva sa prejavujú aj v prístupe k základným princípom právneho štátu. Záruka dodržiavania základných ľudských práv , princíp legitimity a legality, suverenita ľudu, deľba moci, zvrchovanosť zákona a právna istota nachádzajú svoje vyjadrenie v prameňoch medzinárodného práva rovnako ako vo vnútroštátnom práve. Mnohé medzinárodné záväzky štátov sú vyjadrením princípov právneho štátu.

3. Mgr. Roman Bisták (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Hate speech vs. sloboda prejavu (v online priestore)

Abstrakt: V predkladanom príspevku sa budeme zaoberať problematikou hate speech vo vzťahu k slobode prejavu na internete. Ústrednou problematikou je otázka, či aj nenávistné prejavy sú chránené na internete na základe slobody prejavu alebo nie, resp. aký je postoj medzinárodnoprávneho spoločenstva.

4. JUDr. Katarína Burdová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kolízny opatovník maloletého v konaniach s cudzím prvkom

Abstrakt: Príspevok analyzuje otázku medzinárodnej právomoci slovenských súdov na ustanovenie kolízneho opatrovníka maloletému na účely cezhraničných konaní vo veciach rodičovských práv a povinností ako aj otázku, kto by mal byť ustanovený za kolízneho opatrovníka v takýchto prípadoch.

5. JUDr. Ľudmila Elbert, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Suverenita štátu ako brzda medzinárodného Rule of Law

Abstrakt: Koncept suverenity je v súčasnosti možné rozdeliť na suverenitu vnútornú a vonkajšiu, či individuálnu alebo kolektívnu. V nadväznosti na koncepciu právneho štátu (Rule of Law) vo vnútroštátnom práve je suverenita ľudu jedným zo základných princípov charakterizujúcich právny štát. Na úrovni medzinárodného práva tento koncept právneho štátu funguje odlišne. Princípy Rule of Law na úrovni vnútroštátneho a medzinárodného práva sa líšia a suverenita ľudu sa mení na suverenitu štátu. Príspevok bude zameraný na objasnenie vzťahu suverenity štátu a Rule of Law na medzinárodnej úrovni a ako suverenita štátu vplýva na rozvoj medzinárodného právneho štátu.

6. Mgr. Dominika Gornaľová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Môže porušovanie princípov právneho štátu ovplyvniť uznávanie a výkon rozhodnutí?

Abstrakt: Uznávanie a výkon rozhodnutí predstavuje inštitút medzinárodného práva súkromného, ktorým sa upravuje mechanizmus, na základe ktorého štát priznáva účinky rozhodnutiam súdov alebo iných orgánov iných štátov. Článok má za cieľ priblížiť možnosti odmietnutia súdu uznať a vykonať cudzie rozhodnutie na základe porušovania práva na spravodlivý proces v krajiny jeho pôvodu. Dôraz je pritom kladený na úpravu justičnej spolupráce v prameňoch medzinárodného práva súkromného EÚ ako aj nedávnu judikatúru Súdneho dvora EÚ.

7. mgr Piotr Juchniewicz (Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences, Bratislava, Slovakia) , spoluautor:

Názov: RULE OF LAW IN POLAND – INTEGRATION OR FRAGMENTATION OF COMMON VALUES?

Abstrakt: The European Union treats the principle of the rule of law as one of the fundamental values of the European axiological system. The EU as a community of values treats the rule of law as a categorical imperative, which is an obligation for member states, which should respect it in an absolute way. The Treaty as well as the interpretation by EU institutions, particularly the Court of Justice of the EU, refers to this value and the obligation to implement it correctly. The recent Polish experience shows that the principle of the rule of law can be vitiated by governing powers. But this attitude has caused a reaction of European institutions protecting the principle of the rule of law, which is treated by them as a base for mutual trust.

8. JUDr. Miloš Levrinc, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Voľba práva v medzinárodnom práve súkromnom

Abstrakt: Autonómia vôle v oblasti zmluvných záväzkov je uznávaným inštitútom v rámci vnútroštátnej hmotnoprávnej úpravy štátov. Autonómia vôle sa priznáva aj v oblasti určitých súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom, kde majú účastníci právo zvoliť si objektívne právo, ktorým sa bude ich súkromnoprávny vzťah s cudzím prvkom spravovať.Voľba práva teda nastoľuje režim celkom logickej vysokej miery predvídateľnosti rozsahu subjektívnych práv.

9. doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právny štát ako spoločná hodnota členských štátov Európskej únie?

Abstrakt: Dodatočne

10. Mgr. Lukáš Mareček, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zamyslenie sa nad vývojom a významom medzinárodného trestného práva

Abstrakt: Autor sa v príspevku zamýšľa nad odlišnosťami medzinárodného trestného práva, ktoré ho odlišujú od všeobecného medzinárodného práva. Ďalej nad záujmami, ktoré medzinárodné spoločenstvo prostredníctvom medzinárodného trestného práva chráni. Pri týchto uvahách autor poukazuje na inštitút výsad a imunít a jeho vzťah k nemu alebo motiváciou medzinárodného spoločenstva, ktorá vedie k vzniku orgánov medzinárodnej trestnej spravodlivosti. Dospieva k záveru, že cieľom medzinárodnej trestnej spravodlivosti nemusí byť spravodlivosť ako taká. Pri pohľade na vývoj medzinárodného trestného práva vníma posun smerom k jednotlivcovi, a to tak v rovine jeho zodpovednosti, ako aj ochrany. V článku napokon akcentuje potrebu realistického pohľadu na medzinárodný systém na jednej strane a na druhej strane povahu práva ako nekončiaceho zápasu.

11. Associate professor Ana Nikodinovska Krstevska, PhD (Faculty of Law/University Goce Delcev - Stip, , Stip, Macedonia)

Názov: OBSERVANCE OF THE RULE OF LAW AND THE TREATY OF PRESPA

Abstrakt: The Treaty of Prespa concluded between the Republic of Macedonia and the Republic of Greece which ended the name dispute between the two countries, was actually concluded by infringing some basic norms of the international law, and thus questioning the existence of the Treaty itself. Having in mind that rule of law in the international context generally refers to a rule based international order where states share commitments to conduct their activities in accordance with agreed rules and principles, the scope of the paper will be to examine the legality of the Treaty of Prespa through specific principles of the international legal order (principle of sovereign equality, principle of self-determination and principle non-interference) and determine to what extent the Treaty is in compliance with the international rule of law and to what extent international rule of law is applied by actors in the International Community.

12. Dr. Marko Novakovic, LL.M. (Institute of International Politics and Economics, International Law and International Organizations Departmant, Belgrade, Serbia) , spoluautor: Dr. Sanja Arezina

Názov: The Rule fo Law in works of Classics of International Law and within United Nations today

Abstrakt: The idea of Rule of Law appeared in the works of numerous theologists, lawyers and philosophers in different forms and as various concepts. The author will focus on the works of the fathers of International Law, mainly – Francisco de Vitoria and Hugo Grotius. After that, the author will identify the elements of those ideas (rarely expressly defined as a rule of law but certainly dealing with that concept) in order to compare them against the notion of rule of law developed and accepted by the United Nations today. And while nobody can reasonably expect that the ideas formed in XVII century can be applied similarly today, it will be interesting and useful to understand to what extent in which manner they altered over the course of time.

13. Mgr. Ivan Novotný (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Princíp právneho štátu z pohľadu všeobecných princípov právnych v medzinárodnom práve

Abstrakt: Príspevok rozpracováva princíp právneho štátu z pohľadu všeobecných princípov právnych v medzinárodnom práve. Sú analyzované všeobecné princípy právne, ktoré sú v medzinárodnom práve pevne zakotvené, a ktoré z dnešného pohľadu vytvárajú a dopĺňajú súčasnú predstavu princípu právneho štátu v medzinárodnom práve. Osobitne je venovaná pozornosť práci 6. výboru Valného zhromaždenia OSN na tejto téme.

14. Mgr. Sandra Sakolciová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sociálne siete a Big Data – je naše súkromie minulosťou?

Abstrakt: Big Data alebo „veľké dáta“ už prestávajú byť fenoménom, ale stávajú sa bežnou praxou a biznis modelom súkromných entít. Azda najlepším príkladom sú sociálne siete, ako napríklad Facebook či Instagram, ktoré poznáme ako bezplatné služby umožňujúce sociálnu interakciu ľudom po celom svete. Nič však nie je zadarmo, a to platí aj u sociálnych sietí. Výmenou za ich služby sú naše údaje, ktoré síce zverejňujeme dobrovoľne (hoci aj o tom možno polemizovať) a z nich získané ďalšie údaje a informácie, ktoré by sme už však pravdepodobne dobrovoľne nechceli šíriť. Analýzy, ktorých sme dennodenne predmetom, majú zásadný vplyv na rôzne oblasti nášho života a jednou z nich je súkromie. Ochráni nás pred týmito zásahmi právo?

15. doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (Masarykova unvierzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Postup Evropské unie pro posílení právního státu

Abstrakt: Příspěvek kriticky zhodnotí postup EU při posílení právního státu, a to z pohledu pravomocí Evropské unie.

16. prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Princíp právneho štátu v práve Európskej únie

Abstrakt: Príspevok analyzuje vznik a vývoj princípu právneho štátu v podmienkach aplikácie práva Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ, ako aj na úrovni vnútroštátnych orgánov a aplikácie vnútroštátneho práva.

17. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zásada dôvernosti medzi advokátom a klientom ako všeobecná právna zásada

Abstrakt: Článok sa zaoberá vzťahom medzi advokátom a klientom z hľadiska dôvernosti tohto vzťahu a poukazuje na možnosť prenosnosti tejto zásady dôvernosti na úroveň všeobecnej právnej zásady.

18. JUDr. Metod Špaček, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právna istota v medzinárodnom zmluvnom práve

Abstrakt: Príspevok hodnotí elementy a záruky právnej istoty v platnom medzinárodnom zmluvnom práve vyjadrenom vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve z roku 1969. Identifikuje piliere právnej istoty v zmluvnom práve a argumentuje, že právna istota v zmluvnom práve je nevyhnutnou súčasťou "rule of law" v sfére medzinárodného práva. Príspevok na konkrétnych príkladoch z nedávnej praxe štátov ukazuje na zraniteľnosť niektorých inštitútov, ktorých zneužívanie narúša právnu istotu v medzinárodnom zmluvnom práve. Okrem pricípu pacta sunt servanda ide najmä o právne účinky niektorých úkonov, ako odvolanie podpisu alebo stiahnutie ratifikácie.

19. prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Právní stát a rule of law v mezinárodním právu. Příspěvek orgánů OSN

Abstrakt: bude doplněné

20. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právny štát v hľadáčiku Európskeho súdu pre ľudské práva

Abstrakt: Právny štát, na rozdiel od „demokratickej spoločnosti“ nie je v zásade hodnotiacim kritériom z pohľadu miery zásahu do ľudských práv. Európsky súd pre ľudské práva sa aj s jeho pomocou vysporiadal len v súvislosti s možnosťou potrestania trestných činov spáchaných v totalitných štátoch po zmene štátneho režimu. Týkalo sa to najmä zodpovednosti za streľbu na bezbranných utečencov utekajúcich „na západ“. Tu sa oprel o rozdiel medzi formálnym právnym štátom (legálne bezprávie) a demokratickým právnym štátom. V totalitných štátoch je totiž rozdiel medzi textom zákona a skutočnou praxou. Medzi ústavne garantovaným právom na život a rozkazom strieľať do bezbranných utečencov. V ostatnom období sa Európsky súd pre ľudské práva zaoberá právnym štátom z pohľadu deľby verejnej moci a potrebou zachovania nezávislosti súdnej moci pred atakmi exekutívy.

21. Mgr. Michal Záthurecký, MJur. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Hraničné určovatele pre určenie rozhodného práva pre nekalú súťaž z pohľadu predvídateľnosti práva

Abstrakt: Príspevok sa bude zaoberať hraničnými určovateľmi, ktoré sa používajú v prípadoch identifikácie rozhodného práva pre prípady nekalej súťaže z pohľadu práva platného na území Slovenskej republiky. Jedným zo základných pilierov právneho štátu je aj princíp právnej istoty, z ktorého vychádza princíp predvídateľnosti práva. Tieto hraničné určovatele budú posúdené z hľadiska predvídateľnosti ich aplikácie a určenia rozhodného práva.

22. Fryderyk Stanisław Zoll (Faculty of Law and Administration, University of Silesia, Katowice, Poland)

Názov: The development of the Rule of Law in Europe and China: a legilinguistic comparison

Abstrakt: In over 3000 years of its culture’s and history’s existence, many profound and insightful concepts, in philosophy, as well as other branches have been developed in Europe and in China. What is particularly worth mentioning, is the extraordinary abundance of terms in the Chinese language that refer to what in the West in generally understood as ‘law’. This is an interesting case as usually Chinese language operates with much more vague and broad concepts for which many precise notions are known in most of the European languages. When it comes to law, however, it is quite the other way around. Why is that so? What was the impact of it, considering the fact that historically European culture had a much more favourable approach and has put a seemingly much deeper attention to the process of scrutinizing and untangling the true meaning of law? This work aims at comparing this vast legacy and showing the often astonishing similarity, as well as serious differences of legal concepts in those cultures, often neglected in many discussions. I believe that such an analysis is crucial in understanding the vastly different approach and value systems in both the cultures and is an important step in understanding what is it that we understand under the Rule of Law, what we expect out of such a concept and whether it is as universal as we often want to think?


11. Sekcia správneho práva - Inovácie v administratívnom konaní: zrýchľovanie – elektronizácia - participácia


1. JUDr. Ing. Martin Adamec (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Automaticky generované upozornění na nečinnost v návrhu nového stavebního zákona

Abstrakt: Nečinnost v řízení dle stavebního zákona je ve veřejném prostoru dlouhodobě předmětem kritiky a ochrana před tímto negativním stavem proto představuje jednu ze základních priorit zákonodárce v připravovaných legislativních změnách. Příspěvek se věnuje institutu ochrany a prevence před nečinností – automaticky generovanému upozornění na nečinnost –, který je součástí návrhu nového stavebního zákona.

2. JUDr. Jana Balounová (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, Czech Republic)

Názov: Právo na digitální službu – krok správným směrem?

Abstrakt: Do českého právního řádu se v souvislosti s digitalizací České republiky a s ní spojenou elektronizací veřejné správy dostává zcela nové právo – právo na digitální službu. Příspěvek se zabývá analýzou zákona o právu na digitální služby, který toto právo zakotvuje. Cílem příspěvku je zejména zhodnotit vhodnost nové právní úpravy a posoudit její využitelnost a možné dopady v rámci veřejné správy.

3. Mgr. Martin Cíferský (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prevádzkovanie taxislužby a dispečingu

Abstrakt: Autor sa zameriava na posledné legislatívne zmeny v prevádzkovaní taxislužby. Legislatívne zmeny boli vyvolané nástupom používania mobilných aplikácií pri poskytovaní taxislužieb.

4. Mgr. Ivan Gabani (STATE UNIVERSITY "UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY", FACULTY OF LAW, Uzhhorod, Ukraine)

Názov: Administratívna regulácia advokátskej komory v justičnom systéme: zlepšenie interakcie komory so súdmi prostredníctvom jednotného súdneho informačného a telekomunikačného systému.

Abstrakt: Článok sa zaoberá problémami vzťahu advokátskej komory so súdnym systémom prostredníctvom Jednotného súdneho informačného a telekomunikačného systému (ESITS). Vytvorenie jednotného informačného priestoru pre orgány a inštitúcie súdnictva; medziinštitucionálny obeh informácií, zabezpečujúci maximálnu transparentnosť a otvorenosť justičného systému pre verejnosť, to je základ pre zabezpečenie fungovania advokátskej komory a plnenie jej profesionálnych povinností. Štát je vo fáze vytvárania nového právneho odôvodnenia činnosti advokátskej komory. Na Ukrajine pokračujú diskusie o vymedzení úlohy a miesta advokátskej komory v spoločnosti a otázka prípustnosti zasahovania štátu do advokátskej komory, posilňovanie záruk v informačnom priestore a ich poskytovanie prostredníctvom ESITC sú stále diskutabilné. Nezávislosť advokátskej komory je definovaná ako rovnováha medzi záujmami štátu a tohto inštitútu a podľa toho najvyššia ústavná hodnota - zabezpečenie ľudských práv na prístup k spravodlivosti, ktorá umožňuje advokátskej komore vykonávať jej ústavné funkcie. Niektorí vedci sa domnievajú, že v súčasnej etape rozvoja občianskej spoločnosti je štát v rozpore so štátnym aparátom proti obhajobe.

5. Mgr. Gabriela Göttelová (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Označování nemovitostí ve vkladových listinách – úvahy nad zjednodušením v souvislosti s evropským dědickým osvědčením

Abstrakt: V rámci správního řízení o povolení vkladu, tedy zápisu především věcných práv do katastru nemovitostí, jsou katastrální úřady mj. povinny zkoumat, zda jsou ve vkladových listinách nemovitosti řádně označeny údaji stanovenými katastrálním zákonem. Vkladovou listinou je i evropské dědické osvědčení, které má usnadnit a urychlit zápis majetku z pozůstalosti do příslušného rejstříku jiného členského státu, než v jakém bylo dědictví projednáváno. Příspěvek si v této souvislosti a s ohledem na judikaturu klade otázku, zda je skutečně nezbytné ve vkladových listinách označovat nemovitosti všemi údaji požadovanými českým katastrálním zákonem nebo zda by měly stačit jiné údaje, jsou-li dostatečné k identifikaci nemovitosti.

6. Mgr. Kristian Hodossy (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právne aspekty použiteľnosti referenčných údajov z pohľadu verejného práva

Abstrakt: Momentom kedy elektronizácia v rámci výkonu pôsobnosti verejnej moci začína naberať na dôležitosti vystupuje do popredia fenomén, ktorým sú referenčné údaje ukladané a zdieľané prostredníctvom referenčných registrov. Akým spôsobom legislatíva Slovenskej republiky reaguje na tento fenomén a aké sú dôsledky tohto procesu bude autor rozoberať v tomto príspevku. Autor sa bude snažiť upozorniť na skutočnosť potencionálnej duplicity vo vzťahu ku vnímaniu referenčných registrov z pohľadu legislatívy SR.

7. JUDr. Monika Horáková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Czech POINT

Abstrakt: Příspěvek se zabývá institutem Czech POINT jako jedním z prvků českého e-Governmentu a prvku Czech Smart Administration. Příspěvek je věnován vývoji, pojetí Czech POINTu a službám, které kontaktní místo poskytuje, se zaměřením na problematiku datových schránek a tzv. hybridního doručování.

8. doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: K problémom elektronického doručovania v správnom konaní

Abstrakt: Doručovanie patrí k významným inštitútom správneho konania, ktoré napomáha princípu transparentnosti verejnej správy a vyvažuje zásadu písomnosti správneho konania. V ostatnej dobe doznalo doručovanie v správnom konaní značných zmien, a to v súvislosti s povinným elektronickým doručovaním. S tým sú však spojené viaceré problémy v právnej praxi (komu takto doručovať, podpisové opravenia, konverzia dokumentu, fikcia doručenia a pod.), ktorých analýzu poskytne predkladaný príspevok spolu s viacerými námetmi de lege ferenda.

9. Mgr. Viera Jakušová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Elektronické doručovanie podľa zákona o e-Governmente

Abstrakt: V súčasnosti sa okrem rôznych strategických dokumentov elektronizácia verejnej správy riadi zákonom o e-Governmente. Zákon v jeho tretej časti upravuje výkon verejnej moci elektronicky, ktorej súčasťou sú aj ustanovenia o elektronickom doručovaní. Autorka sa v príspevku zameriava na spôsoby elektronického doručovania v zmysle zákona o e-Govermente a objasňuje situácie, pri ktorých je možné uplatniť inštitút neúčinnosti elektronického doručovania.

10. doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, Czech Republic)

Názov: Uplatňování principů přezkumu správních rozhodnutí ve správním a soudním řízení

Abstrakt: Příspěvek se věnuje rozboru různých procesních principů, které se uplatňují při přezkumu rozhodnutí správních rozhodnutí vyššími správními orgány a soudy. Jedná se především o princip kasační, revizní, reformační a apelační. Efektivní uplatňování těchto principů by mělo vést k tomu, aby se správní řízení zbytečně neprotahovala a vracela se k opětovnému projednání nižším orgánem jen v nezbytných případech.

11. JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Plzeň, Czech Republic)

Názov: Požadavek „plného vyhovění“ jako prostředek ke zvýšení efektivity řízení?

Abstrakt: Příspěvek se zaměří na požadavek "plného vyhovění" a jeho dopad do správního řízení. Zhodnotí, nakolik může zákonná podmínka "plného vyhovění" přispět k vyšší efektivitě správního řízení, či zda naopak za určitých okolností nepůsobí právě opačně.

12. Mgr. Marek Moravecc (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Katastrální řízení v České republice – možné návrhy na změnu právní úpravy týkající se postupu katastrálního úřadu při vedení vkladového řízení

Abstrakt: Příspěvek si klade za cíl shrnout základní postup katastrálního úřadu v rámci vkladového řízení dle právních předpisů České republiky, zhodnotit tuto právní úprava a navrhnout její změny. V rámci příspěvku budou zohledněny praktické zkušenosti a bude analyzována možnost elektronizace správního spisu a možnost doplnění návrhu na vklad práva či vkladové listiny do katastru nemovitostí a s tím spojené právní důsledky.

13. Mgr. Michal Mračan (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Elektronizácia všeobecne záväzných nariadení ako metóda sprístupňovania občanom

Abstrakt: V príspevku sa budem zaoberať všeobecne záväznými nariadeniami vydávanými územnou samosprávou (obcami a vyššími územnými celkami) a ich možnej elektronizácii. Cieľom bude vyskúmať, či prispievajú k metóde prístupnosti verejnej správy z pohľadu občana.

14. Mgr. Rastislav Munk, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: JUDr. Veronika Munková, PhD., Právnická fakulta UK

Názov: Slovenská advokátska komora ako subjekt záujmovej samosprávy

Abstrakt: Článok sa bude venovať Slovenskej advokátskej komore ako samosprávnej stavovskej organizácii, ktorá ma za cieľ združovať advokátov a advokátskych koncipientov. Ďalej autori analyzujú postavenie, právomoc a pôsobnosť Slovenskej advokátskej komory ako subjektu záujmovej samosprávy.

15. JUDr. Veronika Munková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: Mgr. Rastislav Munk, PhD., Právnická fakulta UK

Názov: Slovenská advokátska komora ako subjekt záujmovej samosprávy

Abstrakt: Článok sa bude venovať Slovenskej advokátskej komore ako samosprávnej stavovskej organizácii, ktorá ma za cieľ združovať advokátov a advokátskych koncipientov. Ďalej autori analyzujú postavenie, právomoc a pôsobnosť Slovenskej advokátskej komory ako subjektu záujmovej samosprávy.

16. JUDr. Ingrida Papáčová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Rozvoj informačných systémov v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Abstrakt: Vzhľadom na končiace sa obdobie koncepcie rozvoja informačných systémoch v rezorte Ministerstva životného prostredia na roku 2014 - 2019 sa autorka rozhodla spracovať predmetnú problematiku s ohľadom na jej prínosy v danej oblasti. Zároveň v svojom príspevku spracuje návrhy na zlepšenie.

17. Mgr. Maroš Pavlovič (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Prvé čisto elektronické opatrenie v agrosektore

Abstrakt: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zaviedlo pre farmárov novú formu dotácie. Nazýva sa Zelená nafta. Vypláca ju Pôdohospodárska platobná agentúra. Zavedenie dotácie do praxe si vyžadovalo legislatívne zmeny a tvorbu nového systému. Za toto opatrenie agentúra získala ocenenie ITAPA 2019, čím sa Zelená nafta stala jedným z najlepších debyrokratizačných opatrení minulého roku.

18. Mgr. Václav Petrmichl (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Procesualizace práva jako překážka řádného výkonu veřejné správy

Abstrakt: Příspěvek se blíže věnuje fenoménu procesualizace správního práva a jeho možným nepříznivým důsledkům pro výkon individuálně rozhodovacích postupů v oblasti české veřejné správy.

19. JUDr. Soňa Pospíšilová, Ph.D. (Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Inovativní prvky správního řízení v agendě cestovních dokladů

Abstrakt: Právní úprava cestovních dokladů v České republice prošla od začátku nového milénia zásadními změnami, jejichž cílem je kromě zjednodušení postupu při vydávání cestovních dokladů také snadnější dostupnost této služby. Společným motivem těchto změn právní úpravy je komfort občanů při vyřizování jejich žádostí, ale i prosazování dílčích prvků eGovernmentu v duchu principů dobré správy. Cílem příspěvku je objasnit úkoly a organizaci státní správy na úseku cestovních dokladů a poukázat na relevantní prvky e-governmentu v aktuální právní úpravě.

20. Doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Informovanie o začatí správneho konania prostriedkami elektronickej komunikácie

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, nakoľko prostriedky elektronickej komunikácie umožňujú zlepšiť a zefektívniť informovanie o začatí správneho konania. V súvislosti s tým sa osobitne zameriava na otázku, či elektronická komunikácia umožňuje lepšie zabezpečiť zachovanie práva na spravodlivý proces účastníkov konania.

21. prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Názov: Limity elektronizácie a participácie v správnych konaniach.

Abstrakt: Príspevok je zameraný na analýzu hraníc elektronizácie a hraníc participácie verejnosti vo všeobecných správnych konaniach a v osobitných druhoch správnych konaní. Autori sa zaoberajú otázkou, či elektronizácia činnosti orgánov verejnej správy predstavuje nevyhnutne zrýchlenie postupov v tých prípadoch, keď niektoré kategórie obyvateľov nemajú prístup k internetu alebo sa ich týka nedostatok zručností. Skúmajú tiež možnosti participácie verejnosti z toho hľadiska, či sa v praxi nestáva nástrojom obštrukcií.

22. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Zjednodušování a komplikace správního řízení

Abstrakt: Výhrady ke složitosti a zdlouhavosti správního řízení jsou časté a v podstatě stále se opakující. Některé snahy o zjednodušení a zrychlení správního řízení však nevycházejí ze spolehlivého ověření míry pravdivosti těchto výhrad. Právní konstrukce zjednodušených a/nebo zkrácených řízení, fiktivních a/nebo automatizovaných rozhodnutí, či náhrada správního řízení neformalizovaným postupem přinášejí rizika různých komplikací. Bývá to většinou umocňováno nepropracovaností dotyčných právních ustanovení.

23. prof., JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kooperácia územnej samosprávy pri inovácii izby opilcov

Abstrakt: Po zrušení tzv. izieb opilcov sa opilci ponechávajú v starostlivosti nemocníc, čo však nie je vhodná prax. V príspevku sa budem zaoberať analýzou možnej spolupráce najmä obcí a vyšších územných celkov pri novom koncepte budovania týchto izieb.

24. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Uni

Názov: Limity elektronizácie a participácie v správnych konaniach

Abstrakt: Príspevok je zameraný na analýzu hraníc elektronizácie a hraníc participácie verejnosti vo všeobecných správnych konaniach a v osobitných druhoch správnych konaní. Autori sa zaoberajú otázkou, či elektronizácia činnosti orgánov verejnej správy predstavuje nevyhnutne zrýchlenie postupov v tých prípadoch, keď niektoré kategórie obyvateľov nemajú prístup k internetu alebo sa ich týka nedostatok zručností. Skúmajú tiež možnosti participácie verejnosti z toho hľadiska, či sa v praxi nestáva nástrojom obštrukcií.


12. Sekcia správneho práva - Aspects Affecting the Quality of Administrative Procedure and Decision-Making


1. Dr. Nora Balogh-Bekesi, PhD (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, , Budapest, Hungary)

Názov: Current questions of judicial review procedures on administrative decisions in the Hungary

Abstrakt: In Hungary we could state that in the last half decade a major codification of procedural laws can be seemed. Civil procedural law, criminal procedural law and administrative procedural law have also been redefined. The codification of administrative procedural law also repaid the great debt of the change of regime of 1989 in Hungary: a new and independent act was accepted by the Parliament for the procedures regarding administrative justice. We should emphasize that although there is a close relationship between administrative procedures and administrative justice (judicial review procedures follow the administrative procedure, the decision of judicial review procedures on administrative decisions influence the final decision of the administrative case), however, in the Hungarian legal system, administrative justice is not part of the administrative procedure. Despite the above mentioned distinction, the Code of Administrative Court Procedure - which entered into force on 1 January 2018 – should be taken into account. This Code provides effective legal protection against unlawful administrative decisions, and malpractice caused by public administration bodies. The administrative court actions are the firstly used legal remedy procedures commenced upon application. The paper examines the different legal institutions which was regulated in the newly accepted Code of Administrative Court Procedure and which affect the quality of administrative procedures. Within this framework, the paper presents the concepts of administrative litigation and administrative action. The concept of administrative action is also important because it determines various types of actions (asserting, omission, conviction) that are also described in the Code. With a special regard to the quality of the administrative procedure and decision-making, the papers overviews what decisions that the court may make in administrative cases. First of all, the power to change (amend) administrative decisions, then annulling or setting aside the administrative act (in the paper the differences between these two notions are also clarified), then, in addition to annulling or setting aside the administrative act, oblige the administrative organ to conduct a new procedure, if necessary, finally the court find against the administrative organ. We also consider it important to define the differentiated system of immediate remedies, interin relief, in particular in relation to the quality of administrative decision-making. Finally, we overview the effective legal tools to ensure that the judicial judgments are enforced: if the administrative organ fails to justify its failure to implement the judgmentor the justification is not founded, the court, in addition to obliging the administrative organ to reimburse the costs of the applicant, shall impose a fine for non-compliance.

2. professor Ieva Deviatnikovaite, dr. (Mykolas Romeris University, , Vilnius, Lithuania)

Názov: Electronic Case-law in Administrative Proceedings in Lithuania

Abstrakt: Nowadays litigants have a right to submit procedural documents not only in paper, but also in electronic form by an electronic cases system in administrative proceedings. The electronic cases system also allows the courts to upload all procedural documents to this system and inform the participants about the hearings and other procedural actions. I will present the electronic cases system in administrative proceedings in Lithuania.

3. Yana Fenych, P.h.D. (Faculty of Law, Uzzhorod National University, Uzhhorod, Ukraine)

Názov: Introduction of mediation as an innovative process in administrative justice.

Abstrakt: The article investigates the process of introduction of the institute of mediation in administrative justice in Ukraine. It is established that the introduction of such an alternative method of resolving legal disputes as mediation in Ukraine requires the improvement of legislation governing the dispute resolution process by alternative methods. The author is convinced that the positive step in this direction will be the elaboration of concrete mechanisms for the implementation and practical implementation of the mediation procedure in administrative justice.

4. Dr. jur. Réka Friedery, PhD (Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence, Budapest, Hungary)

Názov: Article 298 TFEU through the lens of the EU Ombudsman and the CJEU

Abstrakt: Open, efficient and independent European administration is a basic requirement in citizen-administration relation. Although with the Lisbon Treaty it seemed that the developlment of the principle of good administration reached the final "stop", namely became a right, the complex nature of the supranational administration makes us realize that means of hard law-soft law, judicial and non-judicial forums are needed for further the balance between the interested parties.

5. Doc., JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Zásada koncentrace ve správním řízení 1. stupně

Abstrakt: Jednou z procesních zásad správního řízení je i zásada koncentrace, která má naplňovat požadavky na rychlost a hospodárnost řízení. Tradiční zásada jednotnosti řízení je proto v některých případech zákony modifikována zásadou koncentrace, která výrazně limituje možnost realizace některých základních procesních práv účastníků řízení, případně i dalších subjektů. Nadto se její uplatnění může ocitat v kolizi s realizací zásady materiální pravdy. V jaký případech a z jakých důvodů tedy zákonodárce přistupuje k užití této zásady? Jaké jsou limity a meze její realizace ve správním řízení? Jsou dostatečně chráněna práva účastníků i veřejný zájem na zákonném a věcně správném rozhodování správních orgánů?

6. Igor Gontarz (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poznań, Poland) , spoluautor: prof. UAM dr hab. Wojciech Piątek

Názov: Perspectives of using Artificial Intelligence in administrative proceeding

Abstrakt: One of the issues which can make administrative proceeding adjusted to contemporary challenges is an application of new technologies, among them Artificial Intelligence (AI). As an area of research, it’s domain of Information Technology, whose aim is to develop programmes imitating human behavior. In our contribution we would like to discuss a possible use of AI in administrative proceeding, from point of view of an administrative body and an applicant. The main purpose of it is to indicate areas, which creates suitable conditions to input intelligent systems, as well as to present contemporary solutions in various branches of law, including automated administrative act in selected countries. In some of them AI has founded its normative application. We would like to analyze further applications of AI, formulate conditions which should be fulfilled to make it reasonable. The preliminary thesis is connected with an increasing role of AI which will play significant role in a contact between public administration and applicants. This perspective needs to knows its chances and limitations according to the expectations of individuals towards public administration and its functions.

7. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: The influence of changes in legal regulations of the Code of Administrative Court Procedure on the length of proceedings of selected agendas of decision-making activities of the Administrative Division of the Supreme Court of the Slovak Republic

Abstrakt: The article focuses on the development of the overall load of the Administrative Division of the Supreme Court of the Slovak Republic in the selected agendas during the period 2013 – 2017 and 2018, in order to determine the impact of the Code of Administrative Court Procedure on the length of proceedings of the Administrative Division of the Supreme Court of the Slovak Republic in the analyzed agendas.

8. JUDr. Mária Havelková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Trvanie súdneho prieskumu a jeho vplyv na efektívnosť samotného správneho konania

Abstrakt: V záujme zabezpečenia spravodlivého konania sú rozhodnutia orgánov verejnej správy vydané v správnom konaní preskúmateľné nezávislým a nestranným súdom. Preto efektivita a kvalita administratívneho konania závisí aj od funkčnosti systému správneho súdnictva. V podmienkach Slovenskej republiky trvajú konania pred správnymi súdmi neprimerane dlho. Autorka v príspevku, za účelom určenia vývojových trendoch týkajúcich sa dĺžky súdnych konaní, analyzuje štatistické dáta poskytnuté Ministerstvom spravodlivosti. V závere autorka argumentuje v prospech potreby užšej špecializácie sudcov krajských správnych súdov ako aj vytvorenia inštitucionálne nezávislého Najvyššieho správneho súdu.

9. Mgr. Michaela Nosa (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zastupovanie viacerých účastníkov správneho konania o dohode obmedzujúcej súťaž jedným advokátom

Abstrakt: Správne konanie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže má niektoré špecifiká. Pokiaľ v správnom konaní vo veci kartelovej dohody zastupuje viacerých podnikateľov-účastníkov dohody jeden advokát, vzniká otázka možného konfliktu záujmov a môže to mať aj dopady na samotné správne konanie.

10. dr Anna Ostrowska (Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Law and Administration, Lublin, Poland)

Názov: Public Participation in the Spatial Planning System as a Tool of Effective Co-decision Making

Abstrakt: Spatial planning and development is one of those areas of society where the mechanisms of representative democracy are insufficient. Political criteria, most often deciding on the composition of representative bodies, do not properly reflect the structure of interests and value systems related to the development of a given area, concerning both the whole community and its individual members. In this inherently highly conflicting sphere, participation is a difficult art of sharing decisions concerning space among public administration bodies, planners and the public. It is a tool for gaining wider social legitimacy of activities undertaken by the authorities, and thus preventing antagonisms, mitigating conflicts and equalizing opportunities.

11. Professor Wojciech Piątek, - (Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration, Poznań, Poland) , spoluautor: Gontarz Igor, Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration

Názov: Perspectives of using Artificial Intelligence in administrative proceeding

Abstrakt: One of the issues which can make administrative proceeding adjusted to contemporary challenges is an application of new technologies, among them Artificial Intelligence (AI). As an area of research, it’s domain of Information Technology, whose aim is to develop programmes imitating human behavior. In our contribution we would like to discuss a possible use of AI in administrative proceeding, from point of view of an administrative body and an applicant. The main purpose of it is to indicate areas, which creates suitable conditions to input intelligent systems, as well as to present contemporary solutions in various branches of law, including automated administrative act in selected countries. In some of them AI has founded its normative application. We would like to analyze further applications of AI, formulate conditions which should be fulfilled to make it reasonable. The preliminary thesis is connected with an increasing role of AI which will play significant role in a contact between public administration and applicants. This perspective needs to knows its chances and limitations according to the expectations of individuals towards public administration and its functions.

12. dr Jakub Polanowski (Provincial Administrative Court in Lublin, , Lublin, Poland)

Názov: Judicial review of the general rules of administrative procedure’s application by public administrative bodies

Abstrakt: The general principles of the Code of Administrative Procedure apply to the assessment of the legality of any action taken by a public administration body, even if the provisions of this Code are not applied to the proceedings in which a contested action was taken. It is necessary to supplement such a regulation in the process of its application with norms of general significance in the order of the state of law. This refers primarily to the rules containing the principles of objective truth, harmonisation of the public interest with individual interests, trust in public authorities and proportionality, as expressed in Articles 6, 7 and 8 of the Code of Administrative Procedure.

13. Dr. Kitti Pollák, PhD. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, , Budapest, Hungary)

Názov: Legal regulation as a factor affecting the quality of administrative procedures: the Hungarian case

Abstrakt: The paper aims to present the realisation of the legal regulation of administrative procedures in Hungary as a factor affecting the quality of administrative procedures. In Hungary a theoretical debate on the need for a general codification of the administrative procedures was reopened after 1954. This theoretical debate was attended by several Hungarian scholars inter alia by Barnabás Pákai, Ferenc Toldi, Lajos Szamel, etc,. Finally, first time in Hungary, the Act No. IV of 1957 on the General Rules of State Administration Procedures came into force on 1st October 1957. This Code was several times modified and the paper gives overview of the most important modifications. Moreover, the actuality of the paper is the fact that in Hungary from the 1st of January 2018 completely new codes regulate the general public administrative procedures and the administrative justice. As part of the Public Administration Reform in Hungary in 2016, the new Code on the General Rules of Administrative Proceedings and the first time in history the Code of Administrative Justice were accepted. In view these facts the second part of the paper is devoted to present the most important rules regarding the administrative procedures with a special focus on the new legal regulations affecting the quality of administrative procedures like the conditional decision, automatic decision-making procedure, a summary procedure or a full procedure, stay of the procedure, new administrative time limite, legitimate silence, etc. Lastly, we present some of the latest practice of the administrative courts regarding these new legal institutions affecting the quality of administrative procedures. We believe that the legal regulation of the administrative procedures in terms of the rule of law is only relevant if the respect of the procedural rules is placed under the control of the administrative courts.

14. mgr Beniamin Rozczyński (Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Law and Administration, Poznań, Poland)

Názov: Analysis of the quality of decisions issued in the course of self-control by public administration bodies in the Visegrad Group countries

Abstrakt: A procedural institution called in the literature as "self-review of administrative decisions" (also called self-correction, self-revision or self-control) entitles the public administration body that issued the wrong decision to review its own decision without having to involve an appeal body in its assessment. Importantly, the applicant's application is not required for the use of self-monitoring, which means that the authority can review its own decision ex officio. Therefore, after issuing a decision, the authority may, in connection with the objections contained in the appeal, change its position as to the legal assessment of the administrative case previously resolved and decide again. The regulations governing the institution of self-control of decisions are, however, highly controversial and laconic, which leads to a number of practical doubts in their interpretation and application and hinders the use of this legal mechanism. Self-control of administrative decisions is to serve the implementation of many general principles of the Code of Administrative Procedure: speed and simplicity of proceedings, instilling confidence in public administration bodies, the rule of law and taking into account the legitimate interest of citizens. However, this institution will support these principles only if the authority will use it properly, acting in accordance with the conditions for its application, which have been restrictively defined by the legislator, which means that the institution itself is exceptional and the authority should use it only if when there is no doubt as to the existence of a legal basis for its application. Otherwise, in connection with the possibility of complaining about an self-review decision, this institution may significantly extend the administrative procedure, inhibiting the activation of the mechanism of proper control. The aim of the speech would be to present the issues related to the used self-control institution and the legitimacy of further self-control functioning in the Polish legal system. In addition, numerous interpretation discrepancies would be presented that have been developed and outlined in legal literature and in the case law of administrative courts. In addition, proposals for changes would be presented that could allow the operation of self-monitoring to be effective in practice. To implement the above assumption, the formal-dogmatic and legal-comparative methods will be used - adopting methodological assumptions of the derivative theory (concept) (see M. Zieliński, Interpretation of law. Principles, rules of guidance, Warsaw 2017). The application of the above methods is justified by the adoption by national legislators of various solutions in the scope of shaping and applying self-control institutions.

15. Phd Iryna Sukhan (Faculty of Law, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine)

Názov: Actual problems of decentralization of public administration in the field of physical education and sports in Ukraine

Abstrakt: The emergence of Ukraine as a democratic rule of law of social orientation, its integration into the world community require the creation of legislative foundations for the functioning of an effective system of public administration in all spheres of human life, , in that including in the part of the social sphere that aims at ensuring the public health of the nation, updating the content of the activities of public administration in this area. Based on the peculiarities of the sphere of physical culture and sports, the state should build an effective algorithm of its influence on this sphere, using ideological, political, legal, economic, administrative and other levers in order to improve quality of life indicators. First of all, we are talking about the principles of state social policy in the field of physical culture and sports, as an important direction of ensuring the health and social activity of citizens, as a component of state social (humanitarian) policy. According to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), Article 49 of the Constitution of Ukraine enshrines the obligation of the state to care for the development of physical culture and sports. . The development of a new system of public administration made it necessary to identify ways to improve the organization and activity of public authorities and local self-government in the development of physical culture and sports, and to involve as many civil society actors in the process as possible. However, in the context of the diversity of ownership and economic entities, the legislative regulation of this sphere, unfortunately, does not keep pace with the development of sports and sports relations.

16. doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zásada dvojstupňovosti správneho konania

Abstrakt: Autor sa v článku venuje zásade dvojstupňovosti konania. Poukazuje najmä na možnosti procesné subjektov zúčastnených na konaní v odvolacom konaní predlžovať konanie. V závere sa vyjadruje k tomu, či je takáto koncepcia správna.


13. Sekcia environmentálneho a klimatického práva - Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok


1. Mgr. Denis Bede, PhD. (Ministerstvo životného prostredia SR, , Bratislava, Slovakia)

Názov: Úloha právneho poriadku pri ochrane biodiverzity pred dôsledkami zmeny klímy

Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkou, akú úlohu v ochrane biologickej rozmanitosti zohráva právo. Analyzuje právne nástroje, ktoré právny poriadok na ochranu biodiverzity už poskytuje a hodnotí ich význam z hľadiska ochrany biodiverzity pred dôsledkami klimatických zmien. V závere príspevku autor predkladá návrhy de lege ferenda, ktoré by prostredníctvom právnej ochrany mohli prispieť k zvýšeniu ochrany biodiverzity pred negatívnymi vplyvmi klimatických zmien na prírodné prostredie.

2. Mgr. Lucia Čerňanová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Medzinárodný právny rámec adaptácie na nepriaznivé náledky zmeny klímy

Abstrakt: Článok sa zameriava na analýzu najvýznamnejších medzinárodných dokumentov prijatých v oblasti zmeny klímy s dôrazom na adaptáciu na nepriaznivé následky zmeny klímy. Článok sa venuje výkladu pojmu „adaptácia na zmenu klímy“, pôvod a postupný vývoj adaptácie na nepriaznivé následky klimatickej zmeny a prezentuje záväzné ciele prijaté na medzinárodnej úrovni v boji proti klimatickej zmene.

3. Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Advokát a ochrana životního prostředí v ČR i zahraničí

Abstrakt: Příspěvek se bude zabývat rolí a možnostmi advokátů v ochraně životního prostředí v ČR i zahraničí.

4. Mgr. Martin Dufala, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vplyv právnej úpravy EÚ na využitie jadrovej energie

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá legislatívou EÚ v oblasti mierového využívania jadrovej energie, najmä v oblasti skladovania vyhoretého jadrového paliva. Autor analyzuje dopad tejto legislatívy na legislatívu Slovenskej republiky.

5. Mgr. BcA. Tereza Fabšíková (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Možnosti deliktní odpovědnosti v oblasti klimatické změny

Abstrakt: Příspěvek se zabývá odrazem klimatické změny v právních normách upravujících deliktní odpovědnost v oblasti životního prostředí. Zaměřuje se na právem upravené možnosti vzniku deliktní odpovědnosti za činnosti vedoucí k prohlubování změn klimatu. Z tohoto pohledu příspěvek zkoumá především normy evropského práva a analyzuje jejich vývoj. V další části se pak příspěvek zabývá právní úpravou deliktní odpovědnosti v této oblasti v českém právním řádu. Cílem příspěvku je zmapovat reakci právní úpravy deliktní odpovědnosti na klimatickou změnu.

6. Mgr. Lenka Grešová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Európska únia v boji proti emisiám z poľnohospodárstva tretích krajín

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou štatistických údajov emisií a záchytov skleníkových plynov pochádzajúcich z odvetvia poľnohospodárstva krajín mimo Európskej únie, ktorých poľnohospodárska produkcia sa zameriava na vývoz produktov do Európskej únie. Príspevok sa sústredí najmä na poľnohospodársku produkciu Južnej Ameriky. Autorka má za cieľ poukázať na problematiku emisií spôsobenú odlesňovaním na území Južnej Ameriky a s tým spojené emisie emitované do atmosféry samotným vypaľovaním, rovnako ako emisie, ktoré nebudú z atmosféry zachytené práve z dôvodu odlesňovania a zmeny využívania lesnej pôdy na pôdu poľnohospodársku. Autorka pojednáva o možných zmierňovacích opatreniach nepriaznivých dopadov na životné prostredie a zmenu klímy.

7. Mgr. Karel Huneš (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Vodní právo v souvislosti s dotační politikou v České republice

Abstrakt: V České republice Ministerstvo životního prostředí vypsalo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dotační program Dešťovka na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Tento dotační program má za cíl snížit spotřebu pitné vody v českých domácnostech, respektive motivovat české domácnosti k šetření s pitnou vodou, které v důsledku klimatické změny v České republice ubývá. Tématem příspěvku je zhodnocení vzájemného vztahu tohoto dotačního programu a příslušné legislativy na poli vodního hospodářství s důrazem na dotační program Dešťovka jako ekonomický nástroj ochrany životního prostředí.

8. Mgr Wojciech Iskra (Uniwersytet Śląski, , Katowice, Poland)

Názov: An energy cooperative as an institution supporting the development of renewable energy under Polish law.

Abstrakt: In accordance with the obligations imposed on it as a member of the international community and a member of the European Union, Poland is required to achieve certain level of energy from renewable sources in gross final energy consumption. One of the institutions that was introduced to serve this purpose is the institution of energy cooperatives. The article describes the legal structure of this institution as well as its application and functioning.

9. Mgr. Michal Kiča (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Efektívna právna ochrana vôd ako prostriedok boja proti klimatickým zmenám

Abstrakt: Ochrana vôd a režim nakladania s nimi predstavuje jeden z kľúčových prostriedkov mitigácie klimatických zmien a adaptácie na ich dôsledky v životnom prostredí. Právny poriadok Slovenskej republiky obsahuje značný priestor na zlepšenie regulácie v tejto oblasti, vďaka čomu môže efektívnejší právny rámec ochrany vôd a režimu nakladania s nimi napomôcť zmierneniu dopadov klimatických zmien. Autor na konkrétnej prípadovej štúdii využívania vodohospodárskych sústav reflektuje nedostatočnú úroveň právnej úpravy hospodárenia s vodami a navrhuje konkrétne opatrenia na jej zlepšenie.

10. Mgr. Ľudovít Máčaj (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Nová úprava lesného hospodárstva a ochrana životného prostredia

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novelizáciami jednotlivých právnych predpisov, dotýkajúcami sa postupov v lesnom hospodárstve, ako aj rôznymi pripravovanými návrhmi. Poukazuje na súvislosti medzi lesným hospodárstvom, ochranou životného prostredia a jeho vplyvom na zachovanie podnebia a bojom proti klimatickej zmene. Príspevok sa zameriava na význam ochrany životného prostredia v lesnom hospodárstve v jej celej šírke a význame.

11. doc., JUDr. Michal Maslen, PhD. (Trnavská univerzitza v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Klimatické zmeny ako faktor vplývajúci na strategické fungovanie štátu - možnosti environmentálnej legislatívy a environmentálnej politiky

Abstrakt: Príspevok analyzuje vplyv klimatických zmien na strategické fungovanie štátu. Analýza problematiky zahŕňa možnosti boja proti klimatickým zmenám, ktoré nám poskytuje súčasná právna úprava starostlivosti o životné prostredie a súčasná environmentálna politika najmä v oblasti starostlivosti o vodu, v oblasti potravinovej bezpečnosti a v oblasti energetiky. V závere príspevok prezentuje návrhy na zlepšenie právnej úpravy

12. JUDr. Matúš Michalovič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Nadácia Urgenda v. Holandsko - rozhodnutie najvyššieho súdu

Abstrakt: Autor poukazuje na aktuálny stav boja proti klimatickej zmene vo svetle najnovších vedeckých poznatkov. Následne analyzuje prípad Urgenda proti Holandsko so zameraním na rozhodnutie najvyššieho súdu. Toto rozhodnutie potvrdzuje rozhodnutie prvého stupňa a rozhodnutie druhého stupňa, v ktorých súdy nariadili holandskej vláde, aby prijala ďalšie opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov.

13. JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, , Praha 1, Czech Republic)

Názov: Klimatická změna jako nový typ výzvy pro právo

Abstrakt: Příspěvek poukáže na specifika problematiky klimatické změny, jejích příčin a následků, z hlediska nových nároků na právo. Bude se zabývat takovými výzvami pro vznikající obor klimatického práva, jako jsou například jeho mnohovrstevnatost, deformalizace, soubor aktérů nebo role soft law.

14. Mgr Filip Nawrot (University of Silesia in Katowice, Faculty of Law and Administration, Katowice, Poland)

Názov: The legal concept of shared natural resources in the light of climate change

Abstrakt: Despite the fact of moving gradually away from the traditional energy sources, and reducing the share of the energy from the coal-fired power stations in the energy production, extraction of the other minerals, except hard coal, is still crucial for human existence. Just to mention here at least gas, metal ores, metals, gypsum, sand, precious stones or thermal waters. However it is necessary to keep in mind that geology and Nature do not recognise the national boundaries, which results in the fact that some mineral deposits can lay at the territory of two or more states. This leads to the situation when they are subject to the varied legal regimes. There is also a possibility of them being located outside the sovereignty or jurisdiction of any state. There are still not well described issues connected with mining. The aim of this study is to define legal issues related to cross-border mining, the so-called shared natural resources, and to present solutions to problems identified accordingly. The first step will involve an analysis of the concept of shared natural resources, which will be conducted in this paper. The first section of the paper provides a theoretical basis needed for further discussion. It presents definitions of natural resources and their classification. The second part of the study presents definitions of shared natural resources established in the legal acts, the doctrine of the law, and proposed by author his own definitions. The relation between the concept of mineral and shared natural resources is presented at the end of this paper.

15. doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Nitra, Slovakia) , spoluautor: Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.

Názov: Environmentálna spravodlivosť vo vzťahu k ochrane poľnohospodárskej pôde

Abstrakt: Z globálneho pohľadu čelí poľnohospodárstvo deštrukčným problémom, vrátane nerovného prístupu k pôde, nedostatočnej kvality pôdy, vody, globálneho otepľovania a odnímania poľnohospodárskej pôdy (Grain, 2016). Environmentálna diskriminácia týkajúca sa poľnohospodárskej pôdy spôsobuje prehlbovanie sociálnych a ekonomických problémov vidieckych komunít. Právne mechanizmy, ktoré môžu komunity použiť na obranu proti odnímaniu, devastácii alebo znečisteniu poľnohospodárskej pôdy, nie sú jasné. Aj keď je možné investorov identifikovať, sú chránení pred postihnutými komunitami zložitými právnymi štruktúrami (Kothlas, 2016). Cieľom príspevku je analyzovať environmentálnu spravodlivosť v právnych predpisoch upravujúcich poľnohospodársku pôdu. Na základe výskumu vyplýva, že právna regulácia reflektuje najmä rôzne právne inštitúty týkajúce sa pôdy bez väzby na komplexné pochopenie ochrany poľnohospodárskej pôdy.

16. prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Toruniu, Toruń, Poland)

Názov: Ineffectiveness of law in climate protection. Problems de lege lata and de lege ferenda

Abstrakt: Climate is an element of the environment that must be protected by adopting global and specific solutions. There is no doubt that the climate must be protected but there are doubts in evaluating whether it requires legal protection. Previous experience shows that legal instruments are not sufficient for effective climate protection. Legal norms usually take on a form of postulates or wishes or a strategy and policy instead of effective legal instruments. Thought should be given as to which legal instruments can play a role in climate protection. Perhaps, completely normative solutions characteristic of climate protection should be put into effect. Without any doubt, the fundamental problem is the necessity of taking global actions. In addition, myths must be separated from actual threats to the climate. It is also necessary to consider the extent to which man is able to affect the climate at all. In turn, the consideration of legal instruments should focus on global threats instead of dealing with isolated and point-specific threats. There is also no consideration on whether the implemented legal solutions actually lead to accomplishing the desired effect.

17. Anna Maria Rizzo (Faculty of Law and Administration, University of Silesia, Katowice, Poland)

Názov: Changes in European Union legislative work on the implementation of GMO in Agriculture- how lawmakers can help to prevent climate change

Abstrakt: Aims of this article are to show changes in legislative works of the European Union in recent years in the field of GMOs in agriculture. The research concentrate on the directives of the EU as well as the history and the general approach of the European community toward implementing new technologies in agriculture. The holistic analysis of the legal work that has been presented brings to the light immense influence of social opinion on the works of lawmakers. Eu is going toward a more precautionary approach than America. The work presented in this paper manifests the influence of European legislators work on other countries as well as how it might need some changes to work better with current environmental issues.

18. Mgr. Jana Šmelková, PhD (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vyhoreté jadrové palivo v podmienkach Slovenskej republiky

Abstrakt:

19. JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Czech Republic)

Názov: Klimatické změny a EIA

Abstrakt: Příspěvek se zabývá požadavky na zohlednění pozitivních i negativních vlivů záměru na klima v procesu EIA podle směrnice 2011/92/EU. Zaměřuje se na důvody novelizace směrnice v roce 2014 (směrnicí 2014/52/EU) a sleduje, nakolik se nová unijní úprava promítla v aplikaci českého zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.


14. Sekcia ústavného a klinického práva - Princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy


1. doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovakia)

Názov: Princíp legality (na príklade späťvzatia demisie člena vlády)

Abstrakt: Príspevok sa venuje princípu legality ako súčasti materiálneho právneho štátu z hľadiska požiadavky na rozsah a detailnosť ústavnej úpravy základov a medzí konania ústavných orgánov. Osobitne sa venuje implicitným základom a ich zlučiteľnosti s princípom legality. Ako príklad slúži späťvzatie demisie člena vlády.

2. Mgr. Mária Bezáková (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ponímanie materiálneho právneho štátu podľa judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky

Abstrakt: Právny štát je charakterizovaný skutočným dodržiavaním právnych predpisov a vykonávaním verejnej moci v súlade s týmito predpismi. Pojem právny štát môžeme vnímať vo formálnom a materiálnom zmysle. Formálny právny štát predstavuje štát v ktorom sú dodržiavané platné právne predpisy, obsahová stránka predpisov je v tejto koncepcii nepodstatná. Pri materiálnom chápaní právneho štátu sa kladie dôraz aj na obsahovú stránku. Vystupuje tu do popredia požiadavka, aby bol právny poriadok v súlade s najdôležitejšími hodnotami spoločnosti a aby boli právne predpisy aplikované v súlade s týmito hodnotami. V minulosti preferoval Ústavný súd Slovenskej republiky skôr formálne chápanie právneho štátu. Odklonenie sa od formálno-právneho prístupu ochrany ústavnosti bolo možné pozorovať v jeho rozhodnutiach po prelome tisícročí. V tomto období začal vo svojich rozhodnutiach vychádzať z koncepcie materiálneho právneho štátu a materiálneho prístupu k ochrane ústavnosti. Autorka sa zaoberá analýzou vybraných rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky. Témou tohto príspevku je priblížiť čitateľom posun v nazeraní Ústavného súdu na princíp právneho štátu.

3. Mgr. Vincent Bujňák, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vzdanie sa mandátu člena parlamentu a jeho interpretácia v aplikačnej praxi

Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky v čl. 81 zakotvuje pravidlo, podľa ktorého sa môže poslanec parlamentu vzdať svojho mandátu osobným vyhlásením na schôdzi Národnej rady. Z tohto pravidla pripúšťa výnimku. Ak mu v tom bránia vážne okolnosti, môže tak urobiť písomne do rúk predsedu parlamentu. Takéto znenie čl. 81 je výsledkom novelizácie ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. Parlament ním reagoval okrem iného aj na negatívnu skúsenosť z prípadu Gaulieder, keď došlo k porušeniu ústavného práva vtedajšieho člena zastupiteľského zboru uznesením Národnej rady, ktorým sa zobralo na vedomie údajné vzdanie sa mandátu. Príspevok v tejto súvislosti skúma aplikáciu pojmu „vážne okolnosti“ v praxi, pričom ústavný text tento pojem používa iba v čl. 81. Zisťujeme, že ústavné orgány sa svojou interpretáciou značne odklonili od pôvodného úmyslu predkladateľov ústavného zákona č. 90/2001, ktorý zreteľne vyjadrili v dôvodovej správe.

4. Mgr. Daniel Demjanovič (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Materiálne jadro Ústavy Európskej únie

Abstrakt: V ostatnom období je téma materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky značne pertraktovanou. Diskusia na akademickej pôde sa transformovala, z pôvodnej otázky, či existuje materiálne jadro, na otázky týkajúce sa jej obsahu a dôležitosti v našom právnom systéme (najmä vo svetle nálezu PL. ÚS 21/2014-96) Na druhej strane, Európska únia taktiež vytvára svoj vlastný (nadštátny) ústavný rámec. Aj keď Európsku úniu ešte nepokladáme za štát, jej samotná konštrukcia a budúce vízie súvisiace s prehlbovaním integrácie, môžu túto skutočnosť výrazne ovplyvniť. Otázka existencie/ne existencie materiálneho jadra Ústavy EÚ preto môže byť pro futuro rovnako relevantná.

5. doc. JUDr. Marek Domin, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Mal by ústavný súd zasahovať do výsledkov volieb aj po neprimerane dlhej dobe? Legalita verzus právna istota

Abstrakt: Jednou zo základných požiadaviek kladených na voľby v prostredí právneho štátu je ich priebeh v súlade s ústavnými a zákonnými pravidlami. V opačnom prípade je ústavný súd, vrátane Ústavného súdu Slovenskej republiky, za určitých podmienok oprávnený výsledky volieb zrušiť a nariadiť ich opakovane. Avšak, súčasťou právneho štátu je aj požiadavka na právnu istotu účastníkov volebnej súťaže, ako aj všetkých adresátov právnych aktov zvoleného funkcionára, teda požiadavka na to, aby ústavný súd vo volebných veciach rozhodol čo najskôr. Príspevok preto zameriava pozornosť na vzťah oboch uvedených požiadaviek vyplývajúcich z princípu právneho štátu, a to aj na podklade praktických prípadov, ktoré sa dostali pred slovenský Ústavný súd.

6. LL.M Natasa Doneva, Teaching assistant (Faculty of Law, University Goce Delcev Stip, Stip, Macedonia)

Názov: CONSTITUTIONAL ENGINEERING - Abuse of constitutional provisions of protecting human rights

Abstrakt: In the 21st century, constitutional engineering is a materia that is more and more talked about. The experiences and consequences of previous constitutional pleadings have contributed to making this notion more relevant and drawing attention to the real need for a proper constitution as the highest act in a so called legal state. That is one of the reasons why bad practice of copying good constitutions in all types of countries should be interrupted, as well as finding appropriate human rights protection mechanisms, because the basic human rights and freedoms are apparently unprotected in certain constitutions and susceptible to manipulation because of so-called "constitutional loopholes"... The existence of an enormous number of judgments by the European Court of Human Rights, precisely in favor of individuals whose rights are grossly violated even by the states themselves, speaks alarmingly in support of our theme that urgent constitutional reforms are needed to establish legal certainty. In this paper, through case studies, we will try to present the picture of the current situation and (non) existence of an equilibrium between Constitutional guarantees and human rights. We will also analyze the inappropriate practice of adopting the same constitutions in different state installations.

7. doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. (Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, Slovakia)

Názov: Význam samosprávy v advokácii pre právny štát

Abstrakt: Samospráva v advokácii na našom území funguje približne v dnešnej podobe od roku 1875. Po období silne zužujúcej samosprávu (1948 – 1989) už 30 rokov funguje samospráva v advokácii v jej plnom význame. Príspevok sa venuje jednotlivým aspektom samosprávy v advokácii a jej významu pre právny štát.

8. JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Úlohy prezidenta Slovenskej republiky pri ochrane princípov právneho štátu

Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje úlohám prezidenta Slovenskej republiky pri ochrane princípov právneho štátu, a to najmä v súvislosti s povinnosťou hlavy štátu svojím rozhodovaním zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Osobitne poukazuje na rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky v tejto oblasti.

9. Bachelor of Laws Veronika Gazepova, Master of Laws (Faculty of Law, University Goce Delcev, Stip, Macedonia) , spoluautor: Bachelor of Laws, Veronika Gazepova, Faculty of Law, University Goce Delcev

Názov: CONSTITUTIONAL ENGINEERING - Abuse of constitutional provisions of protecting human rights

Abstrakt: In the 21st century, constitutional engineering is a materia that is more and more talked about. The experiences and consequences of previous constitutional pleadings have contributed to making this notion more relevant and drawing attention to the real need for a proper constitution as the highest act in a so called legal state. That is one of the reasons why bad practice of copying good constitutions in all types of countries should be interrupted, as well as finding appropriate human rights protection mechanisms, because the basic human rights and freedoms are apparently unprotected in certain constitutions and susceptible to manipulation because of so-called "constitutional loopholes"... The existence of an enormous number of judgments by the European Court of Human Rights, precisely in favor of individuals whose rights are grossly violated even by the states themselves, speaks alarmingly in support of our theme that urgent constitutional reforms are needed to establish legal certainty. In this paper, through case studies, we will try to present the picture of the current situation and (non) existence of an equilibrium between Constitutional guarantees and human rights. We will also analyze the inappropriate practice of adopting the same constitutions in different state installations.

10. doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Niektoré recentné aspekty právneho štátu

Abstrakt: V príspevku sú pertraktované recentné aspekty právneho štátu.

11. Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Přísedící - demokratický prvek nebo zátěž minulosti?

Abstrakt: Účast laického prvku na výkonu soudní moci je součástí právních systémů řady evropských států. Jsou snahy o zrušení institutu přísedících v České republice uvážlivé?

12. doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Novodobá úloha právnych princípov

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými právnymi princípmi vo vzťahu k limitácii verejnej moci. Poukazuje na ich tradičné vnímanie, ako aj na úlohy, ktoré zohrávajú v novodobom právnom štáte.

13. Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Priama aplikácia ústavy

Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza priamej aplikácie ústavy.

14. Roman Lysina (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Je vhodné, aby bol princíp právneho štátu súčasťou materiálneho jadra ústavy?

Abstrakt: Možno až provokatívne sa prostredníctvom názvu príspevku zamýšľame nad otázkou, či je vhodné, aby bol princíp právneho štátu súčasťou materiálneho jadra našej Ústavy. Ako je známe, prostredníctvom rozhodnutia sp. zn. PL. ÚS 21/2014 sa Ústavný súd pasoval do role ochrancu materiálneho jadra Ústavy, ktoré zároveň aj vymedzil. Medzi základné stavebné kamene materiálneho jadra zaradil princíp demokratického právneho štátu. Ako však poznamenal aj sám súd, výpočet tam uvedených prvkov tvoriacich princíp demokratického a právneho štátu nie je definitívny. Vo svojom príspevku preto hľadáme odpoveď na otázku, či je vhodné aby boli za pod ochranu materiálneho jadra vtiahnuté také princípy, pre ktoré neexistuje ustálená legálna definícia a ich konečný obsah je závislý len na vôly ústavného súdu.

15. prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSC. (UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, Slovakia)

Názov: Ústavný systém Slovenskej republiky a ochrana ústavnosti po 30. januári 2019

Abstrakt: Autor hodnotí nález Ústavného súdu Slovenskej republiky Pl. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 v porovnaní s obdobnými rozhodnutiami európskych ústavných súdov a analyzuje jeho potenciálne dôsledky na ďalší vývoj ústavného systému Slovenskej republiky a systému ochranu ústavnosti na Slovernsku

16. Constantin PINTILIE (University of Bucharest, Faculty of Law, Bucharest, Romania)

Názov: The legal certainty and the rule of law: the recent approaches of the Constitutional Court of Romania

Abstrakt: Enshrined in the Constitution of Romania as a fundamental principle of the state, the rule of law principle gained a multifaceted substance following the evolving case-law of the Constitutional Court of Romania. Although it is well-appreciated the approach of the Constitutional Court regarding the principle of legal certainty in its formal side, this achievement is to some extent shadowed by the lack of more clear boundaries for the actions of the Constitutional Court: sometimes, by sanctioning unpredictability, this generates greater uncertainty.

17. Professor Mykhailo Savchyn, LL.D (Dr.Hab.) (University of Uzhhorod, Law Faculty, Uzhhorod, Ukraine)

Názov: The guaranties of independence of bar in Ukraine and European experience

Abstrakt: Rejection of the Soviet post-colonial heritage leads to a revision of the role of the bar in the human rights protection system and enforcement of legal order. The ideas of the rule of law and respect for human rights are gradually gaining ground in this system. Although there is still an ambiguous attitude to them today. Instead of introducing real guarantees for the independence of lawyers and securing legal immunity, the state overly interferes within the autonomy of bar as a self-governing organization. The amendments to the Constitution of Ukraine 2016 and 2019, which directly relate to the independence of the bar as an institution of civil society, are therefore analyzed.

18. Dr. Zsuzsa Szakály, PhD (Unversity of Szeged, , Szeged, Hungary)

Názov: Two Sides of the Same Coin: Internal and External Protection of the Material Core of the Constitution - The Eternity Clauses as the Internal Protection

Abstrakt: There are provisions of the constitutions that need to be given higher protection for some reason: this is the material core of the constitution. The external and internal sides of this higher protection can be separated and in this context the aim of the present paper is the examination the Region of Central and Eastern Europe with the eternity clauses in the spotlight. In case of internal protection, some provisions of the constitution are secured from the amendments: the constitutional-amending power is limited (eternity clauses). In case of external (supranational) protection the core of the constitution can be secured from the changeability caused by the supranational level (constitutional identity). The role of explicit and implicit eternity clauses can be significant in this question. The constitutional interpreter can use them as guidelines in defining the constitutional context. Comparative analysis can show the possibilities embedded in these clauses.

19. Mgr. Daniel Takács (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: PRUŽNÁ ÚPRAVA VOLEBNÉHO PRÁVA – KEĎ VÄČŠINA MENÍ PRAVIDLÁ HRY TESNE PRED ŠTARTOM

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na problematiku právnej úpravy slovenského volebného práva a možnosť jej revízie. V podmienkach Slovenskej republiky je ťažisko/jadro právnej úpravy volebného práva vo forme zákonnej úpravy, pričom Ústava sa tejto oblasti venuje buď len rámcovo alebo vyslovene okrajovo. Pružná úprava volebného práva fakticky znamená relatívne jednoduchú možnosť revízie volebného práva zo strany aktuálnej parlamentnej väčšiny. Na základe tohto stavu sa otvára priestor pre volebné inžinierstvo a zmeny pravidiel, ktoré by mohli byť v prospech súčasnej vládnucej väčšiny, a dokonca by sa mohli udiať aj tesne pred voľbami. Ťažiskom príspevku bude analýza jednotlivých prípadov, kedy dochádzalo k revízií volebného práva a zhodnotenie rizika narušenia právnej istoty ako princípu právneho štátu, ktoré spočíva práve v pružnosti volebného práva.

20. doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Transformujúci sa koncept princípu právneho štátu v Slovenskej republike

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na vývoj konceptu princípu právneho štátu ako súčasti materiálneho jadra Ústavy SR. Ide o pozoruhodný vývoj, ktorý nabral na dynamike v posledných rokoch. Zároveň si autorka kladie za cieľ poukázať na niektoré vybrané aspekty princípu právnešho štátu, poprípade ich kriticky zhodnotiť.

21. dr. Norbert Tribl (University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences, Szeged, Hungary)

Názov: Two Sides of the Same Coin: Internal and External Protection of the Material Core of the Constitution The Constitutional Identity as the External Protection

Abstrakt: There are provisions of the constitutions that need to be given higher protection for some reason: this is the material core of the constitution. The external and internal sides of this higher protection can be separated and in this context the aim of the present paper is the examination of the Region of Central and Eastern Europe with the constitutional identity in the spotlight. In case of internal protection, some provisions of the constitution are secured from the amendments: the constitutional-amending power is limited (eternity clauses). In case of external (supranational) protection the core of the constitution can be secured from the changeability caused by the supranational level (constitutional identity). In the European view the ultimate interpretation of constitutional identity must be materialized in the practice of constitutional courts of the Member States in charge of the interpretation of the constitution as the ensemble of fundamental constitutional provisions and institutions with historical origins defining the constitutional system.


15. Sekcia práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva - Disruptive Technologies: Regulatory and Ethical Challenges


1. JUDr. Jozef Andraško, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kybernetická bezpečnosť autonómnych vozidiel

Abstrakt: Ang. verzia.

2. Dr Zsolt G. Balogh, PhD (Corvinus University of Budapest, , Budapest, Hungary)

Názov: Regulation on robo-advisors

Abstrakt: Recommendation systems are almost as old as the Internet. (Riedl - Konstan 2004). Their use in the financial sector can be postponed until around the end of the 2000s. Simply put, they mean software that can automatically, with minimal or no human intervention, offer products - financial products in the financial sector - based on users' personal preferences. Already in the early 2010s, various financial supervisors, including Europeans, were noticing these referral software programs in the financial sector and the need to regulate them, especially from a consumer protection point of view, emerged immediately. Since at the time roughly coincided with the renewal of the MIFID rules, and since the entry into force of the MIFID II and MIFID implementing regulations, these systems are already partially reflected in automatic advisory systems or in jargon calls them "robot consultants". In addition, these systems are named in the MIFID Implementing Regulation and dealt with in several dedicated documents by European supervisors. The need for regulation is obvious for these computer applications because, although they have plenty of advantages – giving advice at a much lower cost than humans, and thus grant access to clients to services that they could not afford before – also impose obvious risks. These risks are usually identified as the risk of financial institution and consumer’s risks. Financial institution risks include, for example, litigation claims and reputational risk due to poorly designed algorithms. This presentation consists of four major sections: the first section introduces the legally relevant types of advisory software, and then the legislation that directly or indirectly applies to them. Then two cases are to be presented from a regulatory perspective: a case of personalized/targeted advertising and then the computer-supported consulting.

3. Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo, Slovakia)

Názov: IoT z pohľadu práva

Abstrakt: Internet vecí (IoT), vytváranie sietí inteligentných zariadení medzi sebou prostredníctvom internetu, je na vzostupe a stáva sa realitou. Kľúčovou zmenou, ktorú IoT prinesie je jej všadeprítomnosť: prepojené zariadenia budú všade. Podobne ako akýkoľvek technologický pokrok aj tento vývoj tak prináša riziká a príležitosti z pohľadu práva.

4. Dr. Judit Glavanits, PhD. (Széchenyi István University, Faculty of Law and Political Sciences, Győr, Hungary)

Názov: Blockchain technology for the State? Facts and reality

Abstrakt: One of the disruptive technologies of the early 21st century is the distributed ledger technology (DLT) and based on that the blockchain systems. The technology is far not only the Bitcoin and the "hype" around the cryptocurrencies, but a possible trust-based data storage system. This innovation can be useful not only for those seeking for new investments, but for the state itself: the land register, health data, public services... etc may all benefit from using it. The paper is summarizing the international literature of the possible usage of DLT in the public sector, with focus on the minimization of public spending and maximization of transparency of the state.

5. Mgr. Zoltán Gyurász (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ethics in the age of Artificial Intelligence

Abstrakt: Technologický pokrok zmenil spôsob akým žijeme. Digitálna revolúcia 20. storočia sprístupnila informácie kdekoľvek a kedykoľvek. Teraz vo veku umelej inteligencie sa tieto informácie používajú na automatizáciu rozhodovacích procesov. Vytvorenie strojov so všeobecnými intelektuálnymi schopnosťami prinieslo so sebou nové, stále nezodpovedané otázky. Aj keď možno problémy týkajúce sa zodpovednosti, dôvery alebo súkromia týchto zariadení sa diskutovanejšie ,nemôžeme zabudnúť na všetky etické problémy, ktoré s touto témou súvisia. Cieľom tohto príspevku je analyzovať etické otázky, ktoré vyplývajú z možnosti etickej umelej inteligencie

6. prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. (Hokkaido University, Graduate School of Law, Sapporo, Japan)

Názov: Regulácia nových technológií v autorskom práve

Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá možnými spôsobmi regulácie nových technológií v autorskom práve, t.j. legislatívou, judikatúrou a súkromnou dohodou medzi dotknutými stranami. Analyzuje tak výhody a nevýhody každého z uvedených spôsobov z pohľadu dosiahnutia spravodlivej a primeranej rovnováhy medzi oprávnenými záujmami všetkých dotknutých strán. Analýza sa zameriava na nedávno prijaté spôsoby regulácie nových technológií v autorskom práve prostredníctvom nepriamej autorskoprávnej zodpovednosti, vyčerpania práva a iných inštitútov autorského práva.

7. Gergely Karácsony, PhD (Széchenyi István University, Széchenyi István University, Győr, Hungary)

Názov: Legislation in Uncertainty - Innovative Approach to Regulating Disruptive Technologies

Abstrakt: New digital technologies appear daily, and with each of them come countless new business uses, applications and services offered to the public. Legislators are often unable to keep up with the rapid spread of innovative solutions, and therefore sometimes the legal background of certain newly developed services is not appropriately established, rendering the regulatory steps only a means of post-fact acknowledgement of the dangers of these new services. In my paper I argue, that new technologies (such as artificial intelligence, data mining or blockchain) cannot be regulated in an abstract way, providing generalised guidelines or principles for market entrants and developers. Legislators need trustworthy information on the functioning of a product in order to be able to identify and mitigate potential risks. Developers of these technologies also need guidance from authorities whether their new product can be put to public use, needs alterations or is generally forbidden. I argue that the two parties need a common “private space” where they can test and oversee the functioning a new product in order to determine its fitness to be publicly introduced. In my paper I argue that regulatory sandboxes are legislative innovation European countries need in order to provide effective, fact-based regulatory solutions for emerging technologies. This enables the developers to test and fine-tune their product before market entry, and the regulatory authorities to get to know the new product in order to assess potential risks and find the best way to regulate it.

8. PhD Ewa Lewandowska (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration, Olsztyn, Poland)

Názov: About the role of an advocate in the field of trademark protection

Abstrakt: Trademark can be any sign capable of distinguishing the goods of one undertaking from goods of other undertakings and capable of presented in the register of trademarks in a way that makes it possible to determine the unambiguous and exact subject of the protection granted (Article 120 (1) of the Industrial Property Law). Trademark is a common asset used by undertakings, which involves economic risk. Registration of a trademark warns the competition from unauthorized, unlawful use, and in the event of an infringement enables effective protection of rights. Due to the 2015 amendment, among others, advocates were granted the opportunity to act as a party's representative in proceedings in front of the Polish Patent Office in cases related to filing and processing of applications and maintaining trademark protection. The statutory changes are criticized, arguing that advocates are not prepared for such task. The purpose of this publication is to point out that the advocate participation in the field of trademark protection does not only cover the trademark registration stage covered by the indicated amendment, but also applies to the provision of legal assistance in the event of trademark infringements. The matter of trademarks is therefore not a new issue for this group of professionals, in particular for units specializing in intellectual property issues.

9. JUDr. Matúš Mesarčík, LL.M (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právne limity poskytovania služieb v zmysle Všeobecného nariadenia na ochranu údajov

Abstrakt: Článok sa zameriava na poskytovanie služieb a vybrané právne aspekty všeobecného nariadenia na ochranu udajov (GDPR). V prvom rade je vhodné rozlíšiť medzi poskytovaním služieb verejnej správy a poskytovaním služieb súkromnými entitami. Odlišnosti nastávajú predovšetkým pri voľbe vhodného právneho základu, ktorý zároveň determinuje rozsah spracovateľských operácií. Článok podrobne analyzuje, aké spracovateľské operácie možno subsumovať pod poskytovanie služieb na základe zákona alebo verejného záujmu pri orgánoch verejnej moci a aké limity predstavuje poskytovanie služieb na základe plnenia zmluvy súkromnými entitami vo svetle usmernenia Európskeho výboru pre ochranu údajov.

10. dr. Kitti Mezei (Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies, Budapest, Hungary)

Názov: The disruptive technologies and criminal law: artificial intelligence, cryptocurrencies and Internet of Things

Abstrakt: The growing adoption of the Internet provides increasing opportunities to commit crime facilitated, enabled or amplified by the Internet. Internet users globally creates a broader attack surface, new attack vectors and more points of entry, including social engineering methods, for criminals to exploit, making endpoint security even more important. In general cybercrime is increasing in scale and impact. The legitimate features of new technologies are being exploited by offenders. Therefore, the presentation analyses solely the criminal use of some disruptive technologies and related regulatory questions. The aim of the presentation is to exam the full spectrum of criminal acts using artificial intelligence, cryptocurrencies and Internet of Things (e.g. cyber-enabled fraud, misuse of personal data, money laundering, serious and organised crime to child sexual exploitation).

11. Nimród Mike, LL.M., CIPP/E (Corvinus University of Budapest, Institute of Information Technology, Budapest, Hungary)

Názov: Privacy Compliant Cloud Computing in ERP systems

Abstrakt: Organizations using Enterprise Resource Planning (ERP) systems are inherently exposing themselves to a potential personal data breach, a concept treated with unmatched severity in the currently applicable legislative framework. As the threat is continuous, organizations should have strong confidence in their service provider’s compliance and security level. Concurrently in cloud computing environments other stakeholders can be mapped (e.g. cloud-brokers, cloud-auditors, cloud-intermediaries). This implies that an ecosystem have to observed with more stringent rules relating to data processing. The ecosystem sketches an interoperability zone of at least three and sometimes even more key participants: the data controller, as the client who is using an ERP solution; the data processor as the solution provider; and the individuals, whose data are subject to processing. The paper aims to firstly offer a brief introduction on certain aspects of ERP-systems, mainly focusing on the success-factors of their use. Arguments are presented on why cloud-based licenses can be even more highly ranked nowadays on the market. Secondarily, the practical implementation of the ‘Privacy by Design’ concept shall be discussed in detail, since this approach has found its way into the legislation by now. The paper is concluded with a preliminary compliance model to achieve a designed data privacy in such environments.

12. Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár (Advokátní kancelář Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár, , Hradec Králové, Czech Republic)

Názov: Cloud computing – přelomová technologie v advokacii

Abstrakt: Příspěvek se věnuje aktuální problematice využívání online úložišť, cloudových serverů a softwarů pro správu advokátních spisů, jakožto významného nástroje pro advokátní praxi. I přesto, že cloudové řešení je mezi širší veřejností známo již delší dobu, v oblasti advokacie byla dlouhodobě preferována „papírová forma“ vedení advokátních spisů. Cloud computing však nabízí nejen řadu pozitiv při zefektivnění produktivity práce, ale nese i neopomenutelná rizika. Při využití cloud computing ze strany advokátů je třeba pamatovat zejména na zabezpečení preventivních opatření, jinak může dojít k prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta, ochrany osobních a citlivých údajů, obchodního tajemství a jiných informací důležitých pro klienta. Regulace této virtuální oblasti je tak novou výzvou na poli advokacie, která je v blízké budoucnosti nevyhnutelná. Příspěvek proto představí, jaké základní možnosti má v současnosti advokát možnosti k řešení výše zmíněných rizik a naznačí základní možnosti regulace této problematiky ze strany advokátních komor a státních orgánů.

13. JUDr. Viera Petrášová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Obchodné tajomstvo v R&D dohodách o spoločnej spolupráci financovaných z rozpočtu EÚ

Abstrakt: Dohody o spoločnej spolupráci zvyčajne odkazujú alebo stanovujú zmluvné dojednania o opatreniach na zachovanie mlčanlivosti, ako aj o vymedzení duševného vlastníctva. Podklady sa v širšom zmysle určia na základe uváženia strán dohody bez zásahu financujúceho orgánu. Mlčanlivosť sa netýka iba obchodných tajomstiev, ale aj určitých aspektov všeobecnej ochrany osobných údajov, ako aj pravidiel verejného obstarávania a spoločných pravidiel vedeckej práce. Nové nariadenie o európskom cloude pre otvorenú vedu a ďalšie iniciatívy európskeho strategického záujmu predstavujú prekážku pre zmluvné strany v takýchto dohodách o spoločnej spolupráci, a to buď priamo dohodou o financovaní, alebo osobitným vysporiadaním v konzorciálnych zmluvách. Zmluvné strany sú povinné definovať osobitnú ochranu duševného vlastníctva, pokiaľ ide o využívanie, šírenie a komercializáciu výsledkov spolupráce podľa grantovej dohody. Štandardná doložka sa vzťahuje na zmluvné mechanizmy spoločného rozhodovania v oblasti šírenia a budúcich zmlúv alebo spoločných licencií.

14. Tamás Pongó, PhD, LLM (University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences, Szeged, Hungary)

Názov: Bullying and cyberbullying in Hungary

Abstrakt: According to the TABBY in Internet (2011-2015) project, Hungarian students are already affected by cyberbullying. This phenomenon represents a complex, technology-induced social problem, which mainly affects students. Unfortunately, Hungary has no anti-bullying law or a nationwide applied anti-bullying program. However, certain milestones have been achieved in recent years. In my presentation, I am going to briefly introduce the Hungarian status quo regarding the issue of bullying and cyberbullying. Pursuant to my research results, the greatest problem in Hungary is the lack of awareness concerning this phenomenon. It has already been proven that our nation’s students have faced bullying and cyberbullying conduct, but they had no knowledge to recognize it, and to take appropriate measures in order to handle the situation. Consequently, in the lack of a nationwide program, scholars should find a proper solution to raise awareness, and give the necessary tools to our students. Since it appears an interdisciplinary social issue, a complex idea is required, which involves teachers, psychologists, sociologists, and lawyers, etc. from the early school age. Several steps were taken but remained unsuccessful in Hungary. In the course of my presentation, I intend to reveal some reasons behind these failures.

15. Ing. Albert Priehoda, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: Ing. Ján Havier, PhD., InValue s.r.o.

Názov: Duševné vlastníctvo podniku a ohodnocovanie jeho vybraných zložiek.

Abstrakt: Oblasť duševného vlastníctva je v súčasnosti aktuálna téma. Tvorí dôležitú súčasť hodnoty podnikov a je tiež veľmi dôležitá pre ich hospodársku prosperitu. Vyžaduje si interdisciplinárny prístupu a spolupôsobenie odborníkov z oblastí vedných odborov práva, techniky a ekonómie. V našom príspevku sa zameriavame na oblasť ohodnocovania duševného vlastníctva. Východiskom pre relevantné ohodnotenie vybranej zložky duševného vlastníctva je jej správna systematizácia v štruktúre zložiek duševného vlastníctva. V príspevku sa snažíme ponúknuť pohľad viacerých autorov s rozličnými názormi na danú tému, pričom sa snažíme poskytnúť aj náš názor na danú problematiku. Na záver sme stanovili princípy ohodnocovania a zhodnotili najpoužívanejšiu metódu ohodnotenia duševného vlastníctva.

16. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právna regulácia dronov v kontexte GDPR

Abstrakt: Príspevok sa venuje právnej regulácii bezpilotných lietadiel v kontexte ochrany osobných údajov. Zameriava sa na analýzu povinností vlastníkov týchto zariadení a možných rizík v prípadoch ohrozenia osobných údajov.

17. JUDr. Michal Toman (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Právne a etické perspektívy umelej inteligencie v podnikaní

Abstrakt: Mnohé z vývoja v oblasti umelej inteligencie (AI) možno sledovať už viac ako 50 rokov, ale hlavným dôvodom, prečo je v súčasnosti taká veľká pozornosť venovaná AI všeobecne a tiež strojovému učeniu (ML) je, že nedávny pokrok v oblasti výpočtového výkonu, dostupnosť veľkých údajov (Big Data) a tiež nové algoritmy viedli v posledných rokoch k významným pokrokom. Od strojového prekladu po rozpoznávanie tváre alebo tvorbu hudby sa takmer všetky priemyselné odvetvia snažia využiť výhody AI a ML. Aby vedci získali čo najlepší úžitok, musia sa však spojiť s používateľmi, aby porozumeli ich obavám. Dátovy vedci by mali tiež pochopiť kultúru tej-ktorej organizácie a jej prístup k prijímaniu nových nápadov a obchodných praktík. Právne, etické a regulačné problémy v oblastiach, v ktorých ich obchodní partneri podnikajú, si tiež vyžadujú dôkladné zváženie. Ako názorne ukážeme v tomto príspevku, hlavnou charakteristikou, ktorú mnohé členské štáty EÚ zdôrazňujú, je silná právna a etická zodpovednosť spojená so zavádzaním AI v akomkoľvek druhu podnikania. V krátkosti porovnáme vybrané právne a etické usmernenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ktoré určia rámec používania AI.

18. Mgr. Petra Žárská, LL.M, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia) , spoluautor: Mgr. Martin Daňko, PhD.

Názov: Regulačné výzvy: spracúvanie osobných údajov v digitálnom daňovom systéme

Abstrakt: Digitálna éra je založená najmä na technológiách a osobných údajoch. Nepopierajúc, že technologický progres poháňaný použitím osobných údajov, je pre nás veľkým prínosom, nesmieme zabúdať na hrozby, ktoré prináša. Ľudia poskytujú osobné údaje na základe zákona z rôznych dôvodov. Jedným z nich je dobre fungujúci digitálny daňový system výhodný pre platiteľov daní. Aké osobné údaje sú skutočne nevyhnutné pre transparentné platenie daní? Táto závažná otázka je predmetom návrhu na začatie konania o súlade ustanovení Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice s Ústavou Slovenskej republiky. Tento príspevok analyzuje predmetný návrh vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov a zameriava sa na spracúvanie osobných údajov v systéme “ekasa”. Hlavným cieľom autorov je otvorená diskusia o spracúvaní iba osobných údajov nevyhnutných na regulačné účely.

19. Magdalena Zielińska, M.A. (University of Wroclaw, , Wrocław, Poland)

Názov: Implementation of GDPR in Poland  - selected cases from financial sector

Abstrakt: GDPR was a wide reform of personal data protection reform after 20 years from the directive 95/46/EC. Even though it is a resolution, some local constrains could be made by each member country. The articile is going to show the way to being compliance with GDPR on the example of financial sector, and its future due to technology development.


16. Sekcia rímskeho, kánonického a cirkevného práva - Vývoj, postavenie a význam právnických povolaní v rímskom a kánonickom práve


1. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Kontroverzia prokuliánov a sabiniánov týkajúca sa odkazu, ku ktorému bola pripojená nemožná podmienka (condicio impossibilis)

Abstrakt: Príspevok po predstavení dvoch rímskoprávnych škôl, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju právnej vedy za principátu, analyzuje kontroverziu, ktorá vznikla medzi oboma školami z dôvodu platnosti odkazu, ku ktorému bola pripojená nemožná podmienka, t. j. taká podmienka, ktorú nebolo možné splniť či už z fyzických alebo právnych dôvodov.

2. JUDr. Mgr. Petra Capandová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Rétor - predchodca právneho zástupcu vo formulovom procese?

Abstrakt: Formulový proces má v rímskom súkromnom procesnom práve nezastupiteľné postavenie, nakoľko bol dominantnou procesnou formou počas „zlatého veku“ vývoja rímskeho práva, ako aj v počiatkoch nástupu iurisprudencie ako významného prameňa rímskeho najmä súkromného práva. Avšak z dôvodu osobitného postavenia laických právnikov, títo do formulového procesu priamo vôbec nevstupovali a v konaní apud iudicem sporové strany vystupovali samé za seba alebo si na pomoc prizývali rétora. Rétor teda plnil úlohy právneho zástupcu v konaní pred sudcom, avšak nemusel mať právnické vzdelanie, a teda nie je možné o ňom hovoriť ako o právnom zástupcovi v súčasnom ponímaní.

3. Prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Sudca cirkevného tribunálu v kánonickom práve

Abstrakt: Analýza kánonicko-právnej legislatívy zameraná na odborné kvality a morálnu integritu nositeľov úradu sudcu cirkevného tribunálu. Odbornú pripravenosť a morálnu integritu treba považovať za zásadné piliere správneho fungovania cirkevného súdu alebo tej administratívnej zložky, ktorá funguje ako tribunál.

4. JUDr. Martin Gregor, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Vývoj trestnej jurisdikcie cisárskych úradníkov v období principátu

Abstrakt: S príchodom cisárstva sa v Rímskej ríši začal rozmáhať mimoriadny typ procesu aj v trestnom práve. V dôsledku kumulácie právomocí sa stávalo čoraz častejšie, že princeps delegoval rozhodovanie jednotlivých prípadov na svojich úradníkov. Príspevok sa preto pokúsi osvetliť vývoj ich právomocí v trestných veciach, kde v podstate pôsobili ako sudcovia. Popri všeobecných poznámkach o tomto druhu súdnictva sa článok zameria aj na špecifickú pôsobnosť prefekta prétoriánov, mestského prefekta, prefekta vigilov, prefekta pre zásobovanie a ďalších. V neposlednom rade sa príspevok pokúsi o zhodnotenie tohto druhu trestného konania z hľadiska všeobecnej procesnej teórie, vrátane hľadania núkajúcich sa paralel.

5. Mgr. Ján Ivančík (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Povolanie, prestíž alebo nástroj vplyvu? Vnímanie odmeny za poskytovanie právnych služieb v rímskom prostredí

Abstrakt: Vznik početných právnych povolaní (napríklad advokácie, či notárstva) je všeobecne spájaný s obdobím antiky, kedy tieto profesie naberali svoje prvé kontúry. V porovnaní so súčasným ponímaním predmetných povolaní nám rímske pramene s jednoznačnosťou poukazujú na zásadnú odlišnosť - odplatnosť. Autor sa v príspevku zaoberá vývojom náhľadu rímskych právnikov a celej spoločnosti na prvok odmeny za poskytovanie právneho poradenstva, ako aj na zmenu účelu, za ktorým boli právne služby rímskymi vzdelancami poskytované. Bolo ich cieľom prehlbovať poznanie, prosperovať alebo si chceli výkonom tejto činnosti získať obľubu u ľudí, za účelom možného zisku politických funkcií?

6. Mgr. Dominika Kubošiová (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia) , spoluautor: doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Názov: Vybrané aspekty vývoja právneho zastúpenia v rímskom práve

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá jednotlivými apsketmi vývoja právneho zastúpenia v rímskom práve.

7. Dr hab. Łukasz Marzec, Assistant Professor (Jagiellonian University, Department of Law and Administration, Kraków, Poland)

Názov: Oratores, advocati, amici. Some remarks on the formative of legal professions in Antiquity.

Abstrakt: It is undisputable that the advocacy is a feature of well-developed contemporary legal systems. It played an important role in the legal order of ancient Rome. Many modern rules of professional conduct refer to their ancient Roman roots. The aim of this paper is to draw an outline of the development of Roman legal professions and their position in the system of the state.

8. Prof. JUDr. Matúš Nemec, Phd. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Obhajca zväzku (defensor vinculi) v kánonickom procesnom práve

Abstrakt: Obhajca zväzku je v kánonickom práve úradná osoba, ktorá ex offo sa musí zúčastňovať procesu na vyhlásenie nulity posvätnej vysviacky a procesu na vyhlásenie nulity manželstva. Jeho úlohou v tomto procese je uviesť všetko, čo sa môže rozumne vzniesť proti nulite, resp. rozviazaniu.

9. Mgr. Dominika Veselá (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právnické povolania v kanonickom práve

Abstrakt: Právnické povolania v kanonickom práve sa delia podľa funkcie, ktorú je potrebné splniť. Slúžia buď na zhromaždenie dôkazov alebo na referovanie o dôkazoch, prípadne na staranie sa o verejné dobro alebo na predkladanie dôkazov, ktoré by svedčili proti rozviazaniu manželstva, alebo jeho nulite.

10. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Výnimočnosť prínosu kánonistov k rozvoju právnictva

Abstrakt: Kánonické právo je spolu s rímskym právom považované za tvorcu a nositeľa právnej tradície kresťanského Západu. Práve tieto dva právne systémy totiž začali byť v období vrcholného stredoveku vyučované ako utrumque ius na vtedajších univerzitách, pričom tento status sa im podarilo v zásade udržať až do 18. storočia. Okrem pričinenia sa o rozvoj verejného práva, sa kánonisti zaslúžili predovšetkým o presadenie v tom čase všeobecne akceptovaných teologických ideálov a náhľadov, ktoré vtlačili právu, univerzitne formovanému ako iura docta, pečať jedinečnosti. Hlavnou úlohou príspevku je poukázať na výnimočnosť prínosu kánonistov k rozvoju právnictva i osobitného systému ius commune, ktorý možno vo viacerých ohľadoch označiť za základ moderného práva.


17. Sekcia európskeho práva - Právne výzvy pre novú Európsku komisiu/Legal Challenges for the new European Commission


1. JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD. (Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovakia)

Názov: Jedna z najväčších výziev pre Európsku komisiu - Európska prokuratúra ako účinný nástroj boja proti trestným činnom poškodzujúcim finančné záujmy Únie

Abstrakt: Európska prokuratúra bola zriadená nariadením Rady (EÚ) č.2017/1939, ktoré nadobudlo účinnosť 20. novembra 2017, a ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely boja proti trestným činnom poškudzujúcim finančné záujmy Únie. Od tohto momentu sa spúšta v EÚ proces, ktorého cieľom je v čo najkratšej dobre pripraviť Európsku prokuratúru na riadny výkon jej činnosti. Práve v tomto prípravnom procese má nezastupiteľné miesto Európske komisia, ktorá zodpovedá za zriadenie a počiatočné administratívne fungovanie Európskej prokuratúry a na tento účel má právomoc prijímať delegované akty. Jedným z najvýznamnejších rozhodnutí, ktoré Komisia bude musieť prijať, je rozhodnutie, ktorým sa určí dátum kedy Európska prokuratúra prevezme plnenie úloh súvisiach s vyšetrovaním a trestným stíhaním vymedzených trestných činov. Vychádzajúc z predmetného nariadenia môže byť ako najskorší dátum určený Komisiou na 20. november 2020. Cieľom príspevku je poukázať na význam zriadenia Európskej prokuratúry, predpoklady, ktoré nariadenie kladie na jej organizačné a administratívne zabezpečenie a na ich reálne dosahovanie v prípravnom procese, ako aj to či v tomtu roku Komisia prijíme rozhodnutie, ktorým určí dátum začiatku riadneho fungovania Európskej prokuratúry.

2. doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Harmonizácia vs. reálna konvergencia - prípad verejného obstarávania

Abstrakt: Príspevok analyzuje, do akej miery harmonizačné nástroje odstraňujú regionálnu divergenciu, osobitne v prípadoch verejného obstarávania.

3. Dr. Raffaele Caroccia, ph. d. student FSEV (Comenius University, FSEV, Faculty of Social and Economic Sciences, Bratislava, Slovakia)

Názov: The most recent ECJ rulings about the Banking Union: the Crédit mutuel Arkéa case

Abstrakt: The making of the Banking Union is the most consistent part in the UE response to solve the sovereign debt crisis with a stable juridical infrastructure. In it UE institutions have a preminent role and can apply national law, which is a quite distinctive feature of the new setting. This shift is going to be studied in the light of a case recently judged by the ECJ, the so called Crédit Mutuel Arkéa case.

4. Vesna Ćorić, Ph.D (Institute for Criminological and Sociological Research in Belgrade, Institute of Comparative Law, Belgrade, Serbia) , spoluautor: Ana Knežević Bojović, Ph.D

Názov: The Role of the CJ EU and the ECtHR in Enhancing Human Rights as a Challenge for the European Commission and the Principle of Human Rights Protection

Abstrakt: The new European Commission has listed it’s six priorities, one of which is promotion of the European way of life, where fundamental rights are one of the relevant policy areas. Ever since the Court of Justice of the European Union (CJEU) decision in Van Gend and Loos case, the concept of the new and autonomous EU legal order has been established. The CJEU has been a key actor in promoting legal integration in the EU. In doing so, it has resorted to attributing the status of autonomous concept to provisions of EU law. CJEU fundamental rights’ case-law has in the past drawn extensively on the European Convention on Human Rights and the case-law of the European Court of Human Rights (ECtHR). Since the Charter of Fundamental Rights of the European Union became binding under EU law, the CJEU case law seems to put additional focus on the Charter as an instrument for the protection of fundamental rights. The European Court of Human Rights (ECtHR) as a genuine supranational court meets key requirements needed for effective supranational adjudication. As such, it was established by a group of states and it exercises jurisdiction over both cases directly involving private parties and state-to-state cases. The emergence of supranational courts providing standing to individuals significantly improved the position of the individual comparing with traditional international adjudication, which remained limited to only state-to-state litigations. At the heart of notion of supranational adjudication lies its ability to penetrate the surface of the state. As a result of that ability, supranational tribunals have an additional set of potential mechanisms for compelling litigants to appear and to comply with the resulting judgments, what apparently contributes to its effectiveness and extends individual protection of human rights. However, the further improvement of the position of the individual within the European Court, as one of most prominent supranational courts, was attributable to both numerous adopted protocols to the European Convention on Human Rights and active role taken by the European Court. Through its progressive role, the European Court contributed to more comprehensive individual human rights protection, which goes far beyond the text of the European Convention and its protocols. This extension is to a large extent accomplished by creating autonomous concepts. The European Court has developed this doctrine to prevent contracting states from violating the European Convention’s guarantees, by giving its own, narrow interpretation of the terms of the European Convention. In a nutshell, this doctrine implies that autonomous concepts shall be interpreted independently from the meaning which the very same concepts have in domestic law. This paper shall examine to what extent has the doctrine of autonomous concepts strengthened the individual protection of human rights within the European human rights system. This paper will critically examine case-law on the autonomous. Following this assessment, the authors shall offer concrete proposals for improving the application of this doctrine. The authors will use sociolegal method through research of available academic and expert literature in this field, which will provide additional ground for critical assessment of the application of the doctrine of autonomous concepts.

5. Dr. László Dornfeld (Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, , Budapest, Hungary)

Názov: Digital Sovereignty and the e-Evidence Proposal of the EU

Abstrakt: Cross-border evidence gathering is particularly important for e-evidence, given its high vulnerability and ease of manipulation, and its short retention period. Today, it is becoming clear that instruments such as mutual legal assistance that have been developed for the cross-border acquisition of physical evidence are not effective enough in the case of digital evidence. The European Union has long tried to reform this old system by various means, in particular by applying the principle of mutual recognition, but these attempts so far have been unsuccessful. The issue has become equally important in the United States, especially with regard to the Microsoft Ireland case, but EU Member States such as Belgium have tried to resolve jurisdictional issues by themselves. The e-evidence proposal package was adopted in 2018, which is a very ambitious step for the EU to ensure the availability of data in criminal investigations. In this presentation, I will look at the different ideas for the new package of proposals and the steps to be taken to adopt it, which will be a task for the new EU Commission.

6. Mgr. Martin Hamřik, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Nedávne a nové výzvy Európskej komisie v ochrane spotrebiteľa

Abstrakt: bude doplnený

7. JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Jednotný digitálny trh ako právna výzva

Abstrakt: Jednotný digitálny trh je trh, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu a kde jednotlivci a podniky môžu mať bezproblémový prístup a vykonávať online aktivity za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže a vysokej úrovne ochrany spotrebiteľských a osobných údajov, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu. Myšlienka jednotného digitálneho trhu sa vo všeobecnosti vzťahuje na Európsku úniu bez akýchkoľvek digitálnych prekážok.

8. doc., JUDr. Katarína Kalesná, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Stíhanie bid riggingových dohôd v Európskej únii

Abstrakt: Po krátkej charakteristike bid riggingových dohôd a ich foriem článok analyzuje spôsoby ich postihovania v procese verejného obstarávania vrátane sankcií, ktoré sa za ne ukladajú.

9. Research Fellow, Research Fell Jelena and Marina Kostić and Matić Bošković, PhD, PhD (Institute of Comparative Law, Institute for Criminological and Sociological Research, Belgrade, Belgrade, Serbia)

Názov: How to build Common Features of the Justice Systems in Candidate Countiries and EU Member States

Abstrakt: The rule of law (Chapters 23 and 24 of the Acquis) is at the heart of the EU accession process. Given recent experience with backsliding on rule of law, the European Commission has firm expectations of countries that aspire to EU membership when it comes to compliance with EU principles relating to the judiciary, fundamental rights, and the rule of law. Areas of focus include improving judicial independence, both conceptually and functionally, and strengthening accountability and efficiency of judiciary. Judicial independence and integrity are under threat in several EU member states, including Hungary, Romania, and Poland. Judicial crises in the EU jeopardize essential principle of mutual recognition in judicial matters and free movement of goods, services, people and capital. The recent decision of the Irish high judge to refuse to extradite a suspected drugs trafficker to Poland due to concerns about the integrity of the Polish justice system, re-confirms the relevance of the rule of law for the EU. These recent experiences will shape the future Commission approach to accession countries and how strict they should be in the implementation of EU acquis and standards.

10. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov:

Abstrakt:

11. Mgr.et Mgr. Stela Kovaľová (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Komplexný európsky mechanizmus právneho štátu

Abstrakt: Vláda zákona je základným kameňom všetkých moderných ústavných demokracií. Európska únia je založená na súbore spoločných hodnôt vrátane základných práv, demokracie a princípov právneho štátu. Pri vstupe do EÚ sa všetky členské štáty dohodli na dodržiavaní týchto zásad. Cieľom novej Európskej komisie je vyzdvihnut a posilniť právny štát pomocou troch pilierov pre budúce opatrenia - podpora, prevencia a reakcia.

12. Mgr. Adam Máčaj (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právomoc podľa najnovšieho vývoja rozhodovacej praxe v oblasti právneho štátu a nezávislosti súdnictva

Abstrakt: Tento príspevok si kladie za cieľ posúdiť dopad nedávnej rozhodovacej praxe Súdneho dvora Európskej únie na členské štáty EÚ. Osobitne sa venuje dopadom nedávnych rozhodnutí o prejudiciálnych otázkach týkajúcich sa právneho štátu a nezávislosti súdnej moci. Okrem tejto nezávislosti samotnej sa z odôvodnení Súdneho dvora dajú vyvodiť rôznorodé následky a závery. Súčasná súdna prax v tejto oblasti naznačuje rôzne smery budúceho vývoja a možné dôsledky vyžadujú hlbšiu diskusiu. Obzvlášť zaujímavé sú implikácie na právomoc súdov členských štátov, ktorá môže byť významne ovplyvnená a v dôsledku okrem iných problémov priniesť ďalšie komplikácie práve v samotnej ochrane právneho štátu.

13. Dr.jur. György Marinkás, Phd (Mádl Ferenc Institute of Comperative Law, , Budapest, Hungary)

Názov: What if a new crisis comes? – In other words, is the EMU prepared for another possible financial crisis?

Abstrakt: What if a new crisis comes? – In other words, is the EMU prepared for another possible financial crisis? The crisis of 2008 highlighted the existence of a regulation deficit – or rather the nearly non-existence of regulation – on the field of the supervision of financial markets and institutes within the EU. It is clear that the lack of proper supervision played a paramount importance in the 2010 crisis of the Eurozone. During the course of the ten years a lot have been achieved, however: after the first shock and the patchwork-like crisis management, the EU legislators created the single supervisory mechanism and the banking union, which was protected in various cases by the ECJ. The author already introduced the system of supervision and banking union alongside with their functioning in his earlier writings and elaborated his views based on the concerning ECJ case-law, the reports of both EU institutions and independent think-tanks. Since some economist argue that a new financial crisis is on its way, it is high time to provide an overview on these institutions and to estimate their ability to withstand a possible new crisis. The author does accordingly in his current writing.

14. Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Czech Republic)

Názov: Liberalizace trhu veřejné dopravy v EU: jsme v cíli?

Abstrakt: EU prostřednictvím své právní regulace dlouhodobě prosazuje postupnou liberalizaci trhu s veřejnou dopravou napříč členskými státy. V první fázi došlo k otevření trhu s veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou.Trh s železniční dopravou doposud ovládaný národními dopravci se liberalizaci dlouho bránil, nicméně i ten po přijetí tzv. čtvrtého železničního balíčku v roce 2016 čeká revoluce v podobě jeho otevření široké konkurenci, k němuž by mělo dojít od prosince 2023. Na první pohled by se mohlo zdát, že právní regulace EU dosáhla svého cíle a trh veřejné linkové i železniční dopravy skutečně bude zanedlouho plně liberalizovaný. Bylo však tohoto cíle skutečně dosaženo? Praxe ukazuje, že stávající právní regulace motivuje objednatele ke hledání cest, jak se nutnosti výběru dopravců v otevřených soutěžích vyhnout. Příkladem je záměr některých krajů České republiky upustit od zadávání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou na základě výběrových řízení a namísto toho tyto služby zajišťovat prostřednictvím podřízených organizací(tzv. vnitřních provozovatelů). Před novou Evropskou komisí tak stojí výzva v podobě analýzy výše zmíněných tendencí a jejich potlačení v zájmu skutečně liberalizovaného trhu s veřejnou dopravou.

15. doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava, Slovakia)

Názov: Efektívnosť súdnictva ako princíp uplatňovaný v koncepte Rule of Law v Európskej únii

Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá efektívnosťou súdnictva ako jedným zo 17 princípov uplatňovaným v rámci konceptu Rule of Law v Európskej únii. Výskum reflektuje výsledky eurobarometra dotýkajúceho sa vnímania princípu právneho štátu v členských štátoch, ako aj predložené odporúčania zo strán rôznych aktérov (členských štátov a inštitúcií EÚ) v kontexte kvantitatívnych zistení o účinnosti súdneho systému v členských štátoch prostredníctvom zozbieraných dát v EU Justice Scoreboard. Cieľom je identifikovať nástroje na podporu, prevenciu a reflexiu zistení v jednotlivých členských štátoch v kontexte cieľov ustanovených v rámci základného rámca právneho štátu identifikovaného Európskou komisiou.

16. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Zrýchlené konanie o porušenie povinnosti

Abstrakt: Konanie o porušenie povinnosti je dôležitým nástrojom na donútenie členského štátu, aby bol v súlade s právom EÚ. Jedným z častých porušení, ktorých sa členské štáty dopúšťajú, je nesprávna alebo neskorá implementácia smerníc. Implementované smernice pritom pokrývajú značnú časť vnútroštátneho práva, napríklad verejné obstarávanie alebo ochranu spotrebiteľa. Lisabonská zmluva zaviedla možnosť skráteného konania v článku 260 ods. 3 ZFEÚ. Táto možnosť bola pred nedávnom prvý krát interpretovaná a aplikovaná v prípade C-543/17 Komisia proti Belgicku. Príspevok rozoberá tento prípad a skúma, aký dopad môže mať uplatňovanie zrýchlené konania o porušenie povinnosti na implementáciu smerníc.

17. Dr. jur. Friedery Réka, PhD (Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence, Budapest, Hungary)

Názov: The challenges regarding the right of free movement of person

Abstrakt: The research discuss the right to free movement in terms of its development. The structure of the EU legislation and the interpretation of this fundamental right by the Court of Justice of the European Union gives an overview about the development into an EU citizenship right and offers analyzes about nowadays EU policy regarding free movement of persons.

18. Borka Tushevska Gavrilovikj, PhD (University Goce Delchev in Shtip, , Shtip, Macedonia)

Názov: The concept of Leniency in European Competition law

Abstrakt: The main subject-matter of this research is the “leniency” concept in European competition law. The focus of the research is the advantageous and disadvantageous of “leniency” in the process of combating non-loyal competition, i.e., detection of cartels. „Leniency“ in EU is a fruit of special EU policy, and it is implementation is result of special EU strategy in struggle against fixing the purchase or selling prices or other trading conditions, limit the production or establish sales quotas, share the markets, make arrangements for participation in tenders, limit the import or export, and/or anti-competitive behavior towards other undertakings - competitors to the cartel participants The dominant research methods will be analytical-descriptive method, comparative method and methods of deduction and induction. The historical method, the method of synthesis, abstraction and generalization will be used in some of the analysis of the individual aspects of this problematic. Using the analytical-descriptive and comparative method, comparative solutions will be analyzed to determine the genesis and development of the concept of "leniency", the "leniency" policy, i.e., the "leniency" program in the EU. This is a consequence of the fact that basically all international solutions are a kind of compromise between Member States, regarding certain issue. The main goal of this survey is to ascertain the benefits of the implementation of “leniency” concept, analyzing relevant theoretical data, case study materials, judicial and arbitral decisions, and the most crux, the decisions of the European Commission, as body with jurisdiction on the processes of combating non-iloyal competition. The entire research is based on the theoretical analysis, supported by practical cases about all aspects of the research. This research place special emphasis on the implementation of the „leniency“ in Republic of North Macedonia, as a state with small economy, and special market characteristics and market structure. In this part, special attention will be paid on the question, what are the effects of the implementation of this concept in Macedonian competitive law. The results of the research will be compared with comparative solutions in separate member states and non-member states, but with similar market structure and characteristics to the Macedonian economy. Finally, the expectations are to identify the effects of the implementation of the “leniency” concept and to give a proper assessment of its advantages.


18. Sekcia teórie práva a sociálnych vied - Právnické profesie v paradigmách


1. Prof. Ľubomír Batka, Dr. theol. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ľudská dôstojnosť ako axiologický základ pre právnu etiku

Abstrakt: Nespochybniteľný význam etiky v oblasti právnych profesií vedie k otázke o hodnotovom základe pre právnu etiku. Príspevok predstaví zdôvodnenie ľudskej dôstojnosti ako základného axiologického východiska.

2. Mgr. Jozef Jenčík (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Advokát à la Kafka

Abstrakt: Príspevok "Advokát à la Kafka" analyzuje profesiu advokáta v literárnej paradigme Franza Kafku (Proces, Nový advokát, atď.) a filmových paradigmách, inšpirovaných dielom nemecky píšuceho českého spisovateľa (Orson Welles, Proces, atď.) Kafkovo dielo si získalo celosvetové uznanie naprieč rôznymi vednými disciplínami a v príspevku spracovaná analýza nám právnicky priblíži, ako Kafka do "sveta" včleňuje profesiu advokáta, a to s cieľom deskripcie jej zmeneného postavenia a funkcií v moderne. Kafkova paradigma nemá kritickú funkciu, ale fundamentálne osvetľuje fenomény (odcudzenie alebo sebe-rovnosť práva, a z toho implikovaná nemorálnosť, atď.), ktoré sú typické pre moderné právo.

3. Dr. Renáta Kálmán, LLM (University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences, Szeged, Hungary)

Názov: How can we effectively teach lawyering skills at a law school?

Abstrakt: In most of the Middle-Eastern European countries, the formal way of teaching of law is still dominant, although some universities introduced alternative or experimental teaching methods, where not just the substantive and procedural law could be learned, but also some lawyering skills, like interviewing with clients, trial practice, legal document writing, etc. are important part of the curriculum. In Hungary, four out of eight law faculties operate such a legal clinic, where the students provide legal advice in live clients real cases. This initiative offers a real-life experience for law students. In order to get a deeper insight into how effective and useful these experimental teaching methods are, I made a questionnaire that focused on those lawyering skills which can be acquired thanks to the legal clinic courses. These questions deal with those skills and abilities, which are defined by law practitioners as the most important requirements from a freshly graduated law student, such as professional communication skills, problem-solving attitude, knowing the basics of legal ethics, and the ability to draft legal documents. In the course of my presentation, I will present some of my research results. It is already clear that most of the law students think that they gained valuable knowledge and highly improved their skills, in particular, their oral and written communication with clients in real-life issues, ethical knowledge and professional responsibility. According to my research results, the real-life oriented alternative teaching methods represents the future, which establishes a bridge between the law students and the expectations of the employers.

4. doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právnik v československom totalitnom filme

Abstrakt: V príspevku sa pokúsime popísať právnika ako súčasť totalitných československých filmov, prípadne seriálov. Zameriame sa najmä na ich vyobrazenie, charakteristické črty, výkon profesie a pod. Zaujíma nás najmä, či sú vykresľovaní právnici negatívne alebo skôr pozitívne. Tým by sme chceli poukázať na spoločenský postoj k právnickej profesii v danom období.

5. Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: K významu zmeny paradigmy (s prihliadnutím na filozofické koncepty T.S.Kuhna a K.R.Poppera)

Abstrakt: V nasledujúcom príspevku budeme tematizovať pojem paradigma v kontexte filozofických koncepcií T.S.Kuhna a K.R.Poppera. Predmetom analýzy bude predovšetkým vyjasnenie nevyhnutnosti zmien jednotlivých paradigiem, ku ktorým v dejinách myslenia, vedy a kultúry dochádza. V príspevku sa dotkneme aj možnosti predvídania vývoja a podoby nových paradigiem osobitne v súvislosti s Popperovou kritikou historicizmu.

6. Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovakia)

Názov: Právnické profesie v období socializmu.

Abstrakt: V centre pozornosti autora stojí právna úprava právnických profesií v rokoch 1948 -1989.

7. JUDr. Peter Kubina (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Výkon advokácie sudcom s prerušeným výkonom funkcie

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aktuálnym problémom - možnosťou vykonávať advokáciu ako sudca s prerušeným výkonom funkcie. Poukazuje na to, že zatiaľ čo takýto postup nie je v rozpore s textom zákona, môže v praxi narážať na viaceré etické úskalia a konflikty záujmov.

8. doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 1, Czech Republic)

Názov: Právní vědci a/vs. komunistická moc v Československu v letech 1948 - 1989

Abstrakt: Příspěvek se zabývá vztahem právních vědců a komunistické moci v Československu v letech 1948 - 1989.

9. Mgr. Juraj Medvec (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Ekonomické presahy do práva

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vzťahom spoločenských vied ako je právo a fikozofia s ekonómiou a prienikom medzi nimi.

10. JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Výzvy a prognózy vývoja právnických profesií v 21. storočí: sci-fi či realita?

Abstrakt: Cieľom príspevku je rozvinúť úvahu o budúcnosti právnických povolaní v kontexte technologického vývoja, pričom základným východiskom bude téza o postupnom odumieraní práva a snaha o hľadanie paralely medzi marxistickou právnou teóriou a budúcimi trendmi.

11. Mgr. Olexij Meteňkanyč (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Právnické vzdelávanie v podaní J. Franka a iných právnych realistov a aktuálnosť ich odkazu pre dnešné právnické fakulty

Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je analýza myšlienok Jeroma Franka, jedného z najradikálnejších amerických právnych realistov, ktoré sa venujú správnemu právnickému vzdelávaniu. Frank vychádzal z kritiky dovtedajšieho najčastejšieho modelu výučby v USA, ktorý bol založený na ideách Christophera Langdella, známeho predstaviteľa americkej klasickej ortodoxnej jurisprudencie. Langdellova metóda výučby sa opierala o analýzu a spisovanie krátkych správ o súdnych stanoviskách, ako aj riešenie namodelovaných situácii (tzv. case law). Uvedený systém Frank podrobuje kritike a poukazuje na to, že systém výučby sa ma zamerať na reálne úlohy právnika v praxi, pričom dôležitú úlohu tu majú zohrať právne kliniky a výučba "psychológie" fungovania práva. Uvedeným, ako aj mnohým ďalším ideám amerických právnych realistov o klinickom právnickom vzdelávaní sa chceme venovať v prekladanom článku, pričom si poukážeme na ich aktuálnosť aj v dnešnej dobe.

12. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Advokát a jeho úloha na ceste k spravodlivosti

Abstrakt: Príspevok je venovaný úlohe advokáta pri aplikácii právnych noriem s ohľadom na zabezpečenie princípu spravodlivosti. Je morálnou povinnosťou advokáta prispievať k zabezpečeniu spravodlivosti výkonom jeho profesie alebo spravodlivosť vzniká ako výsledok výkonu advokátskej profesie bez ohľadu na osobu advokáta a spôsob, akým advokáciu vykonáva?

13. JUDr. Petr Osina, Ph.D. (Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc, Czech Republic)

Názov: Postavení žen v islámském soudnictví

Abstrakt: Příspěvek se zabývá působením žen v justici islámských zemí.

14. Mgr. Nikolas Sabján, LL.M (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Radikálna kritika ľudských práv a jej dopady na právnu prax

Abstrakt: Ľudské práva sú dlho diskutovanou problematikou v marxistickej, ako aj post-marxistickej tradícii. Už od čias Marxa sa vedú diskusie ohľadom charakteru ľudských práv v uvedených tradíciach, a to najmä otázka, či ľudské práva predstavujú vhodný nástroj na dosiahnutie spoločenskej zmeny alebo emancipácie niektorých skupín v spoločnosti. Vo všeobecnosti, či ľudské práva majú naozaj progresívny charakter alebo slúžia skôr len na legitimizáciu status quo. V rámci marxistickej tradície existovali rozpory ohľadom tejto otázky. V oblasti práva v minulom storočí sa viedla podobná diskusia medzi predstaviteľmi kritickej právnej školy (CLS). Cieľom príspevku je prispieť k predmetnej debate, zasadiť problematiku ľudských práv z kritickej perspektívy do súčasného, stredoeurópskeho kontextu a poskytnúť niekoľko úvah k potenciálnym dopadom takejto kritiky na právnu prax.

15. doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovakia)

Názov: Poznámka k problému metodologickej (ne)konzistentnosti sudcu

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá metodologickou stránkou výkonu sudcovskej funkcie. Autor si kladie otázku o význame metodologickej konzistentnosti sudcu pri interpretácii práva. Vyjadruje svoje stanovisko k tejto otázke a poukazuje na jej etické a právne kontexty. Charakter príspevku je viac-menej teoretický.

(c) 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK