Téma plenárnej sekcie: Súdnictvo ako garant hodnôt demokratického a právneho štátu

P. č. Názov sekcie a témy Rokovací
jazyk
1)  Sekcia trestného práva
Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov

SK/CZ/EN
2)  Sekcia finančného práva
Ústavnoprávne východiská finančného práva
SK/CZ/EN
3)  Sekcia právnych dejín
Vznik Československa v roku 1918 a osobnosti právnej vedy
SK/CZ/EN
4)  Sekcia pracovného práva
Ústavné princípy a realizácia práva na prácu
SK/CZ/EN
5)  Sekcia občianskeho a obchodného práva
Vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva
SK/CZ/EN
6)  Sekcia medzinárodného práva
Ústavnoprávny rámec uzavierania medzinárodných zmlúv
SK/CZ/EN
7)  Sekcia správneho práva
Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov
SK/CZ/EN
8)  Sekcia environmentálneho práva
Právne aspekty boja proti klimatickým zmenám
SK/CZ/EN
9)  Sekcia teórie práva
Sudcovské rozhodovanie: záruky a prekážky spravodlivého procesu
SK/CZ/EN
10)  Sekcia ústavného práva
Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti
SK/CZ/EN
11)  Sekcia práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
Ústava na internete a internet v Ústave
SK/CZ/EN
12)  Sekcia rímskeho a kánonického práva
Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kánonického práva
SK/CZ/EN
13)  Sekcia európskeho práva
Rešpektovanie národnej identity a zásada lojality v európskom práve – hranice – konflikt – zosúladenie
EN

Anotácie sekcií


Sekcia trestného práva 
Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov

Anotácia:

Ústrednou témou medzinárodnej vedeckej konferencie sú ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov. Téma sa odvíja od novoprijatého zákona o obetiach trestných činov Národnou radou Slovenskej republiky. Ide o prvú právnu úpravu, ktorá komplexne rieši práva obetí trestných činov.
Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť viacstranný náhľad na obete trestných činov, ktorý umožní venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom, ktoré sa ich týkajú, čo má vzbudiť aj záujem o odbornú diskusiu.

Garant sekcie: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Kooridnátor sekcie: JUDr. Denisa Hamranová


Sekcia finančného práva 
Ústavnoprávne východiská finančného práva

Anotácia:

Finančné právo, ako verejnoprávna oblasť je charakteristická množstvom noriem, ktoré zasahujú do súkromnej sféry jednotlivca a vždy je nutné prihliadať na ústavnoprávne implikácie týchto zásahov. Predmetom rokovaní v sekcii budú príspevky so zameraním na dane, oblasť finančného trhu a iné pododvetvia finančného práva (nielen) v kontexte ústavou garantovaných práv a slobôd na strane jednej a povinností štátu a štátnych orgánov na strane druhej. Osobitne vítané sú príspevky analyzujúce rozhodovaciu prax ústavného súdu, resp. zahraničných ústavných súdov v otázkach finančného práva.

Garanti sekcie: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Koordinátor sekcie: Mgr. Maroš Katkovčin, Mgr. Peter Rakovský


Sekcia právnych dejín 
Vznik Československa v roku 1918 a osobnosti právnej vedy

Anotácia:

Sekcia právnych dejín sa bude venovať 100. výročiu založenia československého štátu, v dôsledku čoho došlo aj k prelomu vo výučbe práva a právnej vedy na území Slovenska, dovtedy integrálnej súčasti Uhorského kráľovstva. Táto zmena súvisela s príchodom českých profesorov do novozaloženej Univerzity Komenského v Bratislave, na pôde ktorej začali pôsobiť a vychovali tam novú generáciu slovenských právnikov. Nezmazateľne tak ovplyvnili vývoj práva a právnického vzdelávania na Slovensku.

Garant sekcie: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Koordinátor sekcie: Mgr. Katarína Bavlšíková 


Sekcia pracovného práva 
Ústavné princípy a realizácia práva na prácu

Anotácia:

Právo na prácu ako právo garantované Ústavou SR patrí medzi základné práva, ktorých realizácia patrí medzi jednu zo základných úloh štátu - starostlivosť o vytvorenie sociálnych predpokladov uplatnenia individuálnej slobody. Zabezpečovanie sociálnych práv je stále sa meniacim procesom a ich realizácia je do značnej miery ovplyvňovaná aktuálnym vývojom hospodárstva v krajine. Sociálne a hospodárske práva a teda aj právo na prácu potrebujú v prevažnej miere na svoju realizáciu konkretizáciu v bežných zákonoch, ktoré upravujú podmienky, či podrobnosti ich výkonu. Sociálne práva nie sú priamo vyvoditeľné z ich ústavného zakotvenia. Keďže týchto práv sa nemožno domáhať ex constitutione ale výlučne ex lege, tak ustanovenia Ústavy musia byť doplnené podrobnejšími ustanoveniami zákonov.  Právo na prácu je obsiahnuté nielen v Ústave, ale aj v základných zásadách Zákonníka práce ako základného pracovnoprávneho predpisu. Cieľom tejto sekcie je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a aktuálnom stave uplatniteľnosti tohto práva v praxi a po prípade kriticky zhodnotiť plnenie úloh štátu pri vytváraní priestoru na jeho realizáciu.

Garant sekcie: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
Koordinátor sekcie: Mgr. Denisa Nevická


Sekcia občianskeho a obchodného práva
Vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva

Anotácia:

Judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky významným spôsobom ovplyvňuje interpretáciu noriem súkromného práva. Niekedy vychádza z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, inokedy je jeho originálnym riešením. Vždy však ide o snahu napĺňať základné princípy práva, prioritne princíp právnej ochrany a princíp právnej istoty. Je prirodzené, že niektoré rozhodnutia sú všeobecne akceptované, iné vyvolávajú určitú dávku pochybnosti. Sekcia je tak zameraná na vyvolanie podpornej alebo polemickej vedeckej diskusie k už publikovaným rozhodnutiam ústavného súdu, nielen k rozhodnutiam Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Garanti sekcie: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Koordinátor sekcie: 
Mgr. Marek Ivančo


Sekcia medzinárodného práva 
Ústavnoprávny rámec uzavierania medzinárodných zmlúv

Anotácia:

Téma je ladená výsostne prakticky; v praxi je veľkým problémom kategorizácia medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 Ústavy SR; práve tu je priestor pre právnu teóriu, ktorá môže konštruktívne buď ukázať cestu, alebo priniesť kritický pohľad na vec a navrhnúť riešenia; táto téma môže prilákať záujem SK teórie i právnej praxe; téma nesie pomenovanie "uzavieranie", čo však zahŕňa i negociačný rozmer.

Garant sekcie: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
Koordinátor sekcie: Mgr. Ján Kováčik


Sekcia správneho práva 
Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov

Anotácia:

Aplikačná prax správnych orgánov sa v dnešných podmienkach bez využitia ústavných princípov už nezaobíde. Ústavný súd Slovenskej republiky, ako aj správne súdy a osobitne Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach pripomínajú, že právne predpisy treba interpretovať v súlade s čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa tohto ustanovenia výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s ústavou. Často sa stáva, že v rámci súdneho prieskumu rozhodnutia správnych orgánov neobstoja a sú zrušené a vrátené na ďalšie konanie. Cieľom sekcie je identifikovať a analyzovať tie právne princípy, ktoré správne orgány musia využívať a na ktoré musia brat ohľad pri svojej právno-aplikačnej praxi. Príspevky by sa mali zamerať na ich identifikáciu v ústavnom poriadku SR, ako aj v zákonnej právnej úprave. Osobitne sa bude klásť dôraz na princípy legality, správneho trestaní a princípy, ktoré využívajú pri svojom rozhodovaní orgány územnej samosprávy. 

Garant sekcie: doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Koordinátor sekcie: Mgr. Ľudovít Máčaj


Sekcia environmentálneho práva 
Právne aspekty boja proti klimatickým zmenám

Anotácia:

Klimatické zmeny sú globálnym problémom, ktorého existenciu potvrdzujú jednak intenzívnejšie a častejšie prejavy, ako aj medzinárodné dokumenty prijaté na obmedzenie týchto prejavov, aktuálne najmä Parížska dohoda. Snahu spoločnosti o zmiernenie vplyvu klímy by mali podporiť aj právne nástroje, najmä v oblasti mitigácie a adaptácie na klimatické zmeny. Sekcia je preto venovaná najmä problematike mitigačných opatrení a adaptačných opatrení v oblasti zmeny klímy, ako aj hodnoteniu právnej úpravy, ktorá by mohla byť prekážkou uplatnenia týchto opatrení. Zároveň sa oblasť klimatických zmien dotýka ochrany viacerých zložiek životného prostredia, preto je možné zamerať sa na aktuálne aspekty tejto právnej úpravy.

Garant sekcie: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Koordinátor sekcie: Mgr. Lucia Čerňanová


Sekcia teórie práva
Sudcovské rozhodovanie: záruky a prekážky spravodlivého procesu

Anotácia:

Sudcovské rozhodovanie je v poňatí právnych realistov vo všetkých obdobách právneho realizmu – amerického, škandinávskeho, talianskeho (janovského), francúzskeho, či „nového“ realizmu – podstatou práva. Podľa ich názorov sa totiž až sudcovským rozhodnutím, v súdnom konaní, právo skutočne „dotvorí“ a nájde svoje konkrétne vyjadrenie. Podobné názory vychádzajúce z filozofie jazyka považujú zákony iba za ilokučné rečové akty, do ktorých vlastný význam rečového aktu vkladajú až sudcovia. V obdobnom duchu, performatívny obrat v právnej teórii pripodobňuje zákon k scenáru, ktorý sa „oživuje“ až performáciou v realizácii a aplikácii práva. Behaviorálna ekonomická analýza práva však upozorňuje aj na určité riziká sudcovského rozhodovania – kognitívne sklony, ktoré podvedome ovplyvňujú rozhodovanie, a tým výkon spravodlivosti. Sudcovské rozhodovanie tak na jednej strane umožňuje skutočne efektívne napĺňať ideál spravodlivého procesu, na druhej strane však rovnako môže – v prípade chýb, omylov a zlyhaní – predstavovať prekážku spravodlivého procesu. Cieľom konferenčnej sekcie zastrešenej Katedrou teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave preto bude upozorniť práve na fenomén sudcovského rozhodovania, a to ako na jeho právne, tak aj mimoprávne dimenzie. Vítané sú príspevky teoretické, ale aj príspevky poukazujúce na konkrétne praktické príklady sudcovského rozhodovania vo vzťahu k napĺňaniu princípu spravodlivého procesu.

Garant sekcie: doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
Koordinátor sekcie: JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.


Sekcia ústavného práva 
Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti

Anotácia:

Téma sekcie je viacrozmerná a vo svojej podstate sa týka večného konfliktu ústavy a ústavného práva, a to medzi demokraciou v jej mnohých podobách (priama, zastupiteľská či participatívna) a právno-politického systému obmedzenej moci. Podobným spôsobom sa v názve objavuje aj otázka o povahe ústavodarnej moci a jej možnému odlišnému konceptuálnemu chápaniu v podobe pôvodnej ústavodarnej moci, ktorá patrí spravidla ľudu a odvodenej ústavodarnej moci, ktorú môže vykonávať orgán verejnej moci oprávnený na zmeny ústavy, resp. kombinácia orgánov verejnej moci, ktoré sú suverénnymi orgánmi v rámci konkrétneho štátu. Prirodzene je v rámci tejto sekcii prítomná aj dilema intenzity a povahy ústavných zmien či revízie ústavy, prípadne limitov pre výkon ústavodarnej moci, ktorú môžu predstavovať tak vnútroštátne orgány verejnej moci (najčastejšie ústavné súdnictvo), resp. právne normy (tzv. večné klauzuly ústav) ako aj nadštátna moc, ktorá čím ďalej, tým viac ingeruje do otázok výkonu moci štátu.

Garant sekcie: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Koordinátor sekcie: 
Mgr. Roman Lysina, Mgr. Ondrej Ružička


Sekcia práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva 
Ústava na internete a internet v Ústave

Anotácia:

Internet ako základný kameň  budovania informačnej spoločnosti a ústava ako základný kameň právneho poriadku, ktorá vytvára základné pravidlá a princípy fungovania spoločnosti sú v súčastnosti plnohodnotne prepojené entity.  Rozvojom informačných technológií sa veľká časť spoločenských vzťahov realizuje práve na Internete. Internet je tak miesto realizácie aj právnych vzťahov, ktorých právny základ je práve v ústave. Cieľom sekcie s názvom Ústava na Internete, Internet v ústave je ponúknuť účastníkom konferencie priestor na prezentáciu problémov, ktoré vznikajú pri realizácií ústavných práv a povinnosti na Internete, ale aj ponúknuť možnosť hľadať v ústave práva a právom chránené záujmy, ktorých miestom realizácie je internet. Všeobecnosť témy predmetnej sekcie dáva tak možnosť účastníkom konferencie ponúknuť ich poslucháčom postrehy a zamyslenia sa zo všetkých oblastí spoločenských vzťahov, resp. oblastí (odvetví) práva,  ktorých spájajú tieto dva pojmy. 

Garant sekcie: doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
Koordinátor sekcie: Mgr. Matúš Mesarčík LLM.


Sekcia rímskeho a kánonického práva 
Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kánonického práva

Anotácia:

  • analýza fundamentálneho stavu práva v jeho vývoji prostredníctvom pozorovania, skúmania a analýzy vzťahu čiastkových aspektov, akými sú: vzťah nových prístupov a nadčasových (stálych) hodnôt (vzťah stability a dynamiky všeobecne), vzťah prirodzeného a pozitívneho práva (vo všetkých obdobiach) vzťah civilného a prétorského práva v antickom Ríme, vzťah obyčajového práva a práva, založeného na normatívnych právnych aktoch (najmä v antike a stredoveku), vzťah lokálneho práva a tzv. ius commune (stredovek a novovek do konca 19. storočia), vzťah koncepcie ľudských a občianskych práv a koncepcie prirodzených práv (najmä v novoveku a modernom práve), vzťah medzi požiadavkami spravodlivosti práva a efektivity práva (vo všetkých obdobiach);
  • poznatky o premietaní prvkov stability, resp. dynamiky do procesu tvorby práva;
  • objasnenie skúmaných javov tak, aby sa prístup k tvorbe a aplikácii práva neredukoval na „inkorporáciu“ momentálnych, historickým vývojom nepreverených a neetablovaných ideí a konceptov, ktoré často vedú k rozkladu tradičných štruktúr a zbavujú právo jeho fundamentov.
  • analýza zmien právneho myslenia, podmienené štátnymi ideológiami a ich prejav na dynamike, resp. stabilite normotvorby, vrátane obdobia po páde komunistického režimu v roku 1989 (základné východiská právnej úpravy, koncepciu práva v oblasti občianskeho práva, najmä na rozsah recepcie rímskoprávneho dedičstva v oblasti súkromného práva a na zmeny v postavení a úlohe náboženských doktrín v modernej spoločnosti).

Garanti sekcie: doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc., doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Koordinátor sekcie: 
JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.


Sekcia európskeho práva 
Rešpektovanie národnej identity a zásada lojality v európskom práve – hranice – konflikt –  zosúladenie

Anotácia:

Mottom európskej integrácie je "Zjednotení v rozmanitosti", a teda ani európska integrácia a dosahovanie spoločných cieľov nemá za cieľ vytvoriť z Európy homogénnu entitu. Rešpektovanie národnej identity je teda jedným zo spôsobov ako naplniť toto motto. Národná identita sa môže prejavovať v rôznych oblastiach - od ústavnoprávnych zásad, cez rodinné právo až po prístup k ochrane životného prostredia. Integračné procesy a aktivity teda musia rešpektovať národnú identitu členských štátov, avšak jej prejavy nemôžu byť nedôvodnou brzdou integračného procesu a viesť k dezintegrácii Európskej únie či sprenevereniu sa jej hodnotám. Má teda rešpektovanie národnej identity svoje limity? Čo všetko môže byť prejavom národnej identity členského štátu? Môže sa identita členského štátu dynamicky meniť v čase? Ako zosúladiť plnenie povinností členského štátu podľa práva Európskej únie a rešpektovanie národnej identity, pokiaľ sú v konflikte? Aké prvky a prejavy nemôžu byť národnou identitou členského štátu v zmysle práva Európskej únie? To sú len niektoré z mnohých otázok, ktoré vyvstávajú z dynamiky vzťahu zásady rešpektovania národnej identity a zásady lojality v práve Európskej únie, ktoré sa môžu prejavovať v rôznych odvetviach práva.

Garant sekcie: JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Koordinátor sekcie: JUDr. Mária Patakyová, PhD.


 

(c) 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK