Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Vás pozýva na štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2018“, ktorá sa bude konať v dňoch 22. a 23. februára 2018 pod záštitou predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Súdnictvo ako garant hodnôt demokratického a právneho štátu“. Konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky a založenia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Toto výročie vyvoláva čas na reflexiu jeho pôsobenia, postavenia ako aj rozhodovacej praxe.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi sudcami a zamestnancami Ústavného súdu Slovenskej republiky a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane  a akademikmi na strane druhej. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom ústavného práva.

TERMÍN KONFERENCIE: 22. až 23. 2. 2018 (štvrtok a piatok)

MIESTO KONANIA: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava) 

ROKOVACÍ JAZYK: slovenčina, čeština, angličtina (plenárne zasadnutie a vybrané sekcie)

TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠKY:

  • do 31. 12. 2017  20.1.2018, vrátane názvu a abstraktu príspevku, pričom uvedené údaje budú zverejnené od momentu prihlásenia na webovej stránke konferencie,
  • záujemcovia, ktorí sa prihlásia do 30.11.2017, budú mať zvýhodnený konferenčný poplatok vo výške 70,- EUR. Prihlásiť sa možno len prostredníctvom on-line registračného systému uverejneného na web stránke www.flaw.uniba.sk/bpf2018.

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU:

KONFERENČNÝ POPLATOK:

  • 70,- EUR (bez DPH) pri registrácii do 30.11.2017,
  • 80,- EUR (bez DPH) pri registrácii po 30.11.2017
  • poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.
  • Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.

UBYTOVANIE:

  • pre účastníkov konferencie je rezervované ubytovanie v hoteli Tatra v centre Bratislavy za výrazne zvýhodnené ceny (zabezpečujú a hradia si účastníci sami) -
  • bližšie informácie možno nájsť v časti UBYTOVANIE.

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP:

  • recenzovaný zborník príspevkov z konferencie s prideleným číslom ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej CD forme a bude trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a zaradený do databázových knižničných systémov,
  • publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie.  

 

Pozvánka na Bratislavské právnické fórum 2018 (pdf)

(c) 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK